Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0807

2012/807/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2012 om opstilling af et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for pelagiske fiskerier i det nordøstlige Atlanterhavs vestlige farvande

OJ L 350, 20.12.2012, p. 99–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 205 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; ophævet ved 32018D1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/807/oj

20.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 350/99


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. december 2012

om opstilling af et specifikt kontrol- og inspektionsprogram for pelagiske fiskerier i det nordøstlige Atlanterhavs vestlige farvande

(2012/807/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 95, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1224/2009 finder anvendelse på alle aktiviteter, der er omfattet af den fælles fiskeripolitik, og som udføres på medlemsstaternes område eller i EU-farvande eller af EU-fiskerfartøjers fiskeri eller, uden at det berører flagmedlemsstatens primære ansvar, af medlemsstaternes statsborgere, og fastsætter bl.a., at medlemsstaterne skal sikre, at kontrol, inspektion og håndhævelse udføres uden forskelsbehandling med hensyn til sektorer, fartøjer eller personer og på basis af risikostyring.

(2)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (2) fastsættes der betingelser for bæredygtig udnyttelse af sild.

(3)

I henhold til artikel 95 i forordning (EF) nr. 1224/2009 kan Kommissionen i samråd med de berørte medlemsstater fastsætte, hvilket fiskeri der skal omfattes af et specifikt kontrol- og inspektionsprogram. Det specifikke kontrol- og inspektionsprogram skal indeholde mål, prioriteringer og procedurer samt benchmarks for inspektionsaktiviteterne, der skal fastlægges på grundlag af risikostyring og revideres med jævne mellemrum på grundlag af en analyse af de opnåede resultater. De berørte medlemsstater skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det specifikke kontrol- og inspektionsprogram gennemføres, især for så vidt angår de nødvendige menneskelige og materielle ressourcer og de perioder og områder, hvor de skal anvendes.

(4)

Artikel 95, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009 fastsætter, at det specifikke kontrol- og inspektionsprogram skal indeholde benchmarks for inspektionsaktiviteter, der skal udarbejdes på basis af risikostyring. Med henblik herpå er det hensigtsmæssigt at fastlægge fælles risikovurderings- og risikostyringskriterier for kontrol, inspektion og verifikation, så der kan gennemføres rettidige risikoanalyser og overordnede vurderinger af relevante kontrol- og inspektionsoplysninger. De fælles kriterier skal sikre en harmoniseret strategi for inspektion og verifikation i alle medlemsstater og skabe lige vilkår for alle aktører.

(5)

Det specifikke kontrol- og inspektionsprogram bør fastlægges for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015 og bør gennemføres af Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrig, Letland, Litauen, Nederlandene, Polen, Portugal, og Det Forenede Kongerige.

(6)

I henhold til artikel 98, stk. 1 og 3, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 (3) skal medlemsstaternes ansvarlige myndigheder indføre en risikobaseret metode til udvælgelse af fartøjer til inspektion, idet alle tilgængelige oplysninger udnyttes, jf. dog bestemmelserne i flerårige planer, og på basis af en risikobaseret kontrol- og håndhævelsesstrategi gennemføre de nødvendige inspektionsaktiviteter på en objektiv måde for at forebygge, at fiskevarer fra fiskeri, der ikke er foreneligt med den fælles fiskeripolitiks regler, opbevares om bord, omlades, landes, forarbejdes, transporteres, oplagres eller markedsføres.

(7)

EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA), der er nedsat ved Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 (4), har til opgave at samordne gennemførelsen af det særlige kontrol- og inspektionsprogram efter en fælles ressourceanvendelsesplan, som gennemfører mål, prioriteringer og procedurer samt benchmarks for inspektionsaktiviteter, der er fastlagt i det specifikke kontrol- og inspektionsprogram, og identificerer de kontrol- og inspektionsressourcer, som de berørte medlemsstater kunne slå sammen. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere sammenhængen mellem de procedurer, der er fastlagt i det særlige kontrol- og inspektionsprogram, og de procedurer, der er fastlagt i den fælles ressourceanvendelsesplan.

