Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0949

2008/949/EF: Kommissionens afgørelse af 6. november 2008 om et flerårigt fællesskabsprogram i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik

OJ L 346, 23.12.2008, p. 37–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; ophævet ved 32010D0093

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/949/oj

23.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/37


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. november 2008

om et flerårigt fællesskabsprogram i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik

(2008/949/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 199/2008 fastlægges der en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data til at skabe et solidt grundlag for videnskabelige analyser af fiskeriet og for forsvarlig videnskabelig rådgivning vedrørende gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, i det følgende benævnt »FFP«.

(2)

Medlemsstaterne bør udarbejde flerårige nationale programmer til indsamling, forvaltning og anvendelse af data i overensstemmelse med det flerårige fællesskabsprogram.

(3)

Det er derfor nødvendigt at opstille et flerårigt fællesskabsprogram vedrørende indsamling af oplysninger, der er behov for til støtte for videnskabelige analyser, som kræves i forbindelse med FFP, og vedrørende forvaltning og anvendelse af disse oplysninger.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Det flerårige fællesskabsprogram, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 199/2008, fastlægges i bilaget.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2008.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1.


BILAG

FLERÅRIGT FÆLLESSKABSPROGRAM

KAPITEL I

FORMÅL OG DEFINITIONER

1.

I dette fællesskabsprogram forstås ved:

a)   aktivt fartøj: et fartøj, der har foretaget fangstoperationer (mere end 0 dage) i et kalenderår. Et fartøj, der ikke har foretaget fangstoperationer i løbet af et år, betragtes som »inaktivt«

b)   samtidig prøveudtagning: udtagning af prøver af alle eller en på forhånd fastlagt gruppe af arter samtidig fra et fartøjs fangster eller landinger

c)   havdag: enhver sammenhængende periode på 24 timer (eller del deraf), hvor et fartøj er til stede i et område og ude af havn

d)   fartøjskategori: en gruppe fartøjer i samme længdeklasse (længde overalt) og med overvejende samme fiskeredskab i årets løb, jf. tillæg III. Fartøjer kan udøve forskellige fiskeriaktiviteter i referenceperioden, men kan kun anbringes i én fartøjskategori

e)   fiskedag: hver dag henregnes til det område, hvor hovedparten af fisketiden blev anvendt den pågældende havdag. Når det drejer sig om passive redskaber, og der en dag ikke har fundet nogen operation sted fra fartøjet, men mindst ét (passivt) redskab er forblevet på havet, henregnes dagen til det område, hvor der sidst blev udsat et fiskeredskab på den pågældende fangstrejse

f)   fangstrejse: en rejse, et fiskerfartøj foretager fra et sted på kysten til et landingssted, dog ikke fiskefri rejser (dvs. en rejse, et fiskerfartøj foretager fra et sted på kysten til et landingssted, hvor det ikke udøver fiskeriaktiviteter, og hvor alle redskaber om bord er forsvarligt fastsurret og stuvet og ikke er umiddelbart tilgængelige til brug)

g)   metier: en gruppe af fangstoperationer, der er rettet mod samme arter eller gruppe af arter med anvendelse af samme redskab i samme periode i året og/eller i samme område, og som er kendetegnet ved samme fiskerimønster

h)   fartøjspopulation: alle fartøjer i EF-fiskerflåderegistret som defineret i Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister (1)

i)   udvalgt art: art, der er relevant for forvaltning, og som er omfattet af en anmodning fra et internationalt videnskabeligt organ eller en regional fiskeriforvaltningsorganisation

j)   sættetid: tid beregnet fra det tidspunkt, hvor de enkelte redskabsenheder er blevet udsat, til det tidspunkt, hvor de samme enheder begynder at blive fjernet.

2.

For følgende udtryk gælder definitionerne fra De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (www.fao.org/fi/glossary/default.asp) og STECF: anadrome arter, katadrome arter, fangster, blæksprutter, krebsdyr, dybhavsarter, demersale fisk, demersale arter, fiskerimønster, finnefisk, ferskvandsarter, redskaber, landinger, genudsætninger, store pelagiske fisk, bløddyr, anden aktivitet end fiskeri, pelagiske fisk, små pelagiske fisk, målarter.

KAPITEL II

INDHOLD OG METODE

A.   Fællesskabsprogrammernes indhold

Fællesskabsprogrammet omfatter følgende moduler:

1.

Modul for vurdering af fiskerisektoren:

Dataindsamlingsprogrammet for fiskerisektoren omfatter følgende sektioner:

a)

sektionen for indsamling af økonomiske variabler

b)

sektionen for indsamling af biologiske variabler

c)

sektionen for indsamling af tværgående variabler

d)

sektionen for forskningsundersøgelser til havs.

2.

