EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0560

2009/560/EF: Kommissionens beslutning af 22. juli 2009 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2009 og om ændring af beslutning 2008/897/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning (meddelt under nummer K(2009) 5475)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 115 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/560/oj

25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/56


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. juli 2009

om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2009 og om ændring af beslutning 2008/897/EF for så vidt angår EF-tilskuddet til visse medlemsstaters programmer, der blev godkendt ved nævnte beslutning

(meddelt under nummer K(2009) 5475)

(2009/560/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 5 og 6, og artikel 25, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat procedurer vedrørende EF-tilskud til programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2008/897/EF af 28. november 2008 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2009 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EF-tilskuddet hertil (2) godkendes visse nationale programmer, ligesom satsen og maksimumbeløbet for EF-tilskuddet til hvert enkelt program, der er forelagt af medlemsstaterne, fastsættes.

(3)

Belgien, Danmark, Irland, Spanien, Frankrig, Letland, Litauen, Nederlandene, Portugal og Finland har forelagt ændrede programmer for udryddelse og overvågning af bluetongue.

(4)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmerne opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i Kommissionens beslutning 2008/341/EF af 25. april 2008 om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser (3). De ændrede programmer bør derfor godkendes.

(5)

Danmark, Spanien, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Finland og Det Forenede Kongerige har forelagt ændrede programmer for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE).

(6)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmerne opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i beslutning 2008/341/EF. De ændrede programmer bør derfor godkendes.

(7)

Et flerårigt program for udryddelse af rabies forelagt af Slovenien blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2007/782/EF af 30. november 2007 om godkendelse af årlige og flerårige nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2008 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EF-tilskuddet hertil (4). Programmets andet år blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF.

(8)

Slovenien har forelagt en ændret udgave af programmet for det andet år under sit flerårige program for udryddelse af rabies. Kommissionen har vurderet det ændrede program fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmet opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i beslutning 2008/341/EF. Det ændrede program bør derfor godkendes.

(9)

De nationale programmer for udryddelse og overvågning af bluetongue, der blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF, omfattede vaccinationskampagner mod bluetongue i 2009. Udgiften til selve vaccinationen var dog ikke en af de udgifter, der kunne ydes EF-tilskud til.

(10)

I betragtning af den epidemiologiske situation i de pågældende medlemsstater bør udgiften til vaccination være en af de udgifter, der kan ydes EF-tilskud til. Der bør derfor tildeles yderligere midler til finansiering af de programmer for udryddelse og overvågning af bluetongue i de pågældende medlemsstater, der blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF.

(11)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (5) som ændret for nylig ved Kommissionens forordning (EF) nr. 103/2009 (6) er der fastsat strengere krav, der skal opfyldes, i tilfælde af at mælkeproducerende bestande er inficeret med klassisk scrapie.

(12)

Den 18. marts 2009 forelagde Cypern et nyt flerårigt program for overvågning og udryddelse af scrapie, der var tilpasset den pågældende nylige ændring af forordning (EF) nr. 999/2001. Det pågældende program erstatter det nationale program for udryddelse af scrapie i Cypern for 2009, der blev godkendt ved beslutning 2008/897/EF.

(13)

I betragtning af denne usædvanlige situation anmodede Cypern i programmet om at få tildelt et tilskud på over 50 % af udgifterne til slagtning af dyr, der er inficeret med scrapie. Kommissionen har vurderet det pågældende program fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmet opfylder de relevante EF-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i beslutning 2008/341/EF. Programmet bør derfor godkendes.

(14)

Da en meget stor andel af fåre- og gedebestanden i Cypern er inficeret med scrapie, er Cypern forpligtet til at slå et usædvanligt stort antal dyr ned i løbet af en kort tidsperiode for at opfylde bestemmelserne i den relevante EF-lovgivning.

(15)

I betragtning af denne usædvanlige situation bør der ydes et højere EF-tilskud til programmet for overvågning og udryddelse af scrapie i Cypern. Desuden bør udgiften til personale, der ansættes specielt med henblik på udførelse af opgaver i forbindelse med programmet, og udgiften til destruktion af dyrekroppene være omfattet af de udgifter, der kan ydes tilskud til i forbindelse med programmet.

(16)

Godkendelse af de ændrede programmer ved nærværende beslutning får betydning for de beløb, der er nødvendige til at gennemføre programmerne som godkendt ved beslutning 2008/897/EF. Det EF-tilskud, der højst kan ydes til visse programmer, bør ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Beslutning 2008/897/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(18)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De ændrede programmer for overvågning og udryddelse af bluetongue, der blev forelagt af Belgien den 29. januar 2009, af Danmark den 20. april 2009, af Irland den 16. februar 2009, af Spanien den 6. marts 2009, af Frankrig den 2. februar 2009, af Letland den 20. februar 2009, af Litauen den 20. februar 2009, af Nederlandene den 8. december 2008, af Portugal den 20. februar 2009 og af Finland den 7. januar 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 2

De ændrede programmer for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier, der blev forelagt af Danmark den 18. marts 2009, af Spanien den 7. april 2009, af Italien den 29. januar 2009, af Luxembourg den 16. marts 2009, af Nederlandene den 20. februar 2009, af Portugal den 4. marts 2009, af Finland den 27. februar 2009 og af Det Forenede Kongerige den 26. januar 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 3

Det andet år under det flerårige program for udryddelse af rabies som ændret og forelagt af Slovenien den 23. april 2009 godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Artikel 4

I beslutning 2008/897/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   EF-tilskuddet fastsættes til 50 % af hver enkelt af de i stk. 1 nævnte medlemsstaters udgifter til vaccination, laboratorieundersøgelser med henblik på virologisk, serologisk og entomologisk overvågning samt indkøb af fælder og vaccine, dog højst:

a)

4 450 000 EUR til Belgien

b)

5 000 EUR til Bulgarien

c)

2 350 000 EUR til Tjekkiet

d)

50 000 EUR til Danmark

e)

15 700 000 EUR til Tyskland

f)

180 000 EUR til Estland

g)

800 000 EUR til Irland

h)

50 000 EUR til Grækenland

i)

21 000 000 EUR til Spanien

j)

57 000 000 EUR til Frankrig

k)

3 000 000 EUR til Italien

l)

460 000 EUR til Letland

m)

0 EUR til Litauen

n)

510 000 EUR til Luxembourg

o)

1 400 000 EUR til Ungarn

p)

5 000 EUR til Malta

q)

50 000 EUR til Nederlandene

r)

3 350 000 EUR til Østrig

s)

500 000 EUR til Polen

t)

5 300 000 EUR til Portugal

u)

250 000 EUR til Rumænien

v)

910 000 EUR til Slovenien

w)

820 000 EUR til Finland

x)

1 550 000 EUR til Sverige.

3.   De maksimumsbeløb, der godtgøres medlemsstaterne for de programmer, der er omhandlet i stk. 1, må i gennemsnit ikke overstige:

a)

for en ELISA-test 2,5 EUR pr. test

b)

for en PCR-test 10 EUR pr. test

c)

for indkøb af monovalente vacciner 0,3 EUR pr. dosis

d)

for indkøb af bivalente vacciner 0,45 EUR pr. dosis

e)

for vaccination af kvæg: 1,50 EUR per vaccineret kreatur, uanset antallet og typerne af de anvendte doser

f)

for vaccination af får eller geder: 0,75 EUR per vaccineret får eller ged, uanset antallet og typerne af de anvendte doser.«

2)

I artikel 9, stk. 2, litra l), ændres beløbet »1 800 000 EUR« til »50 000 EUR«.

3)

I artikel 13, stk. 2, litra e), ændres beløbet »370 000 EUR« til »530 000 EUR«.

4)

Følgende indsættes som artikel 15a:

»Artikel 15a

Scrapie

1.   Det flerårige program for overvågning og udryddelse af scrapie, som Cypern forelagde den 18. marts 2009, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2010.

2.   EF-tilskuddet fastsættes til:

a)

100 % af Cyperns udgifter til hurtige test og indledende molekylære test

b)

75 % af Cyperns udgifter til godtgørelse til ejere for værdien af de dyr, der er slået ned og destrueret i overensstemmelse med Cyperns program for overvågning og udryddelse af scrapie

c)

50 % af udgifterne til:

i)

analyse med henblik på genotypebestemmelse af prøver

ii)

indkøb af præparater til aflivning af dyrene

iii)

personale, der ansættes specielt med henblik på udførelse af opgaver i forbindelse med programmet

iv)

destruktion af dyrekroppene.

3.   De maksimumsbeløb, der kan godtgøres Cypern for det program, der er omhandlet i stk. 1, må i gennemsnit ikke overstige:

a)

30 EUR pr. test for test, der udføres på får og geder, som omhandlet i del II i kapitel A i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

b)

175 EUR pr. test for indledende molekylære test, der udføres i henhold til punkt 3.2, litra c), nr. i), i kapitel C i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001

c)

10 EUR pr. test for genotypebestemmelser

d)

100 EUR pr. dyr for får og geder, der slås ned.

4.   I 2009 indgås der forpligtelser for 5 400 000 EUR.

5.   På baggrund af programgennemførelsen i 2009 afgøres det, hvilket beløb der indgås forpligtelser for i 2010.«

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(2)  EUT L 322 af 2.12.2008, s. 39.

(3)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 44.

(4)  EUT L 314 af 1.12.2007, s. 29.

(5)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(6)  EUT L 34 af 4.2.2009, s. 11.


Top