EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0543

2009/543/EF: Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer K(2008) 4452) (EØS-relevant tekst)

OJ L 181, 14.7.2009, p. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 106 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2014; ophævet ved 32014D0312 . Latest consolidated version: 19/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/543/oj

14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. august 2008

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger og lakker

(meddelt under nummer K(2008) 4452)

(EØS-relevant tekst)

(2009/543/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2)

Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Der bør vedtages en ny beslutning om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger og lakker.

(4)

Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i en periode på fire år.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning bygger på et udkast til kriterier, som er udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, der er nedsat ved artikel 13 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »udendørs malinger og lakker« omfatter udendørs dekorative malinger og lakker, træbejdse og tilsvarende produkter til brug på bygninger og udendørs møbler, gulve og hegn, jf. stk. 2, som er beregnet til gør-det-selv eller professionelle brugere, og som primært er udviklet til udendørs brug og markedsføres som sådan.

Den omfatter bl.a. gulvlakker og -malinger; produkter, som tones af detailhandleren efter anmodning fra private kunder eller professionelle dekoratører; tonesystemer; dekorative malinger i flydende form eller pastaform, som af fabrikanten eventuelt er blevet tilpasset, tonet eller forberedt for at opfylde forbrugerens behov, herunder malinger til træ, bejdser til træ og træterrasser, facademalinger og malinger til metal (dog ikke rustbeskyttende grundmalinger og færdigmalinger) samt grundmalinger (og mellemstrygningsmalinger) til disse produktsystemer.

2.   Ved »maling« forstås et pigmenteret overfladedækkende materiale i flydende form, pastaform eller pulverform, der, når det påføres et underlag, danner en uigennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber.

Ved »lak« forstås et ufarvet overfladedækkende materiale, der, når det påføres et underlag, danner en sammenhængende gennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber.

Efter påføring tørrer malingen eller lakken og danner et sammenhængende, vedhængende og beskyttende lag.

Ved »dekorative malinger og lakker« forstås malinger og lakker, der anvendes på bygninger, synligt træværk og bygningsaptering samt udendørs møbler, gulve og hegn til dekorativt og beskyttende formål. De påføres på stedet. Deres formål er dekorativt, men de har også en beskyttende funktion.

Ved »træbejdse (lasur)« forstås et overfladebehandlingsmiddel, som giver en transparent eller semitransparent film, der forskønner træværk og beskytter det mod vejrliget, og som er let at vedligeholde.

Ved »facademaling« forstås et overfladebehandlingsmiddel, som giver en dekorativ og beskyttende film, og som er til brug på beton, murværk, puds, calciumsilikat og fibercement. De er primært beregnet til udendørs brug, men kan også bruge indendørs og på undersiden af tagudhæng og altaner.

Ved »tonesystemer« forstås en metode til fremstilling af farvet maling ud fra en »base« og kulørte tonefarver.

3.   Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen:

a)

rustbeskyttelsesmidler

b)

antifouling-malinger

c)

træbeskyttelsesprodukter

d)

overfladebelægninger til særlige industrielle og professionelle anvendelsesformål, herunder tykfilmmaling (heavy-duty coatings)

e)

produkter, som hovedsagelig er udviklet til indendørs brug og i omsætning som sådanne.

Artikel 2

1.   For at få tildelt et miljømærke i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 skal malinger og lakker tilhøre produktgruppen »udendørs malinger og lakker« som defineret i artikel 1 og opfylde miljøkriterierne i bilaget, jf. dog stk. 2 og 3.

2.   Tokomponentprodukter til særlige formål skal opfylde følgende betingelser:

a)

begge komponenter skal hver for sig opfylde miljøkriterierne i bilaget (undtagen kravet til flygtige organiske forbindelser)

b)

de skal ledsages af en oplysning om, at de enkelte komponenter hverken må bruges hver for sig eller blandes med andre produkter

c)

det færdigblandede produkt skal også opfylde miljøkriterierne, herunder kravet til flygtige organiske forbindelser.

3.   Overfladebehandlingsmidler, der bringes i omsætning til såvel indendørs som udendørs brug, skal opfylde både denne beslutnings kriterier for udendørs malinger og lakker og kriterierne i Kommissionens beslutning 2009/544/EF (2) for indendørs malinger og lakker.

Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »udendørs malinger og lakker« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder fire år efter datoen for denne beslutnings ikrafttræden.

Artikel 4

Til administrative formål tildeles kodenummeret »33« til produktgruppen »udendørs malinger og lakker«.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2008.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  Se side 39 i denne EUT.


BILAG

A.   GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

Disse kriterier tager især sigte på:

at fremme effektiv anvendelse af produktet og reducere affaldsmængden til et minimum

at mindske miljørisikoen og andre risici (som f.eks. ozon i troposfæren) ved at mindske emissionerne af opløsningsmidler

at mindske udledninger af giftige og på anden måde forurenende stoffer til vandområder. Kriterierne er fastsat på niveauer, der fremmer mærkning af udendørs malinger og lakker med en lavere miljøbelastning.

Vurderings- og verifikationskrav

Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse- og testresultater eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, menes der, at materialet kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv., alt efter omstændighederne.

Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Det anbefales de ansvarlige organer at tage hensyn til, om der anvendes anerkendte miljøledelsesordninger, f.eks. EMAS eller EN ISO 14001, når de bedømmer ansøgningerne og kontrollerer, om kriterierne overholdes (NB: der er ikke krav om anvendelse af sådanne ledelsesordninger).

Når der i kriterierne henvises til ingredienser, omfatter dette både stoffer og kemiske produkter. Definitionerne af »stof« og »kemisk produkt« findes i REACH-forordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (1)).

Produktets nøjagtige formulering skal oplyses til det ansvarlige organ for så vidt angår alle de stoffer, ansøgeren benytter deri. Alle stoffer, herunder urenheder, der forekommer i en koncentration på mere end 0,01 % (m/m), skal anføres, medmindre der i kriterierne er angivet en lavere koncentration.

B.   MILJØKRITERIER

Alle kriterier undtagen kriterium 3, der vedrører indholdet af flygtige organiske forbindelser (VOC), gælder for malingen eller lakken, som den forefindes i emballagen. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF (2) anvendes grænsen for VOC-indholdet på produktet i brugsklar tilstand, således at det maksimale VOC-indhold beregnes under hensyntagen til den anbefalede tilsætning af farvestof og/eller fortynder. Til beregningen er der brug for data fra råvareleverandører om tørstofindhold, VOC-indhold og densitet.

Kriterium 1 og 2 anvendes kun på hvide og lyse malinger (færdigmalinger, grundmalinger, mellemstrygningsmalinger m.v.).

For tonesystemer anvendes kriterium 1 og 2 kun på den hvide base (den base, der har størst indhold af TiO2). Hvis der med den hvide base ikke kan opnås den rækkeevne på 6 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, som kræves i kriterium 7.a), skal kriteriet være opfyldt efter toning til standardfarven RAL 9010.

Kriterium 1 og 2 anvendes ikke på transparente overfladebehandlingsmidler.

1.   Hvide pigmenter

Indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8): Malinger skal have et indhold af hvide pigmenter på 38 g eller derunder pr. m2 tør film med 98 % opacitet. Dette krav gælder ikke lakker og træbejdse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om ingen brug eller oplyse indholdet af hvide pigmenter og rækkeevnen samt en udførlig beregning, der viser, at dette kriterium er opfyldt.

2.   Titandioxid

Titandioxid: Emissioner og udledning af affald fra fremstillingen af det anvendte titandioxidpigment må ikke overskride følgende værdier (jf. referencedokumentet om bedste tilgængelige teknik (BREF) om uorganiske kemikalier i storskalaproduktion, august 2007):

SOx-emissioner (udtrykt som SO2): 266 mg pr. m2 tør film (98 % opacitet)

sulfataffald: 19 g pr. m2 tør film (98 % opacitet)

chloridaffald: 3,9, 6,8 og 12,5 g m2 tør film (98 % opacitet) for henholdsvis naturlig rutil, syntetisk rutil og slagge.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal enten fremlægge en erklæring om ingen brug eller dokumentation for henholdsvis emissionsniveauerne og udledningen af affald for så vidt angår disse parametre, produktets titandioxidindhold, rækkeevnen samt en udførlig beregning, der viser, at dette kriterium er opfyldt.