(8)

For at harmonisere kontrol- og inspektionsprocedurer for fiskeri efter sild, makrel, hestemakrel, ansjos og blåhvilling i EU-farvande i ICES-underområde V, VI, VII, VIII og IX og i CECAF og for, at det skal lykkes at gennemføre den flerårige plan for sildebestanden i området vest for Skotland, bør der udarbejdes fælles regler for de kontrol- og inspektionsaktiviteter, som skal gennemføres af de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater, herunder gensidig adgang til relevante oplysninger. Med henblik herpå bør der fastsættes målbenchmarks, som kan angive intensiteten af kontrol- og inspektionsaktiviteterne.

(9)

Medlemsstaternes fælles inspektions- og overvågningsaktiviteter bør gennemføres i overensstemmelse med fælles ressourceanvendelsesplaner udarbejdet af EFCA for at sikre ensartede kontrol-, inspektions- og overvågningsmetoder og bidrage til at udvikle koordineringen af kontrol-, inspektions- og overvågningsaktiviteter mellem de pågældende medlemsstaters kompetente myndigheder.

(10)

De resultater, som fremkommer ved anvendelsen af det specifikke kontrol- og inspektionsprogram, bør vurderes ved hjælp af årlige evalueringsrapporter, som hver berørt medlemsstat forelægger Kommissionen og EFCA.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er fastsat i samråd med de berørte medlemsstater. Denne afgørelse bør derfor rettes til disse medlemsstater.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastlægges der et specifikt kontrol- og inspektionsprogram, som gælder for bestandene af sild, makrel, hestemakrel, ansjos og blåhvilling i EU-farvande i ICES-underområde V, VI, VII, VIII og IX og i EU-farvande i CECAF 34.1.11 (i det følgende benævnt »vestlige farvande«).

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Det specifikke kontrol- og inspektionsprogram omfatter særlig følgende aktiviteter:

a)

fiskeri som defineret i artikel 4, nr. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 i de områder, der er omhandlet i artikel 1

b)

fiskerirelaterede aktiviteter, herunder vejning, forarbejdning, afsætning, transport og oplagring af fiskevarer

c)

import som defineret i artikel 2, nr. 11), i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 (5)

d)

eksport som defineret i artikel 2, nr. 13), i forordning (EF) nr. 1005/2008.

2.   Det specifikke kontrol- og inspektionsprogram anvendes indtil den 31. december 2015.

3.   Det specifikke kontrol- og inspektionsprogram gennemføres i Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrig, Letland, Litauen, Nederlandene, Polen, Portugal, og Det Forenede Kongerige (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«).

KAPITEL II

MÅL, PRIORITERINGER, PROCEDURER OG BENCHMARKS

Artikel 3

Mål

1.   Det specifikke kontrol- og inspektionsprogram skal sikre en ensartet og effektiv gennemførelse af bevarelses- og kontrolforanstaltningerne for de bestande, der er omhandlet i artikel 1.

2.   Kontrol- og inspektionsaktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af det specifikke kontrol- og inspektionsprogram skal navnlig sigte mod at sikre overensstemmelse med følgende bestemmelser:

a)

forvaltning af fiskerimuligheder og eventuelle særlige betingelser i forbindelse hermed, herunder overvågning af kvoteudnyttelse og fiskeriindsatsordning i de områder, der er omhandlet i artikel 1

b)

rapporteringsforpligtelser for fiskeri i vestlige farvande, særlig pålideligheden af de registrerede og rapporterede oplysninger

c)

bestemmelser om forbud mod highgrading

d)

de særlige regler for vejning af visse pelagiske arter, jf. artikel 78-89 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

Artikel 4

Prioriteringer

1.   De berørte medlemsstater gennemfører i henhold til artikel 4, nr. 18, i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 98 i forordning (EU) nr. 404/2011 kontrol- og inspektionsaktiviteter med hensyn til fiskeri, der drives af fiskerfartøjer, og andre operatørers fiskerirelaterede aktiviteter på grundlag af en risikostyringsstrategi.

