Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0014

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/14/EU af 21. maj 2013 om ændring af direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger EØS-relevant tekst

OJ L 145, 31.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 52 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/14/oj

31.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/14/EU

af 21. maj 2013

om ændring af direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF (4) indeholder bestemmelser om regulering på EU-niveau af arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (5) indeholder bestemmelser om regulering på EU-niveau af institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (6) indeholder tilsvarende bestemmelser om regulering på EU-niveau af forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er). Alle tre direktiver fastsætter krav til den risikostyring, som skal foretages af henholdsvis arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, for så vidt angår investeringsinstitutter, administrationsselskaber og investeringsselskaber samt FAIF'er.

(2)

En af virkningerne af finanskrisen har været, at investorer, herunder arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, investeringsinstitutter og alternative investeringsfonde (AIF'er), er blevet overdrevent afhængige af kreditvurderinger ved deres investeringer i gældsinstrumenter uden nødvendigvis selv at foretage vurderinger af kreditværdigheden af udstedere af sådanne gældsinstrumenter. For at forbedre kvaliteten af investeringer foretaget af arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, investeringsinstitutter og AIF'er og dermed beskytte disse fondes investorer er det passende at kræve, at arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, for så vidt angår investeringsinstitutter, administrationsselskaber, investeringsselskaber og FAIF'er undgår udelukkende eller mekanisk at forlade sig på kreditvurderinger eller at anvende dem som det eneste parameter, når de vurderer risikoen ved investeringer foretaget af arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, investeringsinstitutter og AIF'er. Det generelle princip imod overdreven afhængighed af kreditvurderinger bør derfor integreres i de risikostyringsprocesser og -systemer, som arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, for så vidt angår investeringsinstitutter, administrationsselskaber, investeringsselskaber og AIF'er anvender, og bør tilpasses deres særlige behov.

(3)

For yderligere at præcisere det generelle princip imod overdreven afhængighed af kreditvurderinger, der bør indarbejdes i direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med henblik på at sikre, at administrationsselskaber, investeringsselskaber, for så vidt angår investeringsinstitutter, og FAIF'er effektivt forhindres i at være overdrevent afhængige af kreditvurderinger ved vurderingen af kreditværdigheden af aktiver. I den forbindelse er det passende at ændre Kommissionens beføjelse i henhold til disse direktiver til at vedtage delegerede retsakter vedrørende de generelle bestemmelser om de risikostyringsprocesser og -systemer, som administrations- og investeringsselskaber, for så vidt angår investeringsinstitutter, og FAIF'er anvender. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at den offentliggør resultaterne af sådanne høringer. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(4)

De relevante foranstaltninger i nærværende direktiv bør supplere andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (7). De nævnte bestemmelser fastsætter det generelle mål om at begrænse investorernes overdrevne afhængighed af kreditvurderinger, og forventes at bidrage til at opfylde dette mål.

(5)

Målet for dette direktiv, nemlig at bidrage til at begrænse arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers, investeringsinstitutters og AIF'ers overdrevne afhængighed af kreditvurderinger, når de foretager deres investeringer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes på medlemsstatsplan på samordnet vis og kan derfor på grund af den tværeuropæiske struktur og virkning af arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers, investeringsinstitutters samt AIF'ers og kreditvurderingsbureauers virksomhed bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(6)

Direktiv 2003/41/EF, 2009/65/EF og 2011/61/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (8) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiveren, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2003/41/EF

I artikel 18 i direktiv 2003/41/EF indsættes følgende stykke:

»1a.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af aktiviteterne udført af de institutioner, der føres tilsyn med, overvåger om institutionernes kreditvurderingsprocesser er tilstrækkelige, vurderer anvendelsen af henvisninger til kreditvurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauer som defineret i artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (9) i institutionernes investeringspolitik og, hvis det er hensigtsmæssigt, tilskynder til, at virkningerne af sådanne henvisninger afbødes for at reducere en udelukkende og mekanisk afhængighed af sådanne kreditvurderinger.

Artikel 2

Ændringer af direktiv 2009/65/EF

I artikel 51 i direktiv 2009/65/EF foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Et administrationsselskab eller et investeringsselskab anvender en risikostyringsproces, der giver det mulighed for til enhver tid at overvåge og måle risikoen ved positionerne og deres bidrag til et investeringsinstituts porteføljes samlede risikoprofil. Særlig forlader det sig ikke udelukkende eller mekanisk på kreditvurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauer som defineret i artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (10) ved vurderingen af kreditværdigheden af investeringsinstituttets aktiver.

2)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   De kompetente myndigheder overvåger under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af investeringsinstitutternes aktiviteter, om administrationsselskabernes eller investeringsselskabernes kreditvurderingsprocesser er tilstrækkelige, vurderer anvendelsen af henvisninger til kreditvurderinger, som omhandlet i stk. 1, første afsnit, i investeringsinstitutternes investeringspolitik og tilskynder, hvis det er hensigtsmæssigt, til, at virkningerne af sådanne henvisninger afbødes for at reducere en udelukkende og mekanisk afhængighed af sådanne kreditvurderinger.«

3)

I stk. 4 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

kriterier for vurdering af tilstrækkeligheden af den risikostyringsproces, der anvendes af administrationsselskabet eller investeringsselskabet, jf. stk. 1, første afsnit«.

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»De i første afsnit, litra a), omhandlede kriterier skal sikre, at administrationsselskabet eller investeringsselskabet forhindres i udelukkende eller mekanisk at forlade sig på kreditvurderinger, som omhandlet i stk. 1, første afsnit, ved vurderingen af kreditværdigheden af investeringsinstituttets aktiver.«

Artikel 3

Ændringer af direktiv 2011/61/EU

I artikel 15 i direktiv 2011/61/EU foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   FAIF'er implementerer tilstrækkelige risikostyringssystemer for på passende måde at kunne påvise, måle, styre og overvåge alle risici, som er relevante for hver AIF's investeringsstrategi, og som hver AIF er eller kan blive eksponeret for. Særlig forlader FAIF'er sig ikke udelukkende eller mekanisk på kreditvurderinger udstedt af kreditvurderingsbureauer som defineret i artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (11) ved vurderingen af kreditværdigheden af AIF'ernes aktiver.

2)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   De kompetente myndigheder overvåger under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af AIF'ernes aktiviteter, om FAIF'ernes kreditvurderingsprocesser er tilstrækkelige, vurderer anvendelsen af henvisninger til kreditvurderinger som omhandlet i stk. 2, første afsnit, i AIF'ernes investeringspolitik og tilskynder, hvis det er hensigtsmæssigt, til, at virkningerne af sådanne henvisninger afbødes for at reducere en udelukkende og mekanisk afhængighed af sådanne kreditvurderinger.«

3)

I stk. 5 tilføjes følgende afsnit:

»De foranstaltninger, der præciserer de i første afsnit, litra a), omhandlede risikostyringssystemer, skal sikre, at FAIF'er forhindres i udelukkende eller mekanisk at forlade sig på kreditvurderinger som omhandlet i stk. 2, første afsnit, ved vurderingen af kreditværdigheden af AIF'ernes aktiver.«

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 21. december 2014. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse foranstaltninger skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. maj 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

L. CREIGHTON

Formand


(1)  EUT C 167 af 13.6.2012, s. 2.

(2)  EUT C 229 af 31.7.2012, s. 64.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 16.1.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning af 13.5.2013.

(4)  EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.

(5)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(6)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

(7)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(8)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

(9)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1

(10)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1

(11)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1


Top