Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_287_R_0050_01

2010/649/EU: Rådets afgørelse af 7. oktober 2010 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/50


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. oktober 2010

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

(2010/649/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 79, stk. 3, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger med Den Islamiske Republik Pakistan om en aftale om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (i det følgende benævnt »aftalen«).

(2)

Aftalen blev undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne den 26. oktober 2009 med forbehold af dens indgåelse.

(3)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Aftalen bør godkendes.

(5)

Der nedsættes ved aftalen et blandet tilbagetagelsesudvalg, der selv kan fastsætte sin forretningsorden. Der bør indføres en forenklet procedure for fastlæggelsen af Den Europæiske Unions holdning i dette tilfælde.

(6)

I overensstemmelse med artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige givet meddelelse om, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(7)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i nævnte protokol deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(8)

I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (i det følgende benævnt »aftalen«) godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Den i aftalens artikel 20, stk. 2, omhandlede notifikation gives af Rådets formand med bindende virkning for Unionen (1), som afgiver følgende erklæring:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisning i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union«.«

Artikel 3

I det i aftalens artikel 16 omhandlede blandede tilbagetagelsesudvalg repræsenteres Unionen af Kommissionen bistået af eksperter fra medlemsstaterne, som indbydes på anmodning af Kommissionen.

Artikel 4

I det blandede tilbagetagelsesudvalg fastlægges Unionens holdning til vedtagelsen af den i aftalens artikel 16, stk. 2, omhandlede forretningsorden af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg nedsat af Rådet.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. oktober 2010.

På Rådets vegne

M. WATHELET

Formand


(1)  Datoen for tilbagetagelsesaftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

DEN ISLAMISKE REPUBLIK PAKISTAN,

i det følgende benævnt »Pakistan«,

i det følgende også benævnt individuelt »part« eller kollektivt »parterne«,

SOM ØNSKER at styrke deres samarbejde om at bekæmpe ulovlig indvandring effektivt,

SOM ØNSKER gennem denne aftale og på grundlag af gensidighed at indføre hurtige og effektive procedurer til identifikation og sikker tilbagesendelse under ordnede forhold af personer, som ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på Pakistans eller en af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, og at lette sådanne personers transit på en samarbejdsbetonet måde,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale ikke indskrænker de rettigheder og forpligtelser og det ansvar, som Den Europæiske Unions medlemsstater og Pakistan har i henhold til folkeretten,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og alle retsakter udstedt i medfør af dette afsnit ikke gælder for Kongeriget Danmark —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Kongeriget Danmark

b)

»statsborger i en medlemsstat«: enhver, der er statsborger i en medlemsstat som fastsat i fællesskabsbestemmelserne

c)

»statsborger i Pakistan«: enhver, som har pakistansk statsborgerskab

d)

»tredjelandsstatsborger«: enhver, der er statsborger i et andet land end Pakistan eller en medlemsstat

e)

»statsløs person«: enhver, der ikke har noget statsborgerskab

f)

»opholdstilladelse«: en tilladelse, uanset hvilken type der er tale om, udstedt af Pakistan eller en medlemsstat, som gør det muligt for en person at opholde sig på den udstedende stats område

g)

»visum«: en tilladelse udstedt af eller en afgørelse truffet af Pakistan eller en af medlemsstaterne, og som er nødvendig for indrejse i eller transit gennem den pågældende stats område. Dette omfatter ikke et lufthavnstransitvisum

h)

»anmodende stat«: den stat (Pakistan eller en af medlemsstaterne), som fremsætter en tilbagetagelsesanmodning i medfør af artikel 2 og 3 eller en transitanmodning i medfør af artikel 12

i)

»stat, som anmodningen rettes til«: den stat (Pakistan eller en af medlemsstaterne), hvortil en tilbagetagelsesanmodning i medfør af artikel 2 og 3 eller en transitanmodning i medfør af artikel 12 rettes.

AFDELING I

TILBAGETAGELSESFORPLIGTELSER

Artikel 2

Tilbagetagelse af egne statsborgere

1.   Den stat, som anmodningen rettes til, tilbagetager, efter at vedkommendes statsborgerskab er blevet bevist i overensstemmelse med artikel 6, på anmodning af den anmodende stat alle egne statsborgere, der ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold på den anmodende stats område.