2.   Hvert fiskerfartøj, gruppe af fiskerfartøjer, kategori af fiskeredskaber, operatør og/eller fiskerirelaterede aktiviteter underkastes for hver bestand, der er omhandlet i artikel 1, kontrol og inspektion i henhold til den i stk. 3 fastlagte prioritering.

3.   Hver berørt medlemsstat fastsætter en prioritering på grundlag af resultaterne af den risikovurdering, som gennemføres efter procedurerne i artikel 5.

Artikel 5

Procedurer for risikovurdering

1.   Denne artikel gælder for de berørte medlemsstater og udelukkende med henblik på anvendelsen af stk. 4 for alle øvrige medlemsstater.

2.   Medlemsstaterne vurderer risikoen med hensyn til de berørte bestande og områder på grundlag af tabellen i bilag I.

3.   Ved risikovurderingen fastslår hver medlemsstat på grundlag af tidligere erfaringer og ud fra alle tilgængelige og relevante oplysninger sandsynligheden for, at reglerne ikke overholdes, og i så fald de mulige følger heraf. Hver medlemsstat vurderer ved at kombinere disse faktorer risikoen (»meget lav«, »lav«, »middel«, »høj« og »meget høj«) for hver af de nævnte inspektionskategorier i artikel 4, stk. 2.

4.   Hvis et fiskerfartøj fører flag fra en medlemsstat, som hører til de berørte medlemsstater, eller hvis et tredjelandsfiskerfartøj fisker i de områder, der er omhandlet i artikel 1, fastsættes der et risikoniveau for det pågældende fartøj i henhold til stk. 3. Hvis der ingen oplysninger foreligger, og hvis ikke dets flagstatsmyndigheder inden for rammerne af artikel 9 fremlægger resultatet af den risikovurdering, som de selv har gennemført i henhold til artikel 4, stk. 2, og stk. 3 ovenfor, og som fører til et andet risikoniveau, betragtes det pågældende fartøj som et fartøj med en »meget høj« risiko.

Artikel 6

Risikostyringsstrategi

1.   Den berørte medlemsstat fastlægger på grundlag af sin risikovurdering en risikostyringsstrategi, der tager sigte på at sikre, at reglerne overholdes. Denne strategi omfatter identificering, beskrivelse og tildeling af passende, omkostningseffektive kontrolinstrumenter og inspektionsressourcer, der er tilpasset arten og det anslåede niveau for hver risiko samt opfyldelsen af målbenchmarks.

2.   Den i stk. 1 omhandlede risikostyringsstrategi koordineres på regionalt plan gennem en fælles ressourceanvendelsesplan i henhold til artikel 2, litra c), i forordning (EF) nr. 768/2005.

Artikel 7

Forbindelse med procedurer for fælles planer for ressourceanvendelse

1.   Inden for rammerne af en fælles ressourceanvendelsesplan meddeler hver berørt medlemsstat EFCA resultaterne af den risikovurdering, som medlemsstaten har gennemført i henhold til artikel 5, stk. 3, med angivelse af de anslåede risikoniveauer med tilsvarende inspektionsmål.

2.   Hvor det er relevant, ajourføres de i stk. 1 omhandlede risikoniveauer og inspektionsmål med de oplysninger, som indsamles i løbet af den fælles inspektion og overvågning. EFCA underrettes straks, når hver ajourføring er afsluttet.

3.   EFCA anvender de oplysninger, der er indgivet af medlemsstaterne, til at koordinere risikostyringsstrategien på regionalt plan, jf. artikel 6, stk. 2.

Artikel 8

Målbenchmarks

1.   Uden at de målbenchmarks, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1224/2009 og i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008, berøres, fastsættes der målbenchmarks på EU-plan for fiskerfartøjer og/eller andre operatører, hvortil der er knyttet en »høj« eller en »meget høj« risiko, som anført i bilag II.

