Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0724

2013/724/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. december 2013 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af Newcastle disease i Cypern i 2013 (meddelt under nummer C(2013) 8560)

OJ L 328, 7.12.2013, p. 121–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/724/oj

7.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/121


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 5. december 2013

om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af Newcastle disease i Cypern i 2013

(meddelt under nummer C(2013) 8560)

(Kun den græske udgave er autentisk)

(2013/724/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Newcastle disease er en infektiøs virussygdom hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab, som har alvorlige konsekvenser for fjerkræprodukter rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i handelen inden for Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

I tilfælde af et udbrud af Newcastle disease er der en risiko for, at sygdomsagenset spreder sig både til andre fjerkræbedrifter i den pågældende medlemsstat og til andre medlemsstater og tredjelande via handel med levende fjerkræ eller produkter heraf.

(3)

Ved Rådets direktiv 92/66/EØF (2) er der fastsat foranstaltninger, som i tilfælde af et udbrud af Newcastle disease straks skal gennemføres af medlemsstaterne for at forebygge yderligere spredning af virusset.

(4)

I henhold til artikel 84 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3) skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(5)

Der er ved beslutning 2009/470/EF fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. I henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, i nævnte beslutning kan medlemsstaterne få EU-tilskud til dækning af visse udgifter i forbindelse med foranstaltninger til udryddelse af Newcastle disease.

(6)

Ved artikel 3, stk. 6, i beslutning 2009/470/EF er der fastsat bestemmelser om, hvor stor en andel af medlemsstaternes udgifter der kan dækkes af EU-tilskuddet.

(7)

Udbetaling af EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til udryddelse af Newcastle disease finder sted efter reglerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (4).

(8)

Der var udbrud af Newcastle disease i Cypern. Cypern har truffet foranstaltninger til bekæmpelse af disse udbrud i overensstemmelse med direktiv 92/66/EØF.

(9)

De cypriotiske myndigheder underrettede via Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med EU-lovgivningen om anmeldelse og udryddelse af sygdommen og resultaterne heraf.

(10)

De cypriotiske myndigheder har derfor opfyldt deres tekniske og administrative forpligtelser vedrørende de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i beslutning 2009/470/EF og artikel 6 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(11)

Størrelsen af EU-tilskuddet kan ikke fastlægges nøjagtigt på dette stadium, idet de foreliggende oplysninger om udgifterne til godtgørelser og om de operationelle omkostninger er estimater.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskud til Cypern

1.   Der ydes EU-tilskud til Cypern til delvis dækning af landets udgifter til foranstaltninger som omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, i beslutning 2009/470/EF til bekæmpelse af Newcastle disease i Cypern i 2013.

2.   Størrelsen af det i stk. 1 omhandlede EU-tilskud fastsættes ved en senere afgørelse, som vil blive vedtaget efter proceduren i artikel 40, stk. 2, i beslutning 2009/470/EF.

Artikel 2

Udbetaling af tilskuddet

Der udbetales en første rate på 250 000 EUR til Cypern for 2013 som en del af EU-tilskuddet, jf. artikel 1, stk. 1.

Artikel 3

Adressat

Denne afgørelse er rettet til Republikken Cypern.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12).


Top