EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0614

Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (kodificeret udgave)

OJ L 181, 14.7.2009, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 122 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2014; ophævet ved 32014R0510

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/614/oj

14.7.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/8


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 614/2009

af 7. juli 2009

om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 26, 87, 88, 89, 132, 133 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Ægalbumin, som ikke er anført i bilag I til traktaten, er — i modsætning til æggeblommer — ikke undergivet traktatens bestemmelser om landbrugsvarer.

(3)

Derved opstår en situation, som kan bringe den fælles landbrugspolitiks effektivitet inden for ægsektoren i fare.

(4)

For at opnå en afbalanceret løsning bør der indføres en fælles handelsordning for ægalbumin svarende til handelsordningen for æg. Denne ordning bør også gælde for mælkealbumin, idet dette produkt i vid udstrækning kan erstatte ægalbumin.

(5)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (4) er der fastsat bestemmelser om et enhedsmarked for æg inden for Fællesskabet.

(6)

Handelsordningen for albuminer bør følge ordningen for æg, da de førstnævnte produkter er afhængige af de sidstnævnte.

(7)

Under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguayrundens regi har Fællesskabet forhandlet en række aftaler. Flere af disse aftaler gælder landbruget, navnlig aftalen om landbrug (5).

(8)

I henhold til aftalen om landbrug skal de variable importafgifter og de øvrige foranstaltninger og belastninger ved import, der for øjeblikket er fastsat i de fælles markedsordninger, afskaffes. De toldsatser, der ifølge aftalen om landbrug skal anvendes for landbrugsprodukter, skal fastsættes i den fælles toldtarif.

(9)

Prisdannelsen for ægalbumin følger principielt ægpriserne, som er forskellige inden for Fællesskabet og på verdensmarkedet. På verdensmarkedet er ægprisen ikke den eneste faktor, der — ud over forarbejdningsomkostningerne — påvirker albuminprisen. For at der kan opretholdes et minimum af beskyttelse mod de skadelige virkninger, som ovennævnte tarifikation kan medføre for markedet, tillader aftalen om landbrug, at der anvendes tillægstold på nøje fastlagte betingelser, men alene for de produkter, der er omfattet af tarifikationen.

(10)

Aftalen om landbrug fastsætter en lang række toldkontingenter under ordningerne med »aktuel adgang« og »minimumsadgang«. Aftalen om landbrug indeholder i vid udstrækning nærmere betingelser for disse kontingenters anvendelse. Eftersom der således er mange kontingenter, og disse skal iværksættes så effektivt som muligt, bør det overdrages Kommissionen at åbne og forvalte dem efter forvaltningskomitéproceduren.

(11)

Som følge af den nære økonomiske forbindelse mellem de forskellige ægprodukter er det nødvendigt for ægalbumins og mælkealbumins vedkommende at give mulighed for at indføre handelsnormer, der så vidt muligt skal svare til handelsnormerne for de i artikel 1, stk. 1, litra s), i forordning (EF) nr. 1234/2007 omhandlede produkter.

(12)

I den fælles markedsordning for æg er kun Rådet kompetent til at træffe afgørelse om, at proceduren for aktiv forædling ikke kan anvendes. Under de økonomiske vilkår, der følger af aftalen om landbrug, kan det vise sig nødvendigt at reagere hurtigt på markedsproblemer, der måtte opstå ved anvendelsen af nævnte procedure. I den forbindelse bør Kommissionen have bemyndigelse til at træffe hasteforanstaltninger af begrænset varighed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Medmindre andet er bestemt i denne forordning, anvendes toldsatserne i den fælles toldtarif for følgende produkter:

KN-kode

Varebeskrivelse

3502

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater:

– Ægalbumin:

ex 3502 11

– – Tørret:

3502 11 90

– – – Andre (end sådanne, som er uegnede, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde)

ex 3502 19

– – I andre tilfælde:

3502 19 90

– – – Andre (end sådanne, som er uegnede, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde)

ex 3502 20

– Mælkealbumin, herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner:

– – Andre (end sådanne, som er uegnede, eller som skal gøres uegnet, til menneskeføde)

3502 20 91

– – – Tørret (som blade, flager, krystaller, pulvere etc.)

3502 20 99

– – – I andre tilfælde

KAPITEL II

SAMHANDELEN MED TREDJELANDE

Artikel 2

1.   Ved import til Fællesskabet af de i artikel 1 omhandlede produkter kan der kræves fremlagt en importlicens.

2.   Importlicenser udstedes af medlemsstaterne til enhver, der anmoder herom, uanset hvor i Fællesskabet han er etableret, uden at dette i øvrigt anfægter anvendelsen af artikel 4.

