Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0036

Kommissionens forordning (EU) nr. 36/2010 af 3. december 2009 om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 13, 19.1.2010, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 170 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/36/oj

19.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 36/2010

af 3. december 2009

om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (1), særlig artikel 4, stk. 4,

under henvisning til Det Europæiske Jernbaneagenturs henstilling nr. ERA/REC/SAF/04-2008 af 19. december 2008 om harmoniserede formater for lokomotivførerlicenser, supplerende certifikater og bekræftede genparter af supplerende certifikater, jf. direktiv 2007/59/EF, og Det Europæiske Jernbaneagenturs henstilling nr. ERA/REC/SAF/06-2008 af 19. december 2008 om brugen af en harmoniseret model for ansøgninger om lokomotivførerlicenser, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2007/59/EF skal alle lokomotivførere have de nødvendige egenskaber og kvalifikationer for at kunne føre tog samt være i besiddelse af følgende dokumenter: en licens, der godtgør, at lokomotivføreren opfylder minimumskravene til helbred, grunduddannelse og almene faglige kvalifikationer, og et eller flere certifikater, hvori det anføres, på hvilken infrastruktur og med hvilket rullende materiel indehaveren har ret til at køre.

(2)

Lovgivningen om certificeringsbetingelserne for lokomotivførere er ret forskellig fra den ene medlemsstat til den anden. Der bør derfor vedtages harmoniserede modeller for lokomotivføreres certificering for at støtte gennemførelsen af de relevante fællesskabsbestemmelser.

(3)

Formålet med denne harmonisering af licenser og supplerende certifikater er først og fremmest at lette lokomotivførernes mobilitet mellem medlemsstater, men også mellem jernbanevirksomheder, og generelt at fremme den gensidige anerkendelse af licenser og supplerende certifikater inden for hele jernbanesektoren. Med henblik herpå er det væsentligt at fastlægge, hvilke mindstekrav en ansøger skal opfylde for at erhverve en licens eller et harmoniseret supplerende certifikat. For at sikre den nødvendige ensartethed og gennemskuelighed bør medlemsstaterne vedtage en harmoniseret model for lokomotivførerlicenser, medens jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere bør udstede harmoniserede supplerende certifikater.

(4)

For jernbaneselskaber og infrastrukturforvaltere, herunder navnlig jernbaneselskaber med internationale ruter, som har fast- og kontraktansatte lokomotivførere, er det vigtigt, at formatet for supplerende certifikater er ens i alle medlemsstater; formatet bør derfor harmoniseres, så det kan tjene som bevis for lokomotivførernes opfyldelse af visse mindstekrav og faglige og sproglige kvalifikationer.

(5)

Ifølge artikel 4, stk. 4, i direktiv 2007/59/EF skal Det Europæiske Jernbaneagentur udarbejde et udkast til en EF-model for licensen, det supplerende certifikat og den bekræftede genpart af certifikatet og også fastlægge den fysiske udformning heraf under hensyntagen til foranstaltninger mod forfalskning. Samme artikel bestemmer, at agenturet skal komme med en henstilling om fællesskabskoder for de forskellige typer i kategori A og B, som skal anføres på det supplerende certifikat. Ifølge bilag I, punkt 2), litra g), i direktiv 2007/59/EF skal Kommissionen fastlægge koderne for supplerende oplysninger eller lægelige begrænsninger, der skal angives på lokomotivførerlicenser.

(6)

Medlemsstaterne bør udstede hver lokomotivførerlicens med et unikt nummer; dette nummer burde også gøre det nemmere at registrere licensen i det nationale register over lokomotivførerlicenser, der oprettes i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, litra a), i direktiv 2007/59/EF.

(7)

Alle oplysninger i licenser, supplerende certifikater og registre over licenser og harmoniserede supplerende certifikater bør anvendes af sikkerhedsmyndighederne til at lette evalueringen af certificeringen af personalet, som omhandlet i artikel 10 og 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (2) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering, og fremskynde udstedelsen af de sikkerhedscertifikater, der er omhandlet i de nævnte artikler.

(8)

Beskæftigelse af lokomotivførere, der er certificeret i henhold til direktiv 2007/59/EF, bør ikke fritage jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere for deres forpligtelse til at opbygge et system til registrering af og intern kontrol med deres lokomotivføreres kompetence og adfærd i tjenesten, jf. artikel 9 i og bilag III til direktiv 2004/49/EF, og bør være en del af dette system. Det harmoniserede supplerende certifikat bør ikke fritage hverken jernbanevirksomhederne eller infrastrukturforvalterne for deres ansvar for sikkerheden og, mere specifikt, for uddannelse af deres personale.

(9)

Ifølge artikel 7, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF skal en licens være gyldig på hele Fællesskabets område, og ifølge artikel 4, stk. 4, skal der fastlægges en EF-model. En harmoniseret ansøgningsformular for licenser ville derfor lette arbejdet for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, som indsamler oplysninger med henblik på udstedelse af licenser.

(10)

Ifølge artikel 14, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF skal medlemsstaternes kompetente myndigheder offentliggøre proceduren for erhvervelse af en licens. Ved fastlæggelsen af sådanne procedurer bør de kompetente myndigheder inkludere bestemmelser vedrørende brugen af den harmoniserede ansøgningsformular.

(11)

Den harmoniserede ansøgningsformular kan bruges til at give fyldestgørende oplysninger om de nationale håndhævelsesbestemmelser i forbindelse med beskyttelsen af personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3). De kompetente myndigheder kan efter behov anvende formularen til at opnå tilladelse til at behandle personoplysninger om ansøgere eller indehavere af en lokomotivførerlicens.

(12)

Vedtagelsen af en harmoniseret ansøgningsformular har en meget ringe økonomisk virkning og indebærer kun en lille administrativ byrde, idet der vil kunne vælges mellem et udskrevet dokument eller en it-grænseflade via en alment tilgængelig applikation.

