Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0603

2009/603/EF: Kommissionens beslutning af 5. august 2009 om betingelserne for registrering af producenter af batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF (meddelt under nummer K(2009) 6054) (EØS-relevant tekst)

OJ L 206, 8.8.2009, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 211 - 213

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015; ophævet ved 32013L0056

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/603/oj

8.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 206/13


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 5. august 2009

om betingelserne for registrering af producenter af batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

(meddelt under nummer K(2009) 6054)

(EØS-relevant tekst)

(2009/603/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2006/66/EF skal producenter af batterier og akkumulatorer registreres. For at undgå unødvendige administrative byrder for sådanne producenter bør der opstilles procedurebetingelser, som gælder for hele EF.

(2)

Det bør fastlægges nærmere, hvilke oplysninger producenter af batterier og akkumulatorer skal meddele, når de ansøger om registrering, idet sammenfald med betingelserne for andre registreringsprocedurer bør undgås.

(3)

Eventuelle registreringsgebyrer bør være rimelige og omkostningsbaserede for at undgå unødvendige administrative omkostninger for de pågældende producenter.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (2)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Registreringskrav

Producenter af batterier og akkumulatorer registreres enten på papir eller elektronisk hos de nationale myndigheder eller hos de af medlemsstaterne udpegede nationale producentansvarsorganisationer (i det følgende benævnt »registreringsorganer«).

Registreringsproceduren kan være en del af en anden producentregistreringsprocedure.

Producenter af batterier og akkumulatorer skal kun registreres én gang i en medlemsstat, når de første gang erhvervsmæssigt markedsfører batterier og akkumulatorer på denne medlemsstats marked, og de tildeles ved registrering et registreringsnummer.

Artikel 2

Oplysninger fra producenterne

Producenter af batterier og akkumulatorer meddeler registreringsorganerne de i bilaget anførte oplysninger.

Ved registrering efter artikel 1, stk. 2, kan producenter af batterier og akkumulatorer ikke forpligtes til at forelægge andre end de i bilaget anførte oplysninger.

Artikel 3

Registreringsgebyrer

Registreringsorganer må kun opkræve registreringsgebyrer, der er omkostningsbaserede og rimelige.

Registreringsorganer, der opkræver registreringsgebyrer, skal underrette de ansvarlige nationale myndigheder om, hvordan de beregner gebyrerne.

Artikel 4

Ændring af registreringsoplysninger

Medlemsstaterne sikrer, at producenterne, hvis de oplysninger, som de har meddelt i henhold til bilaget til denne beslutning, ændres, underretter det relevante registreringsorgan herom senest en måned efter ændringen.

Artikel 5

Afregistrering

Hvis en producent ophører med at være producent i en medlemsstat, skal producenten underrette det relevante registreringsorgan herom og afregistreres.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1.

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.


BILAG

OPLYSNINGER, DER INDGIVES MED HENBLIK PÅ REGISTRERING

1.

Producentens navn og eventuelle beskyttede varenavne, som producenten benytter i den pågældende medlemsstat.

2.

Producentens adresse(r): postnummer og sted, gadenavn og -nummer, land, URL-adresse, telefonnummer, samt i givet fald producentens kontaktperson, telefaxnummer og e-mail-adresse.

3.

Angivelse af den type batterier og akkumulatorer, som producenten markedsfører: bærbare batterier og akkumulatorer, industribatterier og -akkumulatorer eller automobilbatterier og -akkumulatorer.

4.

Oplysninger om, hvordan producenten opfylder betingelserne: individuelt eller kollektivt.

5.

Registreringsansøgningens dato.

6.

Producentens nationale identifikationskode, inkl. producentens europæiske momsnummer eller nationale momsnummer (fakultativt).

7.

Erklæring om, at de meddelte oplysninger er sandfærdige.


Top