3.   Flygtige organiske forbindelser (VOC)

VOC-indholdet må ikke overstige:

Produktkategori (direktiv 2004/42/EF)

VOC-grænse (g/l inkl. vand)

Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs

40

Maling til udendørs træværk og beklædning (træ og metal), inkl. grunder og mellemstrygning

90

Udendørs lak og træbejdse, inkl. dækkende træbejdse

90

Udendørs træbejdse med minimal lagtykkelse

75

Grundere (til udendørs brug)

15

Hæftegrundere (til udendørs brug)

15

Enkomponent specialoverfladebehandlingsmidler

100

Tokomponent specialoverfladebehandlingsmidler, f.eks. til gulve

100

I denne forbindelse forstås der ved flygtige organiske forbindelser (VOC) alle organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF. Underkategorierne af maling og lak i direktivet benyttes til definering af VOC-grænser. Kun de kategorier, der er relevante for udendørs overfladebehandlingsmidler, er vist her.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. Ansøgeren skal angive VOC-indholdet for alle produkter.

4.   Flygtige aromatiske kulbrinter (VAH)

Flygtige aromatiske kulbrinter må ikke tilsættes direkte til produktet før eller ved toning (når det er relevant); der kan dog tilsættes VAH-holdige ingredienser, så længe VAH-indholdet i slutproduktet bliver højst 0,1 % (m/m).

I denne forbindelse forstås der ved flygtige aromatiske kulbrinter (VAH) alle organiske forbindelser, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF, med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, hvis strukturformel indeholder mindst én aromatisk ring.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og hvoraf det fremgår, at VAH kun er tilsat med præfabrikerede ingredienser, og, hvis det er relevant, erklæringer fra leverandører af ingredienser om deres VAH-indhold.

5.   Tungmetaller

Følgende tungmetaller og forbindelser heraf må ikke anvendes som ingredienser i produktet eller en eventuel tonefarve (hverken som stof eller som del af et anvendt kemisk produkt): cadmium, bly, chrom(VI), kviksølv, arsen, barium (undtagen bariumsulfat), selen og antimon.

Heller ikke cobalt må være tilsat som ingrediens, bortset fra cobaltsalte, der anvendes som sikkativ i alkydmalinger. De må anvendes i en koncentration på op til 0,05 % (m/m) i slutproduktet, målt som Co. Cobalt i pigmenter er også undtaget fra dette krav.

Det accepteres, at ingredienserne kan indeholde spor af disse metaller på op til 0,01 % (m/m), som stammer fra urenheder i råmaterialerne.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og, hvis det er relevant, erklæringer fra leverandører af ingredienser.

6.   Farlige stoffer

a)

Produktet: Produktet må ikke være klassificeret som meget giftigt, giftigt, miljøfarligt, kræftfremkaldende, reproduktionstoksisk, sundhedsskadeligt, ætsende, mutagent eller lokalirriterende (kun hvis det skyldes en ingrediens, som skal mærkes med R 43) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (3), hverken før eller efter eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og et sikkerhedsdatablad for produktet, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen (forordning (EF) nr. 1907/2006).

b)

Ingredienser (meget giftige, giftige, kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske): Der må ikke anvendes ingredienser (stoffer eller præparater), som på ansøgningstidspunktet har fået eller kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf):

R23 (giftig ved indånding)

R24 (giftig ved hudkontakt)

R25 (giftig ved indtagelse)

R26 (meget giftig ved indånding)

R27 (meget giftig ved hudkontakt)

R28 (meget giftig ved indtagelse)

R33 (kan ophobes i kroppen efter gentagen brug)

R39 (fare for varig alvorlig skade på helbred)

R40 (mulighed for kræftfremkaldende effekt)

R42 (kan give overfølsomhed ved indånding)

R45 (kan fremkalde kræft)

R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader)

R48 (alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning)

R49 (kan fremkalde kræft ved indånding)

R60 (kan skade forplantningsevnen)

R61 (kan skade barnet under graviditeten)

R62 (mulighed for skade på forplantningsevnen)

R63 (mulighed for skade på barnet under graviditeten)

R68 (mulighed for varig skade på helbred)

som fastsat i Rådets direktiv 67/548/EØF (4), med senere ændringer. Aktive ingredienser, der anvendes som konserveringsmiddel i formuleringen, og som har fået tildelt risikosætning R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 eller R48 (eller en kombination deraf), må dog anvendes op til en grænse på 0,1 % (m/m) af det færdige produkt.

Som alternativ kan det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) (5) tages i anvendelse. I så fald må der ikke anvendes ingredienser, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som er klassificeret i følgende kategorier (eller kombinationer deraf):

akut toksicitet (oral) — kategori I, II, III

akut toksicitet (dermal) — kategori I, II, III

akut toksicitet (indånding) — kategori I, II, III

sensibilisering – åndedrætssystemet, kategori I

mutagener — kategori I, II

carcinogener — kategori I, II

reproduktionstoksicitet — kategori I, II

specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) — kategori I, II

specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) — kategori I, II

som fastsat i ST/SG/AC.10/30 (6) og revideret ved ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier. Aktive ingredienser, der benyttes som konserveringsmidler i formuleringen og er klassificeret i en af nedenstående GHS-kategorier, må dog anvendes op til en grænse på 0,1 % (m/m) af det færdige produkt:

akut toksicitet (oral, dermal, indånding) — I, II, III (kun oral og dermal)

specifik målorgantoksicitet (enkelt og/eller gentagen eksponering) — kategori I, II (eller kombinationer heraf)

carcinogen, kategori II.

Methylethylketoxim kan anvendes i alkydmalinger med op til 0,3 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og et sikkerhedsdatablad for produktet, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen.

c)

Ingredienser (miljøfarlige): Indholdet af en ingrediens, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som på ansøgningstidspunktet har fået eller kan få tildelt en eller flere af følgende risikosætninger (eller en kombination heraf), må ikke være højere end 2 % (m/m):

N R50 (meget giftig for organismer, der lever i vand)

N R50/53 (meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

N R51/53 (giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

N R52/53 (skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

R51 (giftig for organismer, der lever i vand)

R52 (skadelig for organismer, der lever i vand)

R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet)

som fastsat i Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF.

Som alternativ kan det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) (7) tages i anvendelse. I så fald må indholdet af en ingrediens, herunder ingredienser, der anvendes ved en eventuel toning, som på ansøgningstidspunktet er klassificeret eller muligvis skal klassificeres i en af følgende kategorier, ikke være højere end 2 % (m/m):

Toksicitetskategorier for vandmiljøet (og kombinationer heraf):

akut I, II, III

kronisk I, II, III, IV

som fastsat i ST/SG/AC.10/30 og revideret ved ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.

I ingen af tilfældene må det samlede indhold af alle ingredienser, som på ansøgningstidspunktet er klassificeret eller muligvis skal klassificeres med en af ovenstående risikosætninger (eller en kombination heraf) eller i ovenstående GHS-kategorier, ikke overstige 4 % (m/m).

Dette krav gælder ikke ammoniak og alkylammoniak.

Dette krav berører ikke pligten til at opfylde kravet i kriterium 6.a).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, en ingrediensliste og et sikkerhedsdatablad for hver ingrediens, som opfylder kravene i bilag II til REACH-forordningen.

d)

Alkylphenolethoxylater (APEO): APEO må ikke anvendes i produktet, hverken før eller ved en eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

e)

Isothiazolinonforbindelser: Indholdet af isothiazolinonforbindelser i produktet må ikke overstige 0,05 % (m/m), hverken før eller efter en eventuel toning. Indholdet af isothiazolinonforbindelser i overfladebehandlingsmidler til træ må ikke overstige 0,2 % (m/m). Ligeledes må indholdet af blandingen af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EF-nr. 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EF-nr. 220-239-6) (3:1) ikke overstige 0,0015 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, og angive en eventuelt anvendt mængde.

f)

Perfluorerede alkylsulfonater (PFAS), perfluorerede carboxylsyrer (PFCA), inkl. perfluoroctansyre (PFOA), og hermed beslægtede stoffer, der er opført på listen i OECD's »Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA (as revised in 2007)«, er ikke tilladt i produktet. OECD-listen er anført i bilaget til dette kriteriedokument.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

g)

Formaldehyd: Der må ikke tilsættes fri formaldehyd. Formaldehyddannende forbindelser må kun anvendes i en sådan mængde, at det samlede indhold af fri formaldehyd efter en eventuel toning ikke overstiger 0,001 % (m/m).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt. Derudover skal ansøgeren forelægge testresultater, som råvareleverandører har opnået ved anvendelse af testmetode VdL-RL 03 (VdL Guide-line03) »In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method«, og beregninger, som ud fra testdataene viser, at den endelige koncentration af formaldehyd fra formaldehyddannende forbindelser i det endelige produkt højst kan blive 0,001 % (m/m). Alternativt kan formaldehyd, der stammer fra formaldehyddannende forbindelser, måles i det endelige produkt ved HPLC ifølge en national standardmetode eller valideret metode som omhandlet i ISO/IEC 17025.

h)

Halogenerede organiske opløsningsmidler: Uanset kriterium 6.a), 6.b) og 6.c) må kun halogenerede forbindelser, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke er klassificeret med en af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf), R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 og R59 ifølge direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, anvendes i produktet før eller under en eventuel toning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

i)

Phthalater: Uanset kriterium 6.a), 6.b) og 6.c) må kun phthalater, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke er klassificeret med en af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf), R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 og R52/53 ifølge direktiv 67/548/EØF som ændret, anvendes i produktet før eller under en eventuel toning. Derudover er DNOP (di-n-octylphthalat), DINP (di-isononylphthalat), DIDP (di-isodecylphthalat) ikke tilladt i produktet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

7.   Brugsegnethed

a)

Hvide og lyse malinger (færdigmalinger, grundmalinger, mellemstrygningsmalinger m.v.) skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 6 m2 pr. liter af produktet.

For tonesystemer anvendes dette kriterium kun på den hvide base (den base, der har størst indhold af TiO2). Hvis der med den hvide base ikke kan opnås den krævede rækkeevne på 6 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, skal kriteriet være opfyldt efter toning af den hvide base til standardfarven RAL 9010. For alle andre baser, der bruges til tonede produkter, dvs. baser, der som hovedregel har mindre indhold af TiO2 og ikke kan opfylde kravet om mindst 6 m2 pr. liter ved en dækkeevne på 98 %, anvendes kriteriet ikke. For malinger, der indgår i et tonesystem, skal ansøgeren på produktemballagen og/eller salgsstedet oplyse slutbrugeren om, hvilken farve grunder/mellemstrygning (eventuelt med EF-miljømærke) der bør benyttes som underlag for en mørk maling.

Grundere med særlige standsende/forseglende egenskaber eller indtrængnings/bindingsegenskaber og grundere med særlig vedhæftning på aluminium og galvaniserede overflader skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 6 m2 pr. liter af produktet.

Elastomermalinger skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 4 m2 pr. liter af produktet.

Dette krav gælder ikke for lakker, træbejdse, gulvlakker og -malinger, mellemstrygningsmalinger, hæftegrundere og andre transparente overfladebehandlingsmidler.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport, hvori følgende metode er anvendt: ISO 6504/1 (Malinger og lakker — Bestemmelse af dækkeevne — Del 1: Kubelka-Munk-metode til hvide og lyse malinger) eller 6504/3 (del 3: Bestemmelse af kontrastforhold (opacitet) af lyse malinger ved en bestemt rækkeevne) eller (for så vidt angår malinger, der er udviklet med henblik på en tredimensional, dekorativ effekt, og som er karakteriseret ved et meget tykt lag) NF T 30 073-metoden (eller tilsvarende). For baser, der bruges til tonede produkter og ikke er vurderet efter ovenstående krav, skal ansøgeren godtgøre, at slutbrugeren bliver rådet til at benytte en grunder og/eller en grå (eller en anden relevant farve) mellemstrygning, inden påføring af produktet.

b)

Modstandsdygtighed over for vand: Lakkers, gulvlakkers og gulvmalingers modstandsdygtighed over for vand skal bestemmes efter ISO 2812-3, således at der efter 24 timers eksponering og 16 timers restitution ikke kan konstateres nogen ændring i glans eller farve.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport i henhold til ISO 2812-3 (Malinger og lakker — Bestemmelse af modstandsevne mod væsker — del 3: Metode med absorberende medium).

c)

Vedhæftning: Malinger til murværk (undtagen transparente grundere) skal bestå prøven i EN 24624 (ISO 4624) for vedhæftning, og gulvlakker og -malinger og mellemstrygningsmalinger til beton, træ og metal skal opnå en pointsum på mindst 2 ved bestemmelse af gittersnitværdi ifølge EN 2409. Hvis underlagets sammenhængskraft er mindre end malingens vedhæftning ved udførelse af testen efter EN 24624, anses det for bestået; ellers skal malingens vedhæftning mindst bestå testen med en værdi på 1,5 MPa.

Ansøgeren skal vurdere grunder og/eller færdigmaling hver for sig eller begge som komponenter i et system (det afprøvede system skal om muligt bestå af produkter, der har fået tildelt EF-miljømærket) (systemer, der er beregnet til brug på metalflader, er dog undtaget). Test af færdigmaling alene skal betragtes som det værst tænkelige tilfælde med hensyn til vedhæftning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport i henhold til EN ISO 2409 eller EN 24624 (ISO 4624), alt efter tilfældet.

d)

Slidstyrke: Gulvlakker og -malinger skal have en slidstyrke svarende til et vægttab på ikke over 70 mg efter 1 000 testcyklusser med en belastning på 1 000 g og CS10-hjul efter EN ISO 7784-2:2006.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport, der viser, at kriteriet er opfyldt i henhold til metoden i EN ISO 7784-2:2006.

e)

Vejrbestandighed: Færdigmalinger til murværk og færdigmalinger til træ og metal, herunder lakker, skal udsættes for kunstig vejrpåvirkning i apparatur med UV-belysning og kondensation eller oversprøjtning med vand ifølge EN ISO 11507:2007. Malinger til murværk udsættes for testbetingelserne i 1 000 timer, mens færdigmalinger til træ og metal (herunder lakker) udsættes i 500 timer. Testbetingelserne er UVA 4h/60 °C + vand 4h/50 °C.

Som alternativ kan færdigmalinger og lakker til træ udsættes for vejrpåvirkning i 500 timer i QUV-apparat til accelereret vejrældning med cyklisk udsættelse for UV(A)-bestråling og oversprøjtning med vand ifølge EN 927-6.

Efter at have været udsat for påvirkningen må prøverne ikke udvise en farveændring på mere end ΔΕ * = 4, og for lakker må glanstabet ikke være større end 30 % af startværdien. Glansen måles efter ISO 2813. Kriteriet for farveændring anvendes ikke på transparente lakker og baser.

Kridtningen testes ifølge EN ISO 4628-6:2007 på færdigbehandlinger til murværk og færdigbehandlinger til træ og metal (hvis relevant), når prøverne har været udsat for vejrpåvirkning. De skal opnå en pointsum på 1,5 eller bedre (0,5 eller 1,0) ved testen. Der er illustrerede referencer i standarden.

Følgende parametre skal ligeledes vurderes på færdigmalinger til murværk og færdigbehandlinger til træ og metal, når de har været udsat for vejrpåvirkning:

revningsgrad ifølge ISO 4628-5:2003; en revnetæthed på 2 eller derunder og en revnestørrelse på 2 eller derunder

krakeleringsgrad ifølge ISO 4628-4:2003; en krakeleringstæthed på 2 eller derunder og en krakeleringsstørrelse på 3 eller derunder

grad af blærer ifølge ISO 4628-2:2003; en blæretæthed på 3 eller derunder og en blærestørrelse på 3 eller derunder.

På grund af de mange mulige tonede farver udføres testen kun på malingbasen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge testrapporter i henhold til enten ISO 11507:2007 for så vidt angår de specificerede parametre eller EN 927-6 eller begge (hvis relevant). Derudover skal ansøgeren fremlægge testrapporter i henhold til EN ISO 4628-2, -4, -5 og -6, når det er relevant. Ansøgeren skal tillige fremlægge en erklæring om, at en eventuel farveændring ligger inden for den værdi for denne parameter, som er fastsat i dette dokument.

f)

Permeabilitet for vanddamp: Hvis det hævdes, at en maling til udvendigt murværk og beton kan ånde, skal malingen være klassificeret i klasse II (middel permeabilitet for vanddamp) eller bedre ifølge testmetoden i EN ISO 7783-2. På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser, og kravet gælder ikke for transparente grundere.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i EN ISO 7783-2.

g)

Permeabilitet for væskeformigt vand: Hvis det hævdes, at en maling til udendørs murværk og beton er vandafvisende eller elastomer, skal produktet være klassificeret i klasse III (lav væskepermeabilitet) ifølge DIN EN 1062-3:1999. På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser. Alle andre facademalinger skal være klassificeret i klasse II (middel væskepermeabilitet) eller bedre ifølge DIN EN 1062-3:1999.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i DIN EN 1062-3:1999.

h)

Bestandighed over for skimmel: Hvis det hævdes, at en facademaling hindrer skimmel, skal produktet opnå en pointsum på 2 eller bedre (mindre end 10 % dækket af skimmel) ifølge metoden i BS 3900:G6. På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i BS 3900:G6.

i)

Dækning over revner: Hvis det hævdes, at en maling til murværk (eller træværk) har elastomere egenskaber, skal den mindst være klassificeret som A1 ved 23 °C ifølge DIN EN 1062-7:2004. På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i DIN EN 1062-7:2004.

j)

Alkalibestandighed: Malinger og grundere til murværk må ikke udvise synlige skader, når de har været udsat for en 10 % NaOH-opløsning i 24 timer ifølge ISO 2812-4:2007. Vurderingen finder sted efter 24 timers tørring/restitution.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i ISO EN 2812-4:2007.

8.   Forbrugeroplysninger

Følgende oplysninger skal påføres emballagen eller vedlægges denne:

Hvilket formål, underlag og anvendelsesbetingelser produktet er beregnet til. Dette skal omfatte rådgivning om forberedende arbejde osv. som f.eks. korrekt forberedelse af underlaget, udendørs anvendelse (hvis dette er relevant) eller temperatur.

Henstillinger til, hvordan malerværktøj renses, og hvordan affaldet bortskaffes mest hensigtsmæssigt (for at begrænse vandforurening). Disse henstillinger skal tilpasses de pågældende produkttyper og anvendelsesområder, og der anvendes piktogrammer, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Henstillinger til, hvordan produktet opbevares efter åbningen (for at mindske mængden af fast affald), herunder sikkerhedsanvisninger, hvis dette er relevant.

Henstillinger til, hvilken grunder eller mellemstrygning (eventuelt med EF-miljømærke) det er korrekt at bruge til mørke malinger, som kriterium 7.a) ikke anvendes på.

En advarsel om, at miljørigtig bortskaffelse af malingrester kræver specialiseret håndtering, at rester derfor ikke bør smides ud sammen med husholdningsaffald eller hældes i kloakafløb, og at de lokale myndigheder bør spørges til råds om bortskaffelse og afhentning.

Henstillinger om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger for maleren. Følgende (eller tilsvarende) tekst skal anføres på produktets emballage eller vedlægges denne:

»Der er yderligere oplysninger om, hvorfor dette produkt har fået tildelt Blomsten, på webstedethttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel.«.

Vurdering og verifikation: Sammen med ansøgningen skal der indleveres et eksemplar af produktemballagen og en erklæring om, at produktet opfylder disse kriterier (hvis de er relevante).

9.   Oplysninger på miljømærket

Miljømærkets kasse 2 skal indeholde følgende tekst:

egnet til udendørs brug

restriktioner for brug af farlige stoffer

lavt indhold af opløsningsmidler.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktemballagen, hvor mærket er vist, samt en erklæring om, at produktet opfylder dette kriterium.


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87.

(3)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(4)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(5)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007) 355 endelig). Der er yderligere oplysninger om overlapningen mellem det eksisterende system og GHS i bind III, bilag VII, i det færdige forslag: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  FN's Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Se fodnote 5.


Top