Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0604

2009/604/EF: Kommissionens afgørelse af 7. august 2009 om EF-tilskud for 2009 til et toårigt pilotprojekt vedrørende luftkvaliteten på skoler

OJ L 206, 8.8.2009, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/604/oj

8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/16


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 7. august 2009

om EF-tilskud for 2009 til et toårigt pilotprojekt vedrørende luftkvaliteten på skoler

(2009/604/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), særlig artikel 49, stk. 6, litra a) og b), og artikel 75, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 90, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 indeholder budgetpost 17 03 09: pilotprojekt vedrørende kompleks forskning i sundhed, miljø, transport og klimaændringer — forbedring af luftkvaliteten indendørs og udendørs.

(2)

I henhold til artikel 49, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (i det følgende benævnt »finansforordningen«) skal der vedtages en basisretsakt forud for anvendelsen af bevillingerne på budgettet til foranstaltninger, som gennemføres af Fællesskaberne eller af Den Europæiske Union.

(3)

I henhold til finansforordningens artikel 49, stk. 6, litra a) og b), kan bevillinger til pilotprojekter af eksperimentel art, der skal vise, om en foranstaltning er gennemførlig og nyttig, samt bevillinger til forberedende foranstaltninger inden for anvendelsesområderne for EF-traktaten, der skal forberede forslag med henblik på vedtagelse af fremtidige foranstaltninger, som en undtagelse fra artikel 49, stk. 1, anvendes uden en basisretsakt, forudsat at de foranstaltninger, der skal finansieres, falder ind under Fællesskabernes eller Den Europæiske Unions beføjelser.

(4)

I henhold til finansforordningens artikel 75, stk. 2, skal der forud for indgåelsen af en udgiftsforpligtelse foreligge en finansieringsafgørelse vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(5)

Artikel 90, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen«) foreskriver, at når gennemførelsen af de relevante bevillinger er fastlagt i et årligt arbejdsprogram, som udgør en tilstrækkeligt detaljeret ramme, anses arbejdsprogrammet for at udgøre finansieringsafgørelsen for de pågældende tilskud og indkøbsaftaler.

(6)

Budgetmyndigheden har øremærket specifikke finansieringsmidler på EU-budgettet for 2009, nemlig under budgetpost 17 03 09, til et pilotprojekt vedrørende kompleks forskning i sundhed, miljø, transport og klimaændringer — forbedring af luftkvaliteten indendørs og udendørs.

(7)

Det årlige arbejdsprogram for pilotprojektet vedrørende kompleks forskning i sundhed, miljø, transport og klimaændringer — forbedring af luftkvaliteten indendørs og udendørs, som vil udgøre finansieringsafgørelsen for dette projekt efter betydningen i artikel 75 i finansforordningen og artikel 90 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, bør vedtages —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Arbejdsprogrammet i bilaget godkendes og finansieres med højst 4 000 000 EUR over budgetpost 17 03 09 i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009.

Artikel 2

Denne afgørelse udgør en finansieringsafgørelse efter betydningen i artikel 75 i finansforordningen og artikel 90 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen.

Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere er ansvarlig for gennemførelsen heraf.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


BILAG

Pilotprojekt vedrørende kompleks forskning i sundhed, miljø, transport og klimaændringer — forbedring af luftkvaliteten indendørs og udendørs (budgetpost 17 03 09)

1.   INDLEDNING

1.1.   Budgetpost: 17 03 09

1.2.   Basisretsakt

Pilotprojekt som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (2).

1.3.   Overordnede mål med pilotprojektet

Budgetmyndigheden har tildelt Kommissionen bevillinger til finansiering af et pilotprojekt, der har til formål at øge vores viden om luftkvaliteten indendørs på skoler og børnepasningsinstitutioner.

Der er hidtil blevet forsket mindre i luftkvaliteten indendørs end i luftkvaliteten udendørs, om end forskningsresultaterne vedrørende sidstnævnte i visse tilfælde kan overføres til den indendørs luftkvalitet. Der eksisterer desuden allerede en omfattende lovramme for udeluft, mens lovgivningen vedrørende indeluft består af løsrevne initiativer og lovbestemmelser. Dertil kommer, at luftkvaliteten indendørs på skoler ikke er blevet undersøgt nær så grundigt som luftkvaliteten i andre indemiljøer. Med udgangspunkt i at ca. 20 % af EU's borgere tilbringer en stor del af deres dag i en skole, og antallet af tilfælde af astma og andre luftvejssygdomme er i hastig stigning i Europa — især hos børn — har projektet til formål at:

identificere og analysere problemer med indeluften på skoler, med fokus på ventilation, bygningskonstruktioner, vedligeholdelse og rengøring

evaluere effektiviteten af god udluftning som middel til at nedbringe mængden af forurenende stoffer i luften på skoler

vurdere virkningerne af de klimatiske ændringer på skolerne (øget hyppighed af hedebølger og kuldebølger samt større mængder luftforurenende stoffer) på børnenes helbred

vurdere effekten af foranstaltninger — også kortsigtede initiativer — til bekæmpelse af luftforurening udendørs på luftkvaliteten indendørs på skoler og på eksponeringen af børn i skolemiljøer

udarbejde hensigtsmæssige anbefalinger til, hvordan man bedst tackler problemer med kvaliteten af indeluften i skolemiljøer.

