EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1273

Kommissionens forordning (EU) nr. 1273/2013 af 6. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem EØS-relevant tekst

EUT L 328 af 7.12.2013, p. 72–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1273/oj

7.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/72


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1273/2013

af 6. december 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 7 i Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 af 5. maj 2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (2) (i det følgende benævnt »TAP-TSI'en«) skal forordningen ændres under hensyntagen til resultaterne af fase 1 som beskrevet i afsnit 7.2 i bilag I til TAP-TSI'en.

(2)

Afsnit 7.2.2.2 i bilag I til TAP-TSI'en fastsætter, at Det Europæiske Jernbaneagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) skal vurdere interesseparternes projektleverancer i form af IT-specifikationer, styringsplan og helhedsplan for at fastslå, om de tilsigtede mål for fase 1 er nået.

(3)

Kommissionen har fra agenturet modtaget henstilling ERA/REC/09-2012/INT af 31. oktober 2012, der indeholder en række udkast til ændringer af TAP-TSI'en.

(4)

Den styregruppe, der er nedsat i henhold til afsnit 7.2.1 i TAP-TSI'en, har drøftet agenturets henstilling og navnlig den retlige status af projektleverancerne i fase 1. Den har besluttet at ændre visse IT-specifikationers status til praktiske vejledninger.

(5)

Forordning (EU) nr. 454/2011 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 454/2011 foretages følgende ændringer:

a)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, stationsledere, billetforhandlere og agenturet bidrager til arbejdet i fase 2 som specificeret i bilag I, afsnit 7.3, ved at stille funktionsmæssige og tekniske oplysninger og ekspertise til rådighed.«

b)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Jernbanesektorens repræsentative organer på europæisk niveau, jf. artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 (3), videreudvikler sammen med en repræsentant for billetforhandlerne og en repræsentant for de europæiske passagerer delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken som specificeret i bilag I, afsnit 7.3. Projektleverancerne fra fase 1 (praktiske vejledninger, arkitektur, styringsplan og helhedsplan) gøres offentligt tilgængelige på agenturets websted.

(3)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.«"

c)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Medlemsstaterne sikrer, at jernbanevirksomhederne, infrastrukturforvalterne, stationslederne og billetforhandlerne er orienteret om denne forordning, og udpeger et nationalt kontaktpunkt for opfølgning af dens gennemførelse. Det nationale kontaktpunkts rolle beskrives i bilag VI.«

d)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

1.   Forordningen ændres under hensyntagen til resultaterne af fase 2 som beskrevet i bilag I, afsnit 7.3.

2.   Agenturet ændrer det tekniske dokument B.60 (»Arkitektur«) under hensyntagen til resultaterne af fase 1 og efter proceduren i artikel 3.«

Artikel 2

Bilagene til forordning (EU) nr. 454/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 123 af 12.5.2011, s. 11.


BILAG I

Bilagene til forordning (EU) nr. 454/2011 ændres således:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit 4.2.1 affattes således:

»4.2.1.   Udveksling af køreplansdata

Dette grundparameter fastsætter, hvordan jernbanevirksomheden skal udveksle køreplansdata.

Dette grundparameter skal sikre, at der stilles køreplaner til rådighed, der omfatter de nedenfor definerede dataelementer.

Dette grundparameter skal desuden sikre, at hver jernbanevirksomhed stiller korrekte og ajourførte køreplansdata til rådighed.

Bestemmelserne i dette grundparameter finder anvendelse på jernbanevirksomhedens persontrafik.

Dette grundparameter skal omfatte følgende proces:«

b)

Afsnit 4.2.2 affattes således:

»4.2.2.   Udveksling af tarifdata

Dette grundparameter fastsætter, hvordan jernbanevirksomheden skal udveksle tarifdata.

Dette grundparameter skal sikre, at der stilles tarifdata til rådighed i det nedenfor fastlagte format.

Bestemmelserne i dette grundparameter gælder for alle jernbanevirksomhedens passagertariffer for indenlandske, internationale salg og udlandssalg.

