Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0217

2013/217/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 8. maj 2013 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Mexico i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen er tilladt (meddelt under nummer C(2013) 2589) EØS-relevant tekst

OJ L 129, 14.5.2013, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 248 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/217/oj

14.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 8. maj 2013

om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Mexico i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen er tilladt

(meddelt under nummer C(2013) 2589)

(EØS-relevant tekst)

(2013/217/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (2) fastsættes der bestemmelser om import til samt transit og oplagring i Unionen af sendinger af kødprodukter, behandlede maver, blærer og tarme som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (3).

(2)

Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen, forudsat at de pågældende varer har været underkastet den behandling, der er nævnt i listen.

(3)

I del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF fastsættes de behandlinger, der henvises til i samme bilags del 2, med en kode for hver af disse behandlinger. I nævnte del opstilles en ikke-specifik behandling »A« og specifikke behandlinger »B« til »F«, som er anført i faldende orden efter intensitet.

(4)

Mexico er opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som godkendt med hensyn til indførsel til Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt, der har været underkastet den specifikke behandling »D«.

(5)

I 2012 blev en række udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) af subtype H7N3 bekræftet i staten Jalisco i Mexico i et område med en høj fjerkræbesætningstæthed. Mexico har gennemført sanering og nødvaccination mod aviær influenza til bekæmpelse af udbruddene.

(6)

De seneste udbrud af HPAI i denne epidemi blev bekræftet i slutningen af september 2012, og Mexico erklærede udbruddene udryddede i december 2012.

(7)

Den 8. januar 2013 underrettede Mexico Kommissionen om to udbrud af HPAI af subtype H7N3 hos fjerkræ i landet i staten Aguascalientes. Sygdommen har også spredt sig til staterne Jalisco og Guanajuato.

(8)

Med bekræftelsen af udbruddene af HPAI kan Mexicos område ikke længere betragtes som frit for denne sygdom.

(9)

De gentagne udbrud af HPAI giver anledning til betænkeligheder med hensyn til effektiviteten af de foranstaltninger, herunder vaccination, der anvendes i Mexico til bekæmpelse af HPAI.

(10)

Import af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt, der har gennemgået en behandling, som er omhandlet i bilag II til beslutning 2007/777/EF, fra tredjelande eller dele af tredjelande, der ikke er frie for HPAI, anses for at udgøre en ubetydelig risiko for indslæbning af virusset til Unionen.

(11)

I betragtning af den hurtige spredning af HPAI og risikoen for, at udbrud af HPAI måske ikke opdages i tide af den mexicanske kompetente myndighed, bør import til og transit gennem Unionen af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum med oprindelse i det pågældende tredjeland dog kun tillades, hvis de pågældende varer har været underkastet den specifikke behandling »B«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, da denne behandling er mere intensiv end den, der i øjeblikket er gældende for disse varer i henhold til del 2 i samme bilag.

(12)

Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

For at undgå unødvendige forstyrrelser af handelen bør der fastsættes en overgangsperiode, hvor sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt med oprindelse i Mexico, som opfylder de betingelser, der er fastsat i beslutning 2007/777/EF inden den dato, fra hvilken denne afgørelse får virkning, fortsat kan importeres til eller føres i transit gennem Unionen.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

I en overgangsperiode indtil den 15. august 2013 kan sendinger, herunder sendinger, der transporteres på åbent hav, med oprindelse i Mexico, som indeholder kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum fra fjerkræ, opdrættet fuglevildt og vildtlevende fuglevildt, der har fået den specifikke behandling »D«, jf. del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, importeres til eller føres i transit gennem Unionen, forudsat at de ledsages af det relevante certifikat, der er behørigt udfyldt og underskrevet inden den 17. maj 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.


BILAG

I del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF affattes oplysningerne om Mexico således:

»MX

Mexico

A

D

D

A

B

B

A

D

D

XXX

A

B

XXX«


Top