Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0008

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 11. september 2008 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2008/8)

OJ L 346, 23.12.2008, p. 89–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 129 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/8/oj

23.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/89


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 11. september 2008

om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2

(ECB/2008/8)

(2008/950/EF)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS STYRELSESRÅD HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 106, stk. 1 og 2,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter: »ESCB-statutten«), særlig artikel 5 og 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 106, stk. 1, i traktaten og artikel 16 i ESCB-statutten har Den Europæiske Centralbank (ECB) eneret til at bemyndige udstedelse af eurosedler i Fællesskabet.

(2)

I henhold til artikel 106, stk. 2, i traktaten må medlemsstaterne udstede mønter, idet omfanget af udstedelsen dog skal godkendes af ECB. Derfor vedtager ECB årlige beslutninger om godkendelse af omfanget af møntudstedelsen i de medlemsstater, som har indført euroen (herefter de »deltagende medlemsstater«).

(3)

I henhold til artikel 5 i ESCB-statutten skal ECB med støtte fra de nationale centralbanker indsamle den statistiske information, som er nødvendig for at udføre det europæiske system af centralbankers (ESCB) opgaver. Dette omfatter statistisk information inden for udstedelse af eurosedler og -mønter. ECB skal desuden indsamle information i henhold til traktatens artikel 237, litra d), ifølge hvilken det er ECBs opgave at overvåge, at de nationale centralbanker i ESCB overholder deres forpligtelser i henhold til traktaten og statutten. Disse forpligtelser omfatter overholdelse af det forbud, der er fastsat i traktatens artikel 101 (tidligere artikel 104) og gennemført ved Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og 104 B, stk. 1 (1). Især fastsætter artikel 6 i forordning (EF) nr. 3606/93, at »de nationale centralbankers beholdninger af mønter udstedt af den offentlige sektor og krediteret denne betragtes ikke som en kreditfacilitet efter traktatens artikel 104, dersom de ikke udgør mere end 10 % af det samlede møntomløb«.

(4)

Uden at dette berører medlemsstaternes beføjelser med hensyn til udstedelse af euromønter, og idet der tages hensyn til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstaters centrale rolle med hensyn til distribution af euromønter, er det med henblik på udførelsen af ovennævnte opgaver nødvendigt, at ECB, sammen med de nationale centralbanker, indsamler data om eurosedler og -mønter. Hensigten med denne dataindsamling er at gøre det nemmere at træffe beslutninger inden for udstedelse af eurosedler og -mønter, fx ved at forsyne ECB, de nationale centralbanker, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og nationale møntudstedende myndigheder med informationer, som sætter dem i stand til, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser: i) at planlægge produktionen af eurosedler og -mønter; ii) at koordinere udstedelsen af eurosedler og -mønter; og iii) at koordinere overførslen af eurosedler mellem de nationale centralbanker og af euromønter mellem de deltagende medlemsstater. Med denne dataindsamling sættes ECB også i stand til at overvåge overholdelsen af dens beslutninger inden for udstedelse af eurosedler og -mønter.

(5)

Den 16. december 2004 vedtog Styrelsesrådet referencerammen for recirkulering af eurosedler (herefter »referencerammen«), som i afsnit 2.7 fastsætter, at kreditinstitutter og andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, skal opfylde rapporteringskrav til de nationale centralbanker. I samme forbindelse blev det besluttet, at de nationale centralbanker skulle gennemføre referencerammen med de midler, de havde til rådighed, fx lovgivningsinstrumenter og aftaler, senest ved udgangen af 2006. Denne frist blev efterfølgende forlænget ved senere styrelsesrådsbeslutninger. Senest fra datoen for gennemførelsen af referencerammen skulle de nationale centralbanker imidlertid modtage data, der er indberettet i henhold til referencerammen, fra kreditinstitutter og andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, inden for deres jurisdiktion og være i stand til at indberette dem til ECB.

(6)

For at nå de ovennævnte mål bør dataene om eurosedler og -mønter indeholde information om: i) udstedelse af eurosedler og -mønter; ii) mængden og kvaliteten af eurosedler og -mønter i omløb; iii) lagre af eurosedler og -mønter hos de enheder, som har medvirket ved udstedelsen; iv) operationelle aktiviteter vedrørende eurosedler og -mønter hos de enheder, som har medvirket ved udstedelsen, herunder kreditinstitutter, der driver en »notes-held-to-order«-ordning på en national centralbanks vegne, og kreditinstitutter, der driver et »extended custodial inventory«-program på ECBs og en eller flere nationale centralbankers vegne; v) operationelle aktiviteter vedrørende sedler i kreditinstitutter og andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, som recirkulerer eurosedler ifølge referencerammen; og vi) kontantinfrastrukturen.

(7)

Med henblik på at forbedre indsamlingen af data og muliggøre formidling af information på grundlag heraf besluttede Styrelsesrådet den 22. november 2007 at gennemføre Currency Information System 2 (herefter »CIS 2«), som erstatter det pengeinformationssystem, der blev oprettet med indførelsen af eurosedler og -mønter, og som har forsynet både ECB og de nationale centralbanker med de relevante pengerelaterede data siden 2002 i henhold til en separat ECB-retsakt om dataindsamling vedrørende pengeinformationssystemet.

(8)

For at sikre CIS 2's effektive og smidige funktion er det nødvendigt at sikre, at der foreligger regelmæssige og rettidige, konsistente data. Det er derfor nødvendigt, at de nationale centralbankers og ECBs rapporteringsforpligtelser fastlægges i denne retningslinje, idet der fastsættes en kort periode med sideløbende indberetning efter de eksisterende ordninger og CIS 2.

(9)

Med retningslinje ECB/2006/9 af 14. juli 2006 om visse forberedelser til overgangen til eurosedler og -mønter og om forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse af eurosedler og -mønter uden for euroområdet (2) fastsattes de juridiske rammer, som gør det muligt for en fremtidig national centralbank i Eurosystemet at låne, fremskaffe eller fremstille eurosedler og -mønter med henblik på forhåndsudsendelse og forhåndsvideresendelse heraf inden overgangen til eurosedler og -mønter i den pågældende medlemsstat. I henhold til retningslinje ECB/2006/9 gælder specifikke rapporteringsforpligtelser for disse fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet, som det er nødvendigt at angive mere detaljeret i forbindelse med CIS 2.

(10)

For at muliggøre effektiv brug af CIS 2-dataene og opnå en høj grad af gennemsigtighed bør både ECB og de nationale centralbanker, som bruger CIS 2, have adgang til den webbaserede CIS 2-applikation og til rapporteringsmodulet. Godkendte tredjeparter bør have begrænset adgang til CIS 2-dataene for at forbedre informationsstrømmen mellem ECB og Europa-Kommissionen og mellem de nationale centralbanker og de nationale møntudstedende myndigheder.

(11)

Da CIS 2 er et fleksibelt system til håndtering af nye data, er det nødvendigt at indføre en forenklet procedure til effektiv gennemførelse af tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje. På grund af retningslinjens tekniske karakter bør det desuden være muligt at ændre specifikationerne af CIS 2-overførselsmekanismen ved brug af den samme forenklede procedure. Direktionen bør derfor bemyndiges til at foretage visse ændringer i denne retningslinje og dens bilag og bør underrette Styrelsesrådet om sådanne ændringer.

(12)

Som følge af den positive beslutning om ophævelse af dispensationen for Slovakiet, som blev truffet af Rådet for Den Europæiske Union den 8. juli 2008, og i overensstemmelse med artikel 3.5 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er centralbankchefen for Národná banka Slovenska inviteret til at observere de relevante forhandlinger i Styrelsesrådet om denne retningslinje —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

1.   I denne retningslinje forstås ved:

a)

»referencerammen for recirkulering af eurosedler« (»referencerammen«): den referenceramme for recirkulering af sedler, som er fastlagt i dokumentet med titlen »Recirkulering af eurosedler: referenceramme for detektering af falske eurosedler og sortering efter kvalitet i kreditinstitutter og af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed«, som blev vedtaget af Styrelsesrådet den 16. december 2004 og offentliggjort på ECB's websted den 6. januar 2005, som ændret, samt dokumenterne vedrørende tidsfristerne for gennemførelsen på nationalt plan

b)

»kreditinstitut«: et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (3)

c)

»CIS 2«: det system, der består af: i) den centrale database i ECB, hvor alle relevante informationer om eurosedler, euromønter, kontantinfrastruktur og referencerammen, som er indsamlet i henhold til denne retningslinje, lagres; ii) den webbaserede online-applikation, som giver mulighed for fleksibel konfiguration af systemet og tilvejebringer informationer om status for indberetning af data og validering, revisioner og diverse former for referencedata og systemparametre; iii) rapporteringsmodulet, hvor de indsamlede data kan ses og analyseres, og iv) CIS 2-overførselsmekanismen

d)

»forhåndsudsendelse«: en fremtidig deltagende national centralbanks fysiske levering af eurosedler og -mønter til godkendte modparter på en fremtidig deltagende medlemsstats område i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse

e)

»forhåndsvideresendelse«: levering af forhåndsudsendte eurosedler og -mønter fra en godkendt modpart til professionelle tredjeparter på en fremtidig deltagende medlemsstats område i perioden for forhåndsudsendelse/forhåndsvideresendelse. I denne retningslinje omfatter forhåndsvideresendelse levering af euromønter i begyndersæt til offentligheden

f)

»fremtidig national centralbank i Eurosystemet«: den nationale centralbank i en fremtidig deltagende medlemsstat

g)

»godkendte tredjeparter«: Europa-Kommissionen, staten, møntfabrikker og udpegede offentlige eller private organer, der repræsenterer staten i de deltagende medlemsstater

h)

»CIS 2-overførselsmekanisme«: ESCB's XML dataintegrations-applikation (EXDI-applikation). EXDI-applikationen anvendes til fortrolig overførsel af datameddelelser mellem de nationale centralbanker, fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet og ECB uafhængigt af den tekniske infrastruktur (fx computernetvæk og softwareapplikationer), der understøtter den

i)

»datameddelelse«: en fil, der indeholder månedlige eller halvårlige data fra en national centralbank eller en fremtidig national centralbank i Eurosystemet for en rapporteringsperiode eller, ved revisioner, en eller flere rapporteringsperioder i et dataformat, der er kompatibelt med CIS 2-overførselsmekanismen

j)

»fremtidig deltagende medlemsstat«: en ikke-deltagende medlemsstat, som har opfyldt betingelserne, som er fastsat for indførelsen af euro, og i forhold til hvilken der er truffet en beslutning om ophævelse af dispensationen (i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2)

k)

»arbejdsdag«: en dag, hvor både ECB og en rapporterende national centralbank er åben

l)

»regnskabsdata«: det uregulerede tal for euroseddelomløbet korrigeret for uforrentede tilgodehavender over for kreditinstitutter, der driver et extended custodial inventory-program, ved udgangen af en rapporteringsperiode i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra a) og b), i retningslinje ECB/2006/16 af 10. november 2006 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (4)

m)

»databegivenhed«: en begivenhed, som registreres i CIS 2, som udløser afsending af en meddelelse fra CIS 2 til en eller flere nationale centralbanker og ECB. En databegivenhed opstår: i) når en national centralbank har sendt en månedlig eller halvårlig datameddelelse til CIS 2, der udløser en tilbagemeldingsmeddelelse til den pågældende nationale centralbank og ECB; ii) når alle nationale centralbankers datameddelelser er blevet valideret med positivt resultat for en ny rapporteringsperiode, hvilket udløser en statusrapportmeddelelse fra CIS 2 til de nationale centralbanker og ECB; eller iii) når en revideret datameddelelse til en national centralbank, efter afsendelse af en statusrapportmeddelelse, er blevet valideret med positivt resultat af CIS 2, hvilket udløser en revisionsmeddelelse til nationale centralbanker og ECB.

2.   Tekniske udtryk anvendt i bilagene til denne retningslinje er defineret i ordlisten, der er knyttet som bilag.

Artikel 2

Indsamling af data vedrørende eurosedler

1.   De nationale centralbanker indberetter månedligt CIS 2-dataene vedrørende eurosedler til ECB, dvs. de i afsnit 1-4 i tabellen i bilag I, del 1, anførte dataposter, under iagttagelse af de i bilag I, del 3, anførte regler for registrering.

2.   De nationale centralbanker overfører de data vedrørende eurosedler, der i bilag V er angivet som kategori 1-data og event driven-data, senest den sjette arbejdsdag i måneden efter rapporteringsperioden.

3.   De nationale centralbanker overfører de data vedrørende eurosedler, der i bilag V er angivet som kategori 2-data, senest den tiende arbejdsdag i måneden efter rapporteringsperioden.

4.   Den første overførsel af data vedrørende eurosedler finder sted i oktober 2008.

5.   De nationale centralbanker anvender CIS 2-overførselsmekanismen til at overføre data vedrørende eurosedler til ECB i henhold til denne retningslinje.

Artikel 3

Indsamling af data vedrørende euromønter

1.   De nationale centralbanker indsamler CIS 2-data vedrørende euromønter, dvs. de i afsnit 1-5 i tabellen i bilag II, del 1, anførte dataposter, fra de relevante godkendte tredjeparter, som medvirker i udstedelse af euromønter i deres medlemsstater.

2.   De nationale centralbanker indberetter månedligt CIS 2-data vedrørende euromønter til ECB, dvs. de i afsnit 1-6 i tabellen i bilag II, del 1, anførte dataposter, under iagttagelse af de i bilag II, del 3, anførte regler for registrering.

3.   Kravene i artikel 2, stk. 2-5, gælder alt andet lige for den i stk. 1 omhandlede overførsel af data vedrørende euromønter.

Artikel 4

Indsamling af data vedrørende kontantinfrastruktur og referencerammen

1.   De nationale centralbanker indberetter halvårligt dataene vedrørende kontantinfrastruktur, som anført i bilag III, til ECB.

2.   Første gang på de i stk. 7 anførte datoer og herefter halvårligt indberetter de nationale centralbanker dataene vedrørende referencerammen, som angivet i bilag III, til ECB. De data, der indberettes til ECB, baseres på data, som de nationale centralbanker har været i stand til at indhente fra kreditinstitutter og andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, i henhold til afsnit 2.7 i referencerammen og dokumentet med titlen »Indsamling af data fra kreditinstitutter og andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed i henhold til referencerammen for recirkulering af eurosedler« (5).

3.   De nationale centralbanker anvender CIS 2-overførselsmekanismen til at overføre de i stk. 1 og 2 omhandlede data vedrørende kontantinfrastruktur og referencerammen.

4.   De nationale centralbanker overfører årligt, senest den sjette arbejdsdag i oktober, de i stk. 1 og 2 omhandlede data vedrørende rapporteringsperioden fra januar til juni samme år.

5.   De nationale centralbanker overfører årligt, senest den sjette arbejdsdag i april, de i stk. 1 og 2 omhandlede data vedrørende rapporteringsperioden fra juli til december det foregående år.

