EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0542

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 542/2011 af 1. juni 2011 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer for at tage hensyn til direktiv 2011/58/EU om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at forlænge optagelsen af carbendazim som aktivstof EØS-relevant tekst

OJ L 153, 11.6.2011, p. 189–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 180 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/542/oj

11.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/189


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 542/2011

af 1. juni 2011

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer for at tage hensyn til direktiv 2011/58/EU om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at forlænge optagelsen af carbendazim som aktivstof

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 78, stk. 3,

efter høring af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Direktiv 91/414/EØF blev ændret ved direktiv 2011/58/EU (4).

(3)

Forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Se side 1 i denne EUT.

(3)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(4)  EUT L 122 af 11.5.2011, s. 71.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes række 144 således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»144

Carbendazim

CAS-nr.: 10605-21-7

CIPAC-nr.: 263

Methylbenzimidazol-2-ylcarbamat

≥ 980 g/kg

Relevante urenheder:

 

2-amino-3-hydroxyphenazin (AHP): højst 0,0005 g/kg

 

2,3-diaminophenazin (DAP): højst 0,003 g/kg

1. juni 2011

30. november 2014

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid på følgende afgrøder:

korn

rapsfrø

sukker- og foderroer

majs

i doseringer på højst

0,25 kg aktivstof pr. ha for hver anvendelse på korn og rapsfrø

0,075 kg aktivstof pr. ha for hver anvendelse på sukker- og foderroer

0,1 kg aktivstof pr. ha for hver anvendelse på majs.

Følgende former for anvendelse er ikke tilladt:

sprøjtning fra fly

udspredning via ryg- og håndsprøjter, hverken for private eller professionelle brugere

i private haver.

Medlemsstaterne sørger for, at der træffes alle nødvendige risikobegrænsende foranstaltninger. Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på at beskytte:

Vandorganismer. Der skal træffes passende sprednings- og risikobegrænsende foranstaltninger for at minimere eksponeringen af overfladevandområder. Det indebærer, at der bør holdes en vis afstand mellem de behandlede områder og overfladevandområderne, enten alene eller i kombination med anvendelse af spredningsbegrænsende teknik eller anordninger.

Regnorme og andre makroorganismer i jorden. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. udvælgelse af den mest hensigtsmæssige kombination af antallet af og tidspunkterne for sprøjtning og om nødvendigt aktivstoffets koncentrationsgrad.

Fugle (risikoen på langt sigt). Afhængigt af resultaterne af risikovurderingen for bestemte anvendelsesformål kan det blive nødvendigt at træffe målrettede foranstaltninger for at begrænse eksponeringen.

Brugerne, der skal bære passende beskyttelsesbeklædning, navnlig handsker, overtræksdragter, gummistøvler og ansigtsværn eller sikkerhedsbriller, under blanding, påfyldning, sprøjtning og rengøring af udstyret, medmindre det gennem udstyrets design og konstruktion eller ved montering af særlige beskyttelsesanordninger på udstyret er udelukket, at der kan forekomme eksponering for stoffet.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der for hvert stof tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om carbendazim, særlig tillæg I og II.

De berørte medlemsstater anmoder om, at ansøgeren forelægger Kommissionen:

oplysninger om den toksikologiske og økotoksikologiske relevans af urenheden AEF037197 senest den 1. december 2011

en gennemgang af de undersøgelser, der er opført på listen i udkastet til ny vurderingsrapport af 16. juli 2009 (Volume 1, Level 4 »Further information«, pp. 155 – 157), senest den 1. juni 2012

oplysninger om stoffets skæbne og adfærd (forløbet af den aerobe nedbrydning i jorden) og om risikoen på langt sigt for fugle senest den 1. juni 2013.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


Top