Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0438

Kommissionens forordning (EU) nr. 438/2013 af 13. maj 2013 om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer EØS-relevant tekst

OJ L 129, 14.5.2013, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 298 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/438/oj

14.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 438/2013

af 13. maj 2013

om ændring og berigtigelse af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer blev udarbejdet på grundlag af de fødevaretilsætningsstoffer, som det er tilladt at anvende i fødevarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (3), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler (4) og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (5), og efter at have undersøgt, om de overholder artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. I EU-listen i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er fødevaretilsætningsstofferne opført efter, hvilke kategorier af fødevarer de kan tilsættes til.

(4)

På grund af problemerne med overførslen af fødevaretilsætningsstoffer til det nye kategoriseringssystem i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der opstået visse fejl, som bør rettes. Bl.a. bør anvendelsen af antioxidanter i skrællet, overskåret og findelt frugt og grøntsager begrænses til færdigpakkede, kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager. Det bør fortsat være tilladt at anvende sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater (E 200–219) i varmebehandlede kødprodukter, ligesom det fortsat bør være tilladt at anvende natamycin (E 235) i varmebehandlede, tørrede, saltede pølser. Der bør indføres grænseværdier for anvendelsen af curcumin (E 100) i forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr, svarende til de værdier, der er fastsat i direktiv 94/36/EF. Grænseværdierne for anvendelse af siliciumdioxid — silicater (E 551– 559) bør ændres til quantum satis, jf. direktiv 95/2/EF, og for anvendelse af siliciumdioxid — silicater (E 551–553), jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 380/2012 af 3. maj 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsesbetingelserne og anvendelsesniveauerne for fødevaretilsætningsstoffer, der indeholder aluminium (6).

(5)

Det er nødvendigt at foretage visse præciseringer hvad angår anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer under visse fødevarekategorier. Under fødevarekategori 13.1.4 »Andre fødevarer til småbørn« bør der fastsættes betingelser for anvendelsen af fødevaretilsætningsstofferne E 332 »Kaliumcitrater« og E 338 »Phosphorsyre«. Under fødevarekategori 14.2.6 »Spiritus som defineret i forordning (EF) nr. 110/2008« bør anvendelsen af fødevarefarvestoffer i Geist som defineret i bilag II.17 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (7) ikke være tilladt. Anvendelsen af fødevarefarvestofferne Quinolingult (E 104), Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) (E 110) og Ponceau 4R (cochenillerød A) i visse alkoholholdige drikkevarer bør genindføres, da denne anvendelse ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for børn. Det bør præciseres, at karamelfarver (E 150a-d) kan anvendes i alle produkter, der henhører under fødevarekategori 14.2.7.1 »Aromatiserede vine«.

(6)

EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer bør derfor berigtiges, præciseres og suppleres, således at den i overensstemmelse med artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008 udvides til at omfatte alle de tilladte anvendelser.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Eftersom EU-listen ændres, således at den omfatter anvendelser, der allerede er tilladt i henhold til direktiv 94/35/EF, direktiv 94/36/EF og direktiv 95/2/EF, er der tale om en opdatering af denne liste, der ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Det er derfor ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(8)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres og berigtiges i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3.

(4)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.

(5)  EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1.

(6)  EUT L 119 af 4.5.2012, s. 14.

(7)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.


BILAG

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Under fødevarekategori 01.7.1 »Umodnet ost, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16« affattes angivelsen vedrørende »Gruppe I« således:

 

»Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

Bortset fra mozzarella«

2)

Under fødevarekategori 04.1.2 »Frugt og grøntsager, skrællet, overskåret, findelt« affattes angivelserne vedrørende fødevaretilsætningsstofferne E 300 »Ascorbinsyre«, E 301 »Natriumascorbat«, E 302 »Calciumascorbat«, E 330 »Citronsyre«, E 331 »Natriumcitrater«, E 332 »Kaliumcitrater« og E 333 »Calciumcitrater« således:

 

»E 300

Ascorbinsyre

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

 

E 301

Natriumascorbat

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

 

E 302

Calciumascorbat

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

 

E 330

Citronsyre

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

 

E 331

Natriumcitrater

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

 

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

 

E 333

Calciumcitrater

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler«

3)

Under fødevarekategori 08.2.2 »Varmebehandlet, forarbejdet kød« foretages følgende ændringer:

a)

Følgende angivelse vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-219 indsættes efter angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 »Sorbinsyre — sorbater«:

 

»E 200-219

Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater;

p-hydroxybenzoater

Quantum satis

(1) (2)

Kun til overfladebehandling af tørrede kødprodukter«

b)

Følgende angivelse vedrørende fødevaretilsætningsstof E 235 indsættes efter angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 210-213 »Benzoesyre — benzoater«:

