EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0255

Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2013 af 20. marts 2013 om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag I C, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald EØS-relevant tekst

OJ L 79, 21.3.2013, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 260 - 264

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/255/oj

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 255/2013

af 20. marts 2013

om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag I C, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 58, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 præciserer, hvornår overførslen af affald, der er opført på listen i forordningens bilag III A eller III B, er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke. Forelæggelsen af en anmeldelse kræver udfyldelse af anmeldelses- og transportformularerne i forordningens bilag I A og I B. Affald, der er opført på listen i bilag III A, III B eller IV A til forordning (EF) nr. 1013/2006, identificeres i rubrik 14 i bilag I A eller I B i underrubrik (vi) »Andet (anfør nærmere)«. Forordningens bilag I C, der giver nærmere vejledning i udfyldelsen af bilag I A og I B, bør ændres med henblik på at præcisere, hvordan dette affald skal angives i bilag I A og I B.

(2)

Forordning (EF) nr. 1013/2006 præciserer desuden, hvornår affald, der er opført på listen i forordningens bilag III A og bilag III B, skal ledsages af dokumentet i forordningens bilag VII, når der er tale om overførsel af affaldet. Eftersom rubrik 10 i bilag VII ikke giver mulighed for at identificere affald, der er opført på listen i bilag III A og III B, er det ikke muligt at identificere sådant affald korrekt i bilag VII. For at kunne inkludere affald opført i bilag III A og III B er det nødvendigt at udvide valgmulighederne i rubrik 10 i bilag VII.

(3)

På det 10. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf, der fandt sted den 17.- 21. oktober 2011, blev der vedtaget vejledninger og tekniske retningslinjer for miljømæssigt forsvarlig håndtering af affald. Derfor bør bilag VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 ajourføres tilsvarende.

(4)

(9) Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I C ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag VII erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.


BILAG I

I bilag IC til forordning (EF) nr. 1013/2006 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 25, litra c), andet punktum, udgår

b)

Punkt 25, litra d), andet punktum, udgår.

c)

Følgende nye afsnit tilføjes til punkt 25, litra e):

»Sådanne koder kan være anført i bilag III A, III B eller IV A til denne forordning. I så fald skal bilagsnummeret angives foran koderne. Hvad angår bilag III A, anvendes de relevante koder som anført i samme bilag (i den relevante rækkefølge). Visse af Basel-listens numre, f.eks. B1100, B3010 og B3020, er begrænset til særlige affaldstyper som angivet i bilag III A.«


BILAG II

»BILAG VII

OPLYSNINGER, DER LEDSAGER OVERFØRSLER AF AFFALD, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 2 OG 4

Image


BILAG III

»BILAG VIII

RETNINGSLINJER FOR MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG HÅNDTERING (ARTIKEL 49)

I.

Retningslinjer vedtaget ved Basel-konventionen:

1.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Health Care Wastes (Y1; Y3) (1)

2.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Waste Lead Acid Batteries (1)

3.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships (1)

4.

Technical Guidelines on the Environmentally Sound Recycling/Reclamation of Metals and Metal Compounds (R4) (2)

5.

Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs) (3)

6.

Updated Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Polychlorinated Terphenyls (PCTs) or Polybrominated Biphenyls (PBBs) (3)

7.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with the Pesticides Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex or Toxaphene or with HCB as an Industrial Chemical (3)

8.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with 1,1,1-trichloro-2,2-bis (4 chlorophenyl)ethane (DDT) (3)

9.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Containing or Contaminated with Unintentionally Produced Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (PCDDs), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs), Hexachlorobenzene (HCB) or Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (3)

10.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Used and Waste Pneumatic Tyres (4)

11.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury (4)

12.

Technical Guidelines for the Environmentally Sound Co-processing of Hazardous Wastes in Cement Kilns (4)

13.

Guidance Document on the Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Mobile Phones (4)

14.

Guidance Document on Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Computing Equipment, Sections 1, 2, 4 and 5 (4)

II.

Retningslinjer vedtaget af OECD:

Technical guidance for the environmentally sound management of specific waste streams:

Used and scrap personal computers (5)

III.

Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO):

Guidelines on ship recycling (6)

IV.

Retningslinjer vedtaget af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO):

Safety and health in shipbreaking: guidelines for Asian countries and Turkey (7)«


(1)  Vedtaget på 6. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 9.-13. december 2002.

(2)  Vedtaget på 7. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 25.- 29. oktober 2004.

(3)  Vedtaget på 8. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 27. november-1. december 2006.

(4)  Vedtaget på 10. møde i partskonferencen under Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelse heraf den 17.- 21. oktober 2011.

(5)  Vedtaget af OECD's Miljøpolitikudvalg i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR (2001) 3/ENDELIG.

(6)  Resolution A.962 vedtaget af IMO's Forsamling på dens 23. ordinære samling, den 24. november-5. december 2003.

(7)  Godkendt til offentliggørelse af ILO's Styrelsesråd på dets 289. møde den 11.-26. marts 2004.


Top