Modul for vurdering af akvakultursektorens og forarbejdningsindustrisektorens økonomiske situation:

a)

sektionen for indsamling af økonomiske data vedrørende akvakultursektoren

b)

sektionen for indsamling af økonomiske data vedrørende forarbejdningsindustrisektoren.

3.

Modul for vurdering af fiskerisektorens konsekvenser for det marine økosystem.

4.

Modul for forvaltning og anvendelse af data omfattet af rammen for dataindsamling

B.   Præcisionsniveauer og prøveudtagningsdensitet

1.

Hvis der ikke kan opstilles kvantitative mål for prøveudtagningsprogrammerne, hverken for præcisionsniveauerne eller for stikprøvestørrelsen, foretages der pilotundersøgelser i statistisk forstand. Disse pilotundersøgelser skal vurdere problemets betydning og også spørgsmålet om nytten af fremtidige mere detaljerede undersøgelser og omkostningseffektiviteten for sådanne detaljerede undersøgelser.

2.

Hvis der kan opstilles kvantitative mål, kan de specificeres enten direkte ved stikprøvestørrelsen eller prøveudtagningsprocenten eller ved fastlæggelse af de tilstræbte præcisions- og konfidensniveauer.

3.

Når der henvises til en stikprøvestørrelse eller en prøveudtagningsprocent for en statistisk defineret population, skal stikprøvestrategierne være mindst lige så effektive som simpel tilfældig stikprøveudtagning. Disse stikprøvestrategier skal beskrives i de tilsvarende nationale programmer.

4.

Når der henvises til præcisions-/konfidensniveau, anvendes følgende sondring:

a)   Niveau 1: niveau, der gør det muligt at estimere et parameter med en præcision på plus eller minus 40 % for et konfidensniveau på 95 % eller en variationskoefficient (CV) på 20 %, der anvendes som tilnærmet værdi

b)   Niveau 2: niveau, der gør det muligt at estimere et parameter med en præcision på plus eller minus 25 % for et konfidensniveau på 95 % eller en variationskoefficient (CV) på 12,5 %, der anvendes som tilnærmet værdi

c)   Niveau 3: niveau, der gør det muligt at estimere et parameter med en præcision på plus eller minus 5 % for et konfidensniveau på 95 % eller en variationskoefficient (CV) på 2,5 %, der anvendes som tilnærmet værdi.

KAPITEL III

MODUL FOR VURDERING AF FISKERISEKTOREN

A.   Indsamling af økonomiske variabler

1.   Variabler

1.

Tillæg VI indeholder en liste over de variabler, der skal indsamles. Alle økonomiske variabler skal indsamles på årsbasis, undtagen de variabler, der betragtes som tværgående variabler, som defineret i tillæg VIII, og de variabler, der identificeres med henblik på at måle fiskeriets konsekvenser for det marine økosystem, som defineret i tillæg XIII, og som skal indsamles på mere opdelte niveauer. Populationen omfatter alle fartøjer i EF-fiskerflåderegistret pr. 1. januar. Alle økonomiske variabler skal indsamles for aktive fartøjer. For hvert fartøj, der indsamles økonomiske variabler for, jf. tillæg VI,, skal også de tilsvarende tværgående variabler, jf. tillæg VIII, indsamles.

2.

For inaktive fartøjer indsamles kun variabler vedrørende kapitalværdi (tillæg VI), fartøjskategori (tillæg VI) og kapacitet (tillæg VIII).

3.

Nationale valutaer omregnes til euro ved anvendelse af den gennemsnitlige årlige vekselkurs, der oplyses af Den Europæiske Centralbank (ECB).

2.   Opdelingsniveauer

1.

Der indberettes økonomiske variabler for hver fartøjskategori (tillæg III) og overregion (tillæg II). Der er fastlagt seks længdeklasser (ud fra »længde overalt«). Medlemsstaterne kan dog vælge en mere detaljeret opdeling af længdeklasser, hvis det er relevant.

2.

Dominanskriteriet anvendes til at placere hvert enkelt fartøj i en kategori baseret på antallet af fiskedage med anvendelse af hvert redskab. Hvis et fiskeredskab anvendes mere end alle andre tilsammen (dvs. hvis et fartøj i over 50 % af sin fisketid anvender det pågældende redskab), anbringes fartøjet i den pågældende kategori. Hvis det ikke er tilfældet, anbringes fartøjet i følgende fartøjskategori:

a)

»fartøjer, der anvender polyvalente, aktive redskaber«, hvis det kun anvender aktive redskaber

b)

»fartøjer, der anvender polyvalente, passive redskaber«, hvis det kun anvender passive redskaber

c)

»fartøjer, der anvender aktive og passive redskaber«.

3.

Hvis et fartøj driver fiskeri i mere end 1 overregion, jf. tillæg II, skal medlemsstaterne i deres nationale program forklare, hvilken overregion fartøjet er anbragt i.

4.

