EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0672

Kommissionens forordning (EF) nr. 672/2009 af 24. juli 2009 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 327/98 blev åbnet for delperioden juli 2009

OJ L 194, 25.7.2009, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/672/oj

25.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/53


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 672/2009

af 24. juli 2009

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved forordning (EF) nr. 327/98 blev åbnet for delperioden juli 2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 327/98 blev der åbnet en række toldkontingenter og fastsat bestemmelser om forvaltningen heraf for import af ris og brudris, opdelt efter oprindelsesland og fordelt på flere delperioder, jf. bilag IX til nævnte forordning.

(2)

Delperioden juli er tredje delperiode for det kontingent, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, og anden delperiode for de kontingenter, der er fastsat i litra b), c) og d) i nævnte stykke.

(3)

Det fremgår af meddelelsen i henhold til artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2009, jf. nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, for kontingenterne med løbenummer 09.4154-09.4166, omfatter en mængde, der overstiger den disponible mængde. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som de mængder, der er ansøgt om under de pågældende kontingenter, skal multipliceres med.

(4)

Det fremgår desuden af meddelelsen i henhold til artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2009, jf. nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, for kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 og 09.4153 omfatter en mængde, der er mindre end den disponible mængde.

(5)

Derfor bør det for kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 og 09.4166 fastsættes, hvor meget de samlede disponible mængder for den følgende delperiode udgør, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 327/98 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2009 for kontingenterne med løbenummer 09.4154-09.4166, jf. forordning (EF) nr. 327/98, medfører, at der udstedes importlicenser for de mængder, der er ansøgt om, multipliceret med de tildelingskoefficienter, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

2.   I bilaget til denne forordning fastsættes de samlede disponible mængder for den følgende delperiode under kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 og 09.4166, jf. forordning (EF) nr. 327/98.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2009.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5.


BILAG

Mængder, der tildeles for delperioden juli 2009, og disponible mængder for den følgende delperiode, jf. forordning (EF) nr. 327/98

a)   Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2009

Samlede disponible mængder for delperioden september 2009

(kg)

USA

09.4127

 (1)

13 879 202

Thailand

09.4128

 (1)

1 315 205

Australien

09.4129

 (1)

385 000

Andre oprindelser

09.4130

 (2)

0


b)   Kontingent for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20, jf. artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2009

Samlede disponible mængder for delperioden oktober 2009

(kg)

Alle lande

09.4148

 (2)

66 289


c)   Kontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40, jf. artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2009

Thailand

09.4149

 (1)

Australien

09.4150

 (3)

Guyana

09.4152

 (3)

USA

09.4153

 (1)

Andre oprindelser

09.4154

1,561628 %


d)   Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, jf. artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2009

Samlede disponible mængder for delperioden september 2009

(kg)

Thailand

09.4112

 (2)

0

USA

09.4116

 (2)

0

Indien

09.4117

 (2)

40 445

Pakistan

09.4118

 (2)

0

Andre oprindelser

09.4119

 (2)

0

Alle lande

09.4166

1,04385 %

0


(1)  De mængder, der er ansøgt om, er mindre end eller svarer til de disponible mængder: alle ansøgningerne kan dermed godkendes.

(2)  Ingen disponible mængder for denne delperiode.

(3)  Ingen anvendelse af tildelingskoefficient for denne delperiode: Kommissionen har ikke modtaget meddelelser om licensansøgninger.


Top