Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013B0721

2013/721/EU: Europa-Parlamentets afgørelse af 9. oktober 2013 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

OJ L 328, 7.12.2013, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/721/oj

7.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/95


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 9. oktober 2013

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

(2013/721/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 (1),

der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2011 (COM(2012) 436 — C7-0226/2012) (2),

der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2011 med institutionernes svar (3),

der henviser til Revisionsrettens erklæring (4) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2011, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til afgørelse af 17. april 2013 (5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2011 og den vedføjede beslutning,

der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (7), særlig artikel 164, 165 og 166,

der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (8),

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0310/2013),

1.

nægter at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget for regnskabsåret 2011;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Martin SCHULZ

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT L 68 af 15.3.2011, s. 1.

(2)  EUT C 348 af 14.11.2012, s. 1.

(3)  EUT C 344 af 12.11.2012, s. 1.

(4)  EUT C 348 af 14.11.2012, s. 130.

(5)  EUT L 308 af 16.11.2013, s. 20.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(8)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 9. oktober 2013

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Sektion II — Rådet

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 (1),

der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2011 (COM(2012) 436 — C7-0226/2012) (2),

der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2011 med institutionernes svar (3),

der henviser til Revisionsrettens erklæring (4) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2011, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til sin afgørelse af 17. april 2013 (5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2011 og den vedføjede beslutning,

der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (7), særlig artikel 164, 165 og 166,

der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (8),

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0310/2013),

A.

der henviser til, at skatteyderne og befolkningen generelt i et demokratisk samfund har ret til at få at vide, hvad de offentlige midler anvendes til (9);

B.

der henviser til, at borgerne har ret til at vide, hvad deres skattepenge går til, og hvordan de politiske organer udøver deres beføjelser;

C.

der henviser til, at Rådet som en EU-institution bør stå til regnskab over for EU-borgerne, eftersom institutionen finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget;

D.

der henviser til, at Parlamentet er den eneste af EU-institutionerne, der er direkte valgt, og at det har ansvaret for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget;

1.

understreger den rolle, som Parlamentet spiller i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) i forbindelse med decharge;

2.

påpeger, at Unionen i henhold til artikel 335 i TEUF »repræsenteres af hver af institutionerne inden for rammerne af deres administrative autonomi for så vidt angår de spørgsmål, der vedrører deres respektive funktioner«, hvilket under hensyntagen til artikel 55 i finansforordningen betyder, at institutionerne er individuelt ansvarlige for gennemførelsen af deres budget;

3.

bemærker, at forretningsordenens artikel 77 foreskriver, at »Bestemmelserne om proceduren for meddelelse af decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse finder tilsvarende anvendelse på proceduren for meddelelse af decharge til (…) de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske Unions institutioners og organers budgetter, såsom Rådet (i forbindelse med dets virksomhed som udøvende myndighed), Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget«;

Udtalelse fra Revisionsretten om Det Europæiske Råd og Rådet i revisionserklæringen for regnskabsåret 2011

4.

understreger, at Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2011 indeholdt bemærkninger om Det Europæiske Råd og Rådet i forbindelse med udbudsprocedurer, der vedrørte rengøringsydelser og indkøb af arbejdstøj og -sko, hvor der blev påpeget visse svagheder med hensyn til anvendelsen af udvælgelses- og tildelingskriterier;

5.

henviser til Rådets redegørelse vedrørende manglerne ved udbud og dets forsikring om nøje efterlevelse af ånden og principperne i finansforordningen;

6.

tilslutter sig Revisionsrettens anbefalinger om, at de anvisningsberettigede bør forbedre udformningen, samordningen og resultatopnåelsen i forbindelse med udbudsprocedurer via hensigtsmæssig kontrol og bedre vejledning; anbefaler en strengere anvendelse af udbudsreglerne, som alle EU-institutionerne er forpligtede til at overholde;

7.

konstaterer, at Rådet ikke er fremkommet med noget yderligere svar på Revisionsrettens anbefalinger vedrørende hensigtsmæssig kontrol af og bedre vejledning om udbudsprocedurerne;

Udestående spørgsmål

8.

