Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0316

Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2009 af 17. april 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

OJ L 100, 18.4.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/316/oj

18.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 316/2009

af 17. april 2009

om ændring af forordning (EF) Nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) Nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (1), særlig artikel 142, litra c) og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 73/2009 har afløst Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (2) med det formål at fortsætte den progressive integrering af andre sektorer i enkeltbetalingsordningen og udvide afkoblingsordningen. Som følge heraf eksisterer en række støtteordninger ikke mere, og de tilsvarende gennemførelsesbestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 (3) er derfor ikke mere nødvendige.

(2)

På det franske fastland og i Italien er der på det seneste indført nye risdyrkningsmetoder, der medfører, at tilsåning sker senere. Den frist for tilsåning, der er en forudsætning for retten til den afgrødespecifikke betaling for ris i Italien og Frankrig, bør derfor også udsættes.

(3)

I henhold til den tidligere gældende artikel 71 i forordning (EF) nr. 1782/2003 kan medlemsstaterne beslutte at anvende enkeltbetalingsordningen efter en overgangsperiode, der udløb senest den 31. december 2006. Som følge heraf anvendes visse oksekødsbetalinger, der var fastsat i kapitel 12 i nævnte forordning, som medlemsstaterne kun kunne gennemføre i løbet af overgangsperioden, ikke mere. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1973/2004 vedrørende disse betalinger bør derfor udgå.

(4)

Fra 2009 er Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 (4), der fastsætter gennemførelsesbestemmelser for krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede administrations- og kontrolsystem, blevet ændret, så den gælder direkte for den generelle betalingsordning. Gennemførelsesbestemmelserne i forordning (EF) nr. 796/2004 for den generelle betalingsordning bør derfor udgå af forordning (EF) nr. 1973/2004.

(5)

Medfinansiering af de supplerende nationale direkte betalinger gælder kun for Bulgarien og Rumænien i 2009. Reglerne om kontrol og sanktioner i forbindelse med medfinansiering bør derfor ajourføres.

(6)

Udtagningsordningen anvendes kun i form af frivillig udtagning, der er fastsat i den tidligere gældende artikel 107 i forordning (EF) nr. 1782/2003 for landbrugerne i de medlemsstater, der anvender arealbetalinger for markafgrøder i overensstemmelse med artikel 66 i nævnte forordning. Med henblik på at forenkle administrationen af den ordning for udtagning til nonfood, der er fastsat i kapitel 16 i forordning (EF) nr. 1973/2004, bør denne ordning ikke omfatte landbrugsjord, der anvendes til dyrkning af produkter, for hvilke der vil kunne ydes arealbetalinger for markafgrøder.

(7)

I artikel 103 i forordning (EF) nr. 1973/2004 er det fastsat, at det gennemsnitlige mælkeudbytte, der lægges til grund ved bestemmelsen af antallet af præmieberettigede ammekøer i henhold til artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, skal beregnes på grundlag af de gennemsnitlige udbytter, som er anført i bilag XVI til forordning (EF) nr. 1973/2004. I nævnte bilag fastsættes det gennemsnitlige mælkeudbytte for Spanien til 4 650 kg. Spanien har anmodet om en ajourføring af det gennemsnitlige mælkeudbytte. Bilaget bør derfor tilpasses i lyset af udviklingen i mælkesektoren i Spanien, hvor der er sket en fortsat stigning i malkekvægbesætningernes udbytter på grund af omstruktureringsprocessen, som har påvirket bedrifternes antal og størrelse.

(8)

Kommissionens beslutning K(2004) 1439 af 29. april 2004 er blevet ændret, så at landbrugsarealet under den generelle betalingsordning i Slovakiet fra 2009 udgør 1 880 000 ha. Det areal skal fremgå af bilag XXI til forordning (EF) nr. 1973/2004.

(9)

Forordning (EF) nr. 1973/2004 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1973/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra h), udgår.

2)

Artikel 2 ændres som følger:

a)

i stk. 1, første og andet afsnit, udgår henvisningen til artikel 1, litra h)

b)

i stk. 2, første afsnit, udgår henvisningen til artikel 1, litra h).

3)

I artikel 4 udgår henvisningen til artikel 98 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

4)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Frister for såning

For at komme i betragtning for den afgrødespecifikke betaling for ris skal det anmeldte areal tilsås senest:

a)

den 30. juni forud for den pågældende høst i Spanien, Frankrig, Italien og Portugal

b)

den 31. maj i de øvrige producentmedlemsstater, der er nævnt i artikel 80, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003.«

5)

Kapitel 9 »Særlig regional støtte til markafgrøder« udgår.