6.   Den første overførsel af data vedrørende kontantinfrastruktur, dvs. de i afsnit 1.1-1.4, 2.1 og 2.3-2.6 i tabellen i bilag III anførte dataposter, finder sted i oktober 2008.

7.   Den første overførsel af data vedrørende rammerne for recirkulering af eurosedler, dvs. de i afsnit 2.2, 2.7-2.10 og 3 i tabellen i bilag III anførte dataposter, finder sted som følger:

a)

i oktober 2008 for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank og Suomen Pankki

b)

i oktober 2009 for Banka Slovenije

c)

i oktober 2010 for Banque de France, Central Bank of Cyprus og Central Bank of Malta; og

d)

i oktober 2011 for Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland og Banco de Portugal.

Artikel 5

Indsamling af data fra fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet vedrørende deres overgang til eurosedler og -mønter

1.   En national centralbank skal i de aftalemæssige ordninger, den indgår med en fremtidig national centralbank i Eurosystemet i henhold til artikel 3, stk. 3, i retningslinje ECB/2006/9, medtage specifikke bestemmelser om, at den fremtidige nationale centralbank i Eurosystemet ud over de rapporteringsforpligtelser, som er fastsat i den nævnte retningslinje, månedligt skal indberette de i afsnit 4 og 5 i tabellen i bilag I og afsnit 4 og 7 i tabellen i bilag II anførte dataposter til ECB, under iagttagelse, alt andet lige, af de i bilag I, del 3, og bilag II, del 3, anførte bookingregler, vedrørende eventuelle eurosedler og/eller -mønter, som den låner af og har fået leveret af en national centralbank. Såfremt en fremtidig national centralbank i Eurosystemet ikke har indgået sådanne aftalemæssige ordninger med en national centralbank, indgår ECB de aftalemæssige ordninger med den fremtidige nationale centralbank i Eurosystemet, herunder om de i denne artikel omhandlede rapporteringsforpligtelser.

2.   Den første overførsel af data vedrørende eurosedler og/eller -mønter, jf. stk. 1, finder sted senest den sjette arbejdsdag i måneden efter den måned, hvori den fremtidige nationale centralbank i Eurosystemet først modtager eller fremstiller disse eurosedler eller -mønter.

3.   Kravene i artikel 2, stk. 2 og 5, gælder alt andet lige for den i stk. 1 omhandlede overførsel af data vedrørende eurosedler og -mønter.

Artikel 6

Vedligeholdelse af referencedata og systemparametre

1.   ECB indfører de i bilag IV omhandlede referencedata og systemparametre i CIS 2 og vedligeholder disse.

2.   ECB træffer passende foranstaltninger til at sikre, at disse data og systemparametre er fuldstændige og korrekte.

3.   De nationale centralbanker overfører rettidigt de i afsnit 2.1 og 2.2 i tabellen i bilag IV anførte systemparametre til ECB: i) ved denne retningslinjes ikrafttrædelse og ii) ved eventuelle efterfølgende ændringer af systemparametrene.

Artikel 7

Fuldstændige og korrekte dataoverførsler

1.   De nationale centralbanker træffer passende foranstaltninger til at sikre, at de data, som kræves i henhold til denne retningslinje, er fuldstændige og korrekte, inden de overføres til ECB. Som minimum udfører de de procedurer til kontrol af fuldstændighed, som er angivet i bilag V, og de procedurer til kontrol af korrekthed, som er angivet i bilag VI.

2.   Hver enkelt national centralbank anvender relevante CIS 2-data til udarbejdelse af nationale tal for nettoudstedelse af eurosedler. Herefter afstemmer hver enkelt national centralbank disse tal med sine regnskabsdata, inden CIS 2-dataene overføres til ECB.

3.   ECB sikrer, at de i bilag V og VI anførte kontrolprocedurer vedrørende fuldstændighed og korrekthed er udført af CIS 2, før dataene lagres i den centrale CIS 2-database.

4.   ECB kontrollerer de nationale centralbankers afstemning af de nationale nettoudstedelsestal for eurosedler, jf. stk. 2, som er indberettet til CIS 2, med de respektive regnskabsdata og rådfører sig med den relevante nationale centralbank i tilfælde af uoverensstemmelser.

5.   Hvis en national centralbank identificerer en uoverensstemmelse i sine CIS 2-data, efter at dataene er overført til ECB, sender den nationale centralbank uden unødig forsinkelse de korrigerede data til ECB via CIS 2-overførselsmekanismen.

Artikel 8

Adgang til CIS 2

1.   Efter at have modtaget en skriftlig anmodning og forudsat at de i stk. 2 omhandlede særlige aftalemæssige ordninger er indgået, giver ECB adgang til CIS 2: i) for op til fire individuelle brugere i hver enkelt national centralbank, hver enkelt fremtidig national centralbank i Eurosystemet og for Europa-Kommissionen i dens egenskab som godkendt tredjepart; og ii) for én individuel bruger for hver enkelt godkendt tredjepart. Adgangen til eventuelle godkendte tredjepartsbrugere begrænses til data vedrørende euromønter og gives i første kvartal 2009. ECB behandler med rimelighed skriftlige anmodninger om adgang til CIS 2 for yderligere individuelle brugere med forbehold af tilgængelighed og kapacitet.

2.   Ansvaret for individuelle brugeres tekniske brugerstyring fastlægges i særskilte aftalemæssige ordninger: i) mellem ECB og en national centralbank for dennes individuelle brugere og de individuelle brugere hos de godkendte tredjeparter inden for den nationale centralbanks medlemsstats jurisdiktion; ii) mellem ECB og en fremtidig national centralbank i Eurosystemet for sidstnævntes individuelle brugere; og iii) mellem ECB og Europa-Kommissionen for dennes individuelle brugere. ECB kan også lade disse aftalemæssige ordninger omfatte henvisninger til brugerstyringsordninger, sikkerhedsstandarder og betingelser for udstedelse af tilladelser gældende for CIS 2.

Artikel 9

Automatisk meddelelse af databegivenheder

ECB sikrer, at CIS 2, via CIS 2-overførselsmekanismen, sender automatiske meddelelser af databegivenheder til nationale centralbanker, som anmoder om at få tilsendt disse automatiske meddelelser.

Artikel 10

Overførsel af CIS 2-data til nationale centralbanker

1.   Nationale centralbanker, der ønsker at modtage og lagre alle nationale centralbankers og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemets CIS 2-data i deres lokale applikationer uden for CIS 2, sender ECB en skriftlig anmodning om regelmæssige automatiske overførsler af sådanne data fra CIS 2.

2.   ECB sikrer, at CIS 2 sender dataene til nationale centralbanker, der har anmodet om den i stk. 1 omhandlede service, via CIS 2-overførselsmekanismen.

Artikel 11

Direktionens rolle

1.   Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af CIS 2.

2.   I overensstemmelse med artikel 17.3 i Den Europæiske Centralbanks forretningsorden bemyndiges Direktionen til at:

a)

foretage tekniske ændringer i bilagene til denne retningslinje og i specifikationerne til CIS 2-overførselsmekanismen under hensyntagen til Seddelkomiteens og It-Komiteens synspunkter; og

b)

ændre datoerne for de første overførsler af data i henhold til denne retningslinje, såfremt Styrelsesrådet træffer beslutning om at forlænge overgangsperioden for en national centralbank for gennemførelsen af referencerammen og under hensyntagen til Seddelkomiteens synspunkter.

3.   Direktionen underretter uden unødig forsinkelse Styrelsesrådet om alle ændringer, der er foretaget i henhold til stk. 2, og efterkommer Styrelsesrådets eventuelle beslutninger i denne henseende.

Artikel 12

Ikrafttrædelse

Denne retningslinje træder i kraft den 1. oktober 2008.

Artikel 13

Adressater

Denne retningslinje gælder for alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. september 2008.

For ECB's Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 332 af 31.12.1993, s. 1.

(2)  EFT L 207 af 28.7.2006, s. 39.

(3)  EFT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(4)  EFT L 348 af 11.12.2006, s. 1.

(5)  Offentliggjort på ECB's websted i januar 2006.


BILAG I

Dataposter vedrørende eurosedler

DEL 1

Rapporteringsordning vedrørende eurosedler

Dataposter

 

 

Datapost, nr. og navn

Antal sedler i alt

Opdeling efter serie/variant

Opdeling efter seddelværdi

Opdeling efter ECI-ban (1)

Opdeling efter »fra NCB«

Opdeling efter »til NCB«

Opdeling efter »fra lagertype« (2)

Opdeling efter »til lagertype« (3)

Opdeling efter kvalitet (4)

Opdeling efter »tildelt produktionsår« (5)

Opdeling efter planlægning (6)

Datakilde

1.   

Kumulative dataposter

1.1.

Oprettede sedler

 

 

 

 

NCB

1.2.

Sedler destrueret online

 

 

 

1.3.

Sedler destrueret offline

 

 

 

2.   

Dataposter vedrørende seddellagre

(A)   

Lagre hos Eurosystemet

2.1.

Eurosystemets strategiske lager af nye sedler

 

 

 

 

NCB

2.2.

Eurosystemets strategiske lager af sedler i god stand

 

 

 

2.3.

Logistiske lagre af nye sedler hos NCB

 

 

 

2.4.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos NCB

 

 (7)

 

2.5.

Lagre af kassable sedler (som skal destrueres) hos NCB

 

 

 

2.6.

Lagre af ukontrollerede sedler hos NCB

 

 (7)

 

(B)   

Lagre hos NHTO-banker

2.7.

Logistiske lagre af nye sedler hos NHTO-banker

 

 

 

 

NHTO-banker

2.8.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos NHTO-banker

 

 (7)

 

2.9.

Lagre af kassable sedler hos NHTO-banker

 

 

 

2.10.

Lagre af ukontrollerede sedler hos NHTO-banker

 

 (7)

 

(C)   

Lagre hos ECI-banker

2.11.

Logistiske lagre af nye sedler hos ECI-banker

 

 

 

 

 

ECI-banker

2.12.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos ECI-banker

 

 (7)

 

 

2.13.

Lagre af kassable sedler hos ECI-banker

 

 

 

 

2.14.

Lagre af ukontrollerede sedler hos ECI-banker

 

 (7)

 

 

2.15.

Logistiske lagre af sedler i transit til eller fra ECI-banker

 

 (7)

 

 

(D)   

Krydstjek-dataposter

2.16.

Eurosystemets strategiske lager øremærket til overførsel

 

 

 

 

leverende NCB

2.17.

Logistiske lagre øremærket til overførsel

 

 (7)

 

2.18.

Eurosystemets strategiske lager øremærket til modtagelse

 

 

 

modtagende NCB

2.19.

Logistiske lagre øremærket til modtagelse

 

 (7)

 

3.   

Dataposter vedrørende operationelle aktiviteter

(A)   

NCB'ers operationelle aktiviteter

3.1.

Sedler udstedt af NCB

 

 (7)

 

 

NCB

3.2.

Sedler overført fra NCB til NHTO-banker

 

 (7)

 

3.3.

Sedler overført fra NCB til ECI-banker

 

 (7)

 

 

 

3.4.

Sedler returneret til NCB

 

 (7)

 

 

3.5.

Sedler overført fra NHTO-banker til NCB

 

 (7)

 

3.6.

Sedler overført fra ECI-banker til NCB

 

 (7)

 

 

 

3.7.

Sedler kontrolleret af NCB

 

 

 

 

3.8.

Sedler frasorteret som kassable af NCB

 

 

 

(B)   

NHTO-bankers operationelle aktiviteter

3.9.

Sedler sat i omløb af NHTO-banker

 

 (7)

 

 

NHTO-banker

3.10.

Sedler returneret til NHTO-banker

 

 (7)

 

3.11.

Sedler kontrolleret af NHTO-banker

 

 

 

3.12.

Sedler frasorteret som kassable af NHTO-banker

 

 

 

(C)   

ECI-bankers operationelle aktiviteter

3.13.

Sedler sat i omløb af ECI-banker

 

 (7)

 

 

 

ECI-banker

3.14.

Sedler returneret til ECI-banker

 

 (7)

 

 

3.15.

Sedler kontrolleret af ECI-banker

 

 

 

 

3.16.

Sedler frasorteret som kassable af ECI-banker

 

 

 

 

NCB, ECI-banker

4.   

Dataposter vedrørende seddelflytninger

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig NCB

 

 

 

 

 

 

 

 

ansvarlig NCB

4.2.

Overførsel af sedler

 

 (7)

 

 

modtagende NCB

 

 

 

 

 

ansvarlig/leverende NCB

4.3.

Modtagelse af sedler

 

 (7)

 

 

ansvarlig/leverende NCB

 

 

 

 

modtagende NCB

5.   

Dataposter for fremtidige NCB'er i Eurosystemet

5.1.

Lagre af ante-lovligt betalingsmiddel

 

 

 

 

fremtidig NCB i Eurosystemet

5.2.

Forhåndsudsendelse

 

 

 

5.3.

Forhåndsvideresendelse

 

 

 

forhåndsudsendt, godkendte modparter

DEL 2

Specifikation af dataposter om eurosedler

For alle dataposter indberetter nationale centralbanker (NCB) og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet tallene i antal som hele tal, uanset om de er positive eller negative.

1.   

Kumulative dataposter

Kumulative data er tal, der er aggregeret gennem alle rapporteringsperioder fra den første levering fra et trykkeri inden indførelsen af en ny serie, variant eller seddelværdi indtil rapporteringsperiodens afslutning

1.1.

Oprettede sedler

Sedler, som er: i) produceret i medfør af en separat ECB-retsakt om seddelproduktion; ii) leveret til den nationale centralbanks LS eller ESS og befinder sig i den nationale centralbank; og iii) registreret i den nationale centralbanks likviditetsstyringssystem (8). Sedler, som er overført til, eller befinder sig i, NHTO-banker og ECI-banker, herunder destruerede sedler (datapost 1.2 og 1.3) indgår fortsat i den nationale centralbanks oprettede sedler

1.2.

Sedler, der er destrueret online

Oprettede sedler, der er destrueret i en seddelsorteringsmaskine med indbygget makulator efter kontrol af ægthed og kvalitet, enten af den nationale centralbank eller på dennes vegne

1.3.

Sedler, der er destrueret offline

Oprettede sedler, som er destrueret efter kontrol af ægthed og kvalitet ved andre metoder end en seddelsorteringsmaskine med makulator, enten af den nationale centralbank eller på dennes vegne, fx ødelagte sedler eller sedler, der af en eller anden årsag er afvist af seddelsorteringsmaskiner. Disse data omfatter ikke sedler, der er destrueret online (datapost 1.2)

2.   

Dataposter vedrørende seddellagre

Som beholdningsdata vedrører disse dataposter ultimo rapporteringsperioden

(A)   

Eurosystemets lagre

2.1.

