EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1354

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1354/2013 af 17. december 2013 om udelukkelse i 2014 af ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra visse fiskeriindsatsbegrænsninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande

OJ L 341, 18.12.2013, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1354/oj

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1354/2013

af 17. december 2013

om udelukkelse i 2014 af ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra visse fiskeriindsatsbegrænsninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 779/97 (1), særlig artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1098/2007 indeholder bestemmelser om fastsættelse af fiskeriindsatsbegrænsninger for torskebestandene i Østersøen.

(2)

På grundlag af forordning (EF) nr. 1098/2007 er der i bilag II til Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 (2) fastsat fiskeriindsatsbegrænsninger for 2014 i Østersøen.

(3)

Ifølge artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1098/2007 kan Kommissionen udelukke ICES-underafsnit 27 og 28.2 fra visse fiskeriindsatsbegrænsninger, hvis torskefangsterne i den seneste rapporteringsperiode ikke nåede op på en nærmere bestemt mængde.

(4)

Under hensyntagen til medlemsstaternes rapporter og rådgivningen fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri bør ICES-underafsnit 27 og 28.2 udelukkes fra de pågældende fiskeriindsatsbegrænsninger i 2014.

(5)

Forordning (EU) nr. 1180/2013 anvendes fra den 1. januar 2014. For at sikre sammenhæng med nævnte forordning bør nærværende forordning også anvendes fra den 1. januar 2014.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes ikke på ICES-underafsnit 27 og 28.2 i 2014.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 af 19. november 2013 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (EUT L 313 af 22.11.2013, s. 4).


Top