2.   Målbenchmarks for fiskerfartøjer og/eller andre operatører, hvortil der er knyttet en »meget lav«, »lav« eller »middel« risiko, fastlægges af den berørte medlemsstat gennem det nationale kontrolhandlingsprogram, jf. artikel 46 i forordning (EF) nr. 1224/2009, og de nationale foranstaltninger som omhandlet i artikel 95, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan medlemsstaten i stedet anvende andre målbenchmarks, som angiver højere grad af overholdelse af reglerne, forudsat at:

a)

en indgående analyse af fiskeriet eller de fiskerirelaterede aktiviteter og spørgsmål vedrørende håndhævelse berettiger til at fastsætte målbenchmarks i form af højere grad af overholdelse af reglerne

b)

de benchmarks, som angiver højere grad af overholdelse af reglerne, meddeles Kommissionen, og sidstnævnte ikke anfægter dem inden for en frist på 90 dage, at de ikke er diskriminerende, og at de ikke påvirker mål, prioriteringer og risikobaserede procedurer, som er fastlagt i det specifikke kontrol- og inspektionsprogram.

4.   Samtlige målbenchmarks vurderes hvert år på grundlag af de evalueringsrapporter, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, og revideres i givet fald i overensstemmelse med vurderingen som led i den evaluering, der er omhandlet i artikel 13, stk. 4.

5.   Hvor det er relevant, gennemføres de målbenchmarks, der er omhandlet i denne artikel, gennem en fælles ressourceanvendelsesplan.

KAPITEL III

GENNEMFØRELSE

Artikel 9

Samarbejde mellem medlemsstaterne og med tredjelande

1.   De berørte medlemsstater samarbejder om gennemførelsen af det specifikke kontrol- og inspektionsprogram.

2.   Alle øvrige medlemsstater samarbejder i de relevante tilfælde med de berørte medlemsstater.

3.   Medlemsstaterne kan samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder om gennemførelsen af det specifikke kontrol- og inspektionsprogram.

Artikel 10

Fælles inspektion og overvågning

1.   For at gøre deres nationale fiskerikontrolsystemer mere effektive og virkningsfulde gennemfører de berørte medlemsstater fælles inspektion og overvågning i farvande under deres jurisdiktion og på deres område. Sådanne aktiviteter gennemføres inden for rammerne af de fælles planer for ressourceanvendelse, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 768/2005.

2.   Hvad angår fælles inspektion og overvågning, skal de pågældende medlemsstater:

a)

sørge for, at embedsmænd fra andre berørte medlemsstater tilbydes at deltage i fælles inspektions- og overvågningsaktiviteter

b)

fastlægge fælles operationelle procedurer for deres overvågningsfartøjer

c)

udpege kontaktpunkter, jf. artikel 80, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009, hvis det er relevant.

3.   Embedsmænd og EU-fiskerikontrollører kan deltage i den fælles inspektion og overvågning.

Artikel 11

Dataudveksling

1.   Med henblik på gennemførelse af det specifikke kontrol- og inspektionsprogram sikrer hver berørt medlemsstat direkte elektronisk udveksling af relevante oplysninger, jf. artikel 111 i forordning (EF) nr. 1224/2009 og bilag XII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011, med andre berørte medlemsstater og med EFCA.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal have relation til fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter udøvet i de områder, der er omfattet af det specifikke kontrol- og inspektionsprogram.

