EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0750

2008/750/EF: Rådets beslutning af 15. september 2008 om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver

OJ L 255, 23.9.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 36 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/750/oj

23.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/28


RÅDETS BESLUTNING

af 15. september 2008

om ændring af beslutning 2003/77/EF om fastsættelse af de flerårige finansielle retningslinjer for forvaltningen af aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, af Kul- og Stålforskningsfondens aktiver

(2008/750/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (1), særlig artikel 2, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, forvalter Kommissionen aktiverne i EKSF under afvikling og, når afviklingen er afsluttet, Kul- og Stålforskningsfondens aktiver.

(2)

I overensstemmelse med artikel 2 i beslutning 2003/77/EF (3) har Kommissionen vurderet de finansielle retningslinjers virkemåde og effektivitet.

(3)

På baggrund af erfaringen fra de første fem års anvendelse af de finansielle retningslinjer og udviklingen på det finansielle marked har det vist sig nødvendigt at tilpasse disse retningslinjer.

(4)

Retningslinjerne bør afspejle markedets standardpraksis og -definitioner på bl.a. de anvendte løbetidsbegreber, tilsvarende værdipapirer i forbindelse med genkøbsaftaler og gældende ratings.

(5)

Er kravene til rating overholdt, bør visse offentlige enheder i forbindelse med investeringsgrænser sidestilles med medlemsstater eller andre suveræne enheder.

(6)

Retningslinjerne bør tage højde for ændringerne i Kommissionens regnskabsregler.

(7)

Af hensyn til effektiviteten og for at reducere administrationsomkostningerne bør rapporteringshyppigheden tilpasses.

(8)

Beslutning 2003/77/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til beslutning 2003/77/EF foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 3 ændres således:

a)

Litra a), nr. iii), affattes således:

»iii)

obligationer med fast eller variabel rente med en restløbetid, eller hvis der er tale om asset-backed securities, en forventet restløbetid på ikke over ti år og seks måneder at regne fra betalingstidspunktet, forudsat at de er udstedt af en godkendt udsteder«.

b)

Litra b), nr. i), affattes således:

»i)

Genkøbsaftaler og omvendte genkøbsaftaler, forudsat at medkontrahenterne er godkendt til sådanne transaktioner, og forudsat at Kommissionen har mulighed for at genkøbe tilsvarende værdipapirer, som den måtte have solgt ved kontraktens udløb. Tilsvarende værdipapirer er værdipapirer, i) som er udstedt af samme udsteder, ii) som er en del af samme udstedelse, og iii) som er af samme type, har samme nominelle værdi, samme beskrivelse og udgør samme beløb som de udlånte værdipapirer undtagen i tilfælde af corporate actions eller redenominering.«

2)

Punkt 4 ændres således:

a)

Litra a), nr. i)-iii), affattes således:

»a)

Investeringerne begrænses til følgende beløb:

i)

obligationer udstedt eller garanteret af medlemsstater eller EU-institutioner: 250 mio. EUR pr. medlemsstat eller institution; obligationer udstedt eller garanteret af regionale eller lokale myndigheder eller statsejede og/eller statskontrollerede offentlige foretagender eller institutioner falder ind under den grænse, der er fastsat for den pågældende medlemsstat, under forudsætning af at de har en rating på ikke under »AA« eller tilsvarende

ii)

obligationer udstedt eller garanteret af andre suveræne låntagere, regionale eller lokale myndigheder eller statsejede og/eller statskontrollerede offentlige foretagender eller institutioner eller af overnationale låntagere med en rating på ikke under »AA« eller tilsvarende: 100 mio. EUR pr. udsteder eller pr. garant

iii)

indlån i og/eller gældsinstrumenter, herunder obligationer, fra en godkendt bank: det laveste af følgende beløb: 100 mio. EUR pr. bank eller 5 % af bankens egne midler«

b)

Litra b), affattes således:

»b)

Hver enkelt investering i en obligationsudstedelse må — inden for de i litra a) anførte grænser — ikke overstige 20 % af hele denne udstedelse på købstidspunktet.«

c)

I litra d), tilføjes følgende andet afsnit:

»Konstaterer Kommissionen, at investeringernes rating ikke længere opfylder minimumskravene, skal den bestræbe sig på at finde alternative investeringer.«

d)

Følgende litra e) tilføjes:

»e)

Hvis en obligations rating er højere end udstederens rating, eller hvis denne ikke har nogen rating, er det obligationens rating, der er gældende.«

3)

Punkt 6 affattes således:

»6.   REGNSKABSFØRELSE

Forvaltningen af midlerne skal fremgå af årsregnskabet for EKSF under afvikling og, efter at afviklingen er afsluttet, for Kul- og Stålforskningsfondens aktiver. Regnskabet baseres på og opstilles i overensstemmelse med EF’s regnskabsregler, der er fastsat af Kommissionens regnskabsfører, idet der tages hensyn til de særlige forhold omkring EKSF under afvikling og, efter at afviklingen er afsluttet, Kul- og Stålforskningsfondens aktiver. Regnskabet godkendes af Kommissionen og påtegnes af Revisionsretten. Kommissionen anvender et eksternt firma til at foretage en årlig revision af regnskabet.«

4)

Punkt 7, andet afsnit, affattes således:

»En detaljeret rapport om de forvaltningstransaktioner, der udføres i henhold til disse retningslinjer, skal udarbejdes hver sjette måned og sendes til medlemsstaterne.«

Artikel 2

Denne beslutning har virkning fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 29 af 5.2.2003, s. 22.

(2)  Udtalelse af 11.3.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 29 af 5.2.2003, s. 25.


Top