EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0527

Kommissionens forordning (EU) nr. 527/2010 af 17. juni 2010 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den anden særlige licitation som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010

OJ L 152, 18.6.2010, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/527/oj

18.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 152/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 527/2010

af 17. juni 2010

om fastsættelse af minimumssalgsprisen for smør i forbindelse med den anden særlige licitation som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra j), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 446/2010 (2) blev der indledt en licitation med henblik på salg af smør i henhold til betingelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3).

(2)

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009 fastsætter Kommissionen på grundlag af de bud, der modtages ved hver særlig licitation, en minimumssalgspris eller beslutter ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den anden særlige licitation, bør der fastsættes en minimumssalgspris.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den anden særlige licitation med henblik på salg af smør som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 446/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 15. juni 2010, fastsættes minimumssalgsprisen for smør til 355,10 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2010.

For Kommissionen På formandens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 126 af 22.5.2010, s. 17.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.


Top