Hvis en fartøjskategori omfatter mindre end 10 fartøjer:

a)

kan det være nødvendigt med en gruppering med henblik på udformning af prøveudtagningsplanen og indberetning af økonomiske variabler

b)

indberetter medlemsstaterne, hvilke fartøjskategorier der er blevet grupperet på nationalt plan, med en begrundelse for grupperingen på grundlag af en statistisk analyse

c)

skal medlemsstaterne i deres årsrapport indberette antallet af fartøjer, der er udtaget prøver fra, for hver fartøjskategori, uanset om der er foretaget gruppering med henblik på indsamling eller tilvejebringelse af data

d)

skal der på regionale samordningsmøder fastlægges ensartede grupperingsmetoder vedrørende overregioner, så økonomiske variabler kan sammenlignes.

3.   Prøveudtagningsstrategi

1.

Medlemsstaterne skal beskrive de metoder, de har anvendt til estimation af de enkelte økonomiske variabler, herunder kvalitetsaspekter, i de nationale programmer.

2.

Medlemsstaterne skal sikre, at alle økonomiske variabler er konsistente og sammenlignelige, når de hidrører fra forskellige kilder (f.eks. undersøgelser, flåderegister, logbøger og salgsnotaer).

4.   Præcisionsniveauer

1.

Medlemsstaterne skal i deres årsrapport give oplysninger om kvaliteten af estimaterne (nøjagtighed og præcision).

B.   Indsamling af biologiske variabler

B1.   Metierrelaterede variabler

1.   Variabler

1.

Der skal foretages prøveudtagning for at vurdere arternes længdefordeling i fangsterne kvartalsvis og mængden af genudsætninger kvartalsvis. Der indsamles data pr. metier, der er angivet på niveau 6 i den matrix, som er opstillet i tillæg IV (1-5), og for de bestande, der er angivet i tillæg VII.

2.

Hvis det er relevant, gennemføres supplerende programmer for biologisk prøveudtagning af de usorterede landinger med henblik på at foretage et estimat over:

a)

de forskellige bestandes andel af disse landinger for så vidt angår sild i Skagerrak III a-N, Kattegat III a-S og den østlige del af Nordsøen (hver for sig), samt laks i Østersøen

b)

de forskellige arters andel af de grupper af arter, der udarbejdes internationale vurderinger for, f.eks. kulmuler, havtasker og tværmunde.

2.   Opdelingsniveau

1.

For at optimere prøveudtagningsprogrammerne kan metierer, jf. tillæg IV (1-5), slås sammen. Hvis metierer slås sammen (vertikal gruppering), fremlægges der statistisk dokumentation for de kombinerede metierers ensartethed. Hvis celler ved siden af hinanden, der repræsenterer fartøjskategorier, slås sammen (horisontal gruppering), skal dette underbygges med statistisk dokumentation. En sådan horisontal gruppering skal primært ske ved at gruppere fartøjslængdeklasser, der ligger ved siden af hinanden, uafhængigt af de fremherskende fangstmetoder, hvis det er relevant for at skelne mellem forskellige fiskerimønstre. På relevante regionale samordningsmøder søges der opnået regionale aftaler om grupperinger, som godkendes af STECF.

2.

På nationalt plan kan en metier, der er angivet på niveau 6 i den matrix, som er opstillet i tillæg IV (1-5), opdeles i flere mere præcise strata, dvs. ved at skelne mellem forskellige målarter. Ved en sådan yderligere stratifikation skal følgende to principper overholdes:

a)

De strata, der fastlægges på nationalt plan, må ikke overlappe de metierer, der er defineret i tillæg IV (1-5).

b)

De strata, der fastlægges på nationalt plan, skal tilsammen omfatte alle fangstrejser vedrørende den metier, der er angivet på niveau 6.

3.

De geografiske enheder vedrørende metierprøveudtagning er niveau 3 i tillæg I for alle regionerne, undtagen:

a)

Østersøen (ICES-område III b-d), Middelhavet og Sortehavet, hvor detailgraden er niveau 4

b)

enheder under regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, forudsat at de er metierbaserede (hvis sådanne definitioner ikke findes, skal de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer foretage relevante grupperinger).

4.

Med henblik på indsamling og aggregering af data kan geografiske enheder grupperes i regioner, jf. artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 665/2008 (2), efter godkendelse på de relevante regionale samordningsmøder.

5.

For parametrene i kapitel III, afsnit B.B1.1.2, skal der fremlægges data hvert kvartal og i overensstemmelse med matrix for flådens fiskeriaktivitet omhandlet i tillæg IV (1-5).

3.   Prøveudtagningsstrategi

1.

