Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0114

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 114/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 38, 7.2.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/114/oj

7.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 114/2014

af 4. februar 2014

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En farvemonitor med flydende krystaller (LCD) med et diagonalt skærmmål på ca. 54 cm (21 tommer) med mål (uden stander) ca. 37 × 47 × 7 cm, og med:

en opløsning på 1 200 × 1 600 pixel

et billedformat på 3:4

en pixel pitch på 0,270 mm

en horisontal scanningfrekvens på 31-76 kHz

en vertikal scanningfrekvens på 49-61 Hz

en maksimal lysstyrke på 250 cd/m2, som kan kalibreres

en samlet synsvinkel, vandret og lodret, på 170°

et kontrastforhold på 550:1

en reaktionstid på 30 ms

tænd/sluk og kontrolknapper, herunder knapper til justering ved kalibrering.

Monitoren er forsynet med følgende grænseflader:

en DVI-I

en D-Sub mini

1 upstream USB og 2 downstream USB.

Monitoren kan drejes 90°.

Den har en stander med dreje/vippemekanisme og en blændingsfri overflade. Den kan også vægmonteres.

Monitoren er i overensstemmelse med DICOM-standarder (»Digital Imaging and Communications in Medicine«), herunder del 14, som giver brugeren mulighed for at indstille meget præcise værdier for gamma, lysstyrke og farvetemperatur og gør, at monitoren kan vise farve- og gråtonebilleder i den kvalitet, der kræves til medicinsk diagnostik.

Monitoren præsenteres til anvendelse på det medicinske område til visning af røntgenbilleder med henblik på klinisk diagnosticering.

8528 59 31

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 8528, 8528 59 og 8528 59 31.

På baggrund af monitorens objektive egenskaber som overensstemmelse med DICOM-standarder, som giver brugeren mulighed for at indstille meget præcise værdier for gamma, lysstyrke og farvetemperatur, så den kan vise farve- og gråtonebilleder i den kvalitet, der kræves til medicinsk diagnostik, er monitoren tænkt til anvendelse som en skærm til diagnosticering, der anvendes på det medicinske område til visning af røntgenbilleder med henblik på klinisk diagnosticering. Monitoren anses ikke for at være en monitor, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i automatiske databehandlingsanlæg (ADP-anlæg) henhørende under pos. 8471. Tarifering i underposition 8528 51 00 er derfor udelukket.

Eftersom monitoren kan vise signaler fra en automatisk databehandlingsmaskine i en kvalitet, der i praksis er tilstrækkelig til at kunne bruge den med den automatiske databehandlingsmaskine, anses den for med et acceptabelt funktionsniveau at kunne vise signaler fra automatiske databehandlingsanlæg.

Monitoren skal derfor tariferes under KN-kode 8528 59 31 som en fladskærm af LCD-typen, som med et acceptabelt funktionsniveau kan vise signaler fra automatiske databehandlingsanlæg.


Top