2.   Den stat, som anmodningen rettes til, udsteder om nødvendigt straks et rejsedokument af en gyldighed på mindst seks måneder til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, med henblik på vedkommendes tilbagetagelse. Kan den pågældende af retlige eller praktiske årsager ikke tilbagesendes før udløbet af dette rejsedokuments gyldighed, udsteder den stat, som anmodningen rettes til, inden 14 dage et nyt rejsedokument med samme gyldighed.

Artikel 3

Tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Den stat, som anmodningen rettes til, tilbagetager på anmodning af den anmodende stat og uden andre formaliteter end de i denne aftale fastsatte alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på den anmodende stats område, forudsat at de pågældende personer:

a)

på tidspunktet for tilbagetagelsesanmodningens fremsættelse havde et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som anmodningen rettes til, eller

b)

ulovligt er rejst ind på den anmodende stats område direkte fra den stat, som anmodningen rettes til. Med henblik på dette litra anses en person for at indrejse direkte i den stat, som anmodningen rettes til, hvis vedkommende var ankommet på den anmodende stats område eller, såfremt den stat, som anmodningen rettes til, er Pakistan, på medlemsstaternes område ad luft- eller søvejen uden passage af noget andet land.

2.   Tilbagetagelsesforpligtelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis:

a)

den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person kun har været i lufthavnstransit i en international lufthavn i den stat, som anmodningen rettes til, eller

b)

den anmodende stat har udstedt et visum eller en opholdstilladelse til den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person før eller efter indrejsen på dens område, medmindre vedkommende er i besiddelse af et visum eller en opholdstilladelse med længere gyldighed udstedt af den stat, som anmodningen rettes til.

3.   Hvis den stat, som anmodningen rettes til, er en medlemsstat, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt visummet eller opholdstilladelsen. Hvis to eller flere medlemsstater har udstedt visa eller opholdstilladelser, påhviler den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt det dokument, der har den længste gyldighedsperiode, eller, hvis et eller flere af de udstedte dokumenter allerede er udløbet, det dokument, der stadig er gyldigt. Hvis samtlige dokumenter allerede er udløbet, gælder den i stk. 1 omhandlede tilbagetagelsesforpligtelse den medlemsstat, der har udstedt dokumentet med den seneste udløbsdato.

4.   Den stat, som anmodningen rettes til, udsteder om nødvendigt straks et rejsedokument af en gyldighed på mindst seks måneder til den person, hvis tilbagetagelse er blevet accepteret, med henblik på vedkommendes tilbagetagelse. Kan den pågældende af retlige eller praktiske årsager ikke tilbagesendes før udløbet af dette rejsedokuments gyldighed, udsteder den stat, som anmodningen rettes til, inden 14 dage et nyt rejsedokument med samme gyldighed.

AFDELING II

TILBAGETAGELSESPROCEDURE

Artikel 4

Principper

1.   Det er en forudsætning for at kunne overføre en person, der skal tilbagetages på grundlag af en af forpligtelserne i artikel 2 og 3, at der forelægges en tilbagetagelsesanmodning for de kompetente myndigheder i den stat, som anmodningen rettes til, jf. dog stk. 2.

2.   Der kræves ingen tilbagetagelsesanmodning, når den person, der skal tilbagetages, er i besiddelse af et gyldigt rejsedokument og eventuelt et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som anmodningen rettes til, jf. dog artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1.

3.   Ingen må tilbagetages alene på basis af umiddelbare vidnesbyrd om statsborgerskab.

Artikel 5

Anmodning om tilbagetagelse

1.   Tilbagetagelsesanmodningen skal indeholde følgende:

a)

oplysninger om den person, der skal tilbagetages (f.eks. fulde navn, fødselsdato, fødested og seneste opholdssted)

b)

oplysninger om, ved hvilke midler der føres bevis for statsborgerskab, transit, betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer og ulovlig indrejse og ulovligt ophold.

2.   Tilbagetagelsesanmodningen skal så vidt muligt også indeholde følgende oplysninger:

a)

en erklæring om, at den person, der skal tilbagetages, kan have brug for hjælp eller pleje, forudsat at den pågældende person udtrykkeligt har givet sit samtykke til denne erklæring

b)

enhver anden beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltning, der kan være nødvendig ved den enkelte tilbagetagelsessag.