Eurosystemets strategiske lager (ESS) af nye sedler

Nye sedler, der indgår i ESS og holdes af den nationale centralbank på ECBs vegne

2.2.

Eurosystemets strategiske lager af sedler i god stand

Sedler i god stand, der indgår i ESS og holdes af den nationale centralbank på ECBs vegne

2.3.

Logistiske lagre (LS) af nye sedler hos national centralbank

Nye sedler, der tilhører den nationale centralbanks LS og holdes af den nationale centralbank (i dennes hovedkontor og/eller i filial). Tallet omfatter ikke nye sedler, der indgår i ESS

2.4.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos national centralbank

Sedler i god stand, der tilhører den nationale centralbanks LS og holdes af den nationale centralbank (i dennes hovedkontor og/eller i filial). Tallet omfatter ikke sedler i god stand, der indgår i ESS

2.5.

Lagre af kassable sedler (som skal destrueres) hos national centralbank

Kassable sedler hos den nationale centralbank, som endnu ikke er destrueret

2.6.

Lagre af ukontrollerede sedler hos national centralbank

Sedler hos den nationale centralbank, som endnu ikke er sorteret efter ægthed og kvalitet af en national centralbank i en seddelsorteringsmaskine eller manuelt. Sedler, der er sorteret efter ægthed og kvalitet af NHTO-banker, ECI-banker eller andre kreditinstitutter eller andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, og efterfølgende returneret til den nationale centralbank, indgår i denne datapost, indtil den nationale centralbank har kontrolleret disse sedler

(B)   

Lagre hos NHTO-banker

Disse dataposter vedrører en NHTO-ordning, som en national centralbank kan oprette i sin jurisdiktion. Data, hvis kilde er individuelle NHTO-banker, indberettes af den nationale centralbank i aggregeret form for alle NHTO-banker. Disse lagre indgår ikke i seddelomløbet

2.7.

Logistiske lagre af nye sedler hos NHTO-banker

Nye sedler hos NHTO-banker, der er overført fra den nationale centralbank

2.8.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos NHTO-banker

Sedler i god stand, som enten er overført fra den nationale centralbank eller returneret fra cirkulation og klassificeret som i god stand af NHTO-banker i overensstemmelse med rammerne for recirkulering af eurosedler, og som holdes af NHTO-banker

2.9.

Lagre af kassable sedler hos NHTO-banker

Sedler, der er klassificeret som kassable af NHTO-banker i overensstemmelse med rammerne for recirkulering af eurosedler, og som holdes af NHTO-banker

2.10.

Lagre af ukontrollerede sedler hos NHTO-banker

Sedler, som befinder sig i NHTO-banker, og som ikke er sorteret efter ægthed og kvalitet af NHTO-banker

(C)   

Lagre hos ECI-banker

Disse dataposter vedrører et ECI-program. Lagrene indgår ikke i seddelomløbet

2.11.

Logistiske lagre af nye sedler hos ECI-banker

Nye sedler hos en ECI-bank, der er overført fra den nationale centralbank

2.12.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos ECI-banker

Sedler i god stand, som enten er overført fra den nationale centralbank eller returneret fra cirkulation og klassificeret som i god stand af en ECI-bank i overensstemmelse med referencerammen, og som holdes af ECI-banken

2.13.

Lagre af kassable sedler hos ECI-banker

Sedler, der er klassificeret som kassable af en ECI-bank i overensstemmelse med referencerammen, og som holdes af ECI-banken

2.14.

Lagre af ukontrollerede sedler hos ECI-banker

Sedler hos en ECI-bank, som ikke er sorteret efter ægthed og kvalitet af ECI-banken

2.15.

Logistiske lagre af sedler i transit til eller fra ECI-banker

Sedler, der er leveret af en national centralbank til en ECI-bank (eller til en pengetransportvirksomhed på vegne af en ECI-bank), som ved udgangen af rapporteringsperioden stadig er i transit til ECI-bankens lokaler, samt alle sedler, som skal modtages af en national centralbank fra en ECI-bank (eller fra en pengetransportvirksomhed, der handler på vegne af en ECI-bank), som ved udgangen af rapporteringsperioden stadig er i transit, dvs. har forladt ECI-bankens lokaler, men endnu ikke er nået frem til den nationale centralbank

(D)   

Krydstjek-dataposter

2.16.

Eurosystemets strategiske lager, øremærket til overførsel

Nye sedler og sedler i god stand i den nationale centralbanks ESS, som er reserveret til overførsel i henhold til separate ECB-retsakter om seddelproduktion og forvaltning af seddellagre. Den nationale centralbank kan overføre sedlerne til LS eller ESS i en eller flere nationale centralbanker eller til sit eget LS. Indtil sedlerne er fysisk overført, indgår de i nye sedler eller sedler i god stand i den nationale centralbanks ESS (datapost 2.1 eller 2.2)

2.17.

Logistiske lagre, øremærket til overførsel

Nye sedler og sedler i god stand i den nationale centralbanks LS, som er reserveret til overførsel i henhold til separate ECB-retsakter om seddelproduktion og forvaltning af seddellagre. Den nationale centralbank kan overføre sedlerne til LS eller ESS i en eller flere nationale centralbanker eller til den nationale centralbanks ESS. Indtil sedlerne er fysisk overført, indgår de i dens LS af nye sedler eller sedler i god stand (datapost 2.3 eller 2.4)

2.18.

Eurosystemets strategiske lager, øremærket til modtagelse

Nye sedler og sedler i god stand, som skal overføres til den nationale centralbanks ESS (som modtagende national centralbank) af en eller flere andre nationale centralbanker, et trykkeri eller fra den nationale centralbanks eget LS i henhold til separate ECB-retsakter om seddelproduktion og forvaltning af seddellagre

2.19.

Logistiske lagre, øremærket til modtagelse

Nye sedler og sedler i god stand, som skal overføres til den nationale centralbanks LS (som modtagende national centralbank) af en eller flere andre nationale centralbanker, et trykkeri eller fra den nationale centralbanks ESS i henhold til separate ECB-retsakter om seddelproduktion og forvaltning af seddellagre

3.   

Dataposter vedrørende operationelle aktiviteter

Som strømdata dækker disse dataposter hele rapporteringsperioden

(A)   

Nationale centralbankers operationelle aktiviteter

3.1.

Sedler udstedt af nationale centralbanker

Nye sedler og sedler i god stand, som er inddraget af tredjeparter ved en national centralbanks skranke, uanset om de inddragne sedler er debiteret en kundes konto eller ikke. Denne datapost omfatter ikke overførsler til NHTO-banker (datapost 3.2) og ECI-banker (datapost 3.3)

3.2.

Sedler, der er overført fra nationale centralbanker til NHTO-banker

Nye sedler og sedler i god stand, som den nationale centralbank har overført til NHTO-banker

3.3.

Sedler, der er overført fra national centralbank til ECI-banker

Nye sedler og sedler i god stand, som den nationale centralbank har overført til ECI-banker

3.4.

Sedler, der er returneret til national centralbank

Sedler, der er returneret fra cirkulation til den nationale centralbank, uanset om de returnerede sedler er krediteret en kundes konto eller ikke. Denne datapost omfatter ikke sedler, der er overført til den nationale centralbank af NHTO-banker (datapost 3.5) eller ECI-banker (datapost 3.6)

3.5.

Sedler, der er overført fra NHTO-banker til national centralbank

Sedler, som NHTO-banker har overført til den nationale centralbank

3.6.

Sedler, der er overført fra ECI-banker til national centralbank

Sedler, som ECI-banker har overført til den nationale centralbank

3.7.

Sedler kontrolleret af national centralbank

Sedler, der er sorteret efter ægthed og kvalitet af den nationale centralbank i seddelsorteringsmaskiner eller manuelt.

Disse data repræsenterer lagre af ukontrollerede sedler (datapost 2.6) fra den foregående rapporteringsperiode + sedler returneret fra cirkulation (datapost 3.4) + sedler overført fra NHTO-banker til national centralbank (datapost 3.5) + sedler overført fra ECI-banker til national centralbank (datapost 3.6) + ukontrollerede sedler modtaget fra andre nationale centralbanker (undergruppe af datapost 4.3) — ukontrollerede sedler overført til andre nationale centralbanker (undergruppe af datapost 4.2) — lagre af ukontrollerede sedler i den aktuelle rapporteringsperiode (datapost 2.6)

3.8.

Sedler, der er frasorteret som kassable af national centralbank

Sedler, der er kontrolleret af den nationale centralbank og frasorteret som kassable i overensstemmelse med en separat ECB-retsakt om nationale centralbankers kontrol af sedler

(B)   

NHTO-bankers operationelle aktiviteter

3.9.

Sedler, der er sat i omløb af NHTO-banker

Sedler, der er sat i omløb af NHTO-banker, dvs. de samlede udtræk fra NHTO-banker

3.10.

Sedler, der er returneret til NHTO-banker

Sedler, der er returneret fra cirkulation til NHTO-banker, dvs. de samlede indskud i NHTO-banker

3.11.

Sedler, der er kontrolleret af NHTO-banker

Sedler, der er sorteret efter ægthed og kvalitet af NHTO-banker i seddelsorteringsmaskiner eller manuelt i overensstemmelse med referencerammen.

Disse data repræsenterer lagrene af ukontrollerede sedler (datapost 2.10) i den foregående rapporteringsperiode + sedler returneret til NHTO-banker (datapost 3.10) — ukontrollerede sedler overført fra NHTO-banker til national centralbank — lagre af ukontrollerede sedler (datapost 2.10) i den aktuelle rapporteringsperiode

3.12.

Sedler, der er frasorteret som kassable af NHTO-banker

Sedler, der er kontrolleret af NHTO-banker og frasorteret som kassable i overensstemmelse med referencerammen

(C)   

ECI-bankers operationelle aktiviteter

3.13.

Sedler, der er sat i omløb af ECI-banker

Sedler, der er sat i omløb af en ECI-bank, dvs. de samlede udtræk fra ECI-banken

3.14.

Sedler, der er returneret til ECI-banker

Sedler, der er returneret fra cirkulation til en ECI-bank, dvs. de samlede indskud i ECI-banken

3.15.

Sedler, der er kontrolleret af ECI-banker

Sedler, der er sorteret efter ægthed og kvalitet af en ECI-bank i seddelsorteringsmaskiner eller manuelt i overensstemmelse med referencerammen.

Disse data repræsenterer lagrene af ukontrollerede sedler (datapost 2.14) i den foregående rapporteringsperiode + sedler returneret til ECI-banken (datapost 3.14) — lagre af ukontrollerede sedler (datapost 2.14) i den aktuelle rapporteringsperiode

3.16.

Sedler, der er frasorteret som kassable af ECI-banker

Sedler, der er kontrolleret af en ECI-bank og frasorteret som kassable i overensstemmelse med referencerammen

4.   

Dataposter vedrørende seddelflytninger

Som strømdata dækker disse dataposter hele rapporteringsperioden

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig national centralbank

Nye sedler, der er fremstillet i medfør af en separat ECB-retsakt om seddelproduktion, og som er leveret fra et trykkeri til den nationale centralbank (som den nationale centralbank med ansvar for produktion) eller via den nationale centralbank (som den nationale centralbank med ansvar for produktion) til en anden national centralbank

4.2.

Overførsel af sedler

Sedler overført fra den nationale centralbank til en anden national centralbank eller internt fra dens eget LS til ESS hos den nationale centralbank eller vice versa

4.3.

Modtagelse af sedler

Sedler modtaget af den nationale centralbank fra en anden national centralbank eller overført internt fra dens eget LS til ESS hos den nationale centralbank eller vice versa

5.   

Dataposter for fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet

Disse dataposter vedrører ultimo rapporteringsperioden

5.1.

Lagre af ante-lovligt betalingsmiddel

Eurosedler, som befinder sig i den fremtidige nationale centralbank i Eurosystemet med henblik på overgangen til eurosedler og -mønter

5.2.

Forhåndsudsendelse

Eurosedler, der forhåndsudsendes af den fremtidige nationale centralbank i Eurosystemet til godkendte modparter, som opfylder kravene for at modtage eurosedler til forhåndsudsendelse inden overgangen til eurosedler og -mønter i henhold til retningslinje ECB/2006/9

5.3.

Forhåndsvideresendelse

Eurosedler, der forhåndsvideresendes af godkendte modparter til professionelle tredjeparter i henhold til retningslinje ECB/2006/9 og befinder sig i disse professionelle tredjeparter i deres lokaler inden overgangen til eurosedler og -mønter

DEL 3

CIS 2-registreringsregler for flytninger af eurosedler

1.   Indledning

I denne del fastsættes de fælles registreringsregler for levering af sedler fra trykkerier, overførsler mellem nationale centralbanker og overførsler mellem forskellige lagertyper inden for den samme nationale centralbank med henblik på at sikre dataenes konsistens i CIS 2. Fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet anvender disse regler på tilsvarende vis.

2.   Transaktionstyper

Der er fire transaktionstyper for seddelflytninger:

Transaktionstype 1 (direkte levering) direkte levering af nye sedler fra et trykkeri til den ansvarlige nationale centralbank, der samtidig er den modtagende nationale centralbank.

Transaktionstype 2 (indirekte levering uden midlertidig lagring): indirekte levering af nye sedler fra et trykkeri via den ansvarlige nationale centralbank til en anden national centralbank. Sedlerne leveres til den modtagende nationale centralbank af den ansvarlige nationale centralbank uden midlertidig lagring i den ansvarlige nationale centralbank.

Transaktionstype 3 (indirekte levering med midlertidig lagring): indirekte levering af nye sedler fra et trykkeri via den ansvarlige nationale centralbank til en anden national centralbank. Sedlerne lagres i mindst en dag i den ansvarlige nationale centralbank, inden de transporteres af den ansvarlige nationale centralbank til den modtagende nationale centralbank.

Transaktionstype 4 (overførsel): overførsel af lagre af nye sedler, sedler i god stand, ukontrollerede eller kassable sedler mellem i) to forskellige nationale centralbanker (som leverende og modtagende national centralbank), med eller uden ændring i lagertype (LS/ESS); eller ii) forskellige lagertyper inden for en national centralbank.

3.   Afstemning af data vedrørende seddelflytninger

De to nationale centralbanker, som medvirker i en seddelflytning, præciserer om nødvendigt bilateralt mængden og opdelingen af de data, som skal indberettes.

For at synkronisere den leverende og den modtagende nationale centralbanks registreringer registreres hver enkelt seddelflytning først af den leverende og den modtagende nationale centralbank, når seddelflytningen er gennemført, dvs. når den modtagende nationale centralbank har bekræftet modtagelsen af sedlerne og registreret dem i sit interne likviditetsstyringssystem. Hvis sedlerne ankommer sent om aftenen den sidste arbejdsdag i måneden og ikke kan registreres i den modtagende nationale centralbanks interne likviditetsstyringssystem den samme dag, skal den leverende og den modtagende nationale centralbank indbyrdes aftale, om seddelflytningen registreres i indeværende måned eller i den følgende måned.

