Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0431

Rådets forordning (EU) nr. 431/2013 af 13. maj 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

OJ L 129, 14.5.2013, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 247 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/431/oj

14.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/12


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 431/2013

af 13. maj 2013

om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af 26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Somalia (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 147/2003 (2) indføres et generelt forbud mod at levere teknisk rådgivning, bistand, uddannelse, finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med militæraktiviteter til alle personer, enheder eller organisationer i Somalia.

(2)

Den 6. marts 2013 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 2093 (2013). Denne resolution ændrer den våbenembargo, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 733 (1992) og yderligere udbygget ved resolution 1425 (2002). Resolution 2093 (2013) indfører således en undtagelse fra forbuddet mod bistand i forbindelse med våben og militært udstyr til støtte for Amisoms strategiske partnere, FN-personale og opfølgningsmissionen for FN's Politiske Kontor for Somalia og suspenderer delvis våbenembargoen i forbindelse med udviklingen af Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker.

(3)

Rådet vedtog den 25. april 2013 afgørelse 2013/201/FUSP (3), som ændrer afgørelse 2010/231/FUSP og fastsætter undtagelser, der svarer til dem, der er fastsat i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093 (2013).

(4)

Disse foranstaltninger hører under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan for at gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender den på samme måde.

(5)

Forordning (EF) nr. 147/2003 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 147/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2a affattes således:

»Artikel 2a

Uanset artikel 1 kan den kompetente myndighed, jf. de websteder, der er nævnt i bilag I, i den medlemsstat, hvor udbyderen er etableret, på de betingelser, den måtte finde relevante, give tilladelse til:

a)

levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med militæraktiviteter, hvis den har slået fast, at en sådan finansiering, rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende er bestemt til støtte eller brug for Den Afrikanske Unions Mission i Somalia (Amisom) omhandlet i punkt 1 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093 (2013) eller udelukkende er til brug for stater og regionale organisationer, som iværksætter foranstaltninger i overensstemmelse med punkt 6 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1851 (2008) og punkt 10 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1846 (2008)

b)

levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med militæraktiviteter, hvis den har slået fast, at en sådan finansiering, rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende er bestemt til støtte eller brug for Amisoms strategiske partnere, som udelukkende opererer i henhold til Den Afrikanske Unions strategiske koncept af 5. januar 2012 og i samarbejde og koordination med Amisom, jf. punkt 36 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093 (2013)

c)

levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med militæraktiviteter, hvis den har slået fast, at en sådan finansiering, rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende er bestemt til støtte eller brug for FN-personale, herunder FN's Politiske Kontor for Somalia eller dets opfølgningsmission, jf. punkt 37 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093 (2013)

d)

levering af teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med militæraktiviteter, hvis følgende betingelser er opfyldt:

i)

den kompetente myndighed har slået fast, at en sådan rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende har til formål at medvirke til udviklingen af institutioner i sikkerhedssektoren i overensstemmelse med den politiske proces, der er omhandlet i punkt 1, 2 og 3 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1744 (2007), og

ii)

den pågældende medlemsstat har meddelt den komité, der er nedsat i henhold til punkt 11 i FN's Sikkerhedsråds resolution 751 (1992), at det er konstateret, at en sådan rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende har til formål at medvirke til udvikling af institutioner i sikkerhedssektoren i overensstemmelse med den politiske proces, der er omhandlet i punkt 1, 2 og 3 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1744 (2007), og at dens kompetente myndighed har besluttet at give tilladelse, og komitéen ikke har gjort indsigelse mod denne beslutning senest fem arbejdsdage efter meddelelsen

e)

levering af finansieringsmidler, finansiel bistand, teknisk rådgivning, bistand eller uddannelse i forbindelse med militæraktiviteter, med undtagelse af de produkter, der er anført i bilag III, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

i)

den pågældende kompetente myndighed har slået fast, at sådan rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende er bestemt til udvikling af Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker og til at skabe sikkerhed for den somaliske befolkning, og

ii)

der mindst fem dage inden leveringen af rådgivning, bistand eller uddannelse, som udelukkende er bestemt til at udvikle Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker og til at skabe sikkerhed for den somaliske befolkning, er givet meddelelse til den komité, der er nedsat i henhold til punkt 11 i FN's Sikkerhedsråds resolution 751 (1992), med nærmere oplysninger om rådgivningen, bistanden eller uddannelsen i overensstemmelse med punkt 38 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093 (2013) eller, hvis det er relevant

iii)

den pågældende medlemsstat, efter at den har underrettet Somalias føderale regering om sin hensigt, mindst fem dage i forvejen har meddelt den komité, som er nedsat i henhold til punkt 11 i FN's Sikkerhedsråds resolution 751 (1992), at det er konstateret, at sådan rådgivning, bistand eller uddannelse udelukkende er bestemt til at udvikle Somalias føderale regerings sikkerhedsstyrker og til at skabe sikkerhed for den somaliske befolkning, og at dens kompetente myndighed har til hensigt at give tilladelse, herunder alle relevante oplysninger i overensstemmelse med punkt 38 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2093 (2013).«

2)

I artikel 3, stk. 1, udgår litra c) og d).

3)

Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som bilag III.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.

(2)  EFT L 24 af 29.1.2003, s. 2.

(3)  EUT L 116 af 26.4.2013, s. 10.


BILAG

»BILAG III

Liste over de varer, der henvises til artikel 2a, litra e)

1.

Jord-til-luft-missiler, herunder mandbårne luftforsvarssystemer (MANPADS)

2.

Geværer, haubitser og kanoner med en kaliber på over 12,7 mm og ammunition og specielt designede komponenter hertil (heri indgår ikke skulderaffyrede panserværnsraketkastere, f.eks. RPG’er eller LAW’er, geværgranater eller granatkastere)

3.

Mortérer med en kaliber på over 82 mm

4.

Fjernstyrede panserværnsvåben, bl.a. fjernstyrede panserværnsmissiler samt ammunition og specielt designede komponenter hertil

5.

Sprængladninger og anordninger til militær brug, der indeholder energetiske materialer, miner og dertil knyttet materiel

6.

Sigteanordninger til våben med natobservationskapacitet.«


Top