(13)

I overensstemmelse med artikel 36, stk. 3, i direktiv 2007/59/EF gælder sidstnævnte ikke for Cypern og Malta. Denne forordning bør derfor ikke gælde for Cypern og Malta, så længe der ikke findes noget jernbanenet på deres område.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Interoperabilitet og Sikkerhed i Jernbanerne, der er nedsat i medfør af artikel 21 i direktiv 96/48/EF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

EF-model for lokomotivførerlicens

EF-modellen i bilag I til denne forordning bruges til de lokomotivførerlicenser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2007/59/EF. Dette format benyttes, hver gang en lokomotivførerlicens udstedes, fornyes, ajourføres, ændres eller tilbagekaldes.

Licensen affattes på et eller flere af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog.

Artikel 2

EF-model for supplerende certifikater

EF-modellen i bilag II til denne forordning bruges til de supplerende certifikater, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2007/59/EF.

Dette format benyttes, hver gang et supplerende certifikat udstedes, fornyes, ajourføres, ændres eller tilbagekaldes.

Certifikater affattes på et eller flere af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog.

Artikel 3

EF-model for bekræftede genparter af supplerende certifikater

EF-modellen i bilag III til denne forordning bruges til bekræftede genparter af supplerende certifikater, der udstedes i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 2007/59/EF.

Artikel 4

Ansøgningsformular til lokomotivførerlicens

1.   EF-modellen for ansøgningsformularen, som er vist i bilag IV til denne forordning, bruges til de ansøgningsformularer til lokomotivførerlicenser, der er omhandlet i artikel 14 i direktiv 2007/59/EF. Modellen skal give mulighed for at medtage nationale krav, som supplerer oplysningerne i bilag IV til denne forordning.

2.   EF-modellen for ansøgningsformularen kan bruges til at ansøge om udstedelse af en ny licens, ajourføring af oplysninger i en licens, fornyelse af en licens eller udstedelse af en genpart.

3.   Vejledningen i udfyldelse af EF-modellen for ansøgningsformularen findes i bilag IV.

4.   De kompetente myndigheder kan overtage EF-modellens udformning i den procedure, der skal offentliggøres i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF, og i it-grænsefladerne.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat, undtagen i Cypern og Malta, så længe der ikke findes noget jernbanenet på deres område.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2009.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51.

(2)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BILAG I

EF-MODEL FOR LOKOMOTIVFØRERLICENS

1.   LOKOMOTIVFØRERLICENSENS FYSISKE UDFORMNING

Den fysiske udformning af lokomotivførerlicensen skal svare til ID-1-formatet i overensstemmelse med den internationale standard ISO/IEC 7810:2003 Identifikationskort — Fysiske karakteristika.

Uden at det berører reglerne om beskyttelse af persondata, kan medlemsstaterne — udelukkende til nationalt brug — udstyre licensen med et datalagringsmedium (mikrochip), som gør det muligt for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere at gemme virksomhedsrelaterede data, herunder de oplysninger, der skal indgå i det supplerende certifikat, forudsat at en sådan lagring ikke på nogen måde hindrer gennemførelsen af denne forordning.

Indsættelse af en sådan mikrochip skal være i overensstemmelse med den internationale standard ISO 7816-1:1998 Identifikationskort — Kort med integrerede kredse — Del 1: Fysiske egenskaber.

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere kan ikke fritages fra kravet om indførelse af EF-modellen for det supplerende certifikat, jf. afsnit 4 i bilag II, før der er fastlagt harmoniserede krav til brugen af smartcards.

Metoderne til kontrol med, at lokomotivførerlicenser opfylder de internationale standarder, skal være i overensstemmelse med ISO-standard ISO/IEC 10373-1:2006 Identifikationskort — Prøvningsmetoder — Del 1: Generelle karakteristika.

2.   FORHOLDSREGLER MOD FORFALSKNING

a)

Det materiale, som licensen er fremstillet af, skal være beskyttet mod forfalskning ved hjælp af følgende teknikker (obligatoriske sikkerhedselementer):

selve kortet skal være optisk dødt

sikkerhedsbundtryk, der skal forhindre forfalskning ved scanning, printning eller kopiering, og som benytter regnbuetryk med flere sikkerhedstrykfarver og positivt og negativt guillochetryk. Bundtrykket må ikke bestå af primærfarverne (cyan, magenta, gul og sort); det skal indeholde komplekse mønstre i mindst to specialfarver, og det skal indeholde mikroskrift

optisk variable elementer, der yder passende beskyttelse mod kopiering og manipulering af fotoet

i det område, hvor fotoet er placeret, skal sikkerhedsbundtrykket og fotoet overlappe hinanden i det mindste i kanten (vigende mønster).

b)

Det materiale, som licensen er fremstillet af, skal endvidere sikres mod forfalskning ved at anvende mindst én af følgende metoder (supplerende sikkerhedselementer):

trykfarver, hvor farven er afhængig af synsvinklen

trykfarver, hvor farven er afhængig af temperaturen

specifikt udformede hologrammer

variable laserbilleder

taktile bogstaver, symboler eller mønstre.

De anvendte metoder skal gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kontrollere kortets gyldighed uden brug af specialudstyr.

Ikke-tekniske forholdsregler mod forfalskning skal knyttes til overvågningen af sikkerhedsledelsessystemet, som jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere har indført i henhold til bilag III, punkt 2, litra j), i direktiv 2004/49/EF.

3.   LOKOMOTIVFØRERLICENSENS UDFORMNING

Licensen skal være udformet i overensstemmelse med EF-modellen, med de farver (Pantone Reflex Blue og Pantone Yellow) og de mønstre, der er vist i bilaget.

Agenturet tilvejebringer en elektronisk højopløst digital version af den grafiske udformning med open-type skrifttyper (Myriad Pro og Minion Pro, som findes med alle EU-sprogenes alfabeter) og angivelse af skrifttypestørrelser.

Lokomotivførerlicensen skal have oplysninger på for- og bagside.

Forside:

a)

betegnelsen »lokomotivførerlicens« med store typer på den udstedende medlemsstats sprog

b)

navnet på den udstedende medlemsstat

c)

den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke, jf. ISO 3166 alpha-2-kode, trykt med negativ skrift i et blåt rektangel og omgivet af 12 gule stjerner.