Artikel 12

Oplysninger

1.   I afventning af en fuldstændig gennemførelse af afsnit XII, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1224/2009 og i overensstemmelse med det format, der er angivet i bilag III i nærværende afgørelse, oplyser hver berørt medlemsstat ad elektronisk vej senest den 10. dag i hvert kvartal Kommissionen og EFCA om følgende for det foregående kvartal:

a)

identifikation, dato og type for hver kontrol- og/eller inspektionsoperation, som er gennemført i løbet af det foregående kvartal

b)

identifikation af hvert fiskerfartøj (EU-flåderegisternummer), køretøj og/eller operatør (selskabets navn), som har været genstand for kontrol og/eller inspektion

c)

hvilken type fiskeredskab der er inspiceret, når det er relevant, og

d)

hvis der er konstateret en eller flere alvorlige overtrædelser:

i)

typen af den eller de alvorlige overtrædelser

ii)

status med hensyn til opfølgning af den eller de alvorlige overtrædelser (f.eks. undersøgelse ikke afsluttet, verserende retssag, appel) og

iii)

den eller de sanktioner, der pålægges for at følge op på den eller de alvorlige overtrædelser: bødestørrelse, værdi af beslaglagt fisk og/eller udstyr, antal point tildelt i henhold til artikel 126, stk.1, i forordning (EU) nr. 404/2011, og/eller andre typer af sanktioner.

2.   Oplysningerne i stk. 1 meddeles for hver kontrol og/eller inspektion og skal fortsat anføres og ajourføres i hver rapport, indtil sagerne er afgjort efter den berørte medlemsstats lovgivning. Hvis der ikke træffes foranstaltninger, efter at der er konstateret en alvorlig overtrædelse, skal der vedlægges en forklaring.

Artikel 13

Evaluering

1.   Hver berørt medlemsstat forelægger senest den 31. marts i det år, der følger efter det relevante kalenderår, Kommissionen og EFCA en evalueringsrapport vedrørende effektiviteten af de kontrol- og inspektionsaktiviteter, som er gennemført under dette specifikke kontrol- og inspektionsprogram.

2.   Evalueringsrapporten i stk. 1 skal som minimum indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag IV. De berørte medlemsstater kan i deres evalueringsrapport medtage andre foranstaltninger såsom uddannelses- eller oplysningsforløb, som er udformet med henblik på at forbedre fiskerfartøjers og andre operatørers overholdelse af reglerne.

3.   EFCA skal ved den årlige vurdering af, hvor effektiv den fælles plan for ressourceanvendelse har været, jf. artikel 14 i forordning (EF) nr. 768/2005, tage hensyn til de i stk. 1 omhandlede evalueringsrapporter.

4.   Kommissionen indkalder en gang om året til et møde i Komitéen for Fiskeri og Akvakultur for at foretage en evaluering af, hvorvidt det specifikke kontrol- og inspektionsprogram er egnet, fyldestgørende og effektivt, og af programmets samlede virkning med hensyn til fiskerfartøjers og andre operatørers overholdelse af reglerne, på grundlag af de i stk. 1 omhandlede evalueringsrapporter. De målbenchmarks, som er anført i bilag II, kan revideres i overensstemmelse hermed.

Artikel 14

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 6

(3)  EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1.

(4)  EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1.

(5)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.


BILAG I

PROCEDURER FOR RISIKOVURDERING

Hvert fiskerfartøj, gruppe af fiskerfartøjer, kategori af fiskeredskaber, operatør og/eller fiskerirelaterede aktiviteter er med hensyn til de forskellige bestande og områder, der er omhandlet i artikel 1, omfattet af kontrol og inspektion i henhold til den fastsatte prioritering. Prioriteringen fastsættes afhængig af resultaterne af den risikovurdering, som hver berørt medlemsstat har gennemført, eller som andre medlemsstater har gennemført udelukkende med henblik på anvendelsen af artikel 5, stk. 4, efter følgende procedure:

Risikobeskrivelse (afhængigt af risikoen/fiskeriet/området og tilgængelige oplysninger)

Indikator (afhængigt af risikoen/fiskeriet/område og tilgængelige oplysninger)

Trin i fiskeri-/afsætningskæde (hvornår og hvor optræder risikoen)

Punkter, der skal tages hensyn til (afhængigt af risikoen/fiskeriet/området og tilgængelige oplysninger)

Forekomst inden for fiskeriet (1)

Mulige følger (1)

Risiko (1)