4.   Øremærkning af sedler til seddelflytninger

Med henblik på CIS 2 er tidshorisonten i forbindelse med øremærkning det antal måneder, som skal tages i betragtning ved bestemmelsen af de seddellagre, som enten er øremærket som reserveret til overførsel eller øremærket til forventet modtagelse. Vedrørende forventede leveringer fra trykkeri, som fastsat i en separat ECB-retsakt om seddelproduktion, registreres »lagre øremærket til modtagelse«, selv om sedlerne muligvis ikke er produceret endnu, og der stadig kan opstå uforudsete begivenheder, som kan forsinke eller på anden måde påvirke leveringen. Længden af tidshorisonten defineres i en separat ECB-retsakt om forvaltning af seddellagre.

5.   Registreringsregler

I nedenstående tabeller indikerer et +, at der er registreret en stigning, mens et — indikerer, at der er registreret et fald i CIS 2.

5.1.   Registreringsregler for transaktionstype 1

Datapost, nr. og navn

Levering til ESS

Levering til LS

I henhold til en separat ECB-retsakt om seddelproduktion

Efter levering fra trykkeri

I henhold til en separat ECB-retsakt om seddelproduktion

Efter levering fra trykkeri

1.1.

Oprettede sedler

 

+

 

+

2.1.

ESS af nye sedler

 

+

 

 

2.3.

NCB's LS af nye sedler

 

 

 

+

2.18.

ESS øremærket til modtagelse

+ (9)

 

 

2.19.

LS øremærket til modtagelse

 

 

+ (9)

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig NCB

 

+

hvor »til lagertype« = ESS

 

+

hvor »til lagertype« = LS

5.2.   Registreringsregler for transaktionstype 2

Datapost, nr. og navn

Levering til ESS

Levering til LS

Ansvarlig NCB

Modtagende NCB

Ansvarlig NCB

Modtagende NCB

Efter levering fra trykkeri/ansvarlig NCB til modtagende NCB

I henhold til en separat ECB-retsakt om seddelproduktion

Efter modtagelse fra ansvarlig NCB

Efter levering fra trykkeri/ansvarlig NCB til modtagende NCB

I henhold til en separat ECB-retsakt om seddelproduktion

Efter modtagelse fra ansvarlig NCB

1.1.

Oprettede sedler

 

 

+

 

 

+

2.1.

ESS af nye sedler

 

 

+

 

 

 

2.3.

NCB's LS af nye sedler

 

 

 

 

 

+

2.18.

ESS øremærket til modtagelse

 

+ (10)

 

 

 

2.19.

LS øremærket til modtagelse

 

 

 

 

+ (10)

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig NCB

+

hvor »til lagertype« = ESS

 

 

+

hvor »til lagertype« = LS

 

 

4.2.

Overførsel af sedler

+

hvor:

»til NCB« = modtagende NCB,

»fra lagertype« = produktion,

»til lagertype« = ESS,

kvalitet = ny,

planlægning = planlagt

 

 

+

hvor:

»til NCB« = modtagende NCB,

»fra lagertype« = produktion,

»til lagertype« = LS,

kvalitet = ny,

planlægning = planlagt

 

 

4.3.

Modtagelse af sedler

 

 

+

hvor:

»fra NCB« = ansvarlig NCB

»til lagertype« = ESS,

kvalitet = ny

 

 

+

hvor:

»fra NCB« = ansvarlig NCB

»til lagertype« = LS,

kvalitet = ny

For den måned, hvor levering fra trykkeri til modtagende national centralbank fandt sted, registreres opfyldelsen af trykkeriets leveringsforpligtelse over for den ansvarlige nationale centralbank for det første ved at indberette data under post 4.1 (»trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig NCB«). For det andet registreres den ansvarlige nationale centralbanks overførsel af de nye sedler til den modtagende nationale centralbank ved at indberette data under datapost 4.2 (»overførsel af sedler«).

5.3.   Registreringsregler for transaktionstype 3 med mål-lagertype ESS

Datapost, nr. og navn

Ansvarlig NCB

Modtagende NCB

Ansvarlig NCB

Modtagende NCB

Efter levering fra trykkeri til ansvarlig NCB

I henhold til en separat ECB-retsakt om seddelproduktion

Efter overførsel til modtagende NCB

Efter modtagelse fra ansvarlig NCB

1.1.

Oprettede sedler

+

 

+

2.1.

ESS af nye sedler

+

 

+

2.16.

ESS øremærket til overførsel

+ (11)

 

 

2.18.

ESS øremærket til modtagelse

 

+ (11)

 

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig NCB

+

hvor »til lagertype« = ESS

 

 

 

4.2.

Overførsel af sedler

 

 

+

hvor:

»til NCB« = modtagende NCB,

»fra lagertype« = produktion,

»til lagertype« = ESS,

kvalitet = ny,

planlægning = planlagt

 

4.3.

Modtagelse af sedler

 

 

 

+

hvor:

»til NCB« = ansvarlig NCB,

»fra lagertype« = ESS,

kvalitet = ny

Forskellene mellem transaktionstype 3 og transaktionstype 2, hvad angår CIS 2-registrering, er: i) at de sedler, der er modtaget fra trykkeriet, registreres af den ansvarlige nationale centralbank som »oprettede sedler« og tilføjes til den ansvarlige nationale centralbanks ESS eller LS under den midlertidige lagrings varighed; og ii) at de efter levering fra trykkeri øremærkes til overførsel i den midlertidige lagrings varighed og inden for tidshorisonten for øremærkning.

5.4.   Registreringsregler for transaktionstype 3 med mål-lagertype LS

Datapost, nr. og navn

Ansvarlig NCB

Modtagende NCB

Ansvarlig NCB

Modtagende NCB

Efter levering fra trykkeri til ansvarlig NCB

I henhold til en separat ECB-retsakt om seddelproduktion

Efter overførsel til modtagende NCB

Efter modtagelse fra ansvarlig NCB

1.1.

Oprettede sedler

+

 

+

2.3.

NCB's LS af nye sedler

+

 

+

2.17.

LS øremærket til overførsel

+ (12)

 

 

2.19.

LS øremærket til modtagelse

 

+ (12)

 

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig NCB

+

hvor »til lagertype« = LS

 

 

 

4.2.

Overførsel af sedler

 

 

+

hvor:

»til NCB« = modtagende NCB,

»fra lagertype« = produktion,

»til lagertype« = LS,

kvalitet = ny,

planlægning = planlagt

 

4.3.

Modtagelse af sedler

 

 

 

+

hvor:

»fra NCB« = ansvarlig NCB

»til lagertype« = LS,

kvalitet = ny

Forskellene mellem transaktionstype 3 og transaktionstype 2, hvad angår CIS 2-registrering, er: i) at de sedler, der er modtaget fra trykkeriet, registreres af den ansvarlige nationale centralbank som »oprettede sedler« og tilføjes til den ansvarlige nationale centralbanks ESS eller LS under den midlertidige lagrings varighed; og ii) at de efter levering fra trykkeri øremærkes til overførsel i den midlertidige lagrings varighed og inden for tidshorisonten for øremærkning.

5.5.   Registreringsregler for transaktionstype 4 (nye sedler og sedler i god stand)

Datapost, nr. og navn

Leverende NCB

Modtagende NCB

Leverende NCB

Modtagende NCB

Efter beslutning om overførsel

Efter overførsel til modtagende NCB

Efter modtagelse fra ansvarlig NCB

1.1.

Oprettede sedler

 

 

+

2.1.

ESS af nye sedler

 

 

+

2.2.

ESS af sedler i god stand

 

 

eller: –

eller: +

2.3.

NCB's LS af nye sedler

 

 

eller: –

eller: +

2.4.

NCB's LS af sedler i god stand

 

 

eller: –

eller: +

2.16.

ESS øremærket til overførsel

+ (13)

 

 

2.17.

LS øremærket til overførsel

eller: + (13)

 

eller: –

 

2.18.

ESS øremærket til modtagelse

 

+ (13)

 

2.19.

LS øremærket til modtagelse

 

eller: + (13)

 

eller: –

4.2.

Overførsel af sedler

 

 

+

hvor »til NCB« = modtagende NCB

 

4.3.

Modtagelse af sedler

 

 

 

+

hvor »fra NCB« = leverende NCB

Datapost 4.2 (»overførsel af sedler«) og 4.3 (»modtagelse af sedler«) udfyldes med information om: i) mål-lagertype (ESS/LS); ii) kvalitetsopdeling (nye/i god stand); og iii) planlægningsopdeling (planlagt/ad hoc).

5.6.   Registreringsregler for transaktionstype 4 (ukontrollerede og kassable sedler)

Datapost, nr. og navn

Leverende NCB

Modtagende NCB

Efter overførsel til modtagende NCB

Efter modtagelse fra ansvarlig NCB

1.1.

Oprettede sedler

+

2.5.

NCB's lagre af kassable sedler (som skal destrueres)

+

2.6.

NCB's lagre af ukontrollerede sedler

eller: –

eller: +

4.2.

Overførsel af sedler

+

hvor:

»til NCB« = modtagende NCB,

»fra lagertype« = LS,

»til lagertype« = LS,

planlægning = ad hoc

 

4.3.

Modtagelse af sedler

 

+

hvor:

»fra NCB« = leverende NCB,

»til lagertype« = LS

Datapost 4.2 (»overførsel af sedler«) og 4.3 (»modtagelse af sedler«) udfyldes med information om, hvorvidt de overførte sedler var ukontrollerede eller kassable.

Der foretages ikke øremærkning af ukontrollerede eller kassable seddellagre.


(1)  Dataene er opdelt efter hver enkelt ECI-bank.

(2)  Der gives oplysning om den lagertype, hvorfra sedlerne er overført i den leverende nationale centralbank (NCB), dvs. produktion (levering fra trykkeri), Eurosystemets strategiske lager (ESS) eller logistiske lagre (LS).

(3)  Der gives oplysning om den lagertype, hvortil sedlerne er overført i den modtagende nationale centralbank, dvs. ESS eller LS.

(4)  Der gives oplysning om, hvorvidt de overførte sedler var nye, i god stand, ukontrollerede eller kassable.

(5)  Hvis der overføres sedler med Der gives oplysning om det kalenderår, som produktionen er blevet tildelt i en separat ECB-retsakt om seddelproduktion. Hvis de leverede sedler vedrører forskellige separate ECB–retsakter om seddelproduktion, som omhandler forskellige kalenderår, mens de øvrige opdelinger er identiske, indberettes separate leveringer.

(6)  Der gives oplysning om, hvorvidt overførslen var planlagt i henhold til en separat ECB-retsakt om seddelproduktion eller en ad hoc-overførsel.

(7)  Enhederne angivet som datakilde kan bestemme opdelingen efter serie og variant for blandede bundter eller blandede pakker med sedler fra forskellige serier og/eller varianter efter statistiske metoder.

(8)  Alle sedler, som er oprettet og efterfølgende mærket som prøveeksemplarer, fratrækkes denne datapost.

(9)  Inden for den definerede tidshorisont for øremærkning.

(10)  Inden for den definerede tidshorisont for øremærkning.

(11)  Inden for den definerede tidshorisont for øremærkning.

(12)  Inden for den definerede tidshorisont for øremærkning.

(13)  Inden for den definerede tidshorisont for øremærkning.


BILAG II

Dataposter vedrørende euromønter

DEL 1

Rapporteringsordning for euromønter

Dataposter

 

 

Datapost, nr. og navn

Antal mønter i alt

Mønters pålydende værdi i alt

Opdeling efter serie

Opdeling efter møntværdi

Opdeling efter enhed (1)

Opdeling efter »fra medlemsstat«

Opdeling efter »til medlemsstat«

Datakilde

1.

Omløbsdataposter

 

 

1.1.

National nettoudstedelse af mønter til omløb

 

 

 

 

 

Møntudstedende enheder (2)

1.2.

National nettoudstedelse af mønter til samlerbrug (antal)

 

 

1.3.

National nettoudstedelse af mønter til samlerbrug (værdi)

 

 

 

2.

Dataposter vedrørende møntlagre

 

2.1.

Møntlagre

 

 

 

 

 

 

Møntudstedende enheder (2)

3.

Dataposter vedrørende operationelle aktiviteter

 

3.1.

Mønter udstedt til offentligheden

 

 

 

 

 

 

Møntudstedende enheder (2)

3.2.

Mønter returneret fra offentligheden

 

 

 

 

 

 

3.3.

Kontrollerede mønter

 

 

 

 

 

 

3.4.

Mønter frasorteret som kassable

 

 

 

 

 

 

4.

Dataposter vedrørende flytning af mønter

 

4.1.

Overførsel af mønter til omløb

 

 

 

 

 

modtagende medlemsstat

Møntudstedende enheder (2)

4.2.

Modtagelse af mønter til omløb

 

 

 

 

 

leverende medlemsstat

 

5.

Dataposter til beregning af national bruttoudstedelse

 

5.1.

Krediterede lagre af mønter til omløb hos møntudstedende enheder

 

 

 

 

 

Møntudstedende enheder (2)

5.2.

Antal krediterede mønter til samlerbrug hos møntudstedende enheder

 

 

5.3.

Værdi af krediterede mønter til samlerbrug hos møntudstedende enheder

 

 

 

6.

Yderligere dataposter

 

6.1.

Overskud af mønter (3)

 

 

 

 

 

Møntudstedende enheder (2)

6.2.

Mangel på mønter (3)

 

 

 

 

 

6.3.

Værdi af lagre krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e) af NCB

 

 

 

NCB

7.

Dataposter for fremtidige deltagende medlemsstater

 

7.1.

Lagre af ante-lovligt betalingsmiddel

 

 

 

 

 

Fremtidig NCB i Eurosystemet og møntudstedende tredjeparter (4)

7.2.

Forhåndsudsendelse

 

 

 

 

 

Fremtidig NCB i Eurosystemet

7.3.

Forhåndsvideresendelse

 

 

 

 

 

Forhåndsudsendt, godkendte modparter

DEL 2

Specifikation af dataposter om euromønter

For datapost 1.3, 5.3 og 6.3 indberettes tallene som værdi med to decimaler, uanset om de er positive eller negative. For de resterende dataposter indberettes tallene i antal som hele tal, uanset om de er positive eller negative.

1.   

Dataposter vedrørende mønter, der er bestemt til at sættes i omløb

Disse dataposter vedrører ultimo rapporteringsperioden

1.1.