Nationalitetsmærkerne er følgende:

[(*) CH og NO nævnes kun som information]

AT

:

Østrig

BE

:

Belgien

BG

:

Bulgarien

CY

:

Cypern (1)

CZ

:

Tjekkiet

DK

:

Danmark

EE

:

Estland

FI

:

Finland

FR

:

Frankrig

DE

:

Tyskland

EL

:

Grækenland

HU

:

Ungarn

IS

:

Island

IE

:

Irland

IT

:

Italien

LV

:

Letland

LI

:

Liechtenstein

LT

:

Litauen

LU

:

Luxembourg

MA

:

Malta (1)

[NO]

:

[Norge] (*)

NL

:

Nederlandene

PL

:

Polen

PT

:

Portugal

RO

:

Rumænien

SK

:

Slovakiet

SI

:

Slovenien

ES

:

Spanien

SE

:

Sverige

[CH]

:

[Schweiz] (*)

UK

:

Det Forenede Kongerige

d)

De særlige oplysninger for den udstedte licens, nummereret således:

1.

indehaverens efternavn. Efternavnet skal svare til efternavnet i pas, nationalt identitetskort, eller andet anerkendt dokument, som bekræfter en persons identitet

2.

indehaverens fornavn(e). Fornavnet(-ene) skal svare til fornavnet(-ene) i pas, nationalt identitetskort, eller andet anerkendt dokument, som bekræfter en persons identitet

3.

indehaverens fødselsdato og fødested

4a

licensens udstedelsesdato

4b

licensens udløbsdato

4c

navnet på den udstedende myndighed

4d

det referencenummer, som arbejdsgiveren har tildelt arbejdstageren (valgfrit)

5.

licensnummeret, som giver adgang til oplysninger i det nationale register, bygger på det europæiske identifikationsnummer (EIN), som er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 653/2007 (2).

Den tocifrede EIN-kode for dokumenttypen bestemmes således:

71 op til løbenummer 9 999

Udstedes der flere end 9 999 licenser pr. år:

72 for løbenummer 10 000 op til 19 999

Udstedes der flere end 19 999 licenser pr. år:

73 for løbenummer 20 000 op til 29 999

6.

et foto af indehaveren

7.

indehaverens underskrift

Bagsiden:

8.

fast bopæl eller postadresse (valgfrit), angivet i rubrik nummer 8

9.

yderligere oplysninger (i rubrikker med nummer »9.a«), eller lægelige begrænsninger (i rubrikker med nummer »9.b«), der er pålagt af en kompetent myndighed. Lægelige begrænsninger angives i kodeform.

9.a

yderligere oplysninger angives i rubrikker med nummer 9.a i følgende rækkefølge:

a.1

lokomotivførerens modersmål, jf. den klassificering, der anvendes i den pågældende medlemsstat

a.2

rubrik reserveret til den udstedende medlemsstats påtegninger i henhold til national lovgivning.

9.b

lægelige begrænsninger angives i rubrikker med nummer 9.b. Kode »b.1« og »b.2« vil være harmoniserede fællesskabskoder for lægelige begrænsninger:

b.1

obligatorisk brug af briller/kontaktlinser

b.2

obligatorisk brug af høreapparat/kommunikationsstøtte.

Den relevante kode angives i en af rubrikkerne, og rubrikker, som ikke bruges, ugyldiggøres.

Herudover påtrykkes betegnelsen »EF-model« på den udstedende medlemsstats sprog og betegnelsen »lokomotivførerlicens« på de øvrige fællesskabssprog således:

bulgarsk:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

tjekkisk:

LICENCE STROJVEDOUCÍHO

dansk:

LOKOMOTIVFØRERLICENS

nederlandsk:

VERGUNNING MACHINIST (Nederlandene)

VERGUNNING VAN TREINBESTUURDER (Belgien)

engelsk:

TRAIN DRIVING LICENCE

estisk:

VEDURIJUHILUBA

finsk:

KULJETTAJAN LUPAKIRJA

fransk:

LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN (Belgien, Frankrig, Luxembourg)

tysk:

EISENBAHNFAHRZEUG-FÜHRERSCHEIN (Belgien, Tyskland)

FAHRERLAUBNIS FÜR TRIEBFAHRZEUGFÜHRER (Østrig)

græsk:

ΆΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΎ

ungarsk:

VASÚTI JÁRMŰVEZETŐI IGAZOLVÁNY

irsk:

CEADÚNAS TIOMÁNA TRAENACH

italiensk:

PATENTE DEL MACCHINISTA

lettisk:

VILCIENA VADĪTĀJA APLIECĪBA

litauisk:

TRAUKINIO MAŠINISTO PAŽYMĖJIMAS

maltesisk

LIĊENZJA TA' SEWWIEQ TAL-FERROVIJI

[norsk]:

[FØRERBEVIS] (*) (kun til information)

polsk:

LICENCJA MASZYNISTY

portugisisk:

CARTA DE MAQUINISTA

rumænsk:

PERMIS DE MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

slovakisk:

PREUKAZ RUŠŇOVODIČA

slovensk:

DOVOLJENJE ZA STROJEVODJO

spansk:

TITULO DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS FERROVIARIOS/MAQUINISTA

svensk:

FÖRARBEVIS

4.   LOKOMOTIVFØRERLICENSENS STATUS OG NUMMER

Nummeret tildeles af den kompetente myndighed eller et udpeget organ, når licensen udstedes. Nummeret bevares i tilfælde af licensens fornyelse, ændring eller ajourføring, eller hvis der udstedes en genpart.

Når licensen fornyes efter 10 år, skal den forsynes med et nyt foto og en ny udløbsdato.

Licensen ajourføres, hvis der sker ændringer i de valgfrie oplysninger, f.eks. ved adresseændring eller ændring af arbejdstagerens referencenummer.

Licensen ændres, hvis der skal ske en påtegning af en lægelig begrænsning i gyldighedsperioden. Nye koder tilføjes i henhold til proceduren i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF.

Den kompetente myndighed ajourfører licensen i henhold til proceduren og fristen i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF. Jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvaltere, som beskæftiger fast- eller kontraktansatte lokomotivførere, skal umiddelbart gennemføre enhver beslutning som følge af lægeundersøgelser.

Alle statusændringer for lokomotivførerlicenser registreres i det nationale register over togførerlicenser.

5.   FOREBYGGELSE AF BRUGEN AF UGYLDIGE ID-KORT

Hvis oplysningerne på kortet ændres, skal indehaveren umiddelbart returnere kortet til den udstedende myndighed, så der kan udstedes et nyt kort, og det gamle kort kan destrueres.

Samme procedure gælder for et bortkommet kort, som er blevet erstattet af et nyt og derefter findes igen.

6.   EF-MODEL FOR LOKOMOTIVFØRERLICENS

Image


(1)  Forpligtelsen til at omsætte dette direktiv til national lovgivning og gennemføre det gælder ikke for Cypern og Malta, så længe der ikke findes noget jernbanenet på deres område (artikel 36, stk. 3, i direktiv 2007/59/EF].

(2)  EUT L 153 af 14.6.2007, s. 9.


BILAG II

EF-MODEL FOR ET SUPPLERENDE CERTIFIKAT

1.   INDHOLD

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere udsteder supplerende certifikater, som deres fast- eller kontraktansatte lokomotivførere skal have på sig, når de arbejder, jf. artikel 29 i direktiv 2007/59/EF.

Proceduren for udstedelse og ajourføring af supplerende certifikater, jf. artikel 15 i direktiv 2007/59/EF, skal anføre det eller de sprog, som certifikaterne udstedes på.

Supplerende certifikater skal indeholde følgende oplysninger:

en henvisning til licensnummeret

indehaverens efternavn(e). Medlemsstaterne kan medtage alle anerkendte efternavne, men der bør gives prioritet til hovedfamilienavnet, og angivelsen af efternavne skal svare til den måde, hvorpå de er angivet på licensen

indehaverens fornavn(e). Medlemsstaterne kan medtage alle anerkendte fornavne, men angivelsen af fornavne skal svare til den måde, hvorpå de er angivet på licensen

det referencenummer, som arbejdsgiveren har givet arbejdstageren (fakultativt)

det supplerende certifikats udstedelses- og udløbsdato. Gyldighedsperioden for det supplerende certifikat fastlægges af de jernbanevirksomheder (JV) og infrastrukturforvaltere (IF), som beskæftiger lokomotivførerne fast eller på kontrakt, inden for rammerne af den procedure, der skal offentliggøres af JV/IF i overensstemmelse med artikel 15. Hvis certifikatet ikke har nogen tidsbegrænsning, ugyldiggøres udløbsdatoen.

oplysninger om den udstedende organisation. Det supplerende certifikat kan udstedes af en central eller regional JV/IF-afdeling, som er udpeget i medfør af proceduren i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2007/59/EF.

der kan angives et internt virksomhedsnummer til administrative formål.

Følgende oplysninger nummereres som beskrevet nedenfor:

1.1.   Oplysninger om indehaveren

Oplysningerne om den virksomhed, hvor lokomotivføreren er fast- eller kontraktansat, skal omfatte:

virksomhedsnavnet og, hvis relevant, arbejdsstedet (f.eks. det jernbanedepot, som lokomotivføreren er tilknyttet)

arten af den organisation, hvor lokomotivføreren er fast- eller kontraktansat, henholdsvis »jernbanevirksomhed« eller »infrastrukturforvalter«

postadresse: adresse, postnummer, by, land

lokomotivførerens personlige referencenummer i virksomheden. Denne oplysning er valgfri.

1.2.   Oplysninger om arbejdstageren

Oplysningerne om certifikatindehaveren skal omfatte:

fødested (by og land):

fødselsdato

lokomotivførerens nationalitet.

postadresse (adresse, postnummer, by, land). Disse oplysninger er valgfri.

1.3.   Kørselskategorier

De kategorier og typer af kørsel, som lokomotivføreren har tilladelse til at udføre, angives som følger:

Kategori A

Jernbanevirksomheder/infrastrukturforvaltere kan bruge kategori »A« som en global kategori, der dækker alle kategori A-aktiviteter: rangerlokomotiver, arbejdstog, jernbanevedligeholdelseskøretøjer og alle andre køretøjer og lokomotiver, når de anvendes til rangering.

Alternativt kan jernbanevirksomhederne/infrastrukturforvalterne begrænse certifikatets omfang til en eller flere af følgende typer:

A1

=

når det er begrænset til rangerlokomotiver

A2

=

når det er begrænset til arbejdstog

A3

=

når det er begrænset til jernbanevedligeholdelseskøretøjer

A4

=

når det er begrænset til alle andre lokomotiver, når de anvendes til rangering

A5

=

andet, hvis tilladelsen er knyttet til tjenester eller rullende materiel, som ikke er omfattet af de ovenstående kategorier. Dette angives på det rette sted.

Kategori B

Jernbanevirksomheder/infrastrukturforvaltere kan bruge kategori »B« som en global kategori, der dækker al befordring af passagerer og gods.

Alternativt kan jernbanevirksomhederne/infrastrukturforvalterne begrænse certifikatets omfang til en eller flere af følgende typer:

B1

=

når det er begrænset til befordring af passagerer

B2

=

når det er begrænset til befordring af gods.

Den kategori kørsel, som certifikatindehaveren har tilladelse til at udføre, angives ved at udfylde den rette rubrik, hvis der er tale om en global kategori, og de rette rubrikker, hvis der er tale om en eller flere underkategorier. Rubrikker, som ikke anvendes, ugyldiggøres.

Eksempler:

A

Image

=

global kategori A. Ingen underkategori

A

Image

=

Kategori A, underkategori 1

(kun tilladelse til at føre rangerlokomotiver)

A

Image

=

Kategori A, underkategori 2 og 3

(tilladelse til at føre arbejdstog og jernbanevedligeholdelseskøretøjer)

A

Image

=

Kategori A, underkategori 5

(tilladelse til tjenester eller rullende materiel, der ikke er omfattet af underkategori A1-A4. Angives i »bemærkningerne« til rubrikken)

B

Image

=

global kategori B. Ingen underkategori

B

Image

=

Kategori B, underkategori 2

(tilladelse til at føre godstog).

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere sikrer sig, at valget af underkategori ikke har nogen indflydelse på kravene i bilag V og VI til 2007/59/EF.

1.4.   Yderligere oplysninger

Denne del er reserveret til yderligere oplysninger, som evt. kræves i henhold til national lovgivning eller i henhold til interne virksomhedsprocedurer.

1.5.   Sprogkundskaber

Listen over alle sprog, undtagen modersmålet, der er nødvendige for at kunne benytte den relevante infrastruktur, og som lokomotivførerne er bekendt med, og som er i overensstemmelse med kravene i bilag VI til direktiv 2007/59/EF, indsættes her.

1.6.   Begrænsninger

I denne del angives begrænsninger som følge af førerens egenskaber og kvalifikationer i forhold til indholdet af det supplerende certifikat (f.eks. må kun føre tog i dagslys).

Hvis begrænsningerne vedrører rullende materiel (f.eks. hastighedsbegrænsninger, når der køres med visse typer lokomotiv) og/eller infrastruktur, angives oplysningerne som tekst i rubrikken »bemærkninger« ved siden af det relevante rullende materiel eller infrastruktur.

1.7.   Rullende materiel

I denne del angives de typer rullende materiel, som lokomotivføreren har tilladelse til at køre med efter vurdering af de i bilag V til direktiv 2007/59/EF anførte kvalifikationer.

Oplysninger angives i følgende rubrikker:

en rubrik til datoen for begyndelse af en relevant kvalifikations gyldighed

en rubrik for hver type rullende materiel

en rubrik med plads til bemærkninger (det kan være et stempel, som bekræfter de erhvervede kvalifikationer, udløbsdatoen for kvalifikationen eller anden relevant information, jf. punkt 6).

1.8.   Infrastruktur

I denne del angives den type infrastruktur, som lokomotivføreren har tilladelse til at køre på efter vurdering af de kvalifikationer, der er anført i bilag VI, punkt 1-7, i direktiv 2007/59/EF.

Oplysninger angives i følgende rubrikker:

en rubrik til datoen for begyndelse af den relevante kvalifikations gyldighed

en rubrik for omfanget af den infrastruktur, som lokomotivføreren har tilladelse til at køre på

en rubrik med plads til bemærkninger (det kan være et stempel, som bekræfter de erhvervede kvalifikationer, udløbsdatoen for kvalifikationen eller anden relevant information, jf. punkt 6).

Omfanget af den infrastruktur, som lokomotivføreren har tilladelse til at køre på, beskrives i jernbanevirksomhedens procedure for udstedelse og ajourføring af det supplerende certifikat. For hver del af infrastrukturen, som lokomotivføreren har tilladelse til at køre på, angives de relevante oplysninger eller begrænsninger.

2.   DET SUPPLERENDE CERTIFIKATS FYSISKE UDFORMNING

EF-modellen af det supplerende dokument skal være et sammenfoldeligt dokument på 10 x 21 cm (udfoldet), med tre indvendige og tre udvendige sider.

På forsiden angives følgende oplysninger:

indehaverens efternavn(e) og fornavn(e)

licensnummeret

det supplerende certifikats udstedelses- og udløbsdato

oplysninger om den udstedende organisation og stempel. Det kan omfatte et internt virksomhedsnummer til administrative formål.

På side to angives oplysninger om arbejdsgiveren/den kontraherende organisation og yderligere oplysninger om indehaveren og nummereret således:

1.

oplysninger om arbejdsgiveren/den kontraherende organisation

2.

oplysninger om lokomotivføreren (indehaveren af det supplerende certifikat).

På side 3 angives:

3.

kørselskategorier

4.

yderligere oplysninger

5.

sprogkundskaber

6.

begrænsninger

På de indvendige sider angives med hvilket rullende materiel indehaveren har ret til at køre (typer, dato for oprindelig vurdering) og på hvilken infrastruktur.

Der kan indsættes yderligere indvendige sider for at anføre oplysninger, som der ikke er plads til ellers.

Det supplerende certifikat udformes i overensstemmelse med modellen i afsnit 4.

3.   FORHOLDSREGLER MOD FORFALSKNING

Følgende to forholdsregler mod forfalskning anvendes for supplerende certifikater:

Tekniske forholdsregler (de almindeligste er virksomhedslogo, papirets beskaffenhed og permanent blæk og angivelse af et internt referencenummer og stempelmærke). Alle ajourføringer skal bekræftes med dato og stempel på dokumentet og være i overensstemmelse med oplysningerne i registeret.

Procedurer til overvågning af sikkerhedsledelsessystemet, så det kontrolleres at oplysningerne på det supplerende certifikat er gyldige og uændrede, jf. artikel 18, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF.

Alle disse oplysninger medtages i bestemmelserne for udstedelse og ajourføring af supplerende certifikater, jf. artikel 15 i direktiv 2007/59/EF.

4.   EF-MODEL FOR ET SUPPLERENDE CERTIFIKAT

Image

Image


BILAG III

EF-MODEL FOR BEKRÆFTET GENPART AF ET SUPPLERENDE CERTIFIKAT

1.   BEKRÆFTET GENPART AF ET SUPPLERENDE CERTIFIKAT

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal udstede en bekræftet genpart af det supplerende certifikat på lokomotivførerens anmodning, eller når denne forlader stillingen. EF-modellen for en bekræftet genpart af det supplerende certifikat er vist i dette bilags punkt 4.

Proceduren for udstedelse af supplerende certifikater, jf. artikel 15 i direktiv 2007/59/EF, skal anføre det eller de sprog, som certifikaterne udstedes på.

2.   FYSISK UDFORMNING AF EN BEKRÆFTET GENPART AF ET SUPPLERENDE CERTIFIKAT

EF-modellen for en bekræftet genpart af det supplerende certifikat skal være på A4-papir og angive oplysningerne med numrene i bilag II, punkt 1, og angive datoen for, hvornår lokomotivføreren er ophørt med at føre tog for den pågældende jernbanevirksomhed/infrastrukturforvalter, jf. artikel 6, stk. 2, og artikel 17 i direktiv 2007/59/EF.

Besiddelsen af en bekræftet genpart af det supplerende certifikat er tænkt som information om de kvalifikationer, lokomotivføreren har erhvervet, og er ikke en kørselstilladelse.

Modellen skal være på A4-papir og være begrænset til én side. Det er dog sådan, at hvis de angivne oplysninger fylder mere end én linje i de relevante rubrikker, så kan den endelige bekræftede genpart godt fylde mere end én side.

