EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 af 4. december 2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1352/2013

af 4. december 2013

om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og artikel 12, stk. 7,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 608/2013 fastsætter betingelserne og procedurerne for toldmyndighedernes indgriben, når varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, er eller burde have været genstand for toldtilsyn eller toldkontrol i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2).

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 608/2013 kan behørigt bemyndigede personer og enheder indgive en anmodning til den kompetente toldafdeling om, at toldmyndighederne skal gribe ind for så vidt angår disse varer (anmodning) og også anmode om forlængelse af den periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind i medfør af en tidligere efterkommet anmodning (anmodning om forlængelse).

(3)

For at sikre ensartede betingelser for anmodningen og anmodningen om forlængelse bør der fastlægges standardblanketter.

(4)

Disse standardblanketter bør erstatte de blanketter, der er foreskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1891/2004 (3) om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1383/2003 (4), som ophæves ved forordning (EU) nr. 608/2013.

(5)

Kommissionen forordning (EF) nr. 1891/2004 bør derfor ophæves.

(6)

Forordning (EU) nr. 608/2013 finder anvendelse fra den 1. januar 2014, og denne forordning bør derfor også finde anvendelse fra denne dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget som omhandlet i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 608/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Anmodningen om, at toldmyndighederne skal gribe ind for så vidt angår varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed (anmodning), jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 608/2013, skal indgives ved hjælp af blanketten i bilag I til denne forordning.

2.   Anmodningen om forlængelse af den periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind (anmodning om forlængelse), jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 608/2013, skal indgives ved hjælp af blanketten i bilag II til denne forordning.

3.   Blanketterne i bilag I og II skal udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne til udfyldelsen i bilag III.

Artikel 2

Uden at det berører artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) nr. 608/2013, kan blanketterne i bilag I og II til denne forordning om nødvendigt udfyldes tydeligt i hånden.

Sådanne blanketter må ikke indeholde udstregninger, overskrivninger eller andre rettelser og skal udfærdiges i to eksemplarer.

Hvis de udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 1891/2004 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 15.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1891/2004 af 21. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om foranstaltninger over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 16).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 7).


BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Image

Image

Image

Image


BILAG III

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSEN AF BLANKETTEN

I.   SPECIFIKATIONER TIL BOKSENE I BLANKETTEN TIL ANMODNING OM INDGRIBEN, DER FINDES I BILAG I, OG SOM SKAL UDFYLDES AF ANSØGEREN

Felter i blanketten, der er markeret med en asterisk (*), er obligatoriske felter, der skal udfyldes.

Hvis en boks indeholder et eller flere felter, der er markeret med et plustegn (+), skal mindst et af disse felter udfyldes.

Bokse, der er markeret »Forbeholdt toldmyndighederne«, udfyldes ikke.

Boks 1:   Ansøger

I denne boks angives oplysninger om ansøgeren. Den skal indeholde ansøgerens navn og fulde adresse samt telefonnummer, mobiltelefonnummer eller faxnummer. Ansøgeren kan eventuelt indsætte sit skatteregistreringsnummer, et eventuelt nationalt registreringsnummer og det registrerings- og identifikationsnummer (EORI-nummer), som vedkommende får som økonomisk operatør, og som er et unikt nummer i Unionen, der tildeles af en toldmyndighed i en medlemsstat til økonomiske operatører, der er involverede i toldaktiviteter. Ansøgeren kan også indsætte sin e-mailadresse og websted.

Boks 2:   EU-anmodning/National anmodning

Den rette boks krydses af for at angive, om anmodningen er en national anmodning eller en EU-anmodning, jf. artikel 2, nr. 10 og 11, i forordning (EU) nr. 608/2013.

Boks 3:   Ansøgerens status

Denne rette boks krydses af for at angive ansøgerens status, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 608/2013. Anmodningen skal omfatte dokumentation, der kan give den kompetente toldafdeling tilstrækkeligt bevis for, at ansøgeren er berettiget til at indgive en anmodning.

Boks 4:   Repræsentant, der indgiver anmodning på ansøgerens vegne

Hvis anmodningen indgives af ansøgeren via en repræsentant, anføres der oplysninger om den pågældende repræsentant i denne boks. Anmodningen skal omfatte dokumentation for, at vedkommende har beføjelse til at optræde som repræsentant i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor anmodningen indgives, og den tilhørende boks skal krydses af.

Boks 5:   Den type rettighed, som anmodningen vedrører:

Det angives, hvilken type intellektuelle ejendomsrettigheder der skal håndhæves, ved at sætte kryds i den relevante boks.

Boks 6:   Medlemsstat eller medlemsstater, hvis der er tale om en EU-anmodning, i hvilke der anmodes om indgriben

Medlemsstaten, eller i tilfælde af en EU-anmodning, de medlemsstater, hvor toldmyndighederne anmodes om at gribe ind, angives ved at krydse den relevante boks af.