National nettoudstedelse af mønter, der er bestemt til at sættes i omløb

De nationale centralbanker beregner den nationale nettoudstedelse af mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, ved brug af følgende ækvivalente formler:

Formel 1 National nettoudstedelse = det kumulative samlede tal for mønter udstedt til offentligheden (kumulativ datapost 3.1) — det kumulative samlede tal for mønter returneret fra offentligheden (kumulativ datapost 3.2)

Formel 2 National nettoudstedelse = oprettede mønter — det kumulative samlede tal for leveringer (kumulativ datapost 4.1) + det kumulative samlede tal for modtagelser (kumulativ datapost 4.2) — oprettede lagre — destruerede mønter

1.2.

National nettoudstedelse af mønter til samlerbrug (antal)

Det samlede antal mønter til samlerbrug sat i omløb, aggregeret for alle møntværdier. De nationale centralbanker beregner dette tal ved brug, alt andet lige, af de samme formler som for datapost 1.1, idet de samlede kumulative leveringer og samlede kumulative modtagelser dog ikke anvendes

1.3.

National nettoudstedelse af mønter til samlerbrug (værdi)

Det samlede pålydende af mønter til samlerbrug sat i omløb, aggregeret for alle møntværdier. De nationale centralbanker beregner dette tal ved brug, alt andet lige, af de samme formler som for datapost 1.1, idet de samlede kumulative leveringer og samlede kumulative modtagelser dog ikke anvendes

2.   

Dataposter vedrørende møntlagre

Disse dataposter vedrører ultimo rapporteringsperioden

2.1.

Møntlagre

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, hos den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter, for så vidt de eksisterer i den deltagende medlemsstat, uanset om mønterne er: i) hverken oprettet til eller krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e); ii) oprettet til, men ikke krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e); eller iii) oprettet og krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e).

Møntlagre hos møntfabrikker dækker kun mønter, der er godkendt i endelig kvalitetskontrol, uanset deres paknings- og leveringsstatus.

Lagre af mønter, der er frasorteret som kassable, men endnu ikke destrueret, indberettes

3.   

Dataposter vedrørende operationelle aktiviteter

Som strømdata dækker disse dataposter hele rapporteringsperioden

3.1.

Mønter, der er udstedt til offentligheden

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, som er leveret og debiteret (solgt) af den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter til offentligheden

3.2.

Mønter, der er returneret fra offentligheden

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, der af offentligheden er indskudt i den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter

3.3.

Kontrollerede mønter

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, der er kontrolleret for ægthed og kvalitet af den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter

3.4.

Mønter, der er frasorteret som kassable

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, der er kontrolleret og frasorteret som kassable af den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter

4.   

Dataposter vedrørende møntflytninger

Som strømdata dækker disse dataposter hele rapporteringsperioden

4.1.

Overførsel af mønter, der er bestemt til at sættes i omløb

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, leveret til pålydende værdi af den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter i den (fremtidige) deltagende medlemsstat til møntudstedende enheder i andre (fremtidige) deltagende medlemsstater

4.2.

Modtagelse af mønter, der er bestemt til at sættes i omløb

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, modtaget til pålydende værdi af den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter i den (fremtidige) deltagende medlemsstat fra møntudstedende enheder i andre (fremtidige) deltagende medlemsstater

5.   

Dataposter til beregning af national bruttoudstedelse

Som beholdningsdata vedrører disse dataposter ultimo rapporteringsperioden. I deltagende medlemsstater, hvor den nationale centralbank er den eneste møntudstedende enhed, svarer summen af den pålydende værdi af de i datapost 5.1 og 5.3 anførte lagre til den pålydende værdi, som indberettes under datapost 6.3

5.1.

Krediterede lagre af mønter, der er bestemt til at sættes i omløb hos møntudstedende enheder

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, der er krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e), hos den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter

5.2.

Antal krediterede mønter til samlerbrug hos møntudstedende enheder

Det samlede antal mønter til samlerbrug i omløb, der er krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e), hos den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter

5.3.

Værdien af krediterede mønter til samlerbrug hos møntudstedende enheder

Den samlede pålydende værdi af mønter til samlerbrug, der er krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e), hos den nationale centralbank og møntudstedende tredjeparter

6.   

Yderligere dataposter

Som beholdningsdata vedrører disse dataposter ultimo rapporteringsperioden

6.1.

Overskud af mønter

Mønter, der er bestemt til at sættes i omløb ud over et bestemt maksimalt niveau af møntlagre på nationalt plan. Disse møntlagre er til rådighed til levering til andre (fremtidige) deltagende medlemsstater efter anmodning. Den nationale centralbank fastsætter det maksimale niveau af møntlagre, eventuelt i samarbejde med den lovmæssige udsteder

6.2.

Mangel på mønter

Mangel på mønter, der er bestemt til at sættes i omløb under et bestemt minimumsniveau af møntlagre på nationalt plan. Den nationale centralbank fastsætter minimumsniveauet af møntlagre, eventuelt i samarbejde med den lovmæssige udsteder

6.3.

Værdi af lagre krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e) af den nationale centralbank

Den nationale centralbanks lagre af mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, og mønter til samlerbrug, som krediteres lovmæssig(e) udsteder(e), uanset deres status som lovligt betalingsmiddel. Heri indgår lagre, som er krediteret den lovmæssige udsteder i den nationale centralbanks medlemsstat, og lagre, der er modtaget fra andre deltagende medlemsstater for den pålydende værdi (de modtagne mønter krediteres den lovmæssige udsteder i den leverende medlemsstat, men indgår i den modtagende nationale centralbanks krediterede lagre).

Leveringer og/eller modtagelser til produktionsomkostninger har ingen indvirkning på denne datapost

7.   

Dataposter for fremtidige deltagende medlemsstater

Disse dataposter vedrører ultimo rapporteringsperioden

7.1.

Lagre af ante-lovligt betalingsmiddel

Euromønter, der er bestemt til at sættes i omløb, hos en fremtidig national centralbank i Eurosystemet og møntudstedende tredjeparter i den fremtidige deltagende medlemsstat med henblik på overgangen til eurosedler og -mønter

7.2.

Forhåndsudsendelse

Euromønter hos godkendte modparter, som opfylder kravene for at modtage euromønter, der er bestemt til at sættes i omløb, til forhåndsudsendelse inden overgangen til eurosedler og -mønter i henhold til retningslinje ECB/2006/9

7.3.

Forhåndsvideresendelse

Euromønter, der er bestemt til at sættes i omløb, der forhåndsvideresendes af godkendte modparter til professionelle tredjeparter i henhold til retningslinje ECB/2006/9. Med henblik på CIS 2-indberetningen omfatter dette euromønter som begyndersæt til offentligheden

DEL 3

CIS 2-registreringsregler for flytninger af euromønter mellem (fremtidige) deltagende medlemsstater

1.   Indledning

I denne del fastlægges de fælles registreringsregler for flytninger af mønter mellem de deltagende medlemsstater, især mellem nationale centralbanker, for at sikre konsistensen af dataene i CIS 2 om den nationale netto- og bruttoudstedelse af mønter. Da møntoverførsler kan inddrage både nationale centralbanker/fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet og møntudstedende tredjeparter, henvises der herefter konsekvent til disse under ét under betegnelsen »medlemsstater«.

For fremtidige deltagende medlemsstater gælder disse regler alt andet lige.

2.   Møntflytninger mellem leverende og modtagende medlemsstater

For møntoverførsler mellem medlemsstaterne sondres mellem overførsel til pålydende værdi og overførsel til produktionsomkostninger. I begge tilfælde medfører overførsler mellem de møntudstedende enheder i den leverende medlemsstat og den modtagende medlemsstat ikke ændringer i den nationale nettoudstedelse.

I nedenstående tabeller i denne del indikerer et +, at der er registreret en stigning, mens et – indikerer, at der er registreret et fald i CIS 2.

2.1.   Registreringsregler for overførsler af mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, til pålydende værdi

Datapost, nr. og navn

Leverende medlemsstat

Modtagende medlemsstat

2.1.

Møntlagre

+

4.1.

Overførsel af mønter til omløb

+

 

4.2.

Modtagelse af mønter til omløb

 

+

5.1.

Krediterede lagre af mønter til omløb hos møntudstedende enheder

(–)

(se note c) nedenfor)

+

(se note d) nedenfor)

6.3.

Værdi af beholdninger krediteret til de(n) lovmæssige udsteder(e) af den nationale centralbank

(–)

(se note c) nedenfor)

+

(se note d) nedenfor)

a)

»Mønter udstedt til offentligheden« i den leverende medlemsstat (datapost 3.1) og »mønter returneret fra offentligheden« i den modtagende medlemsstat (datapost 3.2) forbliver uændret.

b)

Kontiene vedrørende »oprettede« mønter inden for den leverende medlemsstats og den modtagende medlemsstats likviditetsstyringssystemer forbliver uændrede (hvor dette er relevant).

c)

»Krediterede lagre af mønter til omløb hos møntudstedende enheder« (datapost 5.1) i den leverende medlemsstat reduceres enten, hvis de leverede mønter tidligere var krediteret den lovmæssige udsteder i den leverende medlemsstat, eller forbliver uændret, hvis de leverede mønter tidligere var oprettet, men ikke krediteret den lovmæssige udsteder.

d)

»Krediterede lagre af mønter til omløb hos møntudstedende enheder« (datapost 5.1) i den modtagende medlemsstat øges, fordi de modtagne mønter repræsenterer krediterede mønter (dvs. krediteret den lovmæssige udsteder i den leverende medlemsstat).

e)

Ovenstående registreringer påvirker den nationale bruttoudstedelse således:

Leverende medlemsstat: uændret, hvis de leverede mønter tidligere er oprettet til og krediteret den lovmæssige udsteder, og øget, hvis de leverede mønter tidligere er oprettet til, men ikke krediteret den lovmæssige udsteder.

Modtagende medlemsstat: uændret.

2.2.   Registreringsregler for flytninger af mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, til produktionsomkostninger

Datapost, nr. og navn

Leverende medlemsstat

Modtagende medlemsstat

2.1.

Møntlagre

+

a)

Der foretages ingen registrering under »overførsel og modtagelse af mønter til omløb«.

b)

Flytninger til produktionsomkostninger påvirker ikke den nationale bruttoudstedelse i den leverende og den modtagende medlemsstat.

2.3.   Afstemning af data vedrørende møntbevægelser

Del 3, afsnit 3, i bilag I om afstemning af data vedrørende møntflytninger gælder alt andet lige.


(1)  Dataene er opdelt efter de relevante møntudstedende enheder, dvs. national centralbank (NCB), møntfabrik, staten, offentlig repræsentant og/eller privat repræsentant.

(2)  Møntudstedende enheder er den nationale centralbank, møntfabrikker, staten, offentlige repræsentanter og/eller private repræsentanter.

(3)  Dataene indberettes på frivilligt grundlag.

(4)  Møntudstedende enheder er møntfabrikker, staten, offentlige repræsentanter og/eller private repræsentanter.


BILAG III

Data om kontantinfrastruktur og referencerammen

For alle dataposter indberettes tallene som positive hele tal.

1.   

Dataposter om kontantinfrastruktur vedrørende nationale centralbanker

Disse dataposter vedrører ultimo rapporteringsperioden

1.1.

Antal filialer af den nationale centralbank

Alle filialer af den nationale centralbank, som leverer kontanttjenester til kreditinstitutter og andre professionelle kunder

1.2.

Lagerkapacitet

Den nationale centralbanks samlede sikre seddellagerkapacitet, angivet i mio. sedler og beregnet på grundlag af 20-eurosedlen

1.3.

Sorteringskapacitet

Den samlede seddelsorteringskapacitet (dvs. det samlede maksimale teoretiske gennemløb) hos den nationale centralbanks seddelsorteringsmaskiner, som er i drift, angivet i tusinde sedler pr. time og beregnet på grundlag af 20-eurosedlen

1.4.

Transportkapacitet

Den samlede transportkapacitet (dvs. den maksimale lastningskapacitet) hos den nationale centralbanks pansrede lastbiler i brug, angivet i tusinde sedler og beregnet på grundlag af 20-eurosedlen

2.   

Dataposter vedrørende generel kontantinfrastruktur og referencerammen

Disse dataposter vedrører ultimo rapporteringsperioden

2.1.

Antal filialer af kreditinstitutter

Alle filialer af kreditinstitutter med hjemsted i den deltagende medlemsstat, som leverer detail- eller en gros-kontanttjenester

2.2.

Antal afsidesliggende filialer af kreditinstitutter

Alle filialer af kreditinstitutter, som klassificeres som »afsidesliggende filialer« ifølge referencerammen (1)

2.3.

Antal pengetransportvirksomheder

Alle pengetransportvirksomheder med hjemsted i den deltagende medlemsstat, som transporterer kontanter (2)  (3)

2.4.

Antal kontantdepoter, som ikke ejes af national centralbank

Alle kontantdepoter med hjemsted i den deltagende medlemsstat, som ejes af kreditinstitutter, pengetransportvirksomheder og andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed (2)  (3)

2.5.

Antal kontantautomater (ATM), som drives af kreditinstitutter

Alle ATM, som drives under kreditinstitutter med hjemsted i den deltagende medlemsstat, uanset hvem der genfylder disse automater.

2.6.

Antal andre kontantautomater

Alle ATM, som drives af andre enheder end kreditinstitutter med hjemsted i den deltagende medlemsstat (fx automater i detailudsalg eller dagligvarebutikker) (2)

2.7.

Antal kundebetjente hæveautomater (CRM), som drives af kreditinstitutter

Alle kundebetjente hæveautomater i den deltagende medlemsstat, som drives af kreditinstitutter (1)

2.8.

Antal kundebetjente indskudsautomater, som drives af kreditinstitutter

Alle kundebetjente indskudsautomater i den deltagende medlemsstat, som drives af kreditinstitutter (1)

2.9.

Antal medarbejderbetjente maskiner til seddelhåndtering, som drives af kreditinstitutter

Alle medarbejderbetjente maskiner til seddelhåndtering i den deltagende medlemsstat, som anvendes til recirkuleringsformål af kreditinstitutter (1)

2.10.

Antal medarbejderbetjente back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed

Alle medarbejderbetjente seddelsorteringsmaskiner i den deltagende medlemsstat, som anvendes til recirkuleringsformål af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, og som er omfattet af referencerammen, med hjemsted i den pågældende medlemsstat

3.   

Operationelle dataposter vedrørende rammerne for recirkulering af eurosedler (4)

Som strømdata dækker disse dataposter hele rapporteringsperioden og indberettes i antal, opdelt efter seddelværdi.

3.1.

Antal sedler, som recirkuleres til kunder af kreditinstitutter

Sedler, som er modtaget af kreditinstitutter fra kunder, kontrolleret i back office-seddelsorteringsmaskiner i overensstemmelse med referencerammen og enten udbetalt til kunder eller stadig holdes med henblik på udbetaling til kunderne

3.2.