3.   FORHOLDSREGLER MOD FORFALSKNING

Forholdsreglerne mod forfalskning af bekræftede genparter af supplerende certifikater skal være de samme som forholdsreglerne for supplerende certifikater, jf. bilag II, punkt 3.

4.   EF-MODEL FOR EN BEKRÆFTET GENPART AF ET SUPPLERENDE CERTIFIKAT

Image

Image


BILAG IV

HARMONISERET ANSØGNINGSFORMULAR TIL LOKOMOTIVFØRERLICENS

1.   GENERELLE BEMÆRKNINGER

De kompetente myndigheder kan anvende det harmoniserede format i det følgende til at indsamle oplysninger med henblik på nyudstedelse, fornyelse, ændring eller ajourføring af lokomotivførerlicenser eller til udstedelse af en bekræftet genpart heraf. De kan også give ansøgeren de nødvendige forklaringer og instruktioner, som findes nedenstående.

Ansøgningsformularens indhold

Den harmoniserede ansøgningsformular er sammensat af følgende dele:

a)

Ansøgningsformularen til licensen, som skal udfyldes, når en ansøger eller en organisation på dennes vegne søger at opnå en ny, ajourført, ændret eller fornyet lokomotivførerlicens eller en genpart heraf. Den harmoniserede ansøgningsformular er vist i punkt 3.

b)

En erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Beskyttelse af personoplysninger bør være et led i proceduren for erhvervelse af en licens. Et eksempel på en erklæring om databeskyttelse er vist i punkt 4. Medlemsstaterne kan tilpasse den til deres nationale krav i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/46/EF (1)

c)

Listen over vedlagte dokumenter, som kan bruges som en tjekliste ved indgivelse af certifikater, eller andre dokumenter, som belyser opfyldelse af de grundlæggende krav i forbindelse med ansøgning om en licens eller om kravene i forbindelse med fornyelse af en licens. Den er vist i punkt 5.

d)

Vejledning til ansøgningsformularen for ansøgere og kompetente myndigheder. Den findes i punkt 5.

2.   HARMONISERET ANSØGNINGSFORMULAR

Image

Image

3.   EKSEMPEL PÅ ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1.   Eksemplet tilpasses til den gældende nationale lovgivning i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF

Alle personoplysninger, som behandles i forbindelse med lokomotivførerlicenser og for at opfylde kravene i direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet, skal håndteres i overensstemmelse med [henvisning til den nationale lovgivning, som gennemfører direktiv 95/46/EF] om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Oplysningerne behandles udelukkende til ovennævnte formål og til vedligeholdelse af det register, som organisationen har fået til opgave at føre. Den registrerede har ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører ham, og ret til at berigtige oplysninger, der er forkerte eller mangelfulde.

Hvis den registrerede har spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysningerne, kan disse rettes til den datatilsynsførende organisation:

(navne(t) på den ansvarlige for personoplysninger hos den kompetente myndighed/udpegede organisation angives her)

Afhængigt af, om det er muligt at få adgang til de aktuelle oplysninger, har den registrerede til hver en tid ret til at anke afgørelser til den datatilsynsførende:

(navne(t) på den datatilsynsførende hos den kompetente myndighed/udpegede organisation angives her).

***

3.2.   Tilladelse til behandling af personoplysninger (eksempel)

Den registrerede er blevet gjort bekendt med formålet og proceduren for behandlingen af personoplysninger og giver tilladelse til behandling af personoplysninger i forbindelse med udstedelsen af lokomotivførerlicenser og registrering af oplysninger i det nationale register over lokomotivførerlicenser i overensstemmelse med direktiv 2007/59/EF.

Dato

Ansøgerens underskrift

***

4.   LISTE OVER DOKUMENTER VEDLAGT ANSØGNING OM LOKOMOTIVFØRERLICENS

DOKUMENTATION, DER SKAL VEDLÆGGES, VED ANSØGNING OM

Dato for modtagelse


 1   NY LICENS

1.1

Underskrevet ansøgningsformular

 

1.2

Tilladelse til behandling af personoplysninger (direktiv 95/46/EF)

 

1.3

Dokumentation for højeste uddannelsesniveau

 

1.4

Helbredsattest

 

1.5

Attest vedrørende arbejdspsykologisk egnethed

 

1.6

Attest vedrørende almene faglige kvalifikationer

 

1.7

Kopi af pas/nationalt ID-kort/andet anerkendt dokument, som bekræfter en persons identitet

 


 2   AJOURFØRING

2.1

Nuværende licens

 

2.2

Begrundelse for at ajourføre oplysningerne

 

2.3

 


 3   ÆNDRING

3.1

Nuværende licens

 

3.2

Helbredsattest

 

3.3

Begrundelse for at korrigere oplysningerne

 


 4   GENPART

4.1

Erklæring om, hvorfor der er brug for en genpart (ødelagt/stjålet/indberettet som bortkommet/ændrede oplysninger)

 

4.2

Nuværende licens (kun i tilfælde af, at genparten ønskes, fordi licensen er ændret/beskadiget)

 


 5   FORNYELSE

5.1

Helbredsattest

 

5.2

Kopi af seneste licens

 

5.3

Dokumentation for bibeholdelse af kompetence (hvis relevant)

 


Internt referencenummer

Dato, hvor ansøgningen er fuldstændig

FORBEHOLDT MODTAGENDE KONTORS ELLER MYNDIGHEDS STEMPEL

 

 

5.   VEJLEDNING OM ANSØGNINGSFORMULAREN

Generelle bemærkninger

a)

Denne ansøgningsformular skal indgå i medlemsstaternes procedure for ansøgning om en lokomotivførerlicens. Den harmoniserede model bygger på kravene i direktiv 2007/59/EF (»direktivet«).