3.   Importlicenser gælder for hele Fællesskabet. Licensudstedelsen er betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemføre importen inden for licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes, undtagen i tilfælde af force majeure, helt eller delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for nævnte frist.

4.   Importlicensernes gyldighedsperiode og de øvrige gennemførelsesbestemmelser til stk. 1 fastsættes efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 3

1.   For at undgå eller afhjælpe skadelige virkninger for markedet i Fællesskabet af import af nogle af de i artikel 1 nævnte produkter pålægges importen til toldsatsen i den fælles toldtarif af et eller flere af disse produkter en tillægsimporttold, hvis betingelserne i artikel 5 i aftalen om landbrug er opfyldt, medmindre importen ikke risikerer at skabe forstyrrelser på EF-markedet, eller virkningerne ikke står i forhold til det mål, der søges opnået.

2.   De udløsningspriser, under hvilke der kan pålægges en tillægsimporttold, er dem, Fællesskabet meddeler Verdenshandelsorganisationen.

De mængder, der skal overskrides, for at der pålægges en tillægsimporttold, fastlægges navnlig på grundlag af importen til Fællesskabet i de tre år, der går forud for det år, hvori de i stk. 1 nævnte skadelige virkninger opstår eller vil kunne opstå.

3.   De importpriser, der tages i betragtning ved pålæggelse af en tillægsimporttold, fastlægges på grundlag af cif-importpriserne for den pågældende sending.

Med henblik herpå kontrolleres cif-importpriserne på grundlag af de repræsentative priser for det pågældende produkt på verdensmarkedet eller EF-importmarkedet.

4.   Kommissionen fastsætter de nærmere bestemmelser for anvendelse af stk. 1, 2 og 3 efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007. De omfatter navnlig:

a)

en fastlæggelse af de produkter, for hvilke der kan anvendes tillægsimporttold i henhold til artikel 5 i aftalen om landbrug

b)

de øvrige kriterier, som er nødvendige for at sikre, at stk. 1 anvendes i overensstemmelse med artikel 5 i nævnte aftale.

Artikel 4

1.   De toldkontingenter for de i artikel 1 nævnte produkter, der følger af aftaler indgået inden for rammerne af de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguayrundens regi, åbnes og forvaltes efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

2.   Forvaltningen af kontingenterne kan gennemføres efter en af følgende metoder eller ved en kombination af disse metoder:

a)

en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge af indgivelsen af ansøgninger (efter »først til mølle«-princippet)

b)

en metode, der går ud på fordeling i forhold til de mængder, der er indgivet ansøgning for (efter den såkaldte metode med »samtidig behandling«)

c)

en metode, hvor der tages hensyn til de traditionelle handelsstrømme (efter den såkaldte »traditionelle/nye mønstre«-metode).

Der kan fastsættes andre hensigtsmæssige metoder.

De må ikke medføre forskelsbehandling af de berørte erhvervsdrivende.

3.   Forvaltningsmetoden skal i givet fald tage hensyn til forsyningsbehovene på EF-markedet og nødvendigheden af at sikre ligevægten på dette marked, idet der dog kan tages udgangspunkt i metoder, der eventuelt tidligere er blevet anvendt til forvaltning af kontingenter svarende til dem, der er omhandlet i stk. 1, jf. dog de rettigheder, der følger af de aftaler, der er indgået inden for rammerne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguayrunden.

4.   De i stk. 1 omhandlede nærmere bestemmelser fastsætter åbning af årlige kontingenter og fastlægger, om nødvendigt med en hensigtsmæssig tidsfordeling:

a)

bestemmelser, der giver sikkerhed for produktets art, afsendelsessted og oprindelse

b)

bestemmelser om anerkendelse af det dokument, der muliggør kontrol af garantierne med henblik på den i litra a) nævnte sikkerhed, og

c)

betingelserne for udstedelse af importlicenser og licensernes gyldighedsperiode.

Artikel 5

Hvis der på EF-markedet konstateres en mærkbar prisstigning, og denne situation kan forventes at vedvare, således at markedet af den grund forstyrres eller trues af forstyrrelse, kan der træffes foranstaltninger i fornødent omfang.