Dette grundparameter skal omfatte følgende proces:«

c)

Afsnit 4.2.2.1 affattes således:

»4.2.2.1.   Jernbanevirksomheden stiller sine egne tariffer til rådighed for andre jernbanevirksomheder, bemyndigede offentlige organer og tredjeparter

Uden at det berører passagerernes rettigheder, skal hver enkelt jernbanevirksomhed på grundlag af distributionsaftaler ved adgangsgaranti stille sine tariffer (inklusive taksttabeller) til rådighed for de jernbanevirksomheder, som den giver tilladelse til at sælge, de tredjeparter, som den giver tilladelse til at sælge, og for bemyndigede offentlige organer. Jernbanevirksomheden skal sikre, at tarifdataene er korrekte og ajourførte. Når en jernbanevirksomhed driver en transportforbindelse, for hvilken den er en blandt flere medoperatører, skal den sammen med alle de andre medoperatører sørge for, at dens del af tarifdataene er korrekte og ajourførte.

Hovedindholdet af de tarifdata, der forudsættes benyttet ved internationale salg eller udlandssalg, er fastsat i bilag IV.

Tarifdata, der forudsættes benyttet ved internationale salg eller udlandssalg, skal stilles til rådighed mindst så lang tid i forvejen som anført i bilag IV.

Ovenstående proces og de oplysninger, der benyttes til den, skal, for så vidt angår data, der forudsættes benyttet ved internationale salg eller udlandssalg, efterleve følgende tekniske dokumenter:

B. 1 (se bilag III)

B. 2 (se bilag III)

B.3 (se bilag III).

Ovenstående proces og de oplysninger, der benyttes til den, skal, for så vidt angår tarifdata, der forudsættes benyttet ved indlandssalg, efterleve de tekniske dokumenter, som agenturet skal udarbejde (se bilag II).«

d)

I afsnit 4.2.6, tredje afsnit, udgår følgende andet punktum:

»Bestemmelserne i dette grundparameter om elektronisk anmodning/bekræftelse skal finde anvendelse, hvis der foreligger en aftale mellem den anmodende part og de parter, anmodningen er rettet til.«

e)

I afsnit 4.2.6.1 erstattes ordlyden i andet afsnit, andet punktum:

»Webstedet skal efterleve retningslinjerne for webindholds tilgængelighed, som tager hensyn til personer med nedsat hørelse og/eller syn.«

med følgende ordlyd:

»Dette websted skal være tilgængeligt for personer med handicap«.

f)

Afsnit 4.2.6.2 affattes således:

»4.2.6.2.   Hvis jernbanevirksomheden eller billetforhandleren benytter it-kommunikation til forespørgsel om leveringsmulighed/reservation af assistance til bevægelseshæmmede, skal en sådan anmodning opfylde de relevante bestemmelser.

Det anmodende distributionssystem skal sende forespørgsler om leveringsmulighed/reservation til systemet om den specificerede type assistance for det relevante tog.

Der skal være følgende hovedtyper af anmodninger:

forespørgsel om leveringsmulighed

reservationsanmodning

anmodning om delvis annullering

anmodning om fuld annullering.

Denne proces skal gennemføres efter en kundeanmodning, der overføres til jernbanevirksomhedens eller billetforhandlerens system.

Dataelementerne og informationsindholdet i den meddelelse, der benyttes til at efterleve forpligtelserne, skal:

enten efterleve de elementer, der er defineret i teknisk dokument B.10 (se bilag III), og i så fald skal alle modtagende systemer kunne forstå og besvare anmodningen

eller opfylde andre standarder, og i så fald skal det modtagende system kun kunne forstå og besvare anmodningen.«

g)

Afsnit 7.2.3 affattes således:

»Projektleverancer

Projektleverancerne for fase 1 omfatter følgende:

1)

Praktiske vejledninger, der indeholder funktionelle, tekniske og ydeevnemæssige specifikationer, dertil hørende data, grænsefladekrav, sikkerhedskrav og kvalitetskrav.

2)

Hovedtrækkene i systemets samlede arkitektur.

3)

Helhedsplanen, herunder:

Identifikation af de aktiviteter, der er nødvendige for at realisere systemet.

En overgangsplan, der omfatter et sæt faser, som via verificérbare, håndgribelige delresultater fører frem til målsystemet fra interesseparternes nuværende ramme af informations- og kommunikationssystemer.

En detaljeret milepælsplan.

En risikovurdering af de afgørende faser i helhedsplanen.

En vurdering af de samlede livscyklusomkostninger ved ibrugtagning og drift af systemet sammen med en derpå byggende investeringsplan og den relevante cost-benefit-analyse.

