EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0770

2013/770/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer og om ophævelse af afgørelse 2004/858/EF

OJ L 341, 18.12.2013, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/770/oj

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/69


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. december 2013

om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer og om ophævelse af afgørelse 2004/858/EF

(2013/770/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EF) nr. 58/2003 kan Kommissionen uddelegere beføjelsen til, på dens vegne og ansvar, helt eller delvist at gennemføre et EU-program eller -projekt til et forvaltningsorgan.

(2)

Overdragelsen af programgennemførelsesopgaver til forvaltningsorganerne skal gøre det muligt for Kommissionen at koncentrere sig om sine vigtigste aktiviteter og funktioner, som ikke kan eksternaliseres, uden at miste styringen af, kontrollen med og det endelige ansvar for de foranstaltninger, som forvaltes af forvaltningsorganerne.

(3)

Uddelegeringen af opgaver til et forvaltningsorgan i forbindelse med programgennemførelse kræver, at der foretages en klar adskillelse af programlægningen, hvor der med en betydelig skønsmargen træffes afgørelser drevet af politiske hensyn, og som Kommissionen står for, og programgennemførelsen, som bør overdrages til forvaltningsorganet.

(4)

Kommissionens oprettede ved sin afgørelse 2004/858/EF (2) Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet (i det følgende benævnt »organet«) og gav det til opgave at forvalte Fællesskabets indsats inden for folkesundhed i perioden 1. januar 2003–31. december 2008 som vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF (3).

(5)

Kommissionen har efterfølgende ændret organets mandat gentagne gange, således at det også er kommet til at omfatte forvaltning af nye projekter og programmer. Ved Kommissionens afgørelse 2008/544/EF (4) blev Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet omdannet til Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere, og dets mandat blev forlænget til den 31. december 2015 og kom til at omfatte gennemførelsen af folkesundhedsprogrammet 2008-2013, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF (5), forbrugerprogrammet 2007-2013, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF (6), og uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af Rådets direktiv 2000/29/EF (7) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (8). Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/740/EU (9) blev organets aktiviteter udvidet til at omfatte uddannelsesforanstaltninger uden for medlemsstaterne, og det fik til opgave at forvalte uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed, der er omfattet af Kommissionens afgørelse C(2012) 1548 (10) og af artikel 22, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 (11). Det fik også til opgave at forvalte aftalen med forbrugerorganisationernes europæiske standardiseringskontor ANEC, som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 finder anvendelse på (12).

(6)

Det ved afgørelse 2004/858/EF oprettede organ har vist sig at være effektivt. Eksterne konsulenter foretog en foreløbig evaluering af Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet (fra juli 2008 »Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere«). Det fremgik af deres endelige rapport fra december 2010, at det ville være mere effektivt at lade organet udføre gennemførelsesopgaver inden for folkesundhed, mens Kommissionen skulle stå for den overordnede forvaltning af de pågældende fællesskabsprogrammer og -foranstaltninger.

(7)

I Kommissionens meddelelse af 29. juni 2011»Et budget for Europa 2020« (13) foreslog den i højere grad at anvende eksisterende gennemførelsesorganer til at gennemføre EU-programmer under den næste flerårige finansielle ramme.

(8)