3.   En fælles formular til brug for udfærdigelse af tilbagetagelsesanmodninger findes i bilag V til denne aftale.

Artikel 6

Vidnesbyrd om statsborgerskab

1.   Bevis for statsborgerskab kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter.

2.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag I til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Hvis sådanne dokumenter fremlægges, skal den stat, som anmodningen rettes til, og den anmodende stat gensidigt anerkende den pågældendes statsborgerskab uden yderligere efterforskning.

3.   Bevis for statsborgerskab i henhold til artikel 2, stk. 1, kan fremlægges i form af de i bilag II til denne aftale anførte dokumenter, også selv om deres gyldighedsperiode er udløbet. Fremlægges der sådanne dokumenter, indleder den stat, som anmodningen rettes til, processen for fastslåelse af den pågældende persons statsborgerskab.

4.   Kan der ikke fremlægges nogen af de i bilag I og II anførte dokumenter, tager den kompetente myndighed i den anmodende stat og den diplomatiske og konsulære repræsentation for den stat, som anmodningen rettes til, på begæring skridt til straks at afhøre den person, om hvis tilbagetagelse der er indgivet en anmodning.

Artikel 7

Vidnesbyrd om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer

1.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag III til denne aftale anførte vidnesbyrd; det kan ikke fremlægges ved hjælp af falske dokumenter. Både den stat, som anmodningen rettes til, og den anmodende stat skal anerkende de for beviset til grund liggende elementer.

2.   Bevis for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, jf. artikel 3, stk. 1, kan navnlig fremlægges i form af det i bilag IV til denne aftale anførte vidnesbyrd. Hvis der fremlægges sådanne beviser, skønner den stat, som anmodningen rettes til, at det er berettiget at indlede en undersøgelse.

3.   Ulovlig indrejse eller bopæl eller ulovligt ophold dokumenteres ved hjælp af den pågældende persons rejsedokumenter, hvis det krævede visum eller en anden tilladelse til ophold på den anmodende stats område mangler. En erklæring fra den anmodende stat om, at det findes godtgjort, at den pågældende person ikke er i besiddelse af de fornødne rejsedokumenter, visum eller opholdstilladelse, skal ligeledes indeholde umiddelbart vidnesbyrd om den ulovlige indrejse eller bopæl eller det ulovlige ophold.

Artikel 8

Tidsfrister

1.   Tilbagetagelsesanmodningen forelægges den kompetente myndighed i den stat, som anmodningen rettes til, senest et år efter, at den anmodende stats kompetente myndigheder har fået kendskab til, at en tredjelandsstatsborger eller en statsløs person ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse, ophold eller bopæl. Hvis der foreligger retlige eller faktiske hindringer for, at anmodningen kan fremsættes i tide, forlænges fristen på anmodning, men kun så længe hindringerne består.

2.   En tilbagetagelsesanmodning skal besvares så hurtigt som muligt, under alle omstændigheder senest 30 kalenderdage efter modtagelsen; afslag på en tilbagetagelsesanmodning skal begrundes. Denne frist begynder at løbe på datoen for modtagelsen af tilbagetagelsesanmodningen. Hvis der foreligger retlige eller faktiske hindringer for, at anmodningen kan besvares i tide, kan fristen på begrundet anmodning forlænges med indtil 60 kalenderdage, undtagen hvis den maksimale varetægtsperiode i henhold til national lovgivning i den anmodende stat er på 60 kalenderdage eller derunder. Hvis der ikke er afgivet svar inden fristens udløb, betragtes overførslen som accepteret.

3.   Efter at der er givet samtykke eller i givet fald efter udløbet af den i stk. 2 fastsatte frist, overføres den pågældende person inden tre måneder. Denne frist kan på anmodning forlænges med den tid, det tager at løse retlige eller praktiske problemer.

Artikel 9

Overførsels- og befordringsmåde

Før en person tilbagesendes, træffer de kompetente myndigheder i Pakistan og den berørte medlemsstat på forhånd skriftligt forberedelser vedrørende tilbagesendelsesdatoen, grænseovergangsstedet, eventuel ledsagelse og transportmiddel.

Artikel 10

Tilbagetagelser, der er behæftet med fejl

Pakistan tager straks enhver person tilbage, som en medlemsstat har tilbagetaget, og en medlemsstat tager straks enhver person tilbage, som Pakistan har tilbagetaget, hvis det inden for en frist på tre måneder efter overførslen af den pågældende konstateres, at kravene i denne aftales artikel 2 og 3 ikke er opfyldt. I sådanne tilfælde udveksler Pakistans og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder også alle disponible oplysninger om den person, der skal tages tilbage, hvad angår identitet, statsborgerskab eller transitrute.