Antal sedler, som recirkuleres til kunder af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed

Sedler, der er modtaget af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, fra kreditinstitutter, kontrolleret i back office-seddelsorteringsmaskiner i overensstemmelse med referencerammen af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, og enten leveret til kreditinstitutter eller stadig holdes med henblik på levering til kreditinstitutter

3.3.

Antal sedler, der er kontrolleret i back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af kreditinstitutter

Sedler, der er kontrolleret for ægthed og kvalitet i medarbejderbetjente back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af kreditinstitutter med hjemsted i den deltagende medlemsstat

3.4.

Antal sedler, der er kontrolleret i back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed

Sedler, der er kontrolleret for ægthed og kvalitet i medarbejderbetjente back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, med hjemsted i den deltagende medlemsstat

3.5.

Antal sedler, der er frasorteret som kassable i back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af kreditinstitutter

Sedler, der er frasorteret som kassable i medarbejderbetjente back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af kreditinstitutter med hjemsted i den deltagende medlemsstat

3.6.

Antal sedler, der er frasorteret som kassable i back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed

Sedler, der er frasorteret som kassable i medarbejderbetjente back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed, med hjemsted i den deltagende medlemsstat


(1)  Alle kreditinstitutter, som er omfattet af referencerammen og har hjemsted i den deltagende medlemsstat.

(2)  Indberetning af data afhænger af, om de er til rådighed i den deltagende medlemsstat. De nationale centralbanker informerer ECB om omfanget af deres indberetning.

(3)  De nationale centralbanker indberetter data, der som minimum dækker kreditinstitutter og/eller pengetransportvirksomheder, som er omfattet af referencerammen. De nationale centralbanker informerer ECB om omfanget af deres indberetning.

(4)  Sedler, som recirkuleres i afsidesliggende bankfilialer, er ikke omfattet.


BILAG IV

CIS 2-referencedata og systemparametre, som vedligeholdes af ECB

ECB registrerer referencedata og systemparametre samt deres gyldighedsperioder. Denne information er synlig for alle brugere i de nationale centralbanker og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet. Referencedata og systemparametre vedrørende euromønter er endvidere synlige for alle godkendte tredjepartsbrugere.

1.   

Referencedata

1.1.

Godkendt møntudstedelse

Det godkendte omfang, angivet i værdi, af euromønter til omløb og euromønter til samlerbrug, som en (fremtidig) deltagende medlemsstat må udstede i et bestemt kalenderår i henhold til den gældende beslutning om udstedelse af mønter (1)

1.2.

Benchmarks for logistiske seddellagre

Mængden af logistiske lagre for hver seddelværdi og national centralbank, der anvendes som reference for den årlige produktionsplanlægning i overensstemmelse med en separat ECB-retsakt om forvaltning af seddellagre. Desuden indføres og vedligeholdes driftsmarginer vedrørende disse mængder for hver seddelværdi og national centralbank

1.3.

Andele af kapitalindskudsnøglen

De nationale centralbankers andele i ECB's kapitalindskudsnøgle, som beregnes på grundlag af beslutning ECB/2006/21 og udtrykkes i procent (2)

2.   

Systemparametre

2.1.

Attributter for nationale centralbanker

Information om: i) eksistensen af NHTO-ordninger i de deltagende medlemsstater; ii) de forskellige møntudstedende enheder i de deltagende medlemsstater; iii) nationale centralbankers og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemets status med hensyn til omfanget af indberetningen af CIS 2-data til ECB; iv) hvorvidt de nationale centralbanker modtager automatiske meddelelser om databegivenheder; og v) hvorvidt de nationale centralbanker modtager regelmæssig automatisk overførsel af alle nationale centralbankers og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemets CIS 2-data

2.2.

Forhold mellem ECI-banker og nationale centralbanker

Navne på individuelle ECI-banker og angivelse af den nationale centralbank, som administrerer disse ECI-banker og forsyner dem med eurosedler

2.3.

Serie-/variant-/pålydendestatus

Information om, hvorvidt enkelte pålydende værdier af seddel- og møntserier og seddelvarianter endnu ikke er blevet lovligt betalingsmiddel (status som præ-lovligt betalingsmiddel) er lovligt betalingsmiddel eller er ophørt med at være lovligt betalingsmiddel (status som post-lovligt betalingsmiddel)

2.4.

Datapostattributter

For alle dataposter defineret i bilag I-III: information om, i) hvilke opdelingsniveauer der findes; ii) hvorvidt dataposten er en kategori 1-, kategori 2-, eller en event-driven datapost; og iii) hvorvidt dataposten er indberettet af en national centralbank og/eller fremtidig national centralbank i Eurosystemet

2.5.

Tolerancetærskler for plausibilitet

Specifikation af de tolerancetærskler, der anvendes for de individuelle korrekthedskontrolprocedurer, som er angivet i bilag VI


(1)  Ved gældende beslutning om udstedelse af mønter forstås ECBs beslutning(er) om godkendelse af omfanget af møntudstedelse for et specifikt år, hvor den seneste er beslutning ECB/2007/16 af 23. november 2007 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2008 (EUT L 317 af 5.12.2007, s. 81).

(2)  Afgørelse ECB/2006/21 af 15. december 2006 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank (EUT L 24 af 31.1.2007, s. 1).


BILAG V

Fuldstændighedskontrol af data, som er sendt af nationale centralbanker og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet

1.   Indledning

Data, som er sendt af nationale centralbanker og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet, kontrolleres for fuldstændighed i CIS 2. På grund af dataposternes forskelligartethed sondres mellem på den ene side kategori 1- og kategori 2-dataposter, hvor der skal indberettes data for hver rapporteringsperiode, og på den anden side event-driven dataposter, som kun skal indberettes, hvis den underliggende begivenhed indtræffer i rapporteringsperioden.

CIS 2 kontrollerer, om alle dataposter i kategori 1 og kategori 2 indgår i den første datameddelelse, som sendes af en national centralbank for en rapporteringsperiode, idet der tages højde for de systemparametre vedrørende attributter for nationale centralbanker og forhold mellem ECI-banker og nationale centralbanker, der er angivet i afsnit 2 i tabellen i bilag IV. Hvis mindst en kategori 1-datapost mangler eller er ufuldstændig, afviser CIS 2 den første datameddelelse, og den nationale centralbank skal sende datameddelelsen igen. Hvis kategori 1-dataposterne er fuldstændige, men mindst en kategori 2-datapost mangler eller er ufuldstændig, i en national centralbanks første datameddelelse, accepterer CIS 2 den første datameddelelse og lagrer den i den centrale database, idet der dog vises en advarsel i den webbaserede online applikation for hver enkelt datapost, som er berørt. Denne advarsel er synlig for alle brugere i ECB, nationale centralbanker og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet og for mønters vedkommende synlig for alle godkendte tredjepartsbrugere. Advarsler er synlige, indtil den pågældende nationale centralbank sender en eller flere reviderede datameddelelser, som tilfører de manglende data i den første datameddelelse. For event-driven dataposter køres ikke fuldstændighedskontrol i CIS 2.

2.   Fuldstændighedskontrol af euroseddeldata

Datapost(er), nr. og navn

Opdeling efter serie/variant og efter seddelværdi

Opdelt efter ECI-bank

Dataposttype

1.1-1.3.

Kumulative dataposter

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

Alle kombinationer med status som præ-lovligt betalingsmiddel og post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

2.1-2.6.

Lagre i Eurosystemet

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

Alle kombinationer med status som præ-lovligt betalingsmiddel og post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

2.7-2.10.

Lagre hos NHTO-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

Alle kombinationer med status som præ-lovligt betalingsmiddel og post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

2.11-2.15.

Lagre hos ECI-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle ECI-banker, som administreres af den nationale centralbank

kategori 1

Alle kombinationer med status som post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

2.16-2.19.

Krydstjek-dataposter

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel og præ-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

3.1.

Sedler udstedt af nationale centralbanker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

3.2.

Sedler, der er overført fra national centralbank til NHTO-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

Alle kombinationer med status som præ-lovligt betalingsmiddel

event-driven

3.3.

Sedler, der er overført fra national centralbank til ECI-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle ECI-banker, som administreres af den nationale centralbank

event-driven

3.4.

Sedler, der er returneret til national centralbank

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

Alle kombinationer med status som post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

3.5.

Sedler, der er overført fra NHTO-banker til national centralbank

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

Alle kombinationer med status som præ-lovligt betalingsmiddel og post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

3.6.

Sedler, der er overført fra ECI-banker til national centralbank

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle ECI-banker, som administreres af den nationale centralbank

event-driven

Alle kombinationer med status som post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

3.7.

Sedler kontrolleret af national centralbank

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

3.8.

Sedler, der er frasorteret som kassable af national centralbank

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

3.9.

Sedler, der er sat i omløb af NHTO-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

3.10.

Sedler, der er returneret til NHTO-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

Alle kombinationer med status som post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

3.11.

Sedler, der er kontrolleret af NHTO-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

3.12.

Sedler, der er frasorteret som kassable af NHTO-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

3.13.

Sedler, der er sat i omløb af ECI-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle ECI-banker, som administreres af den nationale centralbank

kategori 1

3.14.

Sedler, der er returneret til ECI-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle ECI-banker, som administreres af den nationale centralbank

kategori 1

Alle kombinationer med status som post-lovligt betalingsmiddel

Alle ECI-banker, som administreres af den nationale centralbank

event-driven

3.15.

Sedler, der er kontrolleret af ECI-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle ECI-banker, som administreres af den nationale centralbank

kategori 2

3.16.

Sedler, der er frasorteret som kassable af ECI-banker

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle ECI-banker, som administreres af den nationale centralbank

kategori 2

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig national centralbank

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel og præ-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

4.2.

Overførsel af sedler

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel, præ-lovligt betalingsmiddel og post-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

4.3.

Modtagelse af sedler

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel, præ-lovligt betalingsmiddel og post-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

5.1-5.3.

Dataposter for fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel og præ-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

3.   Fuldstændighedskontrol af data om euromønter

Datapost(er), nr. og navn

Opdeling efter serie og møntværdi

Opdeling efter enhed

Dataposttype

1.1.

National nettoudstedelse af mønter til omløb

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 1

Alle kombinationer med status som post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

1.2.

National nettoudstedelse af mønter til samlerbrug (antal)

-

-

kategori 2

1.3.

National nettoudstedelse af mønter til samlerbrug (værdi)

-

-

kategori 2

2.1.

Møntlagre

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle møntudstedende tredjeparter, hvorfra den nationale centralbank indsamler beholdningsdata om mønter

kategori 1

Alle kombinationer med status som præ-lovligt betalingsmiddel eller post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

3.1.

Mønter, der er udstedt til offentligheden

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle møntudstedende tredjeparter, hvorfra den nationale centralbank indsamler strømdata om mønter

kategori 1

3.2.

Mønter, der er returneret fra offentligheden

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle møntudstedende tredjeparter, hvorfra den nationale centralbank indsamler strømdata om mønter

kategori 1

Alle kombinationer med status som post-lovligt betalingsmiddel

event-driven

3.3.

Kontrollerede mønter

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle møntudstedende tredjeparter, hvorfra den nationale centralbank indsamler strømdata om mønter

kategori 2

3.4.

Mønter, der er frasorteret som kassable

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

Alle møntudstedende tredjeparter, hvorfra den nationale centralbank indsamler strømdata om mønter

kategori 2

4.1.

Overførsel af mønter til omløb

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel eller post-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

4.2.

Modtagelse af mønter til omløb

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel eller post-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

5.1.

Krediterede lagre af mønter til omløb hos møntudstedende enheder

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

kategori 2

Alle kombinationer med status som præ-lovligt betalingsmiddel eller post-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

5.2.

Antal krediterede mønter til samlerbrug hos møntudstedende enheder

-

-

kategori 2

5.3.

Værdien af krediterede mønter til samlerbrug hos møntudstedende enheder

-

-

kategori 2

6.1.

Overskud af mønter

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

6.2.

Mangel på mønter

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

6.3.

Værdi af lagre krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e) af den nationale centralbank

-

-

kategori 1

7.1-7.3.

Dataposter for fremtidige deltagende medlemsstater

Alle kombinationer med status som lovligt betalingsmiddel eller præ-lovligt betalingsmiddel

-

event-driven

4.   Fuldstændighedskontrol for data vedrørende kontantinfrastruktur og referencerammen

Datapost, nr. og navn

Opdeling efter seddelværdi

Dataposttype

Dataposter om kontantinfrastruktur med relation til nationale centralbanker

1.1.

Antal filialer af national centralbank

-

kategori 2

1.2.

Lagerkapacitet

-

kategori 2

1.3.

Sorteringskapacitet

-

kategori 2

1.4.

Transportkapacitet

-

kategori 2

Dataposter vedrørende generel kontantinfrastruktur og referencerammen

2.1.

Antal filialer af kreditinstitutter

-

kategori 2

2.2.

Antal afsidesliggende filialer af kreditinstitutter

-

event-driven

2.3.

Antal pengetransportvirksomheder

-

event-driven

2.4.

Antal kontantdepoter, som ikke ejes af nationale centralbanker

-

event-driven

2.5.

Antal kontantautomater (ATM), som drives af kreditinstitutter

-

kategori 2

2.6.

Antal andre kontantautomater

-

event-driven

2.7.

Antal kundebetjente hæveautomater (CRM), som drives af kreditinstitutter

-

event-driven

2.8.

Antal kundebetjente indskudsautomater, som drives af kreditinstitutter

-

event-driven

2.9.

Antal medarbejderbetjente maskiner til seddelhåndtering, som drives af kreditinstitutter

-

event-driven

2.10.

Antal medarbejderbetjente back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed

-

event-driven

Operationelle dataposter vedrørende referencerammen

3.1.

Antal sedler, som recirkuleres til kunderne af kreditinstitutter

Alle seddelværdier, for hvilke der er mindst en serie-/variant-/seddelværdikombination, med status som lovligt betalingsmiddel i mindst en måned inden for rapporteringsperioden

event-driven

3.2.

Antal sedler, som recirkuleres til kunderne af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed

Alle seddelværdier, for hvilke der er mindst en serie-/variant-/seddelværdikombination, med status som lovligt betalingsmiddel i mindst en måned inden for rapporteringsperioden

event-driven

3.3.

Antal sedler, der er kontrolleret i back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af kreditinstitutter

Alle seddelværdier, for hvilke der er mindst en serie-/variant-/seddelværdikombination, med status som lovligt betalingsmiddel i mindst en måned inden for rapporteringsperioden

event-driven

3.4.

Antal sedler, der er kontrolleret i back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed

Alle seddelværdier, for hvilke der er mindst en serie-/variant-/seddelværdikombination, med status som lovligt betalingsmiddel i mindst en måned inden for rapporteringsperioden

event-driven

3.5.

Antal sedler, der er frasorteret som kassable i back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af kreditinstitutter

Alle seddelværdier, for hvilke der er mindst en serie-/variant-/ seddelværdikombination, med status som lovligt betalingsmiddel i mindst en måned inden for rapporteringsperioden

event-driven

3.6.