(Bemærk: De risici, som medlemsstaterne har identificeret, skal være i tråd med målene i artikel 3)

 

 

Fangst-/landingsmængder opdelt efter fiskerifartøjer, bestande og redskaber

Ikke-opbrugt kvote for fiskerfartøjer, opdelt efter fiskerfartøjer, bestande og redskaber

Brug af standardkasser

Niveau og fluktuationer i markedsprisen for de landede fiskevarer (første salg)

Antallet af inspektioner, der tidligere er gennemført, og antallet af konstaterede overtrædelser for fiskerfartøjet og/eller den pågældende operatør

Baggrundsviden om og/eller potentiel fare for svig i tilknytning til havnen, landingsstedet eller området og metieren

Andre relevante oplysninger eller efterretninger

Høj/Middel/Enkelttilfælde/eller Ubetydelig

Alvorlige/Betydelige/Acceptable/eller Ubetydelige

Meget lav/lav/middel/høj/meget høj


(1)  Bemærk: Skal vurderes af medlemsstaterne. Ved risikovurderingen fastslås på grundlag af tidligere erfaringer og ud fra alle tilgængelige oplysninger sandsynligheden for, at reglerne ikke overholdes, og, hvis det er tilfældet, de mulige følger.


BILAG II

MÅLBENCHMARKS

1.   Inspektioner til havs (herunder overvågning fra luften, hvor det er relevant)

Følgende målbenchmarks (1) skal årligt opnås ved inspektion til havs af fiskerfartøjer, som driver fiskeri efter sild, makrel, hestemakrel, ansjos og blåhvilling i området, såfremt inspektion til havs er relevant i relation til trinet i fiskerikæden og indgår i risikostyringsstrategien:

Benchmarks pr. år (2)

Anslået risiko for fiskerfartøjer i henhold til artikel 5, stk. 2

Høj

Meget høj

Fiskeri nr. 1

Sild, makrel og hestemakrel

Inspektion til havs af mindst 5 % af fangstrejser, som gennemføres af fiskerfartøjer med »høj« risiko, som driver fiskeri efter de berørte arter

Inspektion til havs af mindst 10 % af fangstrejser, som gennemføres af fiskerfartøjer med »meget høj« risiko, som driver fiskeri efter de berørte arter

Fiskeri nr. 2

Ansjos

Inspektion til havs af mindst 2,5 % af fangstrejser, som gennemføres af fiskerfartøjer med »høj« risiko, som driver fiskeri efter de berørte arter

Inspektion til havs af mindst 5 % af fangstrejser, som gennemføres af fiskerfartøjer med »meget høj« risiko, som driver fiskeri efter de berørte arter

Fiskeri nr. 3

Blåhvilling

Inspektion til havs af mindst 5 % af fangstrejser, som gennemføres af fiskerfartøjer med »høj« risiko, som driver fiskeri efter de berørte arter

Inspektion til havs af mindst 10 % af fangstrejser, som gennemføres af fiskerfartøjer med »meget høj« risiko, som driver fiskeri efter de berørte arter

2.   Inspektioner på land (herunder dokumentbaserede kontroller og inspektioner i havn eller ved første salg)

Følgende målbenchmarks (3) skal årligt opnås ved inspektion på land (herunder dokumentbaserede kontroller, inspektion i havn eller ved første salg) af fiskerfartøjer og andre operatører, som driver fiskeri efter sild, makrel, hestemakrel og blåhvilling i det område, når inspektioner på land er relevant i trinet i fiskeri-/afsætningskæden og indgår i risikostyringsstrategien.

