Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0681

2013/681/EU: Rådets gennemførelsesafgørelse af 15. november 2013 om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

OJ L 316, 27.11.2013, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/681/oj

27.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/41


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 15. november 2013

om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2013/681/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 2. april 2013 anmodede Det Forenede Kongerige om bemyndigelse til at forlænge en fravigelsesforanstaltning, så det fortsat kan begrænse en lejers eller leasingtagers ret til at fradrage merværdiafgift (moms) på udgifter til leje eller leasing af et køretøj, når det ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

(2)

Kommissionen underrettede ved brev af 19. juni 2013 de øvrige medlemsstater om Det Forenede Kongeriges anmodning. Ved brev af 20. juni 2013 meddelte Kommissionen Det Forenede Kongerige, at den rådede over alle de nødvendige oplysninger til at kunne vurdere anmodningen.

(3)

Ved Rådets beslutning 2007/884/EF (2) som ændret ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/37/EU (3) bemyndigede Rådet Det Forenede Kongerige til at begrænse en lejers eller leasingtagers fradragsret til 50 % af merværdiafgiften på udgifter til leje eller leasing af et køretøj, når dette ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det Forenede Kongerige fik ligeledes tilladelse til ikke at betragte privat brug af et køretøj, der er lejet eller leaset af en afgiftspligtig person til erhvervsmæssige formål, som en tjenesteydelse mod vederlag. Denne forenkling fritog lejere eller leasingtagere for at føre kørselsregnskab over privatkørsel foretaget i firmakøretøjer og for at svare afgift på privatkørsel i firmakøretøjer.

(4)

Ifølge Det Forenede Kongeriges oplysninger svarer begrænsningen på 50 % fortsat til de faktiske forhold, når det gælder lejers eller leasingtagers anvendelse af de pågældende køretøjer til erhvervsmæssige og ikkeerhvervsmæssige formål. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Det Forenede Kongerige bemyndiges til at anvende foranstaltningen indtil den 31. december 2016.

(5)

Hvis Det Forenede Kongerige er af den opfattelse, at en yderligere forlængelse efter 2016 er nødvendig, bør det senest den 1. april 2016 forelægge Kommissionen en rapport, som indeholder en redegørelse for den anvendte procentsats sammen med en anmodning om forlængelse.

(6)

Kommissionen vedtog den 29. oktober 2004 et forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF (4), som omfatter harmonisering af de kategorier af udgifter, der kan udelukkes fra fradragsretten. Direktiv 77/388/EØF er blevet erstattet af direktiv 2006/112/EF. Ifølge dette forslag kan der fastsættes undtagelser fra fradragsretten for motorkøretøjer. De fravigelsesforanstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, bør udløbe på datoen for ikrafttrædelsen af et sådant ændringsdirektiv, hvis denne dato ligger før den 31. december 2016.

(7)

Fravigelsen påvirker kun i ubetydelig grad de samlede indtægter fra afgifter, der opkræves ved det endelige forbrug, og har ingen negativ indvirkning på EU's egne indtægter hidrørende fra moms.

(8)

Beslutning 2007/884/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 3 i beslutning 2007/884/EF affattes således:

»Artikel 3

Denne afgørelse udløber på dagen for ikrafttrædelsen af EU's regler for fastlæggelse af de udgifter i forbindelse med motorkøretøjer, der ikke giver ret til fuldt fradrag af merværdiafgiften, dog senest den 31. december 2016.

Enhver anmodning om videreførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i denne beslutning, ledsages af en rapport, der forelægges Kommissionen senest den 1. april 2016, og som omfatter en redegørelse for den procentvise begrænsning af retten til at fratrække merværdiafgift for leje eller leasing af køretøjer, der ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets beslutning 2007/884/EF af 20. december 2007 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 21).

(3)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/37/EU af 18. januar 2011 om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 169 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 19 af 22.1.2011, s. 11).

(4)  Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1).


Top