1.4.   Specifikke prioriteringer for 2009

1)

Målinger indendørs på skoler med henblik på tilvejebringelse af nye data for koncentrationerne af de vigtigste forurenende stoffer i indeluften på skoler.

2)

Vurdering af de samlede virkninger af transportaktiviteter (trafik) og klimaændringer på skolemiljøer.

3)

Vurdering af de sundhedsmæssige virkninger hos børn af udsættelse for forurenende stoffer i indeluften og udarbejdelse af anbefalinger vedrørende forebyggelse af og nedbringelse af antallet af tilfælde af luftvejssygdomme via forbedring af kvaliteten af skolemiljøer og andre relevante foranstaltninger.

4)

Systematisk, kvantitativ inddeling af de forurenende stoffer (kilderne) i indeluften i skolemiljøer. Identificeres hovedkilderne, vil det være lettere at reducere dem. I denne forbindelse er det en prioriteret opgave at øge vores viden om afgivelsen af kemiske stoffer fra forbrugervarer og byggematerialer.

5)

Undersøgelse af de kemiske og biokemiske vekselvirkninger, der finder sted i de blandinger af indendørs luft, der typisk findes på skoler, og på forskellige breddegrader, samt udvikling af den rette metodologi til tilvejebringelse af en større vidensbase, der kan danne udgangspunkt for vurderingen af sundhedsrisikoen, med hensyn til hvordan disse vekselvirkninger influerer på den samlede sundhedsrisiko.

6)

Udvikling af europæiske retningslinjer for sunde europæiske skoler på grundlag af ovenstående.

Kommissionen og Europa-Parlamentet har allerede støttet to projekter vedrørende samme emne:

I 2001 ydede Kommissionen støtte til et projekt vedrørende luftvejssygdomme på skoler i fem europæiske byer i Danmark, Frankrig, Italien, Norge og Sverige. Projektet afdækkede visse fælles problemer såsom dårlig udluftning og en høj forekomst af partikler, svamp og allergener. Man konkluderede, at det ville være særdeles nyttigt at gennemføre en tilsvarende undersøgelse, der omfattede alle medlemsstaterne (3).

I 2008 fremlagde man officielt et pilotprojekt finansieret af Europa-Parlamentet vedrørende udsættelse for kemiske stoffer i indeluften og potentielle sundhedsrisici. Analysen omfattede også skoler og børnehaver i byer rundt om i udvalgte EU-medlemsstater. I beskrivelsen af de vigtigste resultater understreges behovet for yderligere forskning som udgangspunkt for at lette den byrde, forurenet indeluft udgør i folkesundhedsmæssig henseende (navnlig i indemiljøer, hvor børn opholder sig regelmæssigt, f.eks. skoler og børnehaver) i Den Europæiske Union (4).

I 2009 har man på baggrund af størrelsen af de disponible budgetmidler konkluderet, at pilotprojektet skal dække et større geografisk område på tværs af EU's medlemsstater, med særligt fokus på de nye medlemsstater. Kandidatlandene og de central- og østeuropæiske lande vil også være omfattet. Målet er at udarbejde retningslinjer vedrørende afhjælpende foranstaltninger, der dækker en bredere vifte af situationer i Europa.

Pilotprojektet skal bygge videre på tidligere projekter og skabe synergi med igangværende projekter på dette område (f.eks. HITEA) (5).

2.   TYPE TILSKUD: UDBUD

2.1.   Midlernes fordeling på de strenge/foranstaltninger, der skal gennemføres (jf. nedenfor)

Beløb til rådighed i alt: 4 000 000 EUR. Der tildeles én enkelt, samlet servicekontrakt på grundlag af et offentligt udbud.

2.2.   Forventede resultater af de foranstaltninger, der ydes tilskud til

Formålet med udbuddet er at opnå større viden om luftkvaliteten indendørs på skoler, med udgangspunkt i at børn, som er særlig sårbare over for forurenende stoffer, tilbringer størstedelen af deres tid i skolemiljøer. Undersøgelsen skal endvidere tilvejebringe viden om de mange forskellige situationer, der kan gøre sig gældende på skolerne rundt om i Europa. Efterfølgende vil undersøgelsen danne udgangspunkt for et sæt retningslinjer, der skal dække forskellige situationer, med henblik på at sikre sunde skolemiljøer.

2.3.   Vejledende tidsplan

Udbud

Inden udgangen af 1. halvår 2009

Udvælgelse og underskrivelse af kontrakt

Inden udgangen af 2009


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. http://www.hitea.eu/


Top