Antal sedler, der er frasorteret som kassable i back office-seddelsorteringsmaskiner, som drives af andre, der håndterer kontanter som led i deres virksomhed

Alle seddelværdier, for hvilke der er mindst en serie-/variant-/ seddelværdikombination, med status som lovligt betalingsmiddel i mindst en måned inden for rapporteringsperioden

event-driven


BILAG VI

Korrekthedskontrol af data, som er sendt af nationale centralbanker og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet

1.   Indledning

Data, som er sendt til ECB af nationale centralbanker og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet, kontrolleres med hensyn til korrekthed i CIS 2, hvor der sondres mellem to former for kontrol, nemlig »skal-kontrol« og »bør-kontrol«.

En »skal-kontrol« er en korrekthedskontrol, hvor dataene skal godkendes, uden at tolerancetærsklen overskrides. Hvis en »skal-kontrol« giver negativt resultat, behandles de underliggende data som ukorrekte, og CIS 2 afviser hele datameddelelsen fra den nationale centralbank. Grænsen er 1 % for korrekthedskontrol med et lighedstegn i ligningen (1) og nul i de resterende tilfælde.

En »bør-kontrol« er en korrekthedskontrol, hvor der anvendes en tolerancetærskel på 3 %. Hvis denne tærskel overskrides, har det ingen indvirkning på, om datameddelelsen kan accepteres i CIS 2, men der vises en advarsel i den webbaserede online applikation vedrørende denne korrekthedskontrol. Denne advarsel er synlig for alle brugere i nationale centralbanker og fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet og for mønters vedkommende synlig for alle godkendte tredjepartsbrugere.

Der udføres korrekthedskontrol for sedler og mønter med status som lovligt betalingsmiddel, separat for hver enkelt kombination af serier og pålydende værdier. For sedlers vedkommende udføres kontrollen også for hver enkelt kombination af variant og seddelværdi, hvis der eksisterer varianter. Der udføres også korrekthedskontrol i forbindelse med data om overførsler af sedler (kontrol 5.1 og 5.2) og i forbindelse med data om overførsler af mønter (kontrol 6.6) i tilfælde af status som præ-lovligt betalingsmiddel og post-lovligt betalingsmiddel.

2.   Korrekthedskontrol vedrørende national nettoudstedelse af sedler

Hvis en ny serie, variant eller seddelværdi bliver lovligt betalingsmiddel, udføres denne korrekthedskontrol fra den første rapporteringsperiode, hvor serien/varianten/seddelværdien er lovligt betalingsmiddel. I dette tilfælde er den nationale nettoudstedelse for den foregående rapporteringsperiode (t-l) nul.

2.1.   National nettoudstedelse af sedler (bør-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperiode

Opdelinger og rapporterende national centralbank

National nettoudstedelse ifølge beholdningsmetoden for perioden t

-

National nettoudstedelse ifølge beholdningsmetoden for perioden (t-l)

=

 

 

3.1.

Sedler udstedt af national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

3.9.

Sedler, der er sat i omløb af NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

Σ

3.13.

Sedler, der er sat i omløb af ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

3.4.

Sedler, der er returneret til national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

3.10.

Sedler, der er returneret til NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Σ

3.14.

Sedler, der er returneret til ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Den nationale nettoudstedelse ifølge beholdningsmetoden beregnes som angivet i tabellen nedenfor.

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperiode

Opdelinger og rapporterende national centralbank

National nettoudstedelse ifølge beholdningsmetoden for perioden t =

 

 

1.1.

Oprettede sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

1.2.

Sedler, der er destrueret online

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

1.3.

Sedler, der er destrueret offline

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.1.

Eurosystemets strategiske lager af nye sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.2.

Eurosystemets strategiske lager af sedler i god stand

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.3.

Logistiske lagre af nye sedler hos national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.4.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.5.

Lagre af kassable sedler (som skal destrueres) hos national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.6.

Lagre af ukontrollerede sedler hos national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.7.

Logistiske lagre af nye sedler hos NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.8.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.9.

Lagre af kassable sedler hos NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

2.10.

Lagre af ukontrollerede sedler hos NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Σ

2.11.

Logistiske lagre af nye sedler hos ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Σ

2.12.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Σ

2.13.

Lagre af kassable sedler hos ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Σ

2.14.

Lagre af ukontrollerede sedler hos ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Σ

2.15.

Logistiske lagre af sedler i transit til eller fra ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

3.   Korrekthedskontrol vedrørende seddellagre

Korrekthedskontrol vedrørende seddellagre anvendes først fra den anden rapporteringsperiode, hvor en national centralbank indberetter CIS 2-data til ECB.

Hvis en serie, variant eller seddelværdi bliver lovligt betalingsmiddel, udføres denne korrekthedskontrol først fra den anden rapporteringsperiode, hvor serien, varianten eller seddelværdien er lovligt betalingsmiddel.

For nationale centralbanker, som for nylig har indført euro (dvs. tidligere fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet) anvendes korrekthedskontrol vedrørende seddellagre fra den anden rapporteringsperiode efter indførelsen af euro.

3.1.   Udvikling i nye sedler i Eurosystemets strategiske lager (ESS) (skal-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperiode

Opdelinger og rapporterende national centralbank

 

 

2.1.

Eurosystemets strategiske lager af nye sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

=

 

 

2.1.

Eurosystemets strategiske lager af nye sedler

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

hvor

»til lagertype« = ESS

+

Σ

4.3.

Modtagelse af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k,

hvor

kvaliteten = ny OG »til lagertype« = ESS

Σ

4.2.

Overførsel af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k,

hvor

kvaliteten = ny OG (»fra lagertype« = ESS ELLER »fra lagertype« = produktion) OG »til lagertype« = ESS

Før der kan udstedes nye sedler til Eurosystemets strategiske lager, overføres de til den udstedende nationale centralbanks logistiske lager (LS).

3.2.   Udvikling i sedler i god stand i Eurosystemets strategiske lager (ESS) (skal-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperiode

Opdelinger og rapporterende national centralbank

 

 

2.2.

Eurosystemets strategiske lager af sedler i god stand

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

=

 

 

2.2.

Eurosystemets strategiske lager af sedler i god stand

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

Σ

4.3.

Modtagelse af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k hvor kvaliteten = i god stand OG »til lagertype« = ESS

Σ

4.2.

Overførsel af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k hvor kvaliteten = i god stand OG »fra lagertype« = ESS

Før sedler i god stand i Eurosystemets strategiske lager kan udstedes, overføres de til den udstedende nationale centralbanks logistiske lager (LS).

3.3.   Udvikling i logistiske lagre (LS) af nye sedler og sedler i god stand (bør-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperiode

Opdelinger og rapporterende national centralbank

 

 

2.3.

Logistiske lagre af nye sedler hos national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

2.4.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

=

 

 

2.3.

Logistiske lagre af nye sedler hos national centralbank

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

2.4.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos national centralbank

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k hvor »til lagertype« = LS

+

Σ

4.3.

Modtagelse af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k hvor kvaliteten = ny eller i god stand OG »til lagertype« = LS

Σ

4.2.

Overførsel af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k hvor kvaliteten = ny eller i god stand OG (»fra lagertype« = LS) ELLER (kvalitet = ny OG »fra lagertype« = produktion) OG »til lagertype« = LS)

 

3.1.

Sedler udstedt af national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

3.7.

Sedler, der er kontrolleret af national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

3.8.

Sedler, der er frasorteret som kassable af national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

3.2.

Sedler, der er overført fra national centralbank til NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Σ

3.3.

Sedler, der er overført fra national centralbank til ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k


3.4.   Udvikling i lagre af ukontrollerede sedler (bør-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

 

 

2.6.

Lagre af ukontrollerede sedler hos national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

=

 

 

2.6.

Lagre af ukontrollerede sedler hos national centralbank

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

3.7.

Sedler kontrolleret af national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

3.4.

Sedler, der er returneret til national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

3.5.

Sedler, der er overført fra NHTO-banker til national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

Σ

3.6.

Sedler, der er overført fra ECI-banker til national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

Σ

4.3.

Modtagelse af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k hvor kvalitet = ukontrolleret

Σ

4.2.

Overførsel af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k hvor kvalitet = ukontrolleret

Alle modtagelser af ukontrollerede sedler registreres hos den modtagende nationale centralbank med »til lagertype« = LS.

Alle overførsler af ukontrollerede sedler registreres hos den leverende nationale centralbank med »fra lagertype« = LS og med »til lagertype« = LS.

3.5.   Udvikling i seddellagre hos NHTO-banker (bør-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

 

2.7.

Logistiske lagre af nye sedler hos NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

2.8.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

2.9.

Lagre af kassable sedler hos NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

2.10.

Lagre af ukontrollerede sedler hos NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

=

 

2.7.

Logistiske lagre af nye sedler hos NHTO-banker

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

2.8.

Logistiske lagre af sedler i god stand hos NHTO-banker

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

2.9.

Lagre af kassable sedler hos NHTO-banker

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

2.10.

Lagre af ukontrollerede sedler hos NHTO-banker

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

3.2.

Sedler, der er overført fra national centralbank til NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

3.10.

Sedler, der er returneret til NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

3.5.

Sedler, der er overført fra NHTO-banker til national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

3.9.

Sedler, der er sat i omløb af NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

I denne retningslinje indgår alle sedler, der returneres fra cirkulation til NHTO-banker, i datapost 2.10 (»lagre af ukontrollerede sedler hos NHTO-banker«), indtil de er kontrolleret.

3.6.   Udvikling i ukontrollerede seddellagre hos ECI-banker (bør-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperiode

Opdelinger og rapporterende national centralbank

 

2.14.

Lagre af ukontrollerede sedler hos ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k, ECI-bank-m

=

 

2.14.

Lagre af ukontrollerede sedler hos ECI-banker

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k, ECI-bank-m

 

3.15.

Sedler, der er kontrolleret af ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k, ECI-bank-m

+

 

3.14.

Sedler, der er returneret til ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k, ECI-bank-m

I denne retningslinje indgår alle sedler, der returneres fra cirkulation til ECI-banker, i datapost 2.14 (»lagre af ukontrollerede sedler hos ECI-banker«), indtil de er kontrolleret.

3.7.   Udvikling i seddellagre hos fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet (skal-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

 

 

5.1.

Lagre af ante-lovligt betalingsmiddel

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

5.2.

Forhåndsudsendelse

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

=

 

 

5.1.

Lagre af ante-lovligt betalingsmiddel

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

5.2.

Forhåndsudsendelse

t-1

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

 

4.1.

Trykkeris levering af ny produktion til ansvarlig national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

Σ

4.3.

Modtagelse af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

hvor »fra NCB« ≠ rapporterende national centralbank-k

Σ

4.2.

Overførsel af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

hvor »til national centralbank« ≠ rapporterende national centralbank-k

4.   Korrekthedskontrol vedrørende operationelle seddelaktiviteter

4.1.   Sedler, der er frasorteret som kassable af nationale centralbanker (skal-kontrol)

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

3.8.

Sedler, der er frasorteret som kassable af national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

3.7.

Sedler kontrolleret af national centralbank

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k


4.2.   Sedler, der er frasorteret som kassable af NHTO-banker (skal-kontrol)

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperiode

Opdelinger og rapporterende national centralbank

3.12.

Sedler, der er frasorteret som kassable af NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k

3.11.

Sedler, der er kontrolleret af NHTO-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k


4.3.   Sedler, der er frasorteret som kassable af ECI-banker (skal-kontrol)

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

3.16.

Sedler, der er frasorteret som kassable af ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k, ECI-bank-m

3.15.

Sedler, der er kontrolleret af ECI-banker

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k, ECI-bank-m

5.   Korrekthedskontrol vedrørende seddeloverførsler

5.1.   Overførsler mellem forskellige lagertyper inden for en national centralbank (skal-kontrol)

Vilkår

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

HVIS

4.2.

Overførsel af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k, »til national centralbank«-m, »fra lagertype«-u, »til lagertype«-v, kvalitet-x, planlægning-y

hvor national centralbank-k = national centralbank-m

4.2.

Overførsel af sedler

t

lagertype-u ≠ lagertype-v


5.2.   Afstemning vedrørende individuelle seddeloverførsler mellem (fremtidige) nationale centralbanker (i Eurosystemet) (bør-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

Σ

4.2.

Overførsel af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-k, »til national centralbank«-m, kvalitet-n, »til lagertype«-p

=

 

4.3.

Modtagelse af sedler

t

Serie/variant-i, seddelværdi-j, rapporterende national centralbank-m, »fra national centralbank«-k, kvalitet-n, »til lagertype«-p

Sedler leveret af en national centralbank eller en fremtidig national centralbank i Eurosystemet bør være lig med sedler modtaget af en anden national centralbank eller en anden fremtidig national centralbank i Eurosystemet.

6.   Korrekthedskontrol vedrørende mønter

6.1.   Udvikling i national nettoudstedelse af mønter (bør-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

 

 

1.1.

National nettoudstedelse af mønter til omløb

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k

=

 

 

1.1.

National nettoudstedelse af mønter til omløb

t-1

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k

+

Σ

3.1.

Mønter udstedt til offentligheden

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Σ

3.2.

Mønter, der er returneret fra offentligheden

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k

Denne korrekthedskontrol anvendes fra den anden rapporteringsperiode, hvor en national centralbank indberetter CIS 2-data til ECB.

Hvis en ny serie eller møntværdi bliver lovligt betalingsmiddel, udføres denne kontrol fra den første rapporteringsperiode, hvor serien eller møntværdien er lovligt betalingsmiddel. I dette tilfælde er den nationale nettoudstedelse for den foregående rapporteringsperiode (t-l) nul.

6.2.   Afstemning af møntlagre (skal-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

Σ

2.1.

Møntlagre

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k

 

5.1.

Krediterede lagre af mønter til omløb hos møntudstedende enheder

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k

CIS 2 indsamler data om lagre (datapost 2.1), uanset om de er krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e) eller ikke. Inden for en deltagende medlemsstat skal de samlede lagre for alle møntudstedende enheder, hvor de fysisk befinder sig, være større end eller lig med de lagre, der er krediteret den lovmæssige udsteder i den pågældende medlemsstat eller de lovmæssige udstedere i andre deltagende medlemsstater.

6.3.   Sammenligning af samlede krediterede lagre med den nationale centralbanks krediterede lagre (skal-kontrol)

Matematisk tegn

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Andre oplysninger

 

Σ

5.1.

Krediterede lagre af mønter til omløb hos møntudstedende enheder

t

rapporterende national centralbank-k

Da datapost 5.1 indberettes som antal, multipliceres de enkelte tal med de respektive pålydende værdier

+

 

5.3.

Værdien af krediterede mønter til samlerbrug hos møntudstedende enheder

t

rapporterende national centralbank-k

 

 

6.3.

