Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0655

2008/655/EF: Kommissionens beslutning af 24. juli 2008 om godkendelse af visse medlemsstaters planer for nødvaccination mod bluetongue og om fastsættelse af EF-tilskuddet for 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2008) 3757)

OJ L 214, 9.8.2008, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/655/oj

9.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/66


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. juli 2008

om godkendelse af visse medlemsstaters planer for nødvaccination mod bluetongue og om fastsættelse af EF-tilskuddet for 2007 og 2008

(meddelt under nummer K(2008) 3757)

(Kun den danske, den franske, den italienske, den nederlandske, den portugisiske, den spanske, den tjekkiske og den tyske udgave er autentiske)

(2008/655/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 9, stk. 2,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (2), særlig artikel 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 5, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I 2007 var der udbrud af bluetongue i flere medlemsstater, nærmere bestemt bluetongue, serotype 8, i Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene og bluetongue, serotype 1, i Spanien, Frankrig og Portugal. I 2008 oplevede Italien for første gang udbrud af bluetongue, serotype 8.

(2)

Bluetongue er en vektorbåren sygdom, og slagtning af dyr af modtagelige arter er generelt ikke et effektivt middel mod sygdommen, undtagