EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0252

Rådets afgørelse nr. 252/2013/EU af 11. marts 2013 om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017

OJ L 79, 21.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 195 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/252/oj

21.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/1


RÅDETS AFGØRELSE Nr. 252/2013/EU

af 11. marts 2013

om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Under hensyn til formålet med oprettelsen af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«), og for at agenturet kan udføre sine opgaver bedst muligt, skal der fastlægges præcise tematiske områder for dets arbejde i en flerårig ramme, der dækker fem år, som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (1).

(2)

Den første flerårige ramme blev vedtaget af Rådet ved afgørelse 2008/203/EF af 28. februar 2008 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012 (2).

(3)

Den flerårige ramme bør kun gennemføres inden for rammerne af EU-rettens anvendelsesområde.

(4)

Den flerårige ramme bør være i overensstemmelse med Unionens prioriteter under behørig hensyntagen til de linjer, der udstikkes i Europa-Parlamentets beslutninger og Rådets konklusioner vedrørende grundlæggende rettigheder.

(5)

I den flerårige ramme skal der tages behørigt hensyn til agenturets finansielle og menneskelige ressourcer.

(6)

Den flerårige ramme bør indeholde bestemmelser, der tager sigte på at sikre komplementaritet med det mandat, der er tillagt andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt med Europarådet og andre internationale organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder. De mest relevante EU-agenturer og -organer i relation til denne flerårige ramme er Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 (3), Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 (4), Det Europæiske Migrationsnetværk oprettet ved Rådets beslutning 2008/381/EF (5), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 (6), Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7), Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) oprettet ved Rådets afgørelse 2002/187/RIA (8), Den Europæiske Politienhed (Europol) oprettet ved Rådets afgørelse 2009/371/RIA (9), Det Europæiske Politiakademi (Cepol) oprettet ved Rådets afgørelse 2005/681/RIA (10), Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (It-agenturet) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 (11) samt Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (12).

(7)

Den flerårige ramme bør omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed, som er blandt de tematiske områder for agenturets arbejde.

(8)

I betragtning af betydningen af kampen mod fattigdom og social eksklusion for Unionen — som har gjort området til ét af fem målområder i sin vækststrategi Europa 2020 — bør agenturet se nærmere på de økonomiske og sociale forudsætninger, der tillader en effektiv udnyttelse af grundlæggende rettigheder, når der indsamles og videreformidles data inden for de tematiske områder, der er fastlagt i denne afgørelse.

(9)

Agenturet kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen arbejde uden for de tematiske områder, der er fastlagt i den flerårige ramme, jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 168/2007, forudsat at dets finansielle og menneskelige ressourcer tillader det. Institutionerne bør i overensstemmelse med Stockholmprogrammet — Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse (13), som Det Europæiske Råd vedtog, gøre fuld brug af agenturets ekspertise og, når det er relevant, høre agenturet i overensstemmelse med dets mandat i forbindelse med udvikling af politikker og lovgivning med konsekvenser for de grundlæggende rettigheder.

(10)

Kommissionen hørte ved udarbejdelsen af sit forslag agenturets bestyrelse og modtog skriftlige bemærkninger den 18. oktober 2011 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Flerårig ramme

1.   Der indføres herved en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«), for perioden 2013-2017.

2.   Agenturet udfører i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 168/2007 de opgaver, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007, inden for de tematiske områder, der er opstillet i artikel 2 i denne afgørelse.

Artikel 2

Tematiske områder

De tematiske områder er følgende:

a)

adgang til domstolene

b)

ofre for forbrydelser, herunder erstatning til ofre for forbrydelser

c)

informationssamfundet og navnlig respekt for privatlivet og beskyttelse af personoplysninger

d)

integration af romaer

e)

retligt samarbejde, undtagen i straffesager

f)

barnets rettigheder

g)

forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering

h)

indvandring og integration af indvandrere; visum- og grænsekontrol samt asyl

i)

racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed.

Artikel 3

Komplementaritet og samarbejde med andre organer

1.   Agenturet sikrer et hensigtsmæssigt samarbejde og en hensigtsmæssig koordinering med relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer, medlemsstaterne, internationale organisationer og civilsamfundet i henhold til artikel 7, 8 og 10 i forordning (EF) nr. 168/2007 med henblik på gennemførelsen af den flerårige ramme.

2.   Agenturet beskæftiger sig kun med spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på grund af køn som led i og i den udstrækning, hvor det er relevant for dets arbejde i forbindelse med artikel 2, litra g), under hensyntagen til at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (Ligestillingsinstituttet) har til opgave at indsamle data om ligestilling mellem mænd og kvinder og forskelsbehandling på grund af køn. Agenturet og Ligestillingsinstituttet samarbejder i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 22. november 2010.

3.   Agenturet samarbejder med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkår (Eurofound) i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 8. oktober 2009 og med Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 26. maj 2010. Det samarbejder derudover med Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), Det Europæiske Migrationsnetværk, Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust), Den Europæiske Politienhed (Europol), Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (It-agenturet) i overensstemmelse med de fremtidige respektive samarbejdsaftaler. Samarbejdet med disse organer begrænses til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for de tematiske områder, der er fastlagt i artikel 2 i denne afgørelse.

4.   Agenturet udfører sine opgaver på området informationssamfundet, og navnlig respekten for privatlivet og beskyttelsen af personoplysninger, uden at dette griber ind i det ansvar, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har for at sikre, at EU-institutionerne og -organerne respekterer fysiske personers grundlæggende rettigheder og friheder, især retten til privatliv, i overensstemmelse med vedkommendes hverv og beføjelser som fastsat i artikel 46 og 47 i forordning (EF) nr. 45/2001.

5.   Agenturet koordinerer sin virksomhed med Europarådets virksomhed i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 168/2007 og aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet om samarbejde mellem Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet (14), som der henvises til i nævnte artikel.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2013.

På Rådets vegne

E. GILMORE

Formand


(1)  EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

(2)  EUT L 63 af 7.3.2008, s. 14.

(3)  EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.

(4)  EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.

(5)  EUT L 131 af 21.5.2008, s. 7.

(6)  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

(9)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(10)  EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(11)  EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1.

(12)  EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1.

(13)  EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

(14)  EUT L 186 af 15.7.2008, s. 7.


Top