Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0877

Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2009 af 24. september 2009 om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse produkter inden for sukkersektoren for produktionsåret 2009/10

OJ L 253, 25.9.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/877/oj

25.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 877/2009

af 24. september 2009

om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse produkter inden for sukkersektoren for produktionsåret 2009/10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2) betragtes cif-priserne ved import af hvidt sukker og råsukker som værende de repræsentative priser. Disse priser fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i bilag IV, punkt II og III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)

Ved fastsættelsen af de repræsentative priser bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EF) nr. 951/2006, undtagen i de tilfælde, som er omhandlet i artikel 24 i nævnte forordning.

(3)

Med henblik på den prisregulering, der ikke vedrører standardkvaliteten, bør de tilbudte priser for hvidt sukker forhøjes eller nedsættes ved anvendelse af artikel 26, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 951/2006. For råsukker bør den metode med justeringskoefficienter, der er fastsat i nævnte stykkes litra b), anvendes.

(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør der fastsættes tillægsimporttold, hvis betingelserne i artikel 39 i forordning (EF) nr. 951/2006 er opfyldt.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse med artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006 omhandlede produkter fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. oktober 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.


BILAG

De repræsentative priser og den tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 99, der er gældende fra den 1. oktober 2009

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % indhold af saccharose.


Top