AFDELING III

TRANSITOPERATIONER

Artikel 11

Principper

1.   Den stat, som anmodningen rettes til, kan tillade transit af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, når de pågældende ikke kan tilbagesendes direkte til bestemmelsesstaten, efter at den på grundlag af skriftlige beviser har fundet det godtgjort, at bestemmelsesstaten har forpligtet sig til at tilbagetage den pågældende.

2.   Den stat, som anmodningen rettes til, kan trække sit samtykke tilbage, hvis den videre rejse gennem eventuelle transitlande eller tilbagetagelsen i bestemmelsesstaten ikke længere garanteres. I sådanne tilfælde skal den anmodende stat straks for egen regning tage den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person tilbage.

Artikel 12

Transitproceduren

1.   Der skal over for de kompetente myndigheder fremsættes en skriftlig transitanmodning, som skal indeholde følgende oplysninger:

a)

transitmåde, eventuelle andre transitstater og endeligt bestemmelsessted

b)

oplysninger om den pågældende person (fulde navn, fødselsdato og om muligt fødested, nationalitet, rejsedokumenttype og -nummer)

c)

planlagt grænseovergangssted, tidspunkt for tilbagesendelsen og angivelse af, om der er tale om ledsaget tilbagesendelse.

En fælles formular for transitanmodning er knyttet til denne aftale som bilag VI.

2.   Den stat, som anmodningen rettes til, underretter senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen skriftligt den anmodende stat om sin beslutning, og, hvis den tillader indrejse, med bekræftelse af grænseovergangssted og forventet tidspunkt.

3.   Hvis transitoperationen foregår ad luftvejen, fritages den person, som rejser i transit, og den eventuelle ledsager for lufthavnstransitvisum.

4.   De kompetente myndigheder i den stat, som anmodningen rettes til, skal efter konsultation mellem parterne være behjælpelige ved den pågældende transitoperation, navnlig ved at holde opsyn med de pågældende personer og stille passende faciliteter til rådighed til dette formål i overensstemmelse med national lovgivning og nationale regler.

AFDELING IV

UDGIFTER

Artikel 13

Befordrings- og transitudgifter

Uden at den anmodende stats kompetente myndigheders ret til at sikre sig godtgørelse af udgifter i forbindelse med tilbagetagelsen fra den person, der skal tilbagetages, eller fra tredjepart anfægtes, bæres alle befordringsudgifter i forbindelse med tilbagetagelse og transit i henhold til denne aftale indtil den endelige bestemmelsesstats grænse af den anmodende stat. I tilfælde af tilbagetagelser, der er behæftet med fejl, jf. artikel 10, bæres disse udgifter af den stat, som skal tage den pågældende tilbage.

AFDELING V

DATABESKYTTELSE OG SAMMENHÆNG MED ANDRE RETLIGE FORPLIGTELSER

Artikel 14

Personoplysninger

1.   Behandling af personoplysninger finder kun sted, hvis det er nødvendigt, for at Pakistans eller en medlemsstats kompetente myndigheder kan gennemføre aftalen. Definitionerne i artikel 2 i direktiv 95/46/EF (1) gælder også for denne artikel. Hvis den registeransvarlige er en medlemsstats kompetente myndighed, sker behandlingen i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/46/EF og national lovgivning vedtaget i medfør af dette direktiv, herunder reglerne om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.   Desuden gælder følgende principper for behandling af personoplysninger med henblik på gennemførelsen af denne aftale, særlig meddelelse af personoplysninger fra Pakistan til en medlemsstat og omvendt:

a)

personoplysninger skal behandles på en redelig og lovformelig måde

b)

personoplysningerne indsamles med det specifikke, udtrykkelige og legitime formål at gennemføre denne aftale og må ikke af den meddelende myndighed eller af den modtagende myndighed bearbejdes yderligere på en måde, der er uforenelig med dette mål

c)

personoplysningerne skal være tjenlige, relevante og ikke overdrevent omfattende i forhold til det formål, hvormed de indsamles og/eller bearbejdes, yderligere personoplysninger kun må vedrøre følgende:

oplysninger om den person, der skal tilbagesendes (f.eks. fulde navn, eventuelt tidligere navn, kaldenavne eller pseudonymer, fødselsdato og fødested, køn, nuværende og tidligere statsborgerskab(er))

pas eller identitetskort (nummer, udløb, udstedelsesdato, udstedende myndighed, udstedelsessted)

ophold på rejsen og rute

andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den person, som skal tilbagesendes, eller til undersøgelse af tilbagetagelseskravene i henhold til denne aftale

d)

alle personoplysninger skal være nøjagtige og ajourført i det fornødne omfang

e)

personoplysningerne skal opbevares på en måde, der muliggør identifikation af den person, de beskriver, i en periode, som ikke må strække sig ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til formålet med indsamlingen og den videre bearbejdning af oplysningerne

f)

såvel den meddelende myndighed som den modtagende myndighed træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger, dersom behandlingen ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel, navnlig i tilfælde, hvor brugen af de pågældende oplysninger ikke er berettiget, eller de ikke er relevante eller nøjagtige, eller fordi de er for vidtgående i forhold til, hvad der er nødvendigt for sagsbehandlingen. Dette omfatter også meddelelse til den anden part om enhver berigtigelse, sletning eller spærring af personoplysninger

g)

på anmodning giver den modtagende myndighed den meddelende myndighed underretning om brugen af de fremsendte oplysninger og om de resultater, der er opnået ved behandlingen af dem

h)

personoplysninger må kun fremsendes til de kompetente myndigheder. Meddelelse til andre organer kræver den meddelende myndigheds forudgående samtykke

i)

de meddelende og de modtagende myndigheder er forpligtet til at udarbejde en skriftlig oversigt over fremsendelsen og modtagelsen af personoplysninger.

Artikel 15

Sammenhæng med andre retlige forpligtelser

1.   Denne aftale berører ikke Fællesskabets, medlemsstaternes og Pakistans rettigheder, forpligtelser og ansvar i henhold til folkeretten og internationale traktater, som de er part i.

2.   Intet i denne aftale er til hinder for, at en person tilbagesendes under andre bilaterale ordninger.

3.   Denne aftale berører ikke den pågældendes retsmidler og rettigheder i henhold til værtslandets lovgivning, herunder folkeretten.

AFDELING VI

GENNEMFØRELSE OG ANVENDELSE

Artikel 16

Det blandede tilbagetagelsesudvalg

1.   Parterne bistår hinanden med aftalens gennemførelse og fortolkning. I dette øjemed nedsætter de et blandet tilbagetagelsesudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«, der navnlig har til opgave:

a)

at føre tilsyn med aftalens anvendelse

b)

at vedtage tekniske arrangementer til at sikre en ensartet gennemførelse af aftalen, herunder ændringer af bilag III og IV

c)

at sørge for jævnlig udveksling af oplysninger vedrørende de gennemførelsesprotokoller, der udarbejdes af de enkelte medlemsstater og Pakistan i medfør af artikel 17

d)

at stille forslag til ændringer af aftalen og bilag I og II.

2.   Udvalgets beslutninger træffes med enstemmighed og gennemføres tilsvarende.

3.   Udvalget består af repræsentanter for Fællesskabet og Pakistan; Fællesskabet repræsenteres af Europa-Kommissionen, bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

4.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, normalt en gang om året.

5.   Tvister, som ikke kan løses af udvalget, bilægges ved konsultationer mellem parterne.

6.   Udvalget fastsætter sin forretningsorden og lægger sig bl.a. fast på et for begge parter fælles arbejdssprog.

Artikel 17

Gennemførelsesprotokoller

1.   Pakistan og en medlemsstat kan udarbejde gennemførelsesprotokoller med bestemmelser om:

a)

udpegelse af kompetente myndigheder, grænseovergangssteder og udveksling af oplysninger om kontaktsteder

b)

betingelserne i forbindelse med ledsaget tilbagesendelse, herunder transit for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer under ledsagelse

c)

andre hjælpemidler og dokumenter ud over dem, der er anført i bilag I-IV til denne aftale.

2.   De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesprotokoller træder først i kraft, efter at det i artikel 16 omhandlede udvalg er blevet underrettet om dem.