Boks 7:   Repræsentant for retlige anliggender

I denne boks angives oplysninger om den repræsentant, ansøgeren har udpeget til at tage sig af retlige anliggender.

Boks 8:   Repræsentant for tekniske anliggender

Hvis repræsentanten for tekniske anliggender er en anden end den repræsentant, der er angivet i boks 7, angives oplysninger om repræsentanten for tekniske anliggender i denne boks.

Boks 9:   I tilfælde af en EU-anmodning anføres oplysninger om de udpegede repræsentanter for retlige og tekniske anliggender

Hvis der er tale om en EU-anmodning, angives oplysninger om den repræsentant eller de repræsentanter, som ansøgeren har udpeget til at tage sig af tekniske og retlige anliggender i de medlemsstater, der er anført i boks 6, i et særskilt bilag, som skal indeholde de oplysninger, der anmodes om i boks 7 og 8. Hvis en repræsentant er blevet udpeget for mere end en medlemsstat, skal det angives tydeligt, hvilken medlemsstat vedkommende er udpeget for.

Boks 10:   Procedure for småforsendelser

Boksen krydses af, såfremt ansøgeren ønsker at anmode om, at proceduren for småforsendelser anvendes til at tilintetgøre varer i småforsendelser, jf. artikel 26 i forordning (EU) nr. 608/2013.

Boks 11:   Liste over rettigheder, som anmodningen vedrører

I denne boks angives den rettighed eller de rettigheder, som skal håndhæves.

I kolonnen »Nr.« angives løbenummer for hver af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som anmodningen vedrører.

I kolonnen »Rettighedstype« angives hvilken type intellektuel ejendomsrettighed der er tale om, ved hjælp af de tilhørende forkortelser, der er anført i parentes i boks 5.

I kolonnen »liste over varer, som rettigheden vedrører«, angives, hvilken type vare der er omfattet af den pågældende intellektuelle ejendomsrettighed, som ansøgeren ønsker håndhævet af toldmyndighederne.

Underboksen »Begrænset brug« i boks 12-18

Der sættes kryds i denne underboks, hvis ansøgeren ønsker, at brugen af oplysningerne i boks 12-18 begrænses, jf. artikel 31, stk. 5, forordning (EU) nr. 608/2013.

Side 2:   Oplysninger om autentiske varer i boks 12-19

Ansøgeren angiver i boks 12-19 eventuelle specifikke og tekniske data om de autentiske varer, oplysninger, som sætter toldmyndighederne i stand til umiddelbart at identificere de varer, som menes at krænke de intellektuelle ejendomsrettigheder, og oplysninger, som er relevante for toldmyndighedernes analyse og vurdering af risikoen for, at de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes.

Boks 12:   Vareoplysninger

I boks 12 gives en beskrivelse af de autentiske varer, herunder udsmykning og grafiske symboler, deres kode i den kombinerede nomenklatur og deres værdi på EU's indre marked. Ansøgeren giver om muligt billeder af varerne. Oplysningerne ordnes efter varetype eller varesortiment.

Boks 13:   Varernes særlige kendetegn

I boks 13 angives oplysninger om de typiske kendetegn ved de autentiske varer, såsom mærker, etiketter, sikkerhedstråde, hologrammer, knapper, hængemærker og stregkoder, med nøjagtig angivelse af, hvor disse kendetegn befinder sig på varen, og hvordan de ser ud.

Boks 14:   Produktionssted

I boks 14 angives oplysninger om, hvor de autentiske varer er produceret.

Boks 15:   Involverede selskaber

I boks 15 angives oplysninger om godkendte importører, leverandører, producenter, transportvirksomheder, modtagere eller eksportører. Oplysningerne ordnes efter varetype.

Boks 16:   Forhandlere

I boks 16 angives oplysninger om de personer eller enheder, der er godkendt til at forhandle varerne, hvilket indebærer brug af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der søges håndhævet. Der oplyses navn, adresse og registreringsnumre, såsom EORI-numre, på personerne eller enhederne. Der gives også oplysninger om, hvordan licenstagere kan dokumentere, at de har tilladelse til at bruge de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder.

Boks 17:   Oplysninger om fortoldning af varer og om varedistribution

I boks 17 angives oplysninger om de autentiske varers distributionskanaler, såsom oplysninger vedrørende centrale lagre, ekspeditionsafdelinger, transportmidler, transportruter og levering, samt om toldprocedurer og kontorer, hvor toldklareringen af de autentiske varer foretages.

Boks 18:   Emballage

I denne boks angives oplysninger om de autentiske varers emballage, bl.a. om:

a)

emballagetype, som angives ved brug af de relevante koder i bilag 38 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (1)

b)

typiske kendetegn ved emballagen (f.eks. mærker, etiketter, sikkerhedstråde, hologrammer, knapper, hængemærker og stregkoder), herunder nøjagtig angivelse af, hvor på emballagen disse kendetegn findes

c)

særlig emballageudformning (farve og form)

d)

eventuelle billeder af varerne.

