Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0437

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 437/2013 af 8. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Mexico i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse varer kan importeres til eller føres i transit gennem Unionen EØS-relevant tekst

OJ L 129, 14.5.2013, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 245 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/437/oj

14.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 437/2013

af 8. maj 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Mexico i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse varer kan importeres til eller føres i transit gennem Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (2) foreskriver, at varer, der er omfattet af forordningen, kun må importeres til og føres i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der er opført i kolonne 1 og 3 i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2)

Forordning (EF) nr. 798/2008 fastsætter også, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI), og kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat i den forbindelse for varer, der er bestemt til import til Unionen.

(3)

Mexico er opført i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som et tredjeland, hvorfra specifikt patogenfrie æg og ægprodukter kan importeres til Unionen, forudsat at de ledsages af det relevante certifikat anført i kolonne 4 i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(4)

For så vidt angår ægprodukter, indeholder det certifikat, der er anført i kolonne 4 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, en dyresundhedserklæring om, at de kommer fra en virksomhed, der er fri for HPAI. Endvidere attesterer en sådan erklæring, at der ikke har været udbrud af HPAI i mindst de foregående 30 dage inden for en radius af 10 km omkring virksomheden, eller at ægprodukterne er blevet behandlet i overensstemmelse med en af de behandlinger, der er angivet i certifikatet.

(5)

I 2012 blev en række udbrud af HPAI af subtype H7N3 bekræftet i staten Jalisco i Mexico i et område med en høj fjerkræbesætningstæthed. Mexico har gennemført sanering og nødvaccination mod aviær influenza til bekæmpelse af udbruddene.

(6)

De seneste udbrud af HPAI i denne epidemi blev bekræftet i slutningen af september 2012, og Mexico erklærede udbruddene udryddede i december 2012.

(7)

Den 8. januar 2013 underrettede Mexico Kommissionen om to udbrud af HPAI af subtype H7N3 hos fjerkræ i landet i staten Aguascalientes. Sygdommen har også spredt sig til staterne Jalisco og Guanajuato.

(8)

Med bekræftelsen af udbruddene af HPAI kan Mexicos område ikke længere betragtes som frit for denne sygdom.

(9)

De gentagne udbrud af HPAI giver anledning til betænkeligheder med hensyn til effektiviteten af de foranstaltninger, herunder vaccination, der anvendes i Mexico til bekæmpelse af HPAI.

(10)

Import af ægprodukter forarbejdet i overensstemmelse med en af de behandlinger, der er anført i det relevante certifikat, jf. kolonne 4 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, med oprindelse i tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der ikke er frie for HPAI, anses for at udgøre en ubetydelig risiko for indslæbning af virusset til Unionen.

(11)

I betragtning af den hurtige spredning af sygdommen HPAI og risikoen for, at udbrud af HPAI måske ikke opdages i tide af den mexicanske kompetente myndighed, bør import til eller transit gennem Unionen af ægprodukter fra Mexico dog forbydes midlertidigt, indtil der kan gives tilstrækkelige garantier fra det pågældende land.

(12)

Forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.


BILAG

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes oplysningerne om Mexico således:

»MX-Mexico

MX-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17. maj 2013«

 

 

 

 


Top