Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0850

Kommissionens forordning (EU) nr. 850/2010 af 27. september 2010 om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 1659/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

OJ L 253, 28.9.2010, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 213 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/850/oj

28.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 850/2010

af 27. september 2010

om indledning af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 1659/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse magnesiasten med oprindelse i Folkerepublikken Kina, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (»grundforordningen«) (1), særlig artikel 11, stk. 4,

efter høring af det rådgivende udvalg og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING OM FORNYET UNDERSØGELSE

(1)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse (ny eksportør), jf. grundforordningens artikel 11, stk. 4. Ansøgningen blev indgivet af TRL China Ltd. (»ansøgeren«), en eksporterende producent i Folkerepublikken Kina (»det pågældende land«).

B.   VAREN

(2)

Den vare, der er genstand for undersøgelsen, er kemisk agglomererede, ubrændte magnesiasten, hvis magnesiakomponent indeholder mindst 80 % MgO, også med indhold af magnesit, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den pågældende vare«), henhørende under KN-kode ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 og ex 6815 99 90 (Taric-kode 6815910010, 6815991020 og 6815999020).

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(3)

De i øjeblikket gældende foranstaltninger består i en endelig antidumpingtold indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1659/2005 (2), ifølge hvilken importen til Fællesskabet af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina, herunder den pågældende vare fremstillet af ansøgeren, er genstand for en endelig antidumpingtold på 39,9 %, dog med undtagelse af en række specifikt nævnte virksomheder, som pålægges individuelle toldsatser.

D.   BEGRUNDELSE FOR DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

(4)

Ansøgeren hævder, at virksomheden opererer på markedsøkonomiske vilkår, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), og ansøger alternativt om individuel behandling i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 5. Ansøgeren hævder desuden, at virksomheden ikke eksporterede den pågældende vare til Unionen i den undersøgelsesperiode, der lå til grund for antidumpingforanstaltningerne, dvs. i perioden fra den 1. april 2003 til den 31. marts 2004 (»den oprindelige undersøgelsesperiode«), og at virksomheden ikke har forbindelse til nogen af de eksporterende producenter af varen, som er omfattet af ovenstående antidumpingforanstaltning.

(5)

Ansøgeren hævder desuden, at virksomheden begyndte at eksportere den pågældende vare til Unionen efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode.

E.   PROCEDURE

(6)

EU-producenter, der vides at være berørt af sagen, er blevet underrettet om ovennævnte anmodning og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(7)

Efter at have undersøgt de foreliggende oplysninger konkluderer Kommissionen, at der er tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse (ny eksportør), jf. grundforordningens artikel 11, stk. 4. Efter modtagelse af ansøgningen, jf. betragtning 13, vil det blive afgjort, om ansøgeren driver virksomhed på markedsøkonomiske vilkår, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), eller alternativt om ansøgeren opfylder betingelserne for at blive indrømmet en individuel told, jf. grundforordningens artikel 9, stk. 5. I så fald beregnes ansøgerens individuelle dumpingmargen og, hvis der konstateres dumping, den told, som skal gælde for importen af den pågældende vare fra denne virksomhed til Unionen.

(8)

Hvis det konstateres, at ansøgeren opfylder betingelserne for fastsættelse af en individuel told, kan det blive nødvendigt at ændre den told, der for øjeblikket gælder for importen af den pågældende vare fra virksomheder, der ikke er udtrykkeligt nævnt i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1659/2005.

a)   Spørgeskemaer

(9)

Kommissionen fremsender et spørgeskema til ansøgeren for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for sin undersøgelse.

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(10)

Alle interesserede parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor.

(11)

Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de fremsætter skriftlig anmodning herom og påviser, at der er særlige grunde til, at de bør høres.

(12)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for den frist, der er fastsat i nærværende forordning.

c)   Markedsøkonomisk behandling/individuel behandling

(13)

Hvis ansøgeren fremlægger tilstrækkelige beviser for, at virksomheden opererer på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at den opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), vil den normale værdi blive fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b). Med henblik herpå skal der fremsættes et behørigt underbygget krav inden for den frist, der er angivet i nærværende forordnings artikel 4, stk. 3. Kommissionen vil sende en formular herom til ansøgeren og til myndighederne i Folkerepublikken Kina. Ansøgeren kan desuden anvende denne formular til at anmode om individuel behandling, dvs. at virksomheden opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 9, stk. 5.

d)   Valg af land med markedsøkonomi

(14)

Hvis ansøgeren ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, men opfylder betingelserne for en individuel told i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 5, vil der blive anvendt et egnet land med markedsøkonomi til fastsættelse af den normale værdi med hensyn til Folkerepublikken Kina, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a). Kommissionen påtænker at anvende Amerikas Forenede Stater (USA) til dette formål, som det også var tilfældet ved den undersøgelse, der førte til indførelse af foranstaltninger over for importen af den pågældende vare fra Folkerepublikken Kina. Interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger om hensigtsmæssigheden af dette valg inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 4, stk. 2.

