Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012B0803

2012/803/EU: Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2012 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

OJ L 350, 20.12.2012, p. 88–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/803/oj

20.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 350/88


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 23. oktober 2012

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

(2012/803/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010, med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2012 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010, den ledsagende beslutning og svarene fra eksekutivdirektøren for agenturet,

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (4) om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, særlig artikel 68,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), særlig artikel 94,

der henviser til den fælles erklæring om decentraliserede agenturer og den fælles tilgang, der blev vedtaget i juni 2012 af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen som et resultat af arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentraliserede agenturer nedsat i marts 2009, særlig afsnittene om forvaltning, aktionsudgifter, programmering, ansvarlighed og klarhed og åbenhed i den fælles tilgang,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0298/2012),

1.

godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010;

2.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse til eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Formand

Martin SCHULZ

Generalsekretær

Klaus WELLE


(1)  EUT C 366 af 15.12.2011, s. 27.

(2)  EUT L 286 af 17.10.2012, s. 377.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


Top