6)

Kapitel 13, afdeling 2 »Sæsonpræmie« (artikel 96, 97 og 98), artikel 117, afdeling 4, underafdeling 2 »Ekstensiveringsbeløbsordningen« (artikel 118 og 119), afdeling 6 »Supplerende betalinger« (artikel 125) og artikel 133 udgår.

7)

Artikel 126 ændres som følger:

a)

stk. 1 ændres som følger:

i)

tredje afsnit udgår

ii)

fjerde afsnit affattes således:

»Forskuddet kan først udbetales fra den 16. oktober i det kalenderår, som der ansøges om præmie for.«

b)

stk. 2 affattes således:

»2.   Den endelige betaling af præmien udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem forskuddet og den præmie, som landbrugeren har ret til.«

8)

Artikel 127, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Datoen for ansøgningens indgivelse er den udløsende begivenhed med henblik på fastlæggelsen af konteringsåret for dyr, der er omfattet af ordningerne for særlig præmie og ammekopræmie, samt det antal SK, der skal lægges til grund ved beregningen af belægningsgraden.«

9)

Artikel 130 affattes således:

»Artikel 130

Fastsættelse af den individuelle referencemængde for mælk

En medlemsstat kan indtil udgangen af den syvende periode, der er fastsat i artikel 66 i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (5), uanset artikel 102, stk. 1, litra a), i nærværende forordning, beslutte, at for de mælkeproducenter, der i henhold til artikel 65, litra i) og k), i forordning (EF) nr. 1234/2007 eller i henhold til nationale gennemførelsesbestemmelser til artikel 73, 74 og 75 i samme forordning helt eller delvis frigiver eller overtager individuelle referencemængder med virkning fra henholdsvis den 31. marts eller den 1. april, skal maksimumsgrænsen for den individuelle referencemængde for mælk, der er til rådighed, og som berettiger til ammekopræmien, samt maksimumsantallet af ammekøer fastsættes den 1. april.

10)

Artikel 131, stk. 6, udgår.

11)

I kapitel 14 udgår artikel 136, 137 og 138.

12)

Artikel 140, stk. 1, affattes således:

»1.   For 2009 finder forordning (EF) nr. 796/2004 anvendelse på de supplerende nationale direkte betalinger, der medfinansieres i Bulgarien og Rumænien i henhold til bilag VIII, afsnit I, punkt E, til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.«

13)

Artikel 143, stk. 1, affattes således:

»1.   Arealer, der udtages i forbindelse med artikel 107 i forordning (EF) nr. 1782/2003, kan i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, første led, i nævnte forordning anvendes til produktion af råvarer til fremstilling inden for EF af produkter, der ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug, på de betingelser, der er fastsat i dette kapitel.«

14)

Artikel 145, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Alle landbrugsråvarer med undtagelse af de markafgrøder, der er opført i bilag IX til forordning (EF) nr. 1782/2003, kan dyrkes på udtagne arealer, jf. artikel 107, stk. 3, første led, i nævnte forordning.«

15)

I artikel 146, stk. 1, litra a), affattes indledningen således:

»at anvende definerede landbrugsråvarer med undtagelse af de markafgrøder, der er opført i bilag IX til forordning (EF) nr. 1782/2003, såfremt alle passende kontrolforanstaltninger er overholdt:«

16)

Artikel 147, stk. 5, udgår.

17)

Artikel 149 udgår.

18)

Artikel 158, stk. 4, affattes således:

»4.   En procentdel af sikkerheden frigives for hver råvare, forudsat at den myndighed, som opkøberen eller den første forarbejdningsvirksomhed sorterer under, har modtaget bevis for, at den pågældende mængde råvarer er blevet forarbejdet i overensstemmelse med anvendelsesformålene i artikel 147, stk. 2, litra f), i givet fald under hensyntagen til eventuelle ændringer i henhold til artikel 152.«

19)

Artikel 159, stk. 1, affattes således:

»1.   Forpligtelsen til hovedsageligt at forarbejde råvaremængderne til de i kontrakten anførte slutprodukter, og at råvarerne skal være forarbejdet senest den 31. juli i det andet år efter høståret, udgør primære krav, jf. artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.«

20)

I bilag XVI ændres tallet for Spanien til »6 500«.

21)

I bilag XVIII udgår punkt 2 »Sæsonpræmie«, punkt 4 »Ekstensiveringbeløb« og punkt 5 »Præmie uafhængigt af belægningsgraden«.

22)

I bilag XXI ændres tallet for landbrugsarealet under den generelle betalingsordning for Slovakiet til »1 880«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den gælder for støtteansøgninger for årene fra og med den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1.

(4)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18.

(5)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1


Top