Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1017

Rådets afgørelse af 22. december 2009 om Republikken Ungarns myndigheders ydelse af statsstøtte til køb af landbrugsjord mellem den 1. januar 2010 og den 31. december 2013

OJ L 348, 29.12.2009, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1017/oj

29.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/55


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2009

om Republikken Ungarns myndigheders ydelse af statsstøtte til køb af landbrugsjord mellem den 1. januar 2010 og den 31. december 2013

(2009/1017/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 108, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til begæring indgivet af Republikken Ungarns regering den 27. november 2009, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. november 2009 fremsatte Republikken Ungarn (i det følgende benævnt »Ungarn«) en begæring til Rådet om i overensstemmelse med artikel 88, stk. 2, tredje afsnit, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab at træffe beslutning om Ungarns plan om at yde statsstøtte til ungarske landmænd til køb af landbrugsjord.

(2)

Den jordprivatiseringsproces, som Ungarn har været i gang med siden begyndelsen af 1990'erne, har i mange tilfælde ført til fragmentarisk eller udelt fælles ejerskab til landbrugsjord, hvilket har medført en ugunstig arealudnyttelsesstruktur og ringe økonomisk levedygtighed for landbrugsbedrifterne.

(3)

I betragtning af landmænds mangel på kapital, de høje renter på erhvervslån til køb af landbrugsjord og stramningen af bankernes betingelser for ydelse af lån til landmænd i den aktuelle krise har landmænd og især landmænd med små bedrifter ringe udsigt til at kunne optage erhvervslån til investeringer som f.eks. køb af jord. Som følge af den finansielle og økonomiske krise steg de årlige renter på erhvervslån til køb af landbrugsjord således fra et gennemsnit på 9,5 % i juli 2008 til 15,5 % i maj 2009 og gennemsnitsværdien af den sikkerhed, der kræves for sådanne lån, blev næsten fordoblet i samme periode.

(4)

I denne situation er det sandsynligt, at der vil ske en stigning i spekulationskøb af jord foretaget af økonomiske aktører, der ikke driver landbrugsaktivitet, men som har lettere adgang til kapital.

(5)

Statsstøtte til køb af landbrugsjord skulle kunne bidrage til at sikre mange landbofamiliers indkomstmuligheder i den nuværende krise ved at skabe betingelser, der sætter dem i stand til at reducere produktionsomkostningerne og forbedre landbrugsproduktionens rentabilitet, og således standse stigningen i fattigdom og arbejdsløshed i landområderne. Som følge af krisen steg arbejdsløsheden i Ungarn fra 7,7 % i perioden fra august til oktober 2008 til 10,4 % i samme periode i 2009, mens Ungarns bruttonationalprodukt (BNP) faldt med 7,2 % mellem tredje kvartal af 2008 og tredje kvartal af 2009. Desuden faldt Ungarns BNP i løbende priser i landbrugs-, skovbrugs- og fiskerisektoren med ca. 33 % mellem første halvdel af 2008 og første halvdel af 2009 (fra 410 828 mio. ungarske forinter (HUF) til 275 079 mio. HUF).

(6)

Den statsstøtte, der skal ydes, beløber sig til i alt 4 000 mio. HUF og skulle være til gavn for ca. 5 000 landbrugsproducenter. Den skulle tage form af:

rentetilskud på op til i alt 2 000 mio. HUF til lån til private landbrugere, der opfylder visse kriterier vedrørende registrering, erhvervskvalifikationer, god landbrugspraksis og en levedygtig bedrift, som tillader dem at optage lån på gunstige vilkår til at købe landbrugsjord op til en samlet bedriftsstørrelse på 300 hektar. Rentetilskuddet fungerer som et pantesikret udlån af et beløb på maksimalt 75 mio. HUF for en periode på maksimalt 20 år, herunder en afdragsfri periode på to år og vil svare til 50 % af det gennemsnitlige afkast af ungarske statsobligationer med en løbetid på 5 eller 10 år, plus 1,75 %

direkte tilskud op til i alt 2 000 mio. HUF til køb af landbrugsjord, der beløber sig til højst 20 % af den købspris, der er fastsat i købekontrakten, med et beløb på højst 3 mio. HUF pr. ansøgning og højst to ansøgninger årligt pr. modtager. Tilskuddet kan gives til en privatperson, der på købsdatoen driver landbrugsaktivitet som ejer af mindst 5 hektar plantage eller 1 hektar landbrugsjord til andre formål i en periode på mindst et år på en parcel, der støder direkte op til den købte jord, og som forpligter sig til ikke at sælge den købte jord og til faktisk at anvende den udelukkende til landbrugsproduktion i en periode på mindst fem år fra datoen for støttens udbetaling. Støtten kan kun ydes, hvis den eksisterende og købte jords samlede areal er på over 210 »guldkroner« (1) eller 2 hektar for landbrugsjord, der anvendes som vinbrug eller frugtplantage, og hvis den ikke er registreret som jord, der anvendes til skovbrug.

(7)

Det er ikke tilladt at kombinere statsstøtte i form af rentetilskud og direkte tilskud til køb af samme landbrugsareal.

(8)

Kommissionen har ikke på dette stadium indledt nogen procedure eller tilkendegivet nogen holdning angående støttens art og forenelighed.

(9)

Der foreligger derfor ganske særlige omstændigheder, som gør det muligt, som en undtagelse og i det omfang, støtten er strengt nødvendig for at begrænse omfanget af fattigdom i landdistrikterne i Ungarn, at anse en sådan støtte for at være forenelig med det indre marked —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De ungarske myndigheders undtagelsesvise statsstøtte i form af rentetilskud og direkte tilskud til køb af landbrugsjord på maksimalt 4 000 mio. HUF, der tildeles mellem den 1. januar 2010 og den 31. december 2013, betragtes som forenelig med det indre marked.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2009.

På Rådets vegne

A. CARLGREN

Formand


(1)  Måleenhed for kvaliteten af landbrugsjord i Ungarn.


Top