EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0256

Kommissionens forordning (EU) nr. 256/2013 af 20. marts 2013 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af natriumascorbat (E 301) i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn EØS-relevant tekst

OJ L 79, 21.3.2013, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 318 - 320

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/256/oj

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 256/2013

af 20. marts 2013

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af natriumascorbat (E 301) i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan ændres i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres enten på Kommissionens initiativ eller på grundlag af en ansøgning.

(4)

Der blev indgivet ansøgning om tilladelse til at anvende natriumascorbat (E 301) som antioxidant i vitamin D-præparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (3) den 15. december 2009, og ansøgningen er blevet forelagt for medlemsstaterne.

(5)

De ingredienser, der anvendes til fremstilling af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn skal overholde en langt strengere mikrobiologisk standard end almindelige fødevarer, navnlig hvad angår enterobakterier og Cronobacter sakazakii. For at nå dette mål underkastes ingredienser såsom vitamin D-præparater en varmebehandling. En sådan behandling kræver tilstedeværelsen af en antioxidant, som er vandopløselig og har en neutral pH-værdi. Natriumascorbat (E 301) blev identificeret og viste sig at være en passende antioxidant til at imødekomme dette teknologiske behov.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har evalueret anvendelsen af natriumascorbat (E 301) som fødevaretilsætningsstof i vitamin D-præparater bestemt til fødevarer til spædbørn og småbørn og afgav udtalelse herom den 8. december 2010 (4). Den konkluderede, at den foreslåede udvidelse af anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffet natriumascorbat (E 301) til anvendelse som antioxidant i vitamin D-præparater til anvendelse i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(8)

Det bør derfor tillades at anvende natriumascorbat (E 301) som antioxidant i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn.

(9)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer; Videnskabelig udtalelse om anvendelse af natriumascorbat som fødevaretilsætningsstof i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i modermælkserstatninger og overgangskost til spædbørn og småbørn. EFSA Journal 2010; 8(12):1942.


BILAG

I del 5, afsnit B, i bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 301 således:

»E 301

Natriumascorbat

100 000 mg/kg i vitamin D-præparater og

1 mg/l maksimal carry-over i den færdige fødevare

Vitamin D-præparater

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 2006/141/EF

Samlet carry-over: 75 mg/l

Overtræk til næringsstofpræparater indeholdende flerumættede fedtsyrer

Fødevarer til spædbørn og småbørn«


Top