Artikel 18

Forbindelse med bilaterale tilbagetagelsesaftaler eller -ordninger med medlemsstater

Bestemmelserne i denne aftale går forud for bestemmelserne i enhver bilateral aftale eller ordning vedrørende tilbagetagelse af personer bosiddende uden tilladelse, som er eller måtte blive indgået mellem de enkelte medlemsstater og Pakistan i medfør af artikel 17, for så vidt bestemmelserne i den bilaterale aftale er uforenelige med bestemmelserne i denne aftale.

AFDELING VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Territorial anvendelse

1.   Denne aftale gælder for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og for Pakistans område, jf. dog stk. 2.

2.   Denne aftale gælder ikke for Kongeriget Danmarks område.

Artikel 20

Ikrafttræden, varighed og opsigelse

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne efter deres egne procedurer.

2.   Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

3.   Uden at dette berører parternes forpligtelser i henhold til folkeretlig sædvaneret til at tilbagetage egne statsborgere, finder denne aftale og gennemførelsesprotokollerne anvendelse på personer, som er indrejst på Pakistans og medlemsstaternes område, efter at den er trådt i kraft.

4.   Hver af parterne kan til enhver tid opsige denne aftale ved officiel notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at gælde seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 21

Bilag

Bilag I-VI udgør en integrerende del af denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og ni i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

BILAG I

Fælles liste over dokumenter, som betragtes som bevis for statsborgerskab (artikel 2, stk. 1, sammenholdt med artikel 6, stk. 2)

rejsepas af enhver art (nationale pas, diplomatpas, tjenestepas, kollektive pas og erstatningspas inkl. børnepas)

edb-baserede nationale id-kort

statsborgerskabsbeviser.

BILAG II

Fælles liste over dokumenter, som indebærer, at processen for fastslåelse af statsborgerskab indledes (artikel 2, stk. 1, sammenholdt med artikel 6, stk. 3)

digitale fingeraftryk eller andre biometriske data

midlertidige og provisoriske id-kort, militære id-kort og fødselsattester udstedt af regeringen for den part, som anmodningen rettes til

fotokopier (1) af ethvert af de dokumenter, der er anført i bilag I til denne aftale

kørekort eller fotokopi (1) heraf

fotokopier (1) af nationalitetsattester eller andre officielle dokumenter, der nævner eller angiver statsborgerskab (f.eks. fødselsattester)

tjenestekort, søfartsbøger, skibsføreres tjenestekort eller fotokopi (1) heraf

udtalelser fra den pågældende selv.


(1)  I dette bilag forstås ved »fotokopi« fotokopier, der er officielt attesteret af myndighederne i Pakistan og medlemsstaterne.

BILAG III

Fælles liste over dokumenter, der betragtes som vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (Artikel 3, stk. 1, sammenholdt med artikel 7, stk. 1)

stempler/påtegninger ved ind- og/eller udrejse i den pågældende persons rejsedokument

gyldigt visum og/eller gyldig opholdstilladelse udstedt af den stat, som anmodningen rettes til.

BILAG IV

Fælles liste over dokumenter, der betragtes som vidnesbyrd for opfyldelse af betingelserne for indledning af en undersøgelse med henblik på tilbagetagelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (artikel 3 sammenholdt med artikel 7, stk. 2)

officielle erklæringer, bl.a. fra personale ved grænsemyndighederne og andre officielle personer eller bona fide-vidner (f.eks. flypersonale), som har været vidne til den pågældende persons passage af grænsen

en beskrivelse fra den anmodende stats kompetente myndigheder af stedet og de nærmere omstændigheder ved pågribelsen af den pågældende person efter ankomsten til den stat, som anmodningen er rettet til

oplysninger om en persons identitet og/eller ophold afgivet af en international organisation (f.eks. UNHCR)

oplysninger eller bekræftelse af oplysninger fra familiemedlemmer

udtalelser fra den pågældende selv

billetter udstedt på navn, kvitteringer, bon'er og regninger af enhver art (f.eks. hotelregninger, kort til hospitals-, læge- eller tandlægekonsultationer, adgangskort til offentlige eller private institutioner osv.), som tydeligt viser, at den pågældende person har opholdt sig i den stat, som anmodningen rettes til

billetter udstedt på navn og/eller passagerlister for befordring ad luft- eller søvejen, som viser den pågældende persons rejserute i staten, som anmodningen rettes til

oplysninger, der dokumenterer, at den pågældende person har brugt en rejsearrangørs eller et rejsebureaus tjenesteydelser.