 

»E 235

Natamycin

1

(8)

Kun til overfladebehandling af tørrede, saltede pølser«

c)

Følgende fodnote (8) indsættes efter fodnote (7):

»(8):

mg/dm2 overflade (ikke til stede i 5 mm's dybde)«

4)

Under fødevarekategori 09.2 »Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr« foretages følgende ændringer:

a)

Angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 100 »Curcumin« til anvendelse i fiskepostej og krebsdyrpostej affattes således:

 

»E 100

Curcumin

100

(35)

Kun til fiskepostej og krebsdyrpostej«

b)

Angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 100 »Curcumin« til anvendelse i røget fisk affattes således:

 

»E 100

Curcumin

100

(37)

Kun til røget fisk«

c)

Fodnote (35), (36) og (37) forfattes således:

»(35):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e og E 161b

(36):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e og E 161b

(37):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 100, E 102, E 120, E 151 og E 160e«

5)

Under fødevarekategori 13.1.4 »Andre fødevarer til småbørn« foretages følgende ændringer:

a)

Angivelserne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 331 »Natriumcitrater«, E 332 »Kaliumcitrater« og E 338 »Phosphorsyre« affattes således:

 

»E 331

Natriumcitrater

2 000

(43)

 

 

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

(43)

 

 

E 338

Phosphorsyre

 

(1) (4) (44)«

 

b)

Følgende tilføjes som fodnote (43) og (44):

»(43):

E 331 og E 332 kan tilsættes enkeltvis eller sammen, i overensstemmelse med de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.

(44):

I overensstemmelse med de grænseværdier, der er fastsat i direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.«

6)

Under fødevarekategori 13.1.5.2 »Diætpræparater til særlige medicinske formål til babyer og småbørn, jf. definitionerne i direktiv 1999/21/EF«, affattes teksten i første række således:

»Tilsætningsstofferne i kategori 13.1.2 og 13.1.3 er tilladte, bortset fra E 270, E 333, E 341.«

7)

Under fødevarekategori 14.2.6 «Spiritus som defineret i forordning (EF) nr. 110/2008« foretages følgende ændringer:

a)

Angivelserne vedrørende fødevaretilsætningsstoffer, der henhører under Gruppe II og Gruppe III, og fødevaretilsætningsstofferne E 123 »Amaranth« og E 150a-d »Karamelfarver« affattes således:

 

»Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, Sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà

 

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

200

 

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, Sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà

 

E 123

Amaranth

30

 

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà

 

E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

 

Bortset fra: frugtbrændevin, brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà. Whisky/whiskey må kun indeholde E 150a.«

b)

Følgende angivelser vedrørende fødevaretilsætningsstof E 104 og E 110 indsættes efter angivelsen vedrørende Gruppe III:

 

»E 104

Quinolingult

180

(61)

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà

 

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

100

(61)

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà«

c)

Følgende angivelse vedrørende fødevaretilsætningsstof E 124 indsættes efter angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 123 »Amaranth«:

 

»E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

170

(61)

Bortset fra: spiritus som defineret i artikel 5, stk. 1, og varebetegnelser opført i punkt 1-14 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 samt brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation, Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà«

d)

Følgende tilføjes som fodnote (61):

»(61):

Den samlede mængde af E 104, E 110, E 124 og farvestofferne i gruppe III må ikke overstige maksimum angivet for gruppe III«

8)

Under fødevarekategori 14.2.7.1 »Aromatiserede vine« udgår følgende angivelse vedrørende fødevaretilsætningsstof E 150a-d Karamelfarver:

 

»E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

 

Kun til americano, bitter vino«

9)

Under fødevarekategori 17.1 »Kosttilskud i fast form, herunder kapsler og tabletter og lign., dog ikke i form af tyggetabletter« affattes angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 551–559 »Siliciumdioxid — silicater« således:

 

»E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

 

Gælder:

Indtil den 31. januar 2014

 

E 551-553

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

 

Gælder:

Fra den 1. februar 2014«

10)

Under fødevarekategori 17.2 »Kosttilskud i flydende form« affattes angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 551–559 »Siliciumdioxid — silicater« således:

 

»E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

 

Gælder:

Indtil den 31. januar 2014

 

E 551-553

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

 

Gælder:

Fra den 1. februar 2014«

11)

Under fødevarekategori 17.3 »Kosttilskud i form af sirup eller tyggetabletter« affattes angivelsen vedrørende fødevaretilsætningsstof E 551–559 »Siliciumdioxid — silicater« således:

 

»E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

 

Gælder:

Indtil den 31. januar 2014

 

E 551-553

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

 

 

Gælder:

Fra den 1. februar 2014«


Top