beklager vanskelighederne i forbindelse med dechargeprocedurerne for regnskabsårene 2007, 2008, 2009 og 2010, som skyldtes manglende samarbejde fra Rådets side; påpeger, at Parlamentet nægtede at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2009 og 2010 af de årsager, der anførtes i Parlamentets beslutninger af 10. maj 2011 (10), 25. oktober 2011 (11), 10. maj 2012 (12) og 23. oktober 2012 (13);

9.

forventer, at de fremtidige årsberetninger, som Parlamentet modtager fra Rådet, vil omfatte en fyldestgørende oversigt over alle de menneskelige ressourcer fordelt på kategori, lønklasse, køn, nationalitet og uddannelse, såvel som Rådets interne budgetbeslutninger;

10.

fremhæver, at Det Europæiske Råds og Rådets budgetter bør adskilles for at skabe mere gennemsigtighed i den økonomiske forvaltning og større ansvarlighed i begge institutioner;

11.

gentager, at Rådet skal fremlægge en grundig skriftlig forklaring, der udspecificerer de samlede bevillinger, der er blevet brugt til købet af Résidence Palace-bygningen, hvilke budgetposter disse bevillinger er taget fra, hvilke delbetalinger der er betalt indtil nu, hvilke delbetalinger der fortsat skal betales, og hvad formålet med bygningen er;

12.

beklager, at Rådet fortsat nægter at svare på Parlamentets forespørgsler;

13.

gentager, at det stadig afventer Rådets svar vedrørende de spørgsmål og den anmodning om dokumenter, der blev fremsat i Parlamentets beslutning af 10. maj 2012; opfordrer Rådets generalsekretær til at give Parlamentets Budgetkontroludvalg udførlige skriftlige svar på disse spørgsmål;

14.

insisterer på, at Rådets udgifter skal kontrolleres på samme måde som de øvrige institutioners udgifter; mener, at grundelementerne i en sådan kontrol fremgår af Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012;

15.

glæder sig imidlertid over, at Rådets formandskab accepterede Parlamentets indbydelse til debatten om dechargebetænkningerne for 2011 på plenarmødet den 16. april 2013; glæder sig over, at formandskabet er åben over for udvikling af et givtigt samarbejde mellem Parlamentet og Rådet;

16.

henviser til det irske formandskabs forslag om oprettelse af en interinstitutionel arbejdsgruppe, der skal forhandle om eventuelle løsninger på problemerne i forbindelse med decharge for Rådet; afventer et konkret forslag fra det litauiske rådsformandskab;

Parlamentets ret til at meddele decharge

17.

fremhæver, at det er Parlamentets særret at meddele decharge i medfør af artikel 317, 318 og 319 i TEUF på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge individuelt for hver budgetpost med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere;

18.

minder om, at Kommissionen i sit svar af 25. november 2011 på en skrivelse fra Budgetkontroludvalgets formand skrev, at Parlamentet burde fortsætte med at meddele, udsætte eller nægte decharge til de øvrige institutioner — herunder Rådet — som hidtil;

19.

mener, at der under alle omstændigheder skal foretages en vurdering af Rådets forvaltning i løbet af det pågældende regnskabsår i dets egenskab af en EU-institution, hvorved Parlamentets prærogativer respekteres, navnlig sikring af demokratisk ansvarlighed over for EU-borgerne;

20.

mener derfor, at der kan opnås visse fremskridt, hvis Parlamentet og Rådet i fællesskab kan opstille en liste over dokumenter, der skal udveksles med henblik på at opfylde institutionernes respektive roller i dechargeproceduren;

21.

finder, at et tilfredsstillende samarbejde mellem begge institutioner i form af en åben og formel dialog kunne være et positivt signal til EU-borgerne i disse vanskelige tider.


(1)  EUT L 68 af 15.3.2011, s. 1.

(2)  EUT C 348 af 14.11.2012, s. 1.

(3)  EUT C 344 af 12.11.2012, s. 1.

(4)  EUT C 348 af 14.11.2012, s. 130.

(5)  EUT L 308 af 16.11.2013, s. 20.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(8)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(9)  Domstolens dom af 20. maj 2003 i de forenede sager C-465/00, C-138/01 og C-139/01 mod Österreichischer Rundfunk m.fl. (Sml. 2003 I, s. 4989, præmis 85).

(10)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 25.

(11)  EUT L 313 af 26.11.2011, s. 13.

(12)  EUT L 286 af 17.10.2012, s. 23.

(13)  EUT L 350 af 20.12.2012, s. 71.


Top