4)

Styringsplanen, der skal identificere de styringsstrukturer, -metoder og -procedurer, der vil kunne understøtte udviklingen og valideringen af systemet og derpå dets ibrugtagning og den praktiske drift og forvaltning af det i hele dets levetid (herunder håndtering af tvister mellem de involverede parter inden for rammerne af denne TSI).«

h)

Kapitel 7.3 affattes således:

»7.3.   Fase 2 — Udvikling

Alle berørte aktører skal udvikle systemet i overensstemmelse med bestemmelserne i projektleverancerne for fase 1 som følger:

a)

Projektstyring

For at sikre en hensigtsmæssig udvikling af systemet skal aktørerne gradvist gennemføre styringsstrukturen som beskrevet i det tekniske dokument B.61 (se bilag V).

Samtlige aktørers roller og ansvarsopgaver skal tilpasses i takt med indførelsen af den nye styringsstruktur som beskrevet i det tekniske dokument B.61.

Den styregruppe, der er nedsat i fase 1, videreføres i fase 2, indtil styringsstrukturen, jf. det tekniske dokument B.61, er fuldt operationel. Styregruppens forretningsorden vil blive ajourført i overensstemmelse med gruppens nye rolle, som består i at overvåge gennemførelsen af den nye styringsstruktur, den arkitektur, der er udviklet i fase 1, og de enkelte virksomheders udvikling af systemet, idet der navnlig tages hensyn til overensstemmelsen med de praktiske vejledninger, der offentliggøres og ajourføres af agenturet. Inden styregruppen anerkender, at fase 2 er afsluttet, fremsætter den en udtalelse om de praktiske vejledningers retlige status og ejerskabet til dem.

Hvis den nye styringsstruktur er i fuld overensstemmelse med det tekniske dokument B.61, formodes den at være i overensstemmelse med kravene i denne forordning. I betragtning af dokumentets karakter og nødvendigheden af løbende at tilpasse styringsstrukturen til markedets behov bør enhver afvigelse fra bestemmelserne imidlertid omgående meldes til styregruppen, der vil vurdere afvigelsen og afgøre, om det tekniske dokument og/eller dets retlige status skal tilpasses ved udgangen af fase 2.

b)

Helhedsplan

For at sikre en hensigtsmæssig udvikling af systemet skal alle berørte aktører samarbejde og gennemføre systemet i fuld overensstemmelse med helhedsplanen som beskrevet i agenturets tekniske dokument B.62 (se bilag V).

c)

Udvikling af systemet

Alle berørte aktører skal samarbejde og udvikle systemets detailarkitektur i overensstemmelse med bestemmelserne i agenturets tekniske dokument B.60 (se bilag V).

Alle berørte aktører skal samarbejde og udvikle systemet og dets dele, så de i så vid udstrækning som muligt er i overensstemmelse med de praktiske vejledninger som beskrevet i de tekniske dokumenter:

 

B.50 (se bilag III)

 

B.51 (se bilag III)

 

B.52 (se bilag III)

 

B.53 (se bilag III)

 

B.54 (se bilag III)

 

B.55 (se bilag III)

 

B.56 (se bilag III)

Hvis systemet er i fuld overensstemmelse med disse tekniske dokumenter, formodes det at være i overensstemmelse med de tekniske krav i denne forordning. Enhver afvigelse fra de praktiske vejledninger skal meldes til styregruppen, der vil vurdere afvigelsen som led i udførelsen af sine opgaver som beskrevet i litra a). Da de praktiske vejledninger B.50-B.56, der henvises til i bilag III, ikke er obligatoriske specifikationer, er de ikke genstand for ændringsstyring.«

2)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Liste over tekniske dokumenter

Reference

Betegnelse

B.1. (V1.1.1)

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — NRT-billetter

B.2. (V1.1)

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — IRT-billetter (med integreret pladsreservation)

B.3. (V1.1)

Computergenerering og -udveksling af tarifdata, der forudsættes anvendt ved internationale salg eller udlandssalg — Særtilbud

B.4. (V1.1.1)

Implementeringsvejledning for EDIFACT-meddelelser om udveksling af køreplansdata

B.5. (V1.1)

Elektronisk reservation af sidde-/ligge-/sovevognspladser og elektronisk tilvejebringelse af rejsehjemmel — Udveksling af meddelelser

B.6. (V1.1)