BILAG V

Image

Image

Image

BILAG VI

Image

Image

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 1, LITRA f)

For så vidt angår artikel 1, litra f), vedtager parterne, at der ved opholdstilladelse ikke forstås midlertidige tilladelser til at forblive på parternes område under behandlingen af en asylansøgning eller en ansøgning om opholdstilladelse.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 2, STK. 1

Parterne noterer sig, at en pakistansk statsborger i overensstemmelse med den gældende lov om pakistansk statsborgerskab og gennemførelsesbestemmelser hertil ikke kan give afkald på sit statsborgerskab uden at have erhvervet en anden stats statsborgerskab eller nationalitet eller at have modtaget et gyldigt dokument, som garanterer, at en anden stat tilbyder statsborgerskab eller nationalitet.

Parterne aftaler at konsultere hinanden, hvis der opstår et behov herfor.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 3

Parterne vil med hensyn til artikel 3 som princip sørge for, at tredjelandssatsborgere eller statsløse personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende retlige betingelser for indrejse i, ophold eller bopæl på deres respektive områder, tilbagesendes til vedkommendes oprindelsesland.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 3, STK. 1, LITRA b)

Parterne er enige om, at ophold alene i lufttransit i et tredjeland ikke anses for at være »passage af noget andet land« i disse bestemmelsers forstand.

FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8, STK. 2

Parterne er enige om, at i forbindelse med tilbagetagelsesanmodninger fra medlemsstater, hvis maksimale varetægtsperiode ifølge deres nationale lovgivning er på 30 dage eller derunder, omfatter fristen på 30 kalenderdage som omhandlet i artikel 8, stk. 2, i tilfælde af imødekommelse af tilbagetagelsesanmodningen den tid, det tager at udstede rejsedokumentet til vedkommendes tilbagetagelse, jf. aftalens artikel 2, stk. 2, og artikel 3, stk. 4.

FÆLLESERKLÆRING FRA EUROPA-KOMMISSIONEN OG PAKISTAN OM LOVLIG MIGRATION

Parterne er i overensstemmelse med Pakistans interesse i at drage fordel af mulighederne for lovlig migration i Den Europæiske Unions medlemsstater enige om, at denne aftale skal bidrage til at anspore de enkelte medlemsstater til at tilbyde pakistanske statsborgere mulighed for lovlig migration. Europa-Kommissionen opfordrer i den forbindelse medlemsstaterne til i overensstemmelse med egen lovgivning at indlede drøftelser med Pakistan om mulighederne for lovlig migration for pakistanske statsborgere.

FÆLLESERKLÆRING OM TEKNISK BISTAND

Parterne er fast besluttet på at gennemføre denne aftale på grundlag af et fælles ansvar og et afbalanceret partnerskab i en solidaritetsånd, hvad angår forvaltningen af migrationsstrømmene mellem Den Europæiske Union og Pakistan.

Den Europæiske Union vil i den forbindelse på basis af Fællesskabets bistandsprogrammer, navnlig Aeneasprogrammet, støtte Pakistan med implementeringen af alle denne aftales komponenter, herunder støtte til tilbagetagne personers genetablering og velfærd.

Støtten kan i princippet også omfatte befordring af forbindelsen mellem migration og udvikling, tilrettelæggelse og fremme af lovlig økonomisk migration, styring af ulovlig migration og beskyttelse af migranter mod udnyttelse og udelukkelse.

FÆLLESERKLÆRING OM DANMARK

Parterne noterer sig, at denne aftale ikke gælder for Kongeriget Danmarks område eller for danske statsborgere. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Pakistan og Danmark indgår en tilbagetagelsesaftale med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM ISLAND OG NORGE

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge, navnlig i henhold til aftalen af 18. maj 1999 vedrørende disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og videreudviklingen af Schengenreglerne. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Pakistan indgår en tilbagetagelsesaftale med Island og Norge med samme indhold som denne aftale.

FÆLLESERKLÆRING OM EN ALSIDIG DIALOG OM MIGRATIONSFORVALTNING

Parterne er fast besluttet på at føre en alsidig dialog om migrationsforvaltning i den blandede kommission, som skal nedsættes ved tredjegenerationssamarbejdsaftalen mellem EF og Pakistan. Dialogen skal omfatte visumpolitik med henblik på at lette direkte menneskelige kontakter.


Top