Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0875

Kommissionens forordning (EU) nr. 875/2012 af 25. september 2012 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering

OJ L 258, 26.9.2012, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 298 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/875/oj

26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 875/2012

af 25. september 2012

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) ("grundforordningen"), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

efter høring af det rådgivende udvalg i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNINGEN

(1)

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har modtaget en anmodning i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, om en undersøgelse af den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om at gøre importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, til genstand for registrering.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 14. august 2012 af European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) på vegne af tre EU-producenter af cykler, nemlig In Cycles - Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. og MAXCOM Ltd.

B.   VAREN

(3)

Den vare, der muligvis er genstand for omgåelse, er cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som i øjeblikket henhører under KN-kode 8712 00 30 og ex 8712 00 70 (Taric-kode 8712007090 ("den pågældende vare").

(4)

Den undersøgte vare er den samme som den, der er beskrevet i den foregående betragtning, men afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om den er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, i øjeblikket henhørende under de samme KN-koder som den pågældende vare ("den undersøgte vare").

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(5)

De gældende foranstaltninger, der muligvis omgås, er de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 (2) om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 af de foranstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EF) nr. 1524/2000 (3), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005 (4).

D.   BEGRUNDELSE

(6)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgås ved omladning af varen via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien og ved hjælp af samleprocesser af visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2, via Indonesien, Sri Lanka og Tunesien.

(7)

Der er fremlagt følgende umiddelbare beviser:

(8)

Det fremgår af anmodningen, at der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Folkerepublikken Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien til Unionen efter forhøjelsen af antidumpingtolden på den pågældende vare, som blev indført ved Rådets forordning (EF) 1095/2005, og at dette ikke i tilstrækkelig grad kan begrundes med andet end indførelsen af tolden.

(9)

Årsagen til denne ændring synes at være, at cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina omlades via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien til Unionen og fra samleprocesser i Indonesien, Sri Lanka og Tunesien.

(10)

Anmodningen indeholder desuden tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af den undersøgte vare synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Der er desuden tilstrækkelige beviser for, at importen af den undersøgte vare finder sted til priser, der ligger under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de gældende foranstaltninger.

(11)

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at den undersøgte vare sælges til dumpingpriser set i forhold til den normale værdi, der tidligere er fastsat for den pågældende vare.

(12)

Skulle det i løbet af undersøgelsen blive konstateret, at der foregår anden omgåelse via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien end omladning og samleprocesser, som er omfattet af grundforordningens artikel 13, kan en sådan praksis også blive undersøgt.

E.   PROCEDURE

(13)

I lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 3, og indføre registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5, af import af den undersøgte vare, uanset om den er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien.

(a)   Spørgeskemaer

(14)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for undersøgelsen, vil den sende spørgeskemaer til kendte eksportører/producenter og kendte eksportør- og producentsammenslutninger i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, til kendte eksportører/producenter og kendte eksportør- og producentsammenslutninger i Folkerepublikken Kina, til kendte importører og kendte importørsammenslutninger i Unionen og til myndighederne i Folkerepublikken Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien. Der kan i givet fald også indhentes oplysninger fra EU-erhvervsgrenen.

(15)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter kontakte Kommissionen straks eller senest inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, og anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, da fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(16)

Myndighederne i Folkerepublikken Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

(b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(17)

Alle interesserede parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre parterne, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til at høre dem.

(c)   Fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger

(18)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, kan importen af den undersøgte vare fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis der ikke er tale om omgåelse.

(19)

Da den mulige omgåelse finder sted uden for Unionen, kan der indrømmes fritagelse i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, for producenter af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler) i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, som kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet (5) med nogen producent, der er omfattet af foranstaltningerne (6), og hvis det kan fastslås, at de ikke er involveret i nogen form for omgåelse som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 3.

F.   REGISTRERING

(20)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, bør import af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold på et passende beløb fra datoen for registrering af importen af varer, der er afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, hvis undersøgelsen skulle vise, at der er sket omgåelse.

G.   FRISTER

(21)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, inden for hvilken:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

producenter i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien kan anmode om fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen.

(22)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for de i artikel 3 i denne forordning nævnte frist.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDE

(23)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(24)

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(25)

Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og resultatet af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

I.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(26)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

J.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(27)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7).

K.   HØRINGSKONSULENT

(28)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(29)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter.

(30)

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens sider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler), afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om de er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8712 00 30 og ex 8712 00 70 (Taric-kode 8712003010 og 8712007091), omgår de foranstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 990/2011.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved en forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

Artikel 3

1.   Der skal anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, som ønsker fritagelse for registrering af importen eller for foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 37 dage.

4.   Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

5.   Interesserede parter skal indgive alle deres bemærkninger og anmodninger i elektronisk form (ikke-fortrolige bemærkninger via e-mail, fortrolige bemærkninger på CD-R/DVD) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer. Fuldmagter og underskrevne certifikater, der ledsager besvarelser af spørgeskemaer, eller enhver opdatering heraf, skal dog indgives på papir, dvs. pr. post eller ved aflevering på nedenstående adresse. Hvis en interesseret part ikke kan indgive sine bemærkninger og anmodninger i elektronisk form, skal den pågældende straks underrette Kommissionen herom, jf. grundforordningens artikel 18, stk. 2. Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger om korrespondance med Kommissionen på de relevante sider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de interesserede parter som fortroligt materiale, forsynes med påtegningen "Limited" (8) og ledsages i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen "For inspection by interested parties".

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N105 08/020

B-1049 Bruxelles

BELGIEN

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 261 af 6.10.2011, s. 2.

(3)  EFT L 175 af 14.7.2000, s. 39.

(4)  EUT L 183 af 14.7.2005, s. 1.

(5)  I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen kan personer kun anses for at være indbyrdes afhængige: a) hvis den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed og omvendt; b) hvis de juridisk set anses for interessenter eller kompagnoner; c) hvis de er arbejdsgiver og arbejdstager; d) hvis en person direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller råder over 5 % eller derover af den andens aktier eller anparter med stemmeret; e) hvis den ene af dem direkte eller indirekte kontrollerer den anden; f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand; g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand; eller h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinde, (EUT L 253 af 11.10.1993, s. 1). I denne sammenhæng betyder "person" enhver fysisk eller juridisk person.

(6)  Hvis producenter imidlertid er forretningsmæssigt forbundet i ovennævnte betydning med virksomheder, der er omfattet af de nuværende foranstaltninger over for importen med oprindelse i Folkerepublikken Kina (de oprindelige antidumpingforanstaltninger), kan de alligevel opnå fritagelse, hvis der ikke foreligger bevis for, at forholdet til de virksomheder, der er omfattet af de oprindelige foranstaltninger, blev indgået eller brugt til at omgå de oprindelige foranstaltninger.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  Et dokument med påtegningen "Limited" er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


Top