Værdi af lagre krediteret de(n) lovmæssige udsteder(e) af den nationale centralbank

t

rapporterende national centralbank-k


6.4.   Møntkontrol (skal-kontrol)

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

3.4.

Mønter, der er frasorteret som kassable

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k, enhed-m

3.3.

Kontrollerede mønter

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k, enhed-m


6.5.   Kontrol vedrørende overskud og mangel (skal-kontrol)

Vilkår

Datapost, navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

HVIS

6.1.

Overskud af mønter

t

Møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k

> 0

SÅ skal

6.2.

Mangel på mønter

t

Møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k

være 0 eller ikke registreret


6.6.   Afstemning vedrørende individuelle møntoverførsler mellem (fremtidige) deltagende medlemsstater (bør-kontrol)

Datapost, nr. og navn

Rapporteringsperioder

Opdelinger og rapporterende national centralbank

4.1.

Overførsel af mønter til omløb

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-k, »til medlemsstats«-m

=

4.2.

Modtagelse af mønter til omløb

t

serie-i, møntværdi-j, rapporterende national centralbank-m, »fra medlemsstats«-k

Mønter leveret af en (fremtidig) deltagende medlemsstat bør være lig med mønter modtaget af en anden (fremtidig) deltagende medlemsstat.


(1)  Den tilladte maksimale differens mellem venstre og højre side af en ligning må ikke overstige den absolutte værdi af den side af ligningen, der har den største absolutte værdi, multipliceret med grænseværdien. Korrekthedskontrollen kontrollerer, om den absolutte værdi (»venstre side« — »højre side«) er mindre end eller lig med den tilladte maksimale differens.

Eksempel:

»venstre side« = 190; »højre side« = 200; grænseværdi = 1 %; maksimal tilladt differens: 200 × 1 % = 2

Korrekthedskontrollen kontrollerer, om den absolutte værdi (190 — 200) ≤ 2

I dette eksempel er den absolutte værdi (190 — 200) = 10. Korrekthedskontrollen kan derfor ikke føre til godkendelse.


ORDLISTE

I denne ordliste defineres tekniske termer, som er anvendt i bilagene til retningslinjen.

»Begyndersæt«(Starter kit): en pakke bestående af et antal euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, med forskellige møntværdier, som angivet af de kompetente nationale myndigheder, med henblik på forhåndsvideresendelse af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, til offentligheden i en fremtidig deltagende medlemsstat.

»Eurosystemets strategiske lager«(Eurosystem Strategic Stock) (ESS): det lager af nye eurosedler og eurosedler i god stand, som nogle nationale centralbanker opbevarer for at imødekomme efterspørgsel efter eurosedler, som ikke kan imødekommes ved hjælp af logistiske lagre (1).

»Extended custodial inventory programme« eller »ECI-program«: et program, der består af aftalemæssige ordninger mellem ECB, en national centralbank og individuelle kreditinstitutter (»ECI-banker«), hvorved den nationale centralbank i) forsyner ECI-bankerne med eurosedler, som de opbevarer uden for Europa med henblik på at sætte dem i omløb; og ii) krediterer ECI-bankerne for eurosedler, som indskydes af deres kunder, kontrolleres for ægthed og kvalitet, opbevares, og hvorom der gives meddelelse til den nationale centralbank. Der er fuld sikkerhedsstillelse for de af ECI-bankerne opbevarede sedler, herunder sedler i transit mellem den nationale centralbank og ECI-bankerne, indtil de er sat i omløb af ECI-bankerne eller returneret til den nationale centralbank. Sedler, som er overført fra den nationale centralbank til ECI-banker, er en del af den nationale centralbanks oprettede sedler (datapost 1.1). Sedler, som opbevares af ECI-banker, indgår ikke i den nationale centralbanks nationale nettoudstedelse af sedler.

»Kassable sedler«(Unfit banknotes): i) eurosedler, som er returneret til nationale centralbanker, men som er uegnede til cirkulation i overensstemmelse med en separat ECB-retsakt om nationale centralbankers seddelkontrol; eller ii) eurosedler, som er returneret til kreditinstitutter, herunder NHTO-banker og ECI-banker, men som er uegnede til cirkulation i overensstemmelse med de minimumsstandarder for sortering af eurosedler, som er fastsat i referencerammen.

»Kontantdepot«(Cash centre): en centraliseret sikker facilitet, hvor eurosedler og/eller euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, håndteres efter transport fra forskellige steder.

»Logistiske lagre«(Logistical stocks) (LS): alle lagre af nye eurosedler og eurosedler i god stand, undtagen ESS, i de nationale centralbanker og, i forbindelse med denne retningslinje, i NHTO-banker og ECI-banker (1).

»Mønter, som er bestemt til at sættes i omløb«/»Mønter til omløb«(Circulation coins): euromønter, der defineres som lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (2) (dvs. for den første serie af euromønter, der blev udsendt den 1. januar 2002: 0,01 euro, 0,02 euro, 0,05 euro, 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1 euro og 2 euro). Euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, omfatter mønter, der har fået en særlig efterbehandling, og mønter af særlig kvalitet og/eller med særlig emballage samt erindringseuromønter, som er bestemt til at sættes i omløb. De sidstnævnte udsendes sædvanligvis til særlige lejligheder eller til ære for en bestemt person og udstedes til pålydende værdi i en begrænset periode og i begrænsede mængder.

»Mønter til samlerbrug«(Collector coins): euromønter, som kun er lovligt betalingsmiddel i den deltagende medlemsstat, som har udstedt dem, og som ikke er bestemt til at sættes i omløb. De afviger i pålydende værdi, billeder, størrelse og vægt fra euromønter i omløb, således at det er nemt at skelne dem fra euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb. Mønter til samlerbrug omfatter også bullionmønter (3).

»Møntomløb«(Coins in circulation): den samlede nationale nettoudstedelse af euromønter i omløb (datapost 1.1). Det bør bemærkes, at begrebet »møntomløb« ikke anvendes på nationalt plan, da det ikke kan afgøres, om mønter, der er sat i omløb i en deltagende medlemsstat, er i omløb i denne medlemsstat, og om de er returneret fra omløb til møntudstedende enheder i andre deltagende medlemsstater. Euromønter til samlerbrug indgår ikke, da disse mønter kun er lovligt betalingsmiddel i udstedelsesmedlemsstaten.

»Møntserie«(Coin series): en række euromøntværdier defineret som en serie i forordning (EF) nr. 975/98 eller en efterfølgende EF-retsakt (den første serie af euromønter, der blev udsendt den 1. januar 2002, består således af møntværdierne 0,01 euro, 0,02 euro, 0,05 euro, 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1 euro og 2 euro). Euromønter med reviderede tekniske specifikationer eller et revideret design (fx ændringer af Europakortet på den fælles side) udgør kun en ny møntserie, hvis den omtales som sådan i en ændring af forordning (EF) nr. 975/98 eller en anden EF-retsakt.

»Møntudstedende enheder«(Coin-issuing entities): organer, der af den nationale lovmæssige udsteder af euromønter har fået overdraget at sætte euromønter i omløb, eller den lovmæssige udsteder. Møntudstedende enheder kan omfatte den nationale centralbank, møntfabrikker, staten, offentlige repræsentanter og private repræsentanter. Disse møntudstedende enheder, med undtagelse af den nationale centralbank, omtales også som »møntudstedende tredjeparter«.

»National bruttoudstedelse«(National gross issuance): vedrørende euromønter: euromønter, der er bestemt til at sættes i omløb, eller euromønter til samlerbrug, der er udstedt af den lovmæssige udsteder i den deltagende medlemsstat (dvs. mønter, hvis pålydende værdi er krediteret den lovmæssige udsteder), uanset om disse mønter holdes af en national centralbank, en fremtidig national centralbank i Eurosystemet, en møntudstedende tredjepart eller offentligheden.

Hvad angår mønter, der er bestemt til at sættes i omløb, er national bruttoudstedelse = national nettoudstedelse af mønter til omløb (datapost 1.1) + krediterede lagre af mønter til omløb hos møntudstedende enheder (datapost 5.1) + overførsler af mønter til omløb siden deres indførelse (kumulativ datapost 4.1) – modtagelser af mønter til omløb siden deres indførelse (kumulativ datapost 4.2).

Hvad angår mønter til samlerbrug, er national bruttoudstedelse = national nettoudstedelse af mønter til samlerbrug (værdi) (datapost 1.3) + værdien af krediterede mønter til samlerbrug hos møntudstedende enheder (datapost 5.3).

»National nettoudstedelse af sedler«(National net issuance of banknotes): omfanget af eurosedler, der er udstedt og sat i omløb af en individuel national centralbank på et givet tidspunkt (fx ultimo rapporteringsperioden), inkl. alle eurosedler sat i omløb af alle nationale NHTO-banker og alle ECI-banker, som forvaltes af den pågældende nationale centralbank. Overførsler af sedler til andre nationale centralbanker eller fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet er ikke omfattet. Den nationale nettoudstedelse af sedler kan beregnes ved hjælp af enten i) beholdningsmetoden, som kun anvender beholdningsdata vedrørende et givet tidspunkt; eller ii) strømmetoden, der aggregerer strømdata fra datoen for sedlernes indførelse til et givet tidspunkt (dvs. ultimo rapporteringsperioden).

Beholdningsmetoden: national nettoudstedelse = oprettede sedler (datapost 1.1) – lagre af oprettede sedler (datapost 2.1-2.15) – destruerede oprettede sedler (datapost 1.2 og 1.3).

Strømmetoden: national nettoudstedelse = oprettede sedler udstedt af den nationale centralbank (inkl. sedler sat i omløb af NHTO-banker og ECI-banker) siden deres indførelse (kumulative dataposter 3.1, 3.9 og 3.13) – oprettede sedler returneret til den nationale centralbank (inkl. sedler returneret til NHTO-banker og ECI-banker) siden deres indførelse (kumulative dataposter 3.4 og 3.10 og 3.14).

»Notes held to order-ordning« eller »NHTO-ordning«(Notes-held-to-order scheme eller NHTO scheme): en ordning, der består af individuelle aftalemæssige ordninger mellem en national centralbank og visse kreditinstitutter (»NHTO-banker«) i den nationale centralbanks deltagende medlemsstat, hvorefter den nationale centralbank i) forsyner NHTO-bankerne med eurosedler, som de opbevarer i deres bygninger med henblik på at sætte dem i omløb; og ii) krediterer NHTO-bankerne for eurosedler, som indskydes af deres kunder, kontrolleres for ægthed og kvalitet, opbevares, og hvorom der gives meddelelse til den nationale centralbank. Sedler, som er overført fra den nationale centralbank til NHTO-banker, er en del af den nationale centralbanks oprettede sedler (datapost 1.1) Sedler, som opbevares af NHTO-banker, indgår ikke i den nationale centralbanks nationale nettoudstedelse af sedler.

»Nye sedler«(New banknotes): eurosedler, som endnu ikke er sat i omløb af nationale centralbanker, NHTO-banker eller ECI-banker eller forhåndsudsendt af fremtidige nationale centralbanker i Eurosystemet.

»Offentligheden«(Public): vedrørende udstedelse af euromønter: alle enheder og medlemmer af befolkningen undtagen de møntudstedende enheder i (fremtidige) deltagende medlemsstater.

»Seddelværdi/møntværdi«(Denomination): en euroseddel eller -mønts pålydende værdi som fastsat vedrørende sedler i beslutning ECB/2003/4 eller en senere ECB-retsakt og for mønter i forordning (EF) nr. 975/98 eller en senere EF-retsakt.

»Oprettede mønter«(Created coins): euromønter, som er beregnet til at sættes i omløb, som er: i) produceret af møntfabrikker med den respektive nationale side; ii) leveret til møntudstedende enheder i en deltagende medlemsstat; og iii) registreret i disse møntudstedende enheders likviditetsstyringssystemer. Dette gælder alt andet lige også for euromønter til samlerbrug.

»Seddelserie«(Banknote series): en række euroseddelværdier defineret som en serie i beslutning ECB/2003/4 af 20. marts 2003 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (4) eller i en efterfølgende ECB-retsakt (fx består den første euroseddelserie, der blev udsendt den 1. januar 2002, af seddelværdierne 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro og 500 euro). Eurosedler med ændrede tekniske specifikationer eller ændret design (fx en anden underskrift for forskellige formænd for ECB) udgør kun en ny seddelserie, hvis den omtales som sådan i en ændring til beslutning ECB/2003/4 eller en anden ECB-retsakt.

»Seddelvariant«(Banknote variant): en underserie inden for en seddelserie bestående af en eller flere euroseddelværdier med opgraderede sikkerhedselementer og/eller revideret design.

»Sedler i god stand«(Fit banknotes): i) eurosedler, som er returneret til nationale centralbanker og er egnet til cirkulation i overensstemmelse med en separat ECB-retsakt om nationale centralbankers seddelkontrol; eller ii) eurosedler, som er returneret til kreditinstitutter, herunder NHTO-banker og ECI-banker, og som er egnet til cirkulation i overensstemmelse med de minimumsstandarder for sortering af eurosedler, som er fastsat i referencerammen.

»Seddelomløb«(Banknotes in circulation): alle eurosedler udstedt af Eurosystemet og sat i omløb af de nationale centralbanker på et bestemt tidspunkt, som i forbindelse med denne retningslinje også omfatter sedler, der er sat i omløb af NHTO-banker og ECI-banker. Seddelomløb svarer til den aggregerede nationale nettoudstedelse af eurosedler. Det bør bemærkes, at begrebet »seddelomløb« ikke anvendes på nationalt plan, da det ikke kan afgøres, om sedler, der er sat i omløb i en deltagende medlemsstat, er i omløb i denne medlemsstat, eller om de er returneret fra omløb til andre nationale centralbanker, NHTO-banker eller ECI-banker.

»Ukontrollerede sedler«(Unprocessed banknotes): i) eurosedler, som er returneret til nationale centralbanker, men som ikke er kontrolleret for ægthed og kvalitet i overensstemmelse med en separat ECB-retsakt om nationale centralbankers seddelkontrol; eller ii) eurosedler, som er returneret til kreditinstitutter, herunder NHTO-banker og ECI-banker, men som ikke er kontrolleret for ægthed og kvalitet i overensstemmelse med referencerammen.


(1)  Som omhandlet i en separat ECB-retsakt om forvaltning af seddellagre.

(2)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 6.

(3)  Mønter i ædelmetal, der sælges som en investering, kaldes bullionmønter eller investeringsmønter. De produceres sædvanligvis i mængder svarende til markedets efterspørgsel og adskiller sig ikke ved nogen særlig forarbejdning eller kvalitet. Disse mønter prissættes ifølge den gældende markedspris for metalindholdet plus et mindre tillæg, som dækker produktionsomkostninger, markedsføringsomkostninger og en mindre fortjeneste.

(4)  EFT L 78 af 25.3.2003, s. 16.


Top