Benchmarks pr. år (4)

Risiko for fiskerifartøjer og/eller andre operatører (første køber)

Høj

Meget høj

Fiskeri nr. 1

Sild, makrel og hestemakrel

Inspektion i havn af mindst 15 % af den samlede mængde, der landes af fiskerfartøjer med »høj« risiko

Inspektion i havn af mindst 15 % af den samlede mængde, der landes af fiskerfartøjer med »meget høj« risiko

Fiskeri nr. 2

Ansjos

Inspektion i havn af mindst 5 % af den samlede mængde, der landes af fiskerfartøjer med »høj« risiko

Inspektion i havn af mindst 10 % af den samlede mængde, der landes af fiskerfartøjer med »meget høj« risiko

Fiskeri nr. 3

Blåhvilling

Inspektion i havn af mindst 5 % af den samlede mængde, der landes af fiskerfartøjer med »høj« risiko

Inspektion i havn af mindst 10 % af den samlede mængde, der landes af fiskerfartøjer med »meget høj« risiko

Inspektioner, der er foretaget efter landing eller omladning, anvendes især som et supplerende krydskontrolredskab til at undersøge, om de registrerede og rapporterede oplysninger om fangster og landinger er pålidelige.


(1)  For fartøjer, der tilbringer under 24 timer til havs pr. fangstrejse, og kan de fastsatte målbenchmarks i henhold til risikostyringsstrategien reduceres med halvdelen.

(2)  i % af fangstrejser i området foretaget af fiskerfartøjer med høj/meget høj risiko år. (ved fiskeri med redskaber med maskestørrelser, for hvilke arterne er målarter).

(3)  For fartøjer, der lander under 10 tons pr. landing, kan de fastsatte målbenchmarks og i henhold til risikostyringsstrategien reduceres med halvdelen.

(4)  i % af de mængder, der landes af fiskerfartøjer med høj/meget høj risiko pr. år.


BILAG III

PERIODISKE OPLYSNINGER OM GENNEMFØRELSEN AF DET SPECIFIKKE KONTROL- OG INSPEKTIONSPROGRAM

De oplysninger, som skal indgives i henhold til artikel 12 for hver inspektion, der skal medtages i rapporten, skal indgives i følgende format:

Dataelementets betegnelse

Kode

Beskrivelse og indhold

Identifikation af inspektionen

II

ISO alpha2 landekode + 9 tegn, f.eks. DK201200000

Dato for inspektion

DA

ÅÅÅÅ-MM-DD

Type kontrol eller inspektion

IT

Til havs, på land, transport, dokument (skal angives)

Identifikation af hvert fiskerfartøj, køretøj eller operatør

ID

Fiskerfartøjets EU-flåderegisternummer, identifikation af køretøj og/eller operatørens selskabsnavn

Fiskeredskaber

GE

Redskabskode i henhold til FAO's »International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear«

Alvorlig overtrædelse

SI

J = Ja, N = Nej

Type af konstaterede alvorlige overtrædelser

TS

Angiv type af konstaterede alvorlige overtrædelser med henvisning til nummer (venstre kolonne) i bilag XXX i forordning (EU) nr. 404/2011. Herudover skal de alvorlige overtrædelser som fastsat i artikel 90, stk. 1, litra a), b) og c), i kontrolforordningen angives med nr. »13«, »14« og »15«.

Status med hensyn til opfølgning

FU

Angiv status: VERSERENDE RETSSAG, APPEL eller AFSLUTTET

Bødestraf

SF

Bøde i EUR, f.eks. 500

Beslaglæggelse

SC

FANGST/REDSKAB til fysisk beslaglæggelse. Beslaglagt mængde med angivelse af værdien af fangst/redskab i EUR, f.eks. 10 000

Andet

SO

Ved inddragelse af licens (LI) eller tilladelse (AU) angiv LI eller AU + antallet af dage, f.eks. AU30

Point

SP

Tildelte point, f.eks. 12

Bemærkninger

RM

Træffes der ikke foranstaltninger, efter at en alvorlig overtrædelse er konstateret, vedlægges en frit formuleret forklaring.