Den costbenefitanalyse (14), som er blevet foretaget i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 58/2003, viser, at det vil give betydelige kvalitative og kvantitative fordele at lade organet varetage programgennemførelsesopgaver i forbindelse med forbrugerprogrammet, folkesundhedsprogrammet og uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed sammenlignet med Kommissionens interne forvaltningsscenario, hvor alle aspekter af de nye programmer forvaltes internt i Kommissionen. De tre nye programmer er i overensstemmelse med organets mandat og mission og udgør en videreførelse af dets aktiviteter. Organet har igennem flere år opbygget kompetence, færdigheder og kapacitet inden for forvaltning af de pågældende programmer. Både Kommissionen og programmernes støttemodtagere vil derfor drage nytte af organets erfaringer og ekspertise inden for programforvaltning og de hermed forbundne produktivitetsgevinster, særlig programforvaltning af høj kvalitet, forenkling af procedurer og bedre tjenester i form af hurtigere indgåelse af aftaler og hurtigere betalinger. Organet har efterhånden fundet frem til, hvordan der kan skabes nærhed i forhold til støttemodtagerne, og hvordan Unionen kan sikres stor synlighed som promotor af de pågældende programmer. Uddelegeringen af programforvaltningen til organet vil sikre driftskontinuitet for de på nuværende tidspunkt uddelegerede programmers støttemodtagere og samtlige interessenter. Det ville virke driftsforstyrrende at gå over til en intern forvaltningsordning. Uddelegeringen af programforvaltningen til organet anslås at give effektivitetsgevinster på 14 mio. EUR i 2014-2024 sammenlignet med det interne forvaltningsscenario.

(9)

Med henblik på at give forvaltningsorganerne en sammenhængende identitet har Kommissionen ved fastsættelsen af deres nye mandater i videst muligt omfang samlet arbejdsopgaverne ud fra tematiske politikområder.

(10)

Forvaltningen af folkesundhedsprogrammet 2008-2013, vedtaget ved afgørelse nr. 1350/2007/EF, forbrugerprogrammet 2007-2013, vedtaget ved afgørelse nr. 1926/2006/EF, uddannelsesforanstaltninger vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af direktiv 2000/29/EF, forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 1905/2006 og afgørelse C(2012) 1548, og forvaltningen af aftalen med ANEC (som forordning (EU) nr. 1025/2012 finder anvendelse på), der i øjeblikket alle gennemføres af organet, samt forvaltningen af forbrugerprogrammet 2014-2020 (15), folkesundhedsprogrammet 2014-2020 (16) og uddannelsesforanstaltningerne vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af forordning (EF) nr. 882/2004 og direktiv 2000/29/EF, medfører gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet.

(11)

Organet bør være ansvarligt for at yde administrativ og logistisk bistand, især på områder hvor en centralisering af bistanden medfører yderligere effektivitetsgevinster og stordriftsfordele.

(12)

For at sikre at denne afgørelse og de pågældende programmer gennemføres konsekvent og i tide, er det nødvendigt at sikre, at organet udfører sine opgaver i forbindelse med gennemførelsen af disse programmer med forbehold af, at de træder i kraft, og da fra datoen herfor.

(13)

Der bør oprettes et forvaltningsorgan for forbrugere, sundhed og fødevarer. Det bør træde i stedet for og efterfølge det ved afgørelse 2004/858/EF oprettede forvaltningsorgan. Det bør varetage sine opgaver i overensstemmelse med de generelle vedtægter, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 58/2003.

(14)

Afgørelse 2004/858/EF bør derfor ophæves, og der bør fastsættes overgangsbestemmelser.

(15)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningsorganudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse

Der oprettes et forvaltningsorgan for forbrugere, sundhed og fødevarer (i det følgende benævnt »organet«), som i perioden 1. januar 2014–31. december 2024 træder i stedet for og efterfølger det ved afgørelse 2004/858/EF oprettede organ, og forordning (EF) nr. 58/2003 finder anvendelse på organets vedtægter.

Artikel 2

Placering

Organet placeres i Luxembourg.

Artikel 3

Mål og opgaver

1.   Organet er ansvarligt for gennemførelsen af dele af følgende EU-programmer og -foranstaltninger:

a)

forbrugerprogrammet 2014-2020

b)

folkesundhedsprogrammet 2014-2020

c)

uddannelsesforanstaltningerne vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af direktiv 2000/29/EF og forordning (EF) nr. 882/2004.

Første afsnit finder anvendelse på hvert af disse programmer med forbehold af, at de træder i kraft, og da fra datoen herfor.

