Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0111

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 111/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 38, 7.2.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/111/oj

7.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 111/2014

af 4. februar 2014

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2). Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2014.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Et apparat, som er en kombination af en farvemonitor med flydende krystaller (LCD) og en berøringsfølsom overflade (en såkaldt »berøringsfølsom skærm«), der har et diagonalt skærmmål på ca. 38 cm (15 tommer), med:

en standardopløsning på 1 024 × 768 pixel

understøttede opløsninger på 640 × 350, 720 × 400, 640 × 480, 800 × 600 og 1 024 × 768 pixel

et billedformat på 4:3

en pixel pitch på 0,297 mm

en lysstyrke på 250 cd/m2

en horisontal synsvinkel på 120° og en vertikal synsvinkel på 100°

en reaktionstid på 17 ms

et kontrastforhold på 400:1

tænd/sluk og justeringsknapper.

Apparatet er forsynet med følgende grænseflader:

en D-Sub

en USB og en RS-232 til at forbinde den berøringsfølsomme overflade til en automatisk databehandlings-maskine.

Skærmen har en stander med dreje/vippemekanisme og en blændingsfri overflade.

Monitoren præsenteres til brug som salgs/kundeserviceterminal. Den berøringsfølsomme overflade giver brugeren mulighed for at indkode data på terminalen. Monitoren kan vise signaler fra automatisk databehandlingsmaskine.

8528 51 00

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 3 til afsnit XVI samt teksten til KN-kode 8528 og 8528 51 00.

Apparatet er en sammensat maskine, der fungerer som en X-Y-koordinatindlæseenhed henhørende under pos. 8471 og en monitor henhørende under pos. 8528. Foruden at vise informationer giver apparatet brugeren mulighed for at indlæse data. På baggrund af apparatets udformning, koncept og objektive egenskaber som navnlig er monitorens evne til at udføre sin funktion uafhængigt af indlæseenheden, er udlæsefunktionen apparatets hovedfunktion, jf. bestemmelse 3 til afsnit XVI. På grund af dets objektive egenskaber, dvs. billedformatet, pixel pitch egnet til langvarig nærlæsning, lysstyrken, grænsefladerne, som almindeligvis bruges i et automatisk databehandlingsanlæg, dreje/vippemekanismen og den blændingsfri overflade, anses monitoren for at være en monitor, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg, henhørende under pos. 8471.

Apparatet tariferes derfor under KN-kode 8528 51 00, som en monitor, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg henhørende under pos. 8471.


Top