BILAG IV

EVALUERINGSRAPPORTERS INDHOLD

Evalueringsrapporter skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

I.   Generel analyse af gennemførte kontrol-, inspektions- og håndhævelsesaktiviteter (for hver berørt medlemsstat)

Beskrivelse af de risici, som er identificeret af den berørte medlemsstat, og detaljerede oplysninger om indholdet af dens risikostyringsstrategi, herunder en beskrivelse af proceduren for gennemgang og revision

Sammenligning mellem typen af de anvendte kontrol- og inspektionsværktøjer og antallet af tildelte inspektionsmidler/antallet af inspektionsmidler, der er stillet til rådighed for gennemførelsen af det specifikke kontrol- og inspektionsprogram, herunder varighed og indsatsområder

Sammenligning mellem typen af de anvendte kontrol- og inspektionsværktøjer og antallet af gennemførte kontroller og inspektioner (på grundlag af de oplysninger, der er indgivet i henhold til bilag III)/antallet af konstaterede alvorlige overtrædelser, og så vidt muligt en analyse af grundene til sådanne overtrædelser

Pålagte sanktioner for alvorlige overtrædelser (på grundlag af de oplysninger, der er indgivet i henhold til bilag III)

Analyse af andre foranstaltninger (udover kontrol- inspektions- og håndhævelsesaktiviteter, f.eks. uddannelses- eller oplysningsforløb), der tager sigte på at forbedre fiskerfartøjers og/eller andre operatørers overholdelse af bestemmelserne: (EKSEMPEL: antal indførte forbedringer af selektive redskaber, antal stikprøver af torsk/ungfisk, osv.).

II.   Detaljeret analyse af gennemførte kontrol-, inspektions- og håndhævelsesaktiviteter (for hver berørt medlemsstat)

1.

Analyse af inspektionsaktiviteter til havs (herunder overvågning fra luften, hvor det er relevant), herunder navnlig:

Sammenligning mellem antallet af inspektionsfartøjer, som er indsat/stillet til rådighed

Andel af alvorlige overtrædelser til havs

Andel af inspektioner til havs på fiskerfartøjer med »meget lav«, »lav« eller »middel« risiko, som har ført til, at der er konstateret en eller flere alvorlige overtrædelser

Andel af inspektioner til havs på fiskerfartøjer med »høj« eller »meget høj« risiko, som har ført til, at der er konstateret en eller flere alvorlige overtrædelser

Type og omfang af sanktioner/evaluering af den afskrækkende virkning.

2.

Analyse af inspektionsaktiviteter på land (herunder dokumentbaserede kontroller og inspektioner i havn, ved første salg eller ved omladning), herunder navnlig:

Sammenligning mellem landbaserede inspektionsenheder, der er tildelt/stillet til rådighed

Andel af alvorlige overtrædelser på land

Andel af inspektioner på land på fiskerfartøjer og/eller operatører med »meget lav«, »lav« eller »middel« risiko, som har ført til, at der er konstateret en eller flere alvorlige overtrædelser

Andel af inspektioner på land ved fiskerfartøjer og/eller operatører med »høj« eller »meget høj« risiko, som har ført til, at der er konstateret en eller flere alvorlige overtrædelser

Type og omfang af sanktioner/evaluering af den afskrækkende virkning.

3.

Analyse af målbenchmarks i form af overholdelse af bestemmelser (når det er relevant), navnlig:

Sammenligning mellem inspektionsmidler, der er tildelt/stillet til rådighed

Andel af alvorlige overtrædelser og tendens (i forhold til de to foregående år)

Andel af inspektioner på fiskerfartøjer/operatører, som har ført til, at der er konstateret en eller flere alvorlige overtrædelser

Type og omfang af sanktioner/evaluering af den afskrækkende virkning.

4.

Analyse af andre inspektions- og kontrolaktiviteter: omladning, overvågning fra luften, import/eksport osv. samt andre foranstaltninger som uddannelses- eller oplysningsforløb, der tager sigte på at forbedre fiskerfartøjers og andre operatørers overholdelse af bestemmelserne.

III.   Forslag til forbedring af gennemførte kontrol-, inspektions- og håndhævelsesaktiviteter (for hver berørt medlemsstat)


Top