Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0113

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 38, 7.2.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2019; ophævet ved 32019R0648

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/113/oj

7.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 113/2014

af 4. februar 2014

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de varer, der er omhandlet i bilaget.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et rektangulært apparat (et såkaldt ultrahurtigt kamera) med linse og elektronisk kredsløb med følgende omtrentlige dimensioner: 12 × 12 × 11 cm

Det er udstyret med en intern flygtig hukommelse på 2 GB, der midlertidigt kan lagre billeder i sekvenser med en maksimal varighed på 1,54 sekunder og 1 000 billeder pr. sekund i fuld opløsning. De optagne billeder går tabt, når kameraet slukkes.

Der kræves tilslutning med ledning til en automatisk databehandlingsmaskine (ADB-maskine) for at kunne betjene kameraet og lagre billederne i ADB-maskinen.

Det er udstyret med en CMOS-sensor med global elektronisk snapshotlukker også kaldet »short duration flash« eller »stroboskopisk billeddannelse«.

Kameraet er i stand til at optage billedsekvenser med en lukkerhastighed på mellem 60 og 1 000 billeder pr. sekund med fuld opløsning på 1 024 × 1 024 pixel eller 109 500 billeder pr. sekund med lavere opløsning på 128 × 16 pixel. De optagne billeder kan ses individuelt eller afspilles som video, f.eks. i langsom gengivelse.

Billederne kan anvendes i laboratorier el. lign., f.eks. til analyse af ultrahurtige fænomener som kollisionstest for biler.

8525 80 19

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8525, 8525 80 og 8525 80 19.

Midlertidig lagring i flygtig hukommelse betragtes ikke som optagelse, da billederne går tabt, når kameraet slukkes. Tarifering som enten digitalkamera under underposition 8525 80 30 eller som videokamera, kun til optagelse af lyd og billeder med fjernsynskamera, under underposition 8525 80 91 er derfor udelukket (se ligeledes de forklarende bemærkninger til HS pos. 8525, stk. 1 og 5, i afsnit B)).

Derfor tariferes apparatet under KN-kode 8525 80 19 som andre fjernsynskameraer (se ligeledes de forklarende bemærkninger til pos. 8525, stk. 4, i afsnit B)).


Top