Vedrørende landinger:

a)

Den medlemsstat, på hvis område første salg foregår, er ansvarlig for at sikre, at der gennemføres biologisk prøveudtagning efter normerne fastlagt i dette fællesskabsprogram. Medlemsstaterne samarbejder om nødvendigt med myndighederne i tredjelande om etablering af programmer for biologisk prøveudtagning af landinger fra fartøjer, der fører de pågældende tredjelandes flag.

b)

Hvad angår prøveudtagning er det kun nødvendigt at inddrage de vigtigste metierer. For at bestemme, hvilke metierer der skal udtages prøver fra, anvender medlemsstaterne på nationalt plan følgende prioriteringssystem på niveau 6 i den matrix, som er opstillet i tillæg IV (1-5), idet gennemsnitsværdien af de 2 foregående år anvendes:

Cellerne for metierer prioriteres først efter deres andel af de samlede kommercielle landinger. Dernæst lægges andelene sammen startende med den største, indtil de når et cut-off-niveau på 90 %. Alle metierer, der tilhører disse 90 %, udvælges til prøveudtagning.

Dernæst foretages samme regnestykke for de kommercielle landingers samlede værdi, og regnestykket gentages atter for den samlede indsats (havdage). De metierer i top 90 %, der ikke var med i den foregående top 90 %, udvælges også.

STECF kan udvide udvalget med metierer, der ikke er medtaget som følge af prioriteringssystemet, men som er af særlig forvaltningsmæssig betydning.

c)

Enheden for prøveudtagning er en fangstrejse, og antallet af fangstrejser, der udtages prøver fra, skal sikre en god dækning af metieren.

d)

Præcisionsværdierne og prioriteringssystemet anføres på samme niveau som prøveudtagningsprogrammerne, dvs. på nationalt metierniveau for data, der indsamles via nationale programmer, og på regionalt metierniveau for data, der indsamles via regionalt samordnede prøveudtagningsprogrammer.

e)

Prøveudtagningsdensiteten skal stå i rimeligt forhold til den pågældende metiers relative indsats og fangstvariationer. Der skal som minimum udtages prøver fra mindst en fangstrejse pr. måned i fangstperioden for fangstrejser, der varer under to uger, og en fangstrejse pr. kvartal i øvrigt.

f)

Når der udtages prøver fra en fangstrejse, skal der udtages prøver samtidig af arterne i overensstemmelse med følgende:

Hver art i en region som defineret i tillæg II klassificeres i en gruppe efter følgende regler:

—   Gruppe 1: Arter, der har stor betydning i den internationale forvaltningsproces, herunder arter omfattet af EU-forvaltningsplaner eller EU-genopretningsplaner eller langsigtede flerårige EU-planer eller EU-handlingsplaner for bevarelse og forvaltning baseret på Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (3).

—   Gruppe 2: Andre internationalt regulerede arter og vigtige bifangstarter, der ikke er internationalt regulerede

—   Gruppe 3: Alle øvrige bifangstarter (fisk og skaldyr). Listen over gruppe 3-arter udarbejdes på regionalt plan på det relevante regionale samordningsmøde og godkendes af STECF.

g)

Arterne klassificeres i gruppe 1 og 2 som angivet i tillæg VII. Valget af prøveudtagningsplan afhænger af de pågældende arters forskelligartethed og de operationelle betingelser for prøveudtagningen. Prøveudtagningsplanen pr. metier skal omfatte såvel tidsintervaller for prøveudtagningstilfældene som valg af prøveudtagningsplan. Der er tale om følgende mulige prøveudtagningsplaner, der beskrives i skema 1:

—   Plan 1: Komplet prøveudtagning af alle arter.

—   Plan 2: I hvert tidsstratum deles prøveudtagningstilfældene i to dele. Den ene del af prøveudtagningstilfældene (x %) omfatter udtagning af prøver af alle arter på land, mens den anden del af prøveudtagningstilfældene (100-x %) kun omfatter udtagning af prøver af alle gruppe 1-arter.

—   Plan 3: I hvert tidsstratum deles prøveudtagningstilfældene i to dele. Den ene del af prøveudtagningstilfældene (x %) omfatter udtagning af prøver af alle gruppe 1- og gruppe 2-arter på land, mens den anden del af prøveudtagningstilfældene (100-x %) kun omfatter udtagning af prøver af gruppe 1-arter. I forbindelse med denne plan skal prøver af gruppe 3-arter udtages til havs.

Skema 1

Oversigt over planer for samtidig prøveudtagning

Prøvetagningsplan

Frekvens

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Plan 1

Alle prøveudtagningstilfælde

Image

Image

Image

Plan 2

x % af prøveudtagningstilfældene

Image

Image

Image

 

(100-x) % af prøveudtagningstilfældene

Image

 

 

Plan 3

x % af prøveudtagningstilfældene

Image

Image

Prøveudtagning til havs

 

(100-x) % af prøveudtagningstilfældene

Image

 

 

h)

For en given prøve registreres, hvilken prøveudtagningsplan (skema 1) der er blevet anvendt, sammen med oplysninger om, hvor komplet prøveudtagningen er:

Når der udtages prøver af en art, skal antallet af målte individer sikre kvalitet og nøjagtighed i forbindelse med den resulterende længdefrekvens. Antallet af længdeklasser i en prøve kan estimeres ud fra det omtrentlige længdeinterval i den, og på basis heraf skal antallet af målte fisk ligge mellem 3 gange antallet af længdeklasser og 5 gange antallet af længdeklasser som en første approksimering, hvis der ikke findes en statistisk optimering af prøveudtagningsplanen.

i)

Der kan anvendes andre prøveudtagningsprocedurer, forudsat at det er videnskabeligt dokumenteret, at man med disse procedurer kan nå samme mål som dem, der er beskrevet i punkt 3.1, litra g).

j)

En sammenfatning af prøveudtagningsprotokollerne, der gennemføres af medlemsstaterne, gøres disponibel for STECF via de nationale programmer for hver af de metierer, der udtages prøver af.

2.

Vedrørende genudsætninger:

a)

Prioriteringssystemet, jf. kapitel III, afsnit B.B1.3.1, litra b), anvendes til at udvælge metierer med henblik på at foretage estimation af genudsætninger. Hvis genudsætninger for en given metier skønnes at overstige 10 % af den samlede fangstmængde, og denne metier ikke er medtaget ved anvendelse af prioriteringssystemet, skal der udtages prøver fra denne metier.

b)

Enheden for prøveudtagning er en fangstrejse, og antallet af fangstrejser, der udtages prøver fra, skal sikre en god dækning af metieren.

c)

Præcisionsværdierne og prioriteringssystemet anføres på samme niveau som prøveudtagningsprogrammerne, dvs. på nationalt metierniveau for data, der indsamles via nationale programmer, og på regionalt metierniveau for data, der indsamles via regionalt samordnede prøveudtagningsprogrammer.

d)

Prøveudtagningsdensiteten skal stå i rimeligt forhold til den pågældende metiers relative indsats og/eller fangstvariationer i metieren. Der skal som minimum udtages prøver fra mindst to fangstrejser pr. kvartal.

e)

Genudsætninger skal overvåges for gruppe 1-, 2- og 3-arter, jf. definitionen i kapitel III, afsnit B.B1.3, litra 1.f), med henblik på at estimere den gennemsnitlige vægt af genudsætninger pr. kvartal. Endvidere gælder følgende:

For genudsætninger skal der foretages en kvartalsvis estimation af længdefordelingen, når de på årsbasis udgør enten over 10 % af de samlede fangster efter vægt eller over 15 % af fangsterne efter antal for gruppe 1- og gruppe 2-arter.

Når der finder genudsætninger sted for artslængdeintervaller, der ikke er repræsenteret i landingerne, skal der foretages aldersbestemmelse efter reglerne i tillæg VII.

f)

Hvis det er relevant, skal der gennemføres pilotundersøgelser, jf. kapitel II, afsnit B.1.

g)

En sammenfatning af prøveudtagningsprotokollerne, der gennemføres af medlemsstaterne, gøres disponibel for STECF via de nationale programmer for hver af de metierer, der udtages prøver af.

3.

Vedrørende rekreativt fiskeri:

a)

For rekreativt fiskeri efter de arter, der er anført i bilag IV (1-5), skal medlemsstaterne vurdere fangsternes vægt kvartalsvis.

b)

Hvis det er relevant, skal der gennemføres pilotundersøgelser, jf. kapitel II, afsnit B.1, for at foretage et estimat over omfanget af det rekreative fiskeri omhandlet i litra a).

4.   Præcisionsniveauer

1.

Vedrørende landinger:

a)

For bestandsniveauet for såvel gruppe 1- som gruppe 2-arter tages der sigte på præcisionsniveau 2. Om nødvendigt tilføjes der særlige bestandsrelaterede prøver, hvis den metierrelaterede prøveudtagning ikke giver en passende præcision for længdedistributionerne på bestandsniveauet.

2.

Vedrørende genudsætninger:

a)

Dataene for kvartalsvise estimationer af genudsætningers længde- og alderssammensætning for gruppe 1- og gruppe 2-arter skal give en præcision på niveau 1.

b)

Estimationer af vægt for gruppe 1-, 2- og 3-arter skal give en præcision på niveau 1.

3.

Vedrørende rekreativt fiskeri:

a)

Dataene for årlige estimationer af fangstmængde skal give en præcision på niveau 1.

5.   Undtagelsesbestemmelser

1.