2.   Organet er ansvarligt for gennemførelsen af de resterende dele af følgende programmer og foranstaltninger:

a)

forbrugerprogrammet 2007-2013

b)

folkesundhedsprogrammet 2008-2013

c)

uddannelsesforanstaltningerne vedrørende fødevaresikkerhed omfattet af direktiv 2000/29/EF, forordning (EF) nr. 882/2004, forordning (EF) nr. 1905/2006 og afgørelse C(2012) 1548

d)

forvaltningen af aftalen med forbrugerorganisationernes europæiske standardiseringskontor ANEC, som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 finder anvendelse på.

3.   Organet er ansvarligt for følgende opgaver i forbindelse med gennemførelsen af de dele af EU-programmer og -foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 1 og 2:

a)

forvalte alle eller visse faser af programgennemførelsen og alle eller visse faser af specifikke projekters forløb på grundlag af de relevante arbejdsprogrammer, som Kommissionen har vedtaget, i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen

b)

vedtage budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter og træffe alle dispositioner, der er nødvendige for programgennemførelsen, i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen

c)

yde bistand i forbindelse med gennemførelsen af programmet i henhold til den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelserne.

4.   Hvis den retsakt, hvorved organet er tillagt beføjelsen, indeholder hjemmel hertil, kan organet være ansvarligt for at yde logistisk og administrativ bistand til de organer, der varetager programgennemførelsen, inden for anvendelsesområdet for de programmer, som er omhandlet i retsakten.

Artikel 4

Udnævnelsesperiode

1.   Medlemmerne af styrelseskomitéen udnævnes for to år.

2.   Organets direktør udnævnes for fire år.

Artikel 5

Tilsyn og rapportering

Organet er underlagt Kommissionens tilsyn og aflægger regelmæssigt rapport om gennemførelsen af de EU-programmer eller dele heraf, som det er ansvarligt for, på de betingelser og med den hyppighed, der er fastsat i den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen.

Artikel 6

Gennemførelse af driftsbudgettet

Organet gennemfører sit driftsbudget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 (17).

Artikel 7

Ophævelse og overgangsbestemmelser

1.   Afgørelse 2004/858/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014. Henvisninger til den ophævede afgørelse betragtes som henvisninger til denne afgørelse.

2.   Organet betragtes som retlig efterfølger for det forvaltningsorgan, der blev oprettet ved afgørelse 2004/858/EF.

3.   Med forbehold af revisionen af indplaceringen af udstationerede tjenestemænd i den retsakt, hvorved Kommissionen har tillagt organet beføjelsen, berører denne afgørelse ikke de rettigheder og forpligtelser, som organets personale, herunder dets direktør, har.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2004/858/EF af 15. december 2004 om oprettelse af et forvaltningsorgan benævnt »Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet« til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for folkesundhed — i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 369 af 16.12.2004, s. 73).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008), (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1).

(4)  Kommissionens afgørelse 2008/544/EF af 20. juni 2008 om ændring af afgørelse 2004/858/EF med henblik på omdannelse af »Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet« til »Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere« (EUT L 173 af 3.7.2008, s. 27).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 2007 om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-13) (EUT L 301 af 20.11.2007, s. 3).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 39).

(7)  Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).

(9)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/740/EU af 29. november 2012 om ændring af afgørelse 2004/858/EF, som ændret ved afgørelse 2008/544/EF, om oprettelse af et forvaltningsorgan for sundhed og forbrugere i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 331 af 1.12.2012, s. 50).

(10)  Commission Decision C(2012) 1548 of 15 March 2012 adopting the 2012 work programme serving as a financing decision for the funding of projects in the area of external trade relations, including access to the markets of non-European Union countries and initiatives in the field of trade related assistance (foreligger ikke på dansk).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18.12.2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(13)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et budget for Europa 2020, KOM(2011) 500 endelig.

(14)  Costbenefitanalyse af uddelegeringen til forvaltningsorganerne af visse EU-programgennemførelsesopgaver 2014-2020 (endelig rapport af 19. august 2013).

(15)  Kommissionens forslag KOM(2011) 707 af 9. november 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020.

(16)  Kommissionens forslag KOM(2011) 709 af 9. november 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et sundhed for vækst-program, det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020.

(17)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6).


Top