Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0318

Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2009 af 17. april 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1914/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

OJ L 100, 18.4.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 119 - 120

No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2014; ophævet ved 32014R0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/318/oj

18.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 318/2009

af 17. april 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 1914/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 af 18. september 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 (1), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne med gennemførelsen af artikel 34 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1914/2006 (2) viser, at visse af de i nævnte artikel fastsatte procedurer for ændring af programmet bør gøres mere præcise. Den seneste frist for forelæggelse af de årlige anmodninger om ændring af programmet bør rykkes frem for at undgå, at afgørelsen om godkendelse træffes for sent. Som følge af budgetreglerne skal de godkendte ændringer anvendes fra den 1. januar året efter anmodningen om ændring. Desuden bør der fastsættes mere præcise regler for, hvilke mindre ændringer der kun skal meddeles Kommissionen til information.

(2)

Forordning (EF) nr. 1914/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 34 i forordning (EF) nr. 1914/2006 affattes således:

»Artikel 34

Ændring af programmet

1.   Ændringer, der ønskes foretaget i det samlede program, der er godkendt i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006, forelægges Kommissionen med behørig begrundelse og skal navnlig indeholde følgende oplysninger:

a)

årsagerne og eventuelle gennemførelsesvanskeligheder, som kan nødvendiggøre ændringer af programmet

b)

ændringens forventede virkninger

c)

følgerne for finansieringen og for kontrollen af, at forpligtelserne overholdes.

Medmindre der er tale om force majeure eller særlige omstændigheder, må Grækenland højst anmode om programændringer én gang pr. kalenderår og pr. program. Disse anmodninger om ændring skal være Kommissionen i hænde senest den 1. august hvert år.

Hvis Kommissionen ikke gør indsigelser, anvender Grækenland ændringerne fra den 1. januar året efter det år, hvor der er anmodet om ændring.

En ændring kan dog anvendes tidligere, hvis Kommissionen inden datoen i tredje afsnit skriftligt underretter Grækenland om, at den meddelte ændring er i overensstemmelse med EF-retten.

Hvis den meddelte ændring ikke er i overensstemmelse med EF-retten, underretter Kommissionen Grækenland herom, og ændringen anvendes først, når Kommissionen har modtaget en ændring, der kan betragtes som værende i overensstemmelse med EF-retten.

2.   Når der er tale om følgende ændringer, behandler Kommissionen uanset stk. 1 Grækenlands forslag og træffer senest fire måneder efter deres forelæggelse afgørelse om, hvorvidt de kan godkendes, jf. proceduren i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006:

a)

indførelse af nye foranstaltninger, produkter eller støtteordninger i programmet og

b)

forhøjelse af den støtte pr. enhed, der allerede er godkendt for hver gældende foranstaltning, produkt eller støtteordning, med over 50 % af det beløb, der gælder på tidspunktet for anmodningen om ændring.

De således godkendte ændringer anvendes fra den 1. januar året efter deres meddelelse.

3.   Grækenland må foretage følgende ændringer uden at benytte proceduren i stk. 1, forudsat at de meddeles Kommissionen:

a)

I de foreløbige forsyningsopgørelser kan mængderne af de produkter, der er omfattet af forsyningsordningen, og dermed det samlede beløb, der ydes i støtte for hver produktlinje, ændres.

b)

Den finansielle tildeling til hver foranstaltning til støtte for den lokale produktion kan justeres med op til 20 %.

c)

Der kan foretages ændringer som følge af ændringer af de koder og beskrivelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3), og som anvendes til at identificere de produkter, der udbetales støtte for, forudsat at disse ændringer ikke ændrer på selve produktet.

De i første afsnit omhandlede ændringer anvendes først fra den dato, hvor Kommissionen modtager dem. De skal forklares og begrundes behørigt og må kun gennemføres én gang om året undtagen i tilfælde af:

a)

force majeure eller særlige omstændigheder

b)

ændringer, der vedrører mængderne af de produkter, der er omfattet af forsyningsordningen

c)

ændring af told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som fastsat i forordning (EØF) nr. 2658/87, og

d)

budgetoverførsler inden for produktionsstøtteforanstaltninger. Sidstnævnte ændringer skal dog meddeles senest den 30. april året efter det kalenderår, som den ændrede finansielle tildeling vedrører.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 265 af 26.9.2006, s. 1.

(2)  EUT L 365 af 21.12.2006, s. 64.

(3)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1


Top