Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0676

2013/676/EU: Rådets gennemførelsesafgørelse af 15. november 2013 om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

OJ L 316, 27.11.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/676/oj

27.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/31


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 15. november 2013

om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2013/676/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 13. marts 2013 anmodede Rumænien om tilladelse til at forlænge anvendelsen af en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår leverancer af træprodukter.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF underrettede Kommissionen ved brev af 17. juni 2013 de øvrige medlemsstater om Rumæniens anmodning. Ved brev af 18. juni 2013 underrettede Kommissionen Rumænien om, at den var i besiddelse af alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

I artikel 193 i direktiv 2006/112/EF fastsættes det, at det generelt påhviler den afgiftspligtige person, som leverer varerne eller ydelserne, at betale merværdiafgiften (momsen) til afgiftsmyndighederne.

(4)

Med Rådets gennemførelsesafgørelse 2010/583/EU (2) fik Rumænien tilladelse til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 395 i direktiv 2006/112/EF, med henblik på at udpege modtageren af leverancer af træprodukter som den momsbetalingspligtige person.

(5)

Før den hidtidige tilladelse til at anvende en ordning for omvendt betalingspligt i forbindelse med leverancer af træ havde Rumænien oplevet problemer på træmarkedet på grund af markedets art og de involverede virksomheder. Denne sektor omfatter et stort antal små virksomheder, som de rumænske myndigheder har fundet det vanskeligt at kontrollere. Ved at udpege modtageren som den momsbetalingspligtige person er det ifølge de rumænske myndigheder lykkedes at forhindre momsunddragelse og momsundgåelse, og denne foranstaltning er derfor fortsat berettiget.

(6)

Foranstaltningen står i rimeligt forhold til de tilstræbte mål, da den ikke skal anvendes generelt, men kun for meget bestemte transaktioner inden for en sektor, hvor der er betydelige problemer med momsunddragelse eller -undgåelse.

(7)

Efter Kommissionens opfattelse forventes foranstaltningen ikke at få negative konsekvenser for bekæmpelsen af svig i detailsektoren eller i andre sektorer eller medlemsstater.

(8)

Tilladelsen bør være begrænset i tid indtil den 31. december 2016.

(9)

Såfremt Rumænien anmoder om en yderligere forlængelse efter 2016, bør der senest den 1. april 2016 indsendes en rapport til Kommissionen sammen med anmodningen om forlængelse. På baggrund af de erfaringer, der gøres frem til denne dato, bør det vurderes, om fravigelsen fortsat er berettiget.

(10)

Fravigelsen har ingen negative konsekvenser for Unionens egne indtægter hidrørende fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 193 i direktiv 2006/112/EF bemyndiges Rumænien herved til indtil den 31. december 2016 at udpege den afgiftspligtige person, til hvem de varer eller tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 2 i denne afgørelse, leveres, som den afgiftsbetalingspligtige person.

Artikel 2

Fravigelsen i henhold til artikel 1 finder anvendelse på afgiftspligtige personers leverancer af træprodukter, herunder træ på rod, rundtræ eller kløvet arbejdstræ, brænde, tømmerprodukter samt firkantet eller tilhugget træ og træ i rå eller forarbejdet stand eller i form af halvfabrikata.

Artikel 3

Enhver anmodning om forlængelse af den i denne afgørelse omhandlede foranstaltning indgives til Kommissionen senest den 1. april 2016 ledsaget af en rapport om virkningen af foranstaltningen og en vurdering af risikoen for svig inden for træsektoren.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Rumænien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2010/583/EU af 27. september 2010 om tilladelse til Rumænien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 256 af 30.9.2010, s. 27).


Top