(15)

Endvidere kan Kommissionen, hvis ansøgeren indrømmes markedsøkonomisk behandling, om nødvendigt også anvende resultater vedrørende den normale værdi, der er fastsat i et egnet land med markedsøkonomi, til f.eks. at erstatte upålidelige omkostnings- eller prisoplysninger i Folkerepublikken Kina, som er nødvendige for at fastsætte den normale værdi, hvis de fornødne pålidelige oplysninger ikke foreligger i Folkerepublikken Kina. Kommissionen påtænker også at benytte USA til dette formål.

F.   OPHÆVELSE AF GÆLDENDE TOLD OG REGISTRERING AF IMPORTEN

(16)

I henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 4, bør den gældende antidumpingtold ophæves, for så vidt angår importen af den pågældende vare, som fremstilles og sælges af ansøgeren med henblik på eksport til Unionen. Samtidig skal denne import gøres til genstand for registrering i overensstemmelse med grundforordningens artikel 14, stk. 5, for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold med tilbagevirkende kraft fra datoen for indledningen af denne fornyede undersøgelse, hvis den fører til en konklusion om, at ansøgeren sælger varer til dumpingpriser. Størrelsen af ansøgerens eventuelle fremtidige afgiftstilsvar kan ikke vurderes på dette tidspunkt i proceduren.

G.   TIDSFRISTER

(17)

For at sikre en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes frister, inden for hvilke:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på spørgeskemaet, jf. betragtning 8, litra a), i denne forordning, eller andre oplysninger, der skal tages hensyn til i undersøgelsen

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen

interesserede parter kan fremsætte bemærkninger om hensigtsmæssigheden af valget af USA, som i tilfælde af, at ansøgeren ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, påtænkes anvendt som land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina

ansøgeren bør fremsætte en behørigt underbygget anmodning om markedsøkonomisk behandling.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(18)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(19)

Konstateres det, at en interesseret part har indgivet urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og resultatet af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

I.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(20)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

J.   HØRINGSKONSULENT

(21)

Det skal endvidere bemærkes, at hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med parternes udøvelse af retten til at forsvare sig, kan de anmode høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel om at gribe ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens tjenestegrene og kan om nødvendigt mægle i proceduremæssige spørgsmål, der vedrører beskyttelse af parternes interesser i forbindelse med denne procedure, navnlig hvad angår spørgsmål om aktindsigt, fortrolige oplysninger, forlængelse af frister og behandling af skriftlige og/eller mundtlige henvendelser. Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel (http://ec.europa.eu/trade) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes hermed en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 1659/2005 i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009 med henblik på at fastslå, om og i hvilket omfang importen af kemisk agglomererede, ubrændte magnesiasten, hvis magnesiakomponent indeholder mindst 80 % MgO, også med indhold af magnesit, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som for øjeblikket tariferes under KN-kode ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 og ex 6815 99 90 (Taric-kode 6815910010, 6815991020 og 6815999020), som fremstilles og sælges til eksport til Den Europæiske Union af TRL China Ltd. (Taric-tillægskode A985), skal være omfattet af den antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF) nr. 1659/2005.

Artikel 2

Den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1659/2005, ophæves, for så vidt angår den import, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 1.

Artikel 3

Toldmyndighederne pålægges at træffe passende foranstaltninger til at registrere den i denne forordnings artikel 1 omhandlede import, jf. artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009. Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 4

1.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på det spørgeskema, der er nævnt i betragtning 8, litra a), i denne forordning, eller fremlægge alle andre oplysninger senest 37 dage efter denne forordnings ikrafttræden, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

Interesserede parter kan også skriftligt anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

2.   Parter, der berøres af undersøgelsen, og som måtte ønske at fremsætte bemærkninger om hensigtsmæssigheden af, at USA foreslås anvendt som tredjeland med markedsøkonomi til at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina, skal fremsætte deres bemærkninger senest ti dage efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

3.   Behørigt underbyggede krav om markedsøkonomisk behandling skal være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

4.   Alle henvendelser og anmodninger fra interesserede parter skal indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse og telefon- og faxnummer. Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der forlanges i denne forordning, spørgeskemabesvarelser og korrespondance fra interesserede parter, som afgives i fortrolighed, mærkes »Limited« (4) og ledsages, jf. artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009, af en ikke-fortrolig udgave, som mærkes »For inspection by interested parties«.

Oplysninger om sagen og/eller anmodninger om at blive hørt indsendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIEN

Fax +32 22956505

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i alle medlemsstater.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 267 af 12.10.2005, s.1.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(4)  Dette betyder, at dokumentet kun er til internt brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 og artikel 6 i WTO-aftalen om gennemførelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).


Top