Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0854

Kommissionens forordning (EU) nr. 854/2010 af 27. september 2010 om tildelingskoefficienten for udstedelse af de importlicenser, der er ansøgt om fra 8. til 14. september 2010 for sukkerprodukter under visse toldkontingenter, og suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

OJ L 253, 28.9.2010, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/854/oj

28.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/52


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 854/2010

af 27. september 2010

om tildelingskoefficienten for udstedelse af de importlicenser, der er ansøgt om fra 8. til 14. september 2010 for sukkerprodukter under visse toldkontingenter, og suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker (3), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder, der er ansøgt om i de licensansøgninger, som er indsendt til myndighederne fra 8. til 14. september 2010 i henhold til forordning (EF) nr. 891/2009, overstiger den disponible mængde under løbenummer 09.4320.

(2)

Under disse omstændigheder bør der i henhold til forordning (EF) nr. 1301/2006 fastsættes en tildelingskoefficient for den licens, der skal udstedes for løbenummer 09.4320. Indsendelse af yderligere ansøgninger for det pågældende løbenummer bør i henhold til forordning (EF) nr. 891/2009 suspenderes indtil produktionsårets udgang —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De mængder, der er ansøgt om importlicenser for efter forordning (EF) nr. 891/2009 fra 8. til 14. september 2010, multipliceres med den tildelingskoefficient, som er fastsat i bilaget til denne forordning.

2.   Indsendelse af yderligere licensansøgninger, der svarer til de i bilaget anførte løbenumre, suspenderes indtil udgangen af produktionsåret 2010/11.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2010.

På Kommissionens vegne For formanden

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 254 af 26.9.2009, s. 82.


BILAG

»CXL-indrømmelsessukker«

Produktionsåret 2010/11

Ansøgninger indsendt fra 8.9.2010 til 14.9.2010

Løbenummer

Land

Tildelingskoefficient

(%)

Yderligere ansøgninger

09.4317

Australien

 

09.4318

Brasilien

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Alle tredjelande

5,0039

Suspenderet

09.4321

Indien

 

Ikke relevant: Kommissionen har ikke modtaget licensansøgninger.


»Balkan-sukker«

Produktionsåret 2010/11

Ansøgninger indsendt fra 8.9.2010 til 14.9.2010

Løbenummer

Type

Tildelingskoefficient

(%)

Yderligere ansøgninger

09.4324

Albanien

 

09.4325

Bosnien-Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Serbien, Montenegro og Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

09.4328

Kroatien

 (2)

 

Ikke relevant: Kommissionen har ikke modtaget licensansøgninger.


»Undtagelsesvis import af sukker og import af industrisukker«

Produktionsåret 2010/11

Ansøgninger indsendt fra 8.9.2010 til 14.9.2010

Løbenummer

Type

Tildelingskoefficient

(%)

Yderligere ansøgninger

09.4380

Undtagelsesvis import

 

09.4390

Import af industrisukker

 

Ikke relevant: Kommissionen har ikke modtaget licensansøgninger.


(1)  Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(2)  Ikke relevant: De ansøgte mængder overstiger ikke de disponible mængder, og ansøgningerne imødekommes fuldt ud.


Top