Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1007

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1007/2008 af 24. september 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så vidt angår agenturets mandatperiode (EØS-relevant tekst)

OJ L 293, 31.10.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2013; ophævet ved 32013R0526

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1007/oj

31.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1007/2008

af 24. september 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed for så vidt angår agenturets mandatperiode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. marts 2004 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 460/2004 (3) om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (i det følgende benævnt »agenturet«) for en periode på fem år.

(2)

Den 23. marts 2007 fremsatte agenturets bestyrelse efter evalueringen af agenturet en række anbefalinger om hensigtsmæssige ændringer til forordning (EF) nr. 460/2004.

(3)

I tråd med Kommissionens strategi for bedre lovgivning iværksatte Kommissionen i perioden fra 13. juni til 7. september 2007 en offentlig høring om forlængelsen af mandatet og agenturets fremtid.

(4)

Eftersom agenturets mandat udløber den 13. marts 2009 og med henblik på at sikre sammenhængen og kontinuiteten, er det nødvendigt at vedtage en forlængelse, som vil muliggøre yderligere drøftelser om agenturet, som afspejler resultaterne af agenturets evalueringsproces, bestyrelsens anbefalinger og den igangværende revision af rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. De vil også give mulighed for yderligere overvejelser om den generelle retning for EU's bestræbelser hen imod et udvidet net- og informationssamfund. Forlængelsen af agenturets mandat bør ikke foregribe resultatet af disse drøftelser.

(5)

Agenturets mandat bør derfor forlænges til den 13. marts 2012 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 460/2004

Artikel 27 i forordning (EF) nr. 460/2004 affattes således:

»Artikel 27

Varighed

Agenturet oprettes fra den 14. marts 2004 for en periode på otte år.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 24. september 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  Udtalelse af 13.2.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.6.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.9.2008.

(3)  EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.


Top