Ansøgningen skal være ledsaget af bestemte dokumenter, som påviser, at ansøgeren opfylder kravene i artikel 11 i direktiv 2007/59/EF.

b)

Ansøgningsformularen udfærdiges på alle Det Europæiske Fællesskabs sprog, og nummereringen skal bibeholdes uanset sprog.

c)

Data afgives i det anførte format, så de er i overensstemmelse med registerets dataformat. Hvor det er muligt, angives datoer i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, jf. ISO-standard 8601:2004 »Dataelementer og udvekslingsformater — Informationsudveksling — Angivelse af dato og tid«.

d)

Hvor det er valgfrit at indsamle data i medfør af direktivet, og der ikke indsamles data, angives der i den pågældende rubrik »ikke relevant«.

e)

Der kan være krav om yderligere oplysninger i henhold til national lovgivning med henblik på at kontrollere en persons identitet. Alle yderligere oplysninger, som kræves af de kompetente myndigheder, angives efter de harmoniserede krav. I rubrikkerne 2.24, 2.25 og 2.26 er der afsat plads til særlige krav; antallet skal dog begrænses til det absolut nødvendige for ikke at modvirke hele formålet med at have et harmoniseret dokument.

1.   Første del — den udstedende organisation

1.1.   Udformes af den udstedende organisation (nationale sikkerhedsmyndigheder, jernbanevirksomheder eller andre kontraherende organisationer).

1.2.   Angiv oplysningerne om den udstedende organisation.

2.   Anden del — licensens status

2.1.   Afkryds en af følgende fire rubrikker for at angive grunden til ansøgningen

2.2.   Sæt kryds i denne rubrik, hvis ansøgningen drejer sig om første udstedelse af en licens (ny licens); ansøgningen skal i så fald ledsages af dokumenterne i punkt 4.1.

2.3.   Sæt kryds i denne rubrik, hvis ansøgningen drejer sig om en ajourføring eller ændring af en licens, og angiv i tekstfeltet, hvad grunden er til ajourføringen eller ændringen.

Ajourføring: Licensen ajourføres, hvis der sker ændringer i de valgfrie oplysninger, f.eks. ved lokomotivførers adresseændring eller ændring af arbejdstagerens referencenummer.

Ændring: Licensen ændres, hvis der sker en ændring af et punkt under yderligere oplysninger eller under begrænsninger efter en lægeundersøgelse, eller hvis der er en fejl i oplysningerne i en rubrik, som skal rettes.

2.4.   Sæt kryds i denne rubrik, hvis ansøgningen drejer sig om fornyelse af en licens. Licensen skal fornyes hver tiende år, og der skal medsendes et nyt foto.

2.5.   Sæt kryds i denne rubrik, hvis ansøgningen drejer sig om udstedelse af en genpart af licensen, og angiv i tekstfeltet, hvad grunden er til ansøgningen (f.eks. bortkommet, stjålet eller utilsigtet ødelagt licens). Den kompetente myndighed skal kontrollere, at den licens, for hvilken der ansøges om en genpart, stadig er gyldig og ikke er suspenderet eller tilbagekaldt.

2.6.   Det tildeles et europæisk identifikationsnummer, hvis der er tale om nyudstedelse af en licens. Hvis ansøgningen drejer sig om en ny licens, angives der ikke noget i denne rubrik.

Angiv EIN-nummeret, hvis der ansøges om ændring, ajourføring, fornyelse eller erstatning af en licens (udstedelse af en genpart).

2.7.   Udfyld denne rubrik, hvis der ansøges om ændring, ajourføring, fornyelse eller erstatning af en licens (udstedelse af en genpart).

2.8.   Angiv hvorvidt ansøgningen indgives af ansøgeren selv eller af en organisation på ansøgerens vegne. Denne oplysning kan bruges til at følge ansøgningen og, om nødvendigt, til at kontakte en lokomotivfører, hvis postadresse ikke længere er gældende.

2.9.   Sæt kryds i denne rubrik, hvis det er ansøgeren, der indgiver ansøgningen.

2.10.   Sæt kryds i denne rubrik, hvis det er en organisation, som indgiver ansøgningen.

2.11.   Udfyld denne del (2.11 til 2.13), hvis ansøgningen indgives af en organisation på ansøgerens vegne, og angiv navnet på den indgivende organisation.

2.12.   Angiv status for den organisation, der indgiver ansøgningen (arbejdsgiver/kontraherende organisation/andet). Det gør det muligt at registrere kontroller af uddannelsesaktiviteter, f.eks. uddannelse, der indgår i jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres sikkerhedsledelsessystemer.

2.13.   Angiv postadressen for den organisation, der indgiver ansøgningen, i denne rækkefølge:

Nummer (hvis relevant)/gade

Postnummer/by

Land

2.14.   Oplysninger om ansøgeren angives i næste del (fra 2.15 til 2.23). Det er frivilligt, om rubrik 2.21 og 2.22 udfyldes.

2.15.   Angiv efternavn(e) på nøjagtig samme måde, som de er vist i pas, nationalt ID-kort eller andet anerkendt dokument, som bekræfter ansøgerens identitet.

2.16.   Angiv fornavn(e) på nøjagtig samme måde, som de er vist i pas, nationalt ID-kort eller andet anerkendt dokument, som bekræfter ansøgerens identitet.

2.17.   Sæt kryds i den relevante rubrik for ansøgerens køn.

2.18.   Angiv ansøgerens fødselsdato her.

2.19.   Angiv ansøgerens fødested (by) på følgende måde:

landemærke (to bogstaver) (se bilag I, punkt 3) — postnummer — by.

Angiv:

ansøgerens nationalitet eller fødeland, afhængigt af de nationale krav vedrørende disse oplysninger.

ansøgerens modersmål..

2.20.   Angiv det referencenummer, som arbejdsgiveren har givet arbejdstageren (det er frivilligt, jf. direktiv 2007/59/EF, om man vil udfylde denne rubrik).

2.21.   Angiv postadressen, som licensen skal sendes til (enten ansøgerens opgivne adresse eller adressen på den organisation, der indgiver ansøgningen på ansøgerens vegne) i nedenstående rækkefølge, hvis den er forskellig fra oplysningerne i rubrik 2.13 eller 2.22):

Nummer (hvis relevant)/gade

Postnummer/by

Land

Disse oplysninger er vigtige, idet de giver den kompetente myndighed mulighed for at henvende sig til lokomotivføreren eller organisationen, som indgiver ansøgningen på lokomotivførerens vegne, hvis der er brug for en afklaring i forbindelse med de dokumenter og oplysninger, der er afgivet.