Elektronisk reservation af sidde-/ligge-/sovevognspladser og elektroniske tilvejebringelse af transportdokumenter (RCT2-standarder)

B.7. (V1.1.1)

International jernbanebillet til udprintning hjemme

B.8. (V1.1)

Numerisk standardkodning for jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre virksomheder, der er involveret i jernbanetransportkæder

B.9. (V1.1)

Numerisk standardkodning af lokaliteter

B.10 (V1.1)

Elektronisk reservation af assistance til bevægelseshæmmede — Udveksling af meddelelser

B.30. (V1.1)

Oversigt — katalog over meddelelser/datasæt til brug for jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres kommunikation om TSI'en om Trafiktelematik for persontrafikken

B.50. (V1.0)

Praktisk vejledning, køreplaner

B.51. (V1.0)

Praktisk vejledning, tariffer

B.52. (V1.0)

Praktisk vejledning, reservationer

B.53. (V1.0)

Praktisk vejledning, direkte indfrielse

B.54. (V1.0)

Praktisk vejledning, indirekte indfrielse

B.55. (V1.0)

Praktisk vejledning, assistance til bevægelseshæmmede

B.56. (V1.0)

Praktisk vejledning, kommunikation mellem jernbanevirksomhed og infrastrukturforvalter«

3)

Bilag IV, afsnit C.1, affattes således:

»C.1.   NRT-tariffer

Data om NRT-tariffer skal have følgende hovedindhold:

serier

produkter

forbindelser

operatørkoder

taksttabeller

stationsliste.

NRT-tariffer skal stilles til rådighed på forhånd som fastsat i salgsvilkårene for dem.«

4)

Følgende bilag V tilføjes:

»BILAG V

Liste over tekniske dokumenter vedrørende detailarkitektur, styringsplan og helhedsplan

Reference

Betegnelse

B.60 (V1.0)

Detailarkitektur for trafiktelematik for persontrafikken (TAP)

B.61 (V1.0)

Styringsplan for trafiktelematik for persontrafikken (TAP)

B.62 (V1.0)

Helhedsplan for trafiktelematik for persontrafikken (TAP)«

5)

Følgende bilag VI tilføjes:

»BILAG VI

Opgaver, der skal varetages af det nationale kontaktpunkt for TAF/TAP

1)

Fungere som kontaktpunkt mellem agenturet, styregruppen for telematikapplikationer for godstrafikken/persontrafikken (TAF/TAP) og aktørerne på jernbaneområdet (infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, ihændehavere af godsvogne, stationsledere, billetforhandlere og relevante sammenslutninger) i medlemsstaten for at sikre, at aktørerne inddrages i TAF/TAP og er bekendt med den generelle udvikling og styregruppens beslutninger.

2)

Videreformidle problemer og spørgsmål fra medlemsstatens aktører på jernbaneområdet til TAF/TAP-styregruppen via næstformændene i den udstrækning problemerne er kendt, og der er ønske om at tage dem op.

3)

Varetage kontakten med medlemsstatens medlem af Udvalget for Interoperabilitet og Sikkerhed i Jernbanerne og sikre, at vedkommende orienteres om nationale spørgsmål om TAF/TAP forud for hvert møde i udvalget, og at udvalgets beslutninger om TAF/TAP meddeles de berørte aktører på jernbaneområdet på passende vis.

4)

Medlemsstaten sikrer, at alle jernbanevirksomheder med licens og andre aktører på jernbaneområdet (infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, ihændehavere af godsvogne, stationsledere og billetforhandlere) kontaktes og informeres om det nationale kontaktpunkt samt opfordres til at henvende sig til kontaktpunktet, hvis der ikke allerede er etableret kontakt.

5)

Gøre medlemsstatens aktører på jernbaneområdet, for så vidt som disse er kendt, opmærksomme på deres forpligtelser i henhold til TAF- og TAP-forordningerne.

6)

Samarbejde med medlemsstaten om at sikre, at der udpeges et organ til at registrere primære lokalitetskoder i den centrale database over lokalitetskoder (»Central Reference Domain«). Navnet på det udpegede organ skal meddeles Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport med henblik på en passende videreformidling.

7)

Fremme udveksling af oplysninger mellem aktørerne på jernbaneområdet (infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, ihændehavere af godsvogne, stationsledere, billetforhandlere og relevante sammenslutninger) i medlemsstaten.«


Top