Rådet, der træffer afgørelse efter proceduren i traktatens artikel 37, stk. 2, vedtager om nødvendigt de nærmere gennemførelsesbestemmelser til denne artikels stk. 1.

Artikel 6

For de i artikel 1 nævnte produkter kan der fastsættes handelsnormer, som — med forbehold af de for disse produkter gældende særlige forhold, som skal tages i betragtning i denne forbindelse — svarer til de i artikel 116 i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsatte handelsnormer for de i del XIX i bilag I til samme forordning nævnte produkter. Normerne kan særlig vedrøre inddeling i kvalitetsklasser, emballering, oplagring, transport, præsentation og mærkning.

Normerne, deres anvendelsesområde samt de almindelige regler for deres anvendelse vedtages af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

Artikel 7

1.   I det omfang det er nødvendigt, for at den fælles markedsordning for æg og denne forordning kan fungere bedst muligt, kan Rådet på forslag af Kommissionen efter afstemningsproceduren i traktatens artikel 37, stk. 2, i særlige tilfælde helt eller delvis udelukke anvendelsen af proceduren for aktiv forædling for de i denne forordnings artikel 1 nævnte produkter, når de er bestemt til fremstilling af produkter, der ligeledes er nævnt i artikel 1.

2.   Uanset stk. 1 træffer Kommissionen, hvis den i det pågældende stykke omhandlede situation er af særlig hastende karakter, og EF-markedet bliver udsat for forstyrrelse eller truet af forstyrrelse på grund af ordningen for aktiv forædling, på begæring af en medlemsstat eller på eget initiativ de nødvendige foranstaltninger, som meddeles Rådet og medlemsstaterne; de pågældende foranstaltninger kan ikke anvendes i mere end seks måneder, og de gælder umiddelbart. Har Kommissionen fået forelagt en begæring fra en medlemsstat, træffer den afgørelse herom senest en uge efter begæringens modtagelse.

3.   Enhver medlemsstat kan inden for en frist på en uge efter meddelelsesdagen indbringe den af Kommissionen trufne afgørelse for Rådet. Rådet kan med kvalificeret flertal bekræfte, ændre eller ophæve Kommissionens afgørelse. Har Rådet ikke truffet afgørelse inden for en frist på tre måneder, betragtes Kommissionens afgørelse som ophævet.

Artikel 8

1.   De almindelige regler for fortolkningen af den kombinerede nomenklatur og de særlige regler for dens anvendelse gælder ved tariferingen af de produkter, der er omfattet af denne forordning. Den toldnomenklatur, der følger af anvendelsen af denne forordning, optages i den fælles toldtarif.

2.   Medmindre andet er bestemt i denne forordning eller vedtaget i henhold til en af dens bestemmelser, er følgende forbudt i samhandelen med tredjelande:

a)

opkrævning af afgifter med en virkning svarende til told

b)

anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning.

KAPITEL III

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 9

De i artikel 1 nævnte varer, som er fremstillet eller forarbejdet på basis af produkter, som ikke omfattes af artikel 23, stk. 2, og artikel 24 i traktaten, kan ikke frit omsættes inden for Fællesskabet.

Artikel 10

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger, der er nødvendige til gennemførelsen af denne forordning. De nærmere bestemmelser vedrørende meddelelse og udbredelse af disse oplysninger fastsættes efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2207.

Artikel 11

Forordning (EØF) nr. 2783/75 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 12

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2009.

På Rådets vegne

A. BORG

Formand


(1)  Udtalelse af 13.1.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104.

(3)  Se bilag I.

(4)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(5)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG I

OPHÆVET FORORDNING MED OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75

(EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 4001/87

(EFT L 377 af 31.12.1987, s. 44)

 

Rådets forordning (EF) nr. 3290/94

(EFT L 349 af 31.12.1994, s. 105)

Udelukkende del B i bilag XII

Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95

(EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49)

Udelukkende artikel 1, stk. 6


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 2783/75

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1, første afsnit

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1, andet afsnit

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, indledning

Artikel 4, stk. 2, indledning

Artikel 4, stk. 2, første, andet og tredje led

Artikel 4, stk. 2, litra a), b) og c)

Artikel 4, stk. 3 og 4

Artikel 4, stk. 3 og 4

Artikel 5 til 7

Artikel 5 til 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2, indledning

Artikel 8, stk. 2, indledning

Artikel 8, stk. 2, første og andet led

Artikel 8, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 9 og 10

Artikel 9 og 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 12

Bilag

Bilag I

Bilag II


Top