2.22.   Ansøgerens faste adresse kan vises på licensen (det er frivilligt, jf. direktiv 2007/59/EF, om man vil udfylde denne rubrik) i følgende rækkefølge:

Nummer (hvis relevant)/gade

Postnummer/by

Land

Der kan indsættes yderligere rubrikker til ekstra oplysninger, f.eks. telefonnummer eller e-mailadresse.

2.23.   Indsæt et foto af ansøgeren, helst et digitalt billede (foretrukne formater: jpeg,.bmp,.tiff) med en god definition i forhold til den lille størrelse. Ved ansøgning om licensfornyelse, skal fotoet ajourføres.

Der kan være forskel på kravene til fotostørrelser til officielle dokumenter fra det ene land til det andet, men der findes specifikationer for kvaliteten af portrætter, der anvendes i fællesskabssammenhæng, jf. bilag 11, til afsnit IV i ICAO-dokument 9303 »Machine Readable Travel Documents« (maskinlæsbare rejsedokumenter) (2006). Det indeholder detaljerede retningslinjer, der kan sammenfattes således:

Fotoet skal vise hele ansigtet, set forfra og med åbne øjne.

Fotoet skal vise hele hovedet fra hårets top til skuldrene.

Fotoet skal være taget mod en hvid eller off-white baggrund.

Skygger på ansigtet eller baggrunden skal undgås.

Ansigtet på billedet skal have et neutralt udtryk (lukket mund).

Personen på billedet må ikke være iført (sol)briller med tonede glas eller briller med en tyk ramme, og der må ikke være lysreflekser fra brilleglassene.

Personen må ikke bære en hovedbeklædning, medmindre denne accepteres af de statslige myndigheder.

Fotoet skal tages med normal kontrast og normal belysning.

2.24. 2.25. 2.26.   (reserveret til yderligere oplysninger, der indsamles i henhold til national lovgivning)

Disse rubrikker er reserveret til den udstedende medlemsstats påtegninger i henhold til national lovgivning. (f.eks. kan cpr-nummer (eller tilsvarende) angives her; det pågældende nummer er kun gyldigt i det land, hvor licensen er udstedt).

2.27.   Ansøgere skal underskrive en erklæring — enten på papir eller elektronisk — om, at de afgivne oplysninger er sande. Erklæringen er underlagt de strafferetlige bestemmelser om afgivelse af falske oplysninger i det land, hvor erklæringen afgives. Den kan derfor tilpasses den nationale lovgivning, så den opfylder gældende retlige krav vedrørende konsekvenserne af afgivelse af falske oplysninger, dokumentfalsk, bedrageri osv.

2.28.   Angiv datoen for underskrivelse af ansøgningen.

2.29.   Underskriv erklæringen her, i original, kopi eller i overensstemmelse med direktiv 1999/93/EC (2).

2.30.   Den kompetente myndighed kan anføre et internt referencenummer her (f.eks. et løbenummer for indgående postforsendelser).

2.31.   Datoen for modtagelse af ansøgningsformularen anføres her, for at sikre, at licensen udstedes inden for den frist, der er fastsat i artikel 14, stk. 4, i direktiv 2007/59/EF.

2.32.   Dette felt er forbeholdt den modtagende myndighed (f.eks. til et stempel eller arkiveringsoplysninger).

3   Beskyttelse af personoplysninger

3.1.   De kompetente myndigheder skal sikre, at registre i henhold til artikel 22 i direktiv 2007/59/EF overholder bestemmelserne i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af persondata (3). Dette er strengt begrænset til de data, der er anført på ansøgningsformularen, og som skal angives på licensen.

3.2.   Den databeskyttelse, der er omhandlet i dette bilags punkt 3.1, og den tilladelse, som underskrives af ansøgeren i punkt 3.2 er kun eksempler. De kan tilpasses til den gældende nationale lovgivning, som gennemfører direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger.

En teknisk metode til at opnå tilladelse til at behandle personoplysninger kan træde i stedet for ansøgerens underskrift.

4   Denne del vedrører indgivelse af dokumenter, der støtter oplysninger afgivet i forbindelse med licensens status

4.1.   Sæt kryds i rubrik 1 i punkt 4 (listen over vedlagte dokumenter), hvis der ansøges om en ny licens, og vedlæg de dokumenter, der er anført i 1.1 til 1.6 [jf. direktivets artikel 14, stk. 4].

[1.2] Giv tilladelse til behandling af personoplysninger i henhold til den gældende nationale lovgivning, som gennemfører direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med behandling af personoplysninger.

[1.3] Kravene til uddannelse er anført i artikel 11, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF.

[1.4] Kravene til helbred er anført i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2007/59/EF.

[1.5] Kravene til arbejdspsykologisk egnethed er anført i artikel 11, stk. 3, i direktiv 2007/59/EF.

[1.6] Kravene til faglig kompetence er anført i artikel 11, stk. 4, i direktiv 2007/59/EF.

4.2.   Sæt kryds i rubrik 2 i punkt 4, hvis der ansøges om ajourføring af en licens, og vedlæg de dokumenter, der er anført i 2.1, 2.2 og 2.3.

4.3.   Sæt kryds i rubrik 3 i punkt 4, hvis der ansøges om ændring af en licens, og vedlæg de dokumenter, der er anført i 3.1, 3.2 og 3.3.

4.4.   Sæt kryds i rubrik 4, hvis der ansøges om en genpart af en licens, og vedlæg de dokumenter, der er anført i 4.1 og 4.2.

4.5.   Sæt kryds i rubrik 4.5, hvis der ansøges om fornyelse af en licens, og vedlæg de dokumenter, der er anført i 5.1 til 5.3.

[5.3] Dokumentation for bibeholdelse af kompetence vedrører lokomotivførere, som ikke er omfattet af en jernbanevirksomheds/infrastrukturforvalters sikkerhedsledelsessystem eller et program, som sigter mod at bevare faglige kvalifikationer, og som tilrettelægges og anerkendes af de kompetente myndigheder.

Der kan tilføjes yderligere rubrikker. Disse er dog ikke en del af det harmoniserede format.


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


Top