Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0075

2011/75/EU: Kommissionens afgørelse af 2. februar 2011 om ændring af beslutning 2003/249/EF for så vidt angår forlængelse af varigheden af midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter ( Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Chile (meddelt under nummer K(2011) 477)

OJ L 29, 3.2.2011, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 047 P. 118 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/75(1)/oj

3.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/33


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 2. februar 2011

om ændring af beslutning 2003/249/EF for så vidt angår forlængelse af varigheden af midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 2000/29/EF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Chile

(meddelt under nummer K(2011) 477)

(2011/75/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2000/29/EF må jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i ikke-europæiske lande bortset fra Middelhavslandene, Australien, New Zealand, Canada og de kontinentale stater i USA i princippet ikke importeres til Unionen. Nævnte direktiv tillader dog undtagelser fra denne regel, for så vidt det fastslås, at der ikke er risiko for spredning af skadegørere.

(2)

Kommissionens beslutning 2003/249/EF (2) bemyndiger medlemsstaterne til at indrømme midlertidige undtagelser fra visse bestemmelser i direktiv 2000/29/EF, så import af jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Chile tillades.

(3)

De omstændigheder, der dannede grundlag for bemyndigelsen i henhold til beslutning 2003/249/EF, gør sig stadig gældende, og der er ikke fremkommet nye oplysninger, som giver anledning til at revidere de særlige betingelser.

(4)

Ved Kommissionens direktiv 2008/64/EF (3) udgik Colletotrichum acutatum Simmonds af del A, kapitel II, litra c), i bilag II til direktiv 2000/29/EF. Derfor bør denne organisme ikke længere være opført i bilaget til beslutning 2003/249/EF.

(5)

Ud fra erfaringen med anvendelsen af beslutning 2003/249/EF er det formålstjenligt at forlænge bemyndigelsen i 10 år.

(6)

Beslutning 2003/249/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2003/249/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, i beslutning 2003/249/EF affattes således:

»Den i stk. 1 omhandlede bemyndigelse til at give dispensation (i det følgende benævnt »bemyndigelsen«) er ud over de betingelser, der er fastlagt i bilag I, II og IV til direktiv 2000/29/EF, også undergivet betingelserne i bilaget til nærværende beslutning, og den gælder kun for planter, der føres ind i Unionen i perioden fra 1. juni til 30. september hvert år.«

2)

Som artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Denne beslutning udløber den 30. september 2020.«

3)

Punkt 1, litra c), andet led, i bilaget udgår.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 93 af 10.4.2003, s. 32.

(3)  EUT L 168 af 28.6.2008, s. 31.


Top