Hvis medlemsstaterne ikke kan nå de præcisionsniveauer, der er omhandlet i kapitel III, afsnit B.B1.4, punkt 2, litra a) og b), og punkt 3, litra a), eller hvis omkostningerne ved at nå dem er for store, kan medlemsstaterne dog på grundlag af en anbefaling fra STECF anmode Kommissionen om som en undtagelse at måtte nedsætte præcisionsniveauet eller prøveudtagningshyppigheden eller gennemføre en pilotundersøgelse, forudsat at anmodningen herom er fuldt ud begrundet og videnskabeligt dokumenteret.

B2.   Bestandsrelaterede variabler

1.   Variabler

1.

For bestande, der er anført i tillæg VII, skal følgende variabler indsamles:

a)

oplysninger om alder pr. individ

b)

oplysninger om længde pr. individ

c)

oplysninger om vægt pr. individ

d)

oplysninger om køn pr. individ

e)

oplysninger om modenhed pr. individ

f)

oplysninger om frugtbarhed pr. individ

ved anvendelse af den prøveudtagningsplan, der er angivet i tillæg VII.

2.

Indsamlingen af alle individoplysninger, jf. punkt 1, knyttes sammen med de tilsvarende oplysninger om geografisk område og tidsstratum.

3.

For vildtlevende laksebestande i de vigtigste floder, der udmunder i Østersøen (III b-d), som defineret af ICES skal følgende variabler indsamles:

a)

oplysninger om bestandstæthed for smolt

b)

oplysninger om bestandstæthed for parr

c)

oplysninger om antallet af opstrømsvandrende individer.

2.   Opdelingsniveau

1.

De nødvendige opdelingsniveauer er anført i tillæg VII sammen med indsamlingsintervaller for alle variabler og prøveudtagningsdensitet med hensyn til alder. Med hensyn til prøveudtagningsstrategier og prøveudtagningsdensitet anvendes de regler, der er fastsat i kapitel II, afsnit B (præcisionsniveauer og prøveudtagningsdensitet).

3.   Prøveudtagningsstrategi

1.

Om muligt foretages aldersbestemmelse for kommercielle fangster med henblik på at estimere alderssammensætningen pr. art og, hvis det er relevant, vækstparametrene. Hvis det ikke er muligt, skal medlemsstaterne begrunde det i deres nationale programmer.

2.

Hvis samarbejde mellem medlemsstaterne sikrer, at den samlede estimation af parametrene i tillæg VII resulterer i det nødvendige præcisionsniveau, skal den enkelte medlemsstat sikre, at dens eget bidrag til det fælles datasæt er tilstrækkeligt til at nå dette præcisionsniveau.

4.   Præcisionsniveauer

1.

For bestande af arter, hvis alder kan bestemmes, skal gennemsnitsvægten og -længden for hver alder estimeres med en niveau 3-præcision indtil en sådan alder, at de samlede landinger for de tilsvarende aldre udgør mindst 90 % af de nationale landinger for den pågældende bestand.

2.

For bestande, for hvilke aldersbestemmelse ikke er mulig, men der kan estimeres en vækstkurve, skal gennemsnitsvægten og -længden for hver pseudoalder (f.eks. udledt af vækstkurverne) estimeres med en niveau 2-præcision indtil en sådan alder, at de samlede landinger for de tilsvarende aldre udgør mindst 90 % af de nationale landinger for den pågældende bestand.

3.

For modenhed, frugtbarhed og kønsfordeling kan der vælges mellem henvisning til alder eller længde, såfremt de medlemsstater, der skal udføre den tilsvarende biologiske prøveudtagning, er enige om følgende:

a)

For modenhed og frugtbarhed, beregnet som kønsmodne fisks andel, skal der opnås en niveau 3-præcision inden for det alders- og/eller længdeinterval, hvis grænser svarer til 20 % og 90 % kønsmodne fisk.

b)

For kønsfordelingen, beregnet som hunfisks andel, skal der opnås en niveau 3-præcision indtil en sådan alder eller længde, at de samlede landinger for de tilsvarende aldre eller længder udgør mindst 90 % af de nationale landinger for denne bestand.

5.   Undtagelsesbestemmelser

1.

En medlemsstats nationale program kan udelukke estimation af de bestandsrelaterede variabler for bestande, som der er fastsat TAC'er og kvoter for, på følgende betingelser:

a)

Den pågældende kvote skal svare til under 10 % af Fællesskabets andel af TAC'en eller under 200 t i gennemsnit i de foregående tre år.

b)

Summen af de pågældende kvoter for medlemsstater med en tildeling på under 10 % skal udgøre under 25 % af Fællesskabets andel af TAC'en.

2.

Hvis betingelsen i punkt 1, litra a), er opfyldt, men betingelsen i punkt 1, litra b), ikke er det, kan de pågældende medlemsstater opstille et koordineret program til gennemførelse for deres samlede landinger af en fælles prøveudtagningsplan, eller de kan hver især opstille nationale prøveudtagningsplaner, der giver samme præcision.

3.