Boks 19:   Ledsagedokumenter

I boks 19 angives oplysninger om dokumenter, der ledsager de autentiske varer, såsom brochurer, brugsanvisninger, garantibeviser eller andre tilsvarende dokumenter.

Side 3:   Oplysninger om varer, der udgør en krænkelse, i boks 20-27

I boks 20-27 angiver ansøgeren oplysninger, som er relevante for toldmyndighedernes analyse og vurdering af risikoen for, at de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder krænkes.

Boks 20:   Vareoplysninger

I boks 20 gives en beskrivelse af de varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed (varer, der udgør en krænkelse), herunder af udsmykningen og de grafiske symboler. Ansøgeren giver om muligt billeder af varerne. Oplysningerne ordnes efter varetype eller varesortiment.

Boks 21:   Varernes særlige kendetegn

I boks 21 angives oplysninger om de typiske kendetegn ved de varer, der udgør en krænkelse, såsom mærker, etiketter, sikkerhedstråde, hologrammer, knapper, hængemærker og stregkoder, med nøjagtig angivelse af, hvor disse kendetegn befinder sig på varen, og hvordan de ser ud.

Boks 22:   Produktionssted

I boks 22 oplyses det kendte eller formodede oprindelsesland, oprindelsessted og leveringssted for de varer, der udgør en krænkelse.

Boks 23:   Involverede selskaber

I boks 23 gives oplysninger om importører, leverandører, producenter, transportvirksomheder, modtagere og eksportører, som mistænkes for at være involveret i krænkelsen af de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder.

Boks 24:   Forhandlere

I boks 24 angives oplysninger om de personer eller enheder, der ikke er godkendt til at forhandle varerne — hvilket indebærer brug af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der søges håndhævet — og som tidligere har forhandlet varerne i Unionen.

Boks 25:   Oplysninger om varedistribution

I boks 25 angives oplysninger om distributionskanalerne for de varer, der udgør en krænkelse, såsom oplysninger vedrørende lagre, ekspeditionsafdelinger, transportmidler, transportruter og leveringssteder, samt om toldprocedurer og kontorer, hvor toldklareringen af de omtvistede varer foretages.

Boks 26:   Emballage

I denne boks angives oplysninger om emballagen af de varer, der udgør en krænkelse, bl.a. om:

a)

emballagetype, som angives ved brug af de relevante koder i bilag 38 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93

b)

typiske kendetegn ved emballagen (f.eks. mærker, etiketter, hologrammer, knapper, hængemærker og stregkoder), herunder nøjagtig angivelse af, hvor på emballagen disse kendetegn findes

c)

særlig emballageudformning (farve og form)

d)

eventuelle billeder af varerne.

Boks 27:   Ledsagedokumenter

I boks 27 angives oplysninger om dokumenter, der ledsager de varer, der udgør en krænkelse, såsom brochurer, brugsanvisninger, garantibeviser eller andre tilsvarende dokumenter.

Boks 28:   Yderligere oplysninger

I boks 28 kan ansøgeren angive yderligere oplysninger, som måtte være relevante for toldmyndighedernes analyse og vurdering af risikoen for krænkelse af de pågældende intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom specifikke oplysninger om planlagte leveringer af de varer, der udgør en krænkelse, herunder specifikke og detaljerede oplysninger om transportmidler, containere og involverede personer.

Boks 29:   Tilsagn

Ordlyden må ikke ændres, og boksen skal ikke udfyldes.

Boks 30:   Underskrift

I boks 30 angiver ansøgeren eller dennes repræsentant, der er anført i boks 4, sted og dato for udfyldelsen af anmodningen, og vedkommende underskriver. Underskriverens navn skal skrives med blokbogstaver.

II.   SPECIFIKATIONER TIL BOKSENE I BLANKETTEN TIL ANMODNING OM FORLÆNGELSE, DER FINDES I BILAG II, OG SOM SKAL UDFYLDES AF INDEHAVEREN AF AFGØRELSEN

Felter i blanketten, der er markeret med en asterisk (*), er obligatoriske felter, der skal udfyldes.

Hvis en boks indeholder felter, der er markeret med et plustegn (+), skal mindst et af disse felter udfyldes.

Bokse, der er markeret »Forbeholdt toldmyndighederne«, udfyldes ikke.

Boks 1:   Oplysninger om indehaveren af afgørelsen

I denne boks angives oplysninger om indehaveren af afgørelsen.

Boks 2:   Anmodning om forlængelse

I denne boks angives anmodningens registreringsnummer, herunder de første to tal med ISO alfa 2-koden på den medlemsstat, der imødekommer anmodningen. Indehaveren af afgørelsen skal angive om vedkommende ønsker at ændre de oplysninger, anmodningen indeholder, ved at sætte kryds i den relevante boks.

Boks 3:   Underskrift

I boks 3 skal indehaveren af afgørelsen eller den person, der repræsenterer indehaveren af afgørelsen, anføre sted og dato for udfyldelse af anmodningen og underskrive. Underskriverens navn skal skrives med blokbogstaver.


(1)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


Top