De nationale programmer kan om nødvendigt tilpasses frem til den 1. februar hvert år for at tage hensyn til kvoteudveksling mellem medlemsstaterne.

4.

For bestande, som der ikke er fastsat TAC'er og kvoter for, og som er uden for Middelhavsområdet, gælder de samme regler som i punkt 5.1 på basis af de gennemsnitlige landinger i de foregående tre år og under henvisning til de samlede fællesskabslandinger fra en bestand.

5.

For bestande i Middelhavsområdet en Middelhavsmedlemsstats landinger efter vægt af en art, der svarer til under 10 % af de samlede fællesskabslandinger fra Middelhavsområdet eller under 200 t, undtagen for almindelig tun.

C.   Indsamling af tværgående variabler

1.   Variabler

1.

Tillæg VIII indeholder en liste over de variabler, der skal indsamles. Data skal tilvejebringes med de tidsintervaller, der er fastsat i nævnte tillæg.

2.

Der kan forekomme tidsmæssige forskydninger mellem oplysningerne om fartøjskategorierne og om fiskeriindsatsen.

2.   Opdelingsniveau

1.

Opdelingsniveauet er fastsat i tillæg VII i overensstemmelse med kriterierne i tillæg V.

2.

Aggregeringsgraden skal svare til det mest opdelte niveau, der kræves. Inden for planen kan celler slås sammen, forudsat at det ved en passende statistisk analyse er dokumenteret, at gruppering er relevant. Sådanne grupperinger skal godkendes på relevante regionale samordningsmøder.

3.   Prøveudtagningsstrategi

1.

Om muligt skal indsamlingen af tværgående data være udtømmende. Hvis det ikke er muligt, skal medlemsstaterne anføre prøveudtagningsprocedurerne i deres nationale programmer.

4.   Præcisionsniveauer

1.

Medlemsstaterne skal i deres årsrapport give oplysninger om kvaliteten af dataene (nøjagtighed og præcision).

D.   Forskningsundersøgelser til havs

1.

Alle undersøgelser, der er anført i tillæg IX, medtages.

2.

Medlemsstaterne skal i deres nationale programmer sikre kontinuitet i forhold til den tidligere udformning af undersøgelserne.

3.

Uanset punkt 1 og 2 kan medlemsstaterne foreslå en ændring i udformningen af undersøgelsesindsatsen eller prøveudtagningen, forudsat at det ikke påvirker resultaternes kvalitet negativt. For at Kommissionen kan acceptere en ændring, forudsætter det, at STECF har godkendt den.

KAPITEL IV

MODUL FOR VURDERING AF AKVAKULTURSEKTORENS OG FORARBEJDNINGSINDUSTRISEKTORENS ØKONOMISKE SITUATION

A.   Indsamling af økonomiske data vedrørende akvakultursektoren

1.   Variabler

1.

Alle variabler, der er anført i tillæg X, skal indsamles på årsbasis pr. kategori, jf. kategorierne i tillæg XI.

2.

Den statistiske enhed er »virksomheden«, der defineres som den mindste retlige enhed med hensyn til regnskabsaflæggelse.

3.

Populationen omfatter virksomheder, hvis primære aktivitet er defineret i henhold til Eurostats definition under NACE-kode 05.02 »Dambrug«.

4.

Nationale valutaer omregnes til euro ved anvendelse af den gennemsnitlige årlige vekselkurs, der oplyses af Den Europæiske Centralbank (ECB).

2.   Opdelingsniveau

1.

Data opdeles pr. art og pr. akvakulturmetode, jf. tillæg XI. Medlemsstaterne kan om nødvendigt foretage en yderligere opdeling efter virksomhedsstørrelse eller andre relevante kriterier.

2.

Det er ikke obligatorisk at indsamle data om ferskvandsarter. Hvis sådanne data indsamles, skal medlemsstaterne imidlertid følge den opdeling, der er fastsat i tillæg XI.

3.   Prøveudtagningsstrategi

1.

Medlemsstaterne skal beskrive deres metoder til estimation af de enkelte økonomiske variabler, herunder kvalitetsaspekter, i de nationale programmer.

2.

Medlemsstaterne skal sikre, at alle økonomiske variabler er konsistente og sammenlignelige, når de hidrører fra forskellige kilder (f.eks. spørgeskemaer og regnskaber).

4.   Præcisionsniveauer

1.

Medlemsstaterne skal i deres årsrapport give oplysninger om kvaliteten af estimaterne (nøjagtighed og præcision).

B.   Indsamling af økonomiske data vedrørende forarbejdningsindustrien

1.   Variabler

1.

Alle variabler, der er anført i tillæg XII, skal indsamles på årsbasis for populationen.

2.

Populationen omfatter virksomheder, hvis primære aktivitet er defineret i henhold til Eurostats definition under NACE-kode 15.20 »Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter«.

3.

De nationale koder, medlemsstaterne anvender i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (4), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (5) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (6), skal som vejledende princip anvendes samtidig med henblik på krydstjek og identifikation af virksomheder, der er klassificeret under NACE-kode 15.20.

4.

Nationale valutaer omregnes til euro ved anvendelse af den gennemsnitlige årlige vekselkurs, der oplyses af Den Europæiske Centralbank (ECB).

2.   Opdelingsniveau

1.

Den statistiske enhed for dataindsamling er »virksomheden«, der defineres som den mindste retlige enhed med hensyn til regnskabsaflæggelse.

2.

For virksomheder, der foretager forarbejdning af fisk, men som ikke har det som deres primære aktivitet, er det obligatorisk at indsamle følgende data i det første år af hver programperiode:

a)

antal virksomheder

b)

omsætning i forbindelse med forarbejdning af fisk.

3.   Prøveudtagningsstrategi

1.

Medlemsstaterne skal beskrive deres metoder til estimation af de enkelte økonomiske variabler, herunder kvalitetsaspekter, i de nationale programmer.

2.

Medlemsstaterne skal sikre, at alle økonomiske variabler er konsistente og sammenlignelige, når de hidrører fra forskellige kilder (f.eks. spørgeskemaer og regnskaber).

4.   Præcisionsniveauer

1.

Medlemsstaterne skal i deres årsrapport give oplysninger om kvaliteten af estimaterne (nøjagtighed og præcision).

KAPITEL V

MODUL FOR VURDERING AF FISKERISEKTORENS KONSEKVENSER FOR DET MARINE ØKOSYSTEM

1.   Variabler

1.

For at der kan foretages en beregning af de indikatorer, der er anført i tillæg XIII, skal data omhandlet i nævnte tillæg indsamles på årsbasis, undtagen data, for hvilke det er angivet, at de skal indsamles på mere opdelte niveauer.

2.

Data omhandlet i tillæg XIII skal indsamles på nationalt plan, så slutbrugerne kan beregne indikatorerne for det relevante geografiske niveau, jf. tillæg II.

2.   Opdelingsniveau

1.

Det opdelingsniveau, der er fastsat i specifikationerne i tillæg XIII, anvendes.

3.   Prøveudtagningsstrategi

1.

Medlemsstaterne anvender de anbefalinger, der er fastsat i specifikationerne i tillæg XIII.

4.   Præcisionsniveauer

1.

Medlemsstaterne anvender de anbefalinger, der er fastsat i specifikationerne i tillæg XIII.

KAPITEL VI

MODUL FOR FORVALTNING OG ANVENDELSE AF DATA OMFATTET AF RAMMEN FOR DATAINDSAMLING

A.   Dataforvaltning

1.

Med hensyn til data omfattet af dette fællesskabsprogram omfatter dette afsnit udvikling af databaser, datainput (lagring), kvalitetskontrol og validering af data og behandling af data fra primærdata til detaildata eller aggregerede data, jf. artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 199/2008.

2.

Det omfatter også transformering af de primære socioøkonomiske data til metadata, jf. artikel 13, litra b), i forordning (EF) nr. 199/2008.

3.

Medlemsstaterne sikrer på foranledning af Kommissionen, at de oplysninger om transformeringen, der er omhandlet i punkt 2, kan tilvejebringes.

B.   Anvendelse af data

1.

Dette afsnit omfatter produktion af datasæt og anvendelse heraf til støtte for videnskabelige analyser som grundlag for rådgivning om fiskeriforvaltning, jf. artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 199/2008.

2.

Det omfatter også estimation af biologiske parametre (alder, vægt, køn, modenhed, frugtbarhed) for bestande omhandlet i tillæg VII, udarbejdelse af datasæt med henblik på vurderinger af bestande og bioøkonomisk modellering og tilsvarende videnskabelige analyser.

Liste over tillæg

Tillæg

Indhold

I

Geografisk stratificering efter regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

II

Geografisk stratificering efter region

III

Fartøjskategorier pr. region

IV

Fiskeriaktivitet (metier) pr. region

V

Opdelingsniveauer med henblik på dataindsamling

VI

Liste over økonomiske variabler

VII

Liste over biologiske variabler med nærmere angivelser om prøveudtagning vedrørende arter

VIII

Liste over tværgående variabler med nærmere angivelser om prøveudtagning

IX

Liste over forskningsundersøgelser til havs

X

Liste over økonomiske variabler vedrørende akvakultursektoren

XI

Sektorkategorier, der skal anvendes ved indsamling af data vedrørende akvakultur

XII

Liste over økonomiske variabler vedrørende forarbejdningsindustrisektoren

XIII

Definition af miljøindikatorer til måling af fiskeriets konsekvenser for det marine økosystem


(1)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25.

(2)  EUT L 186 af 15.7.2008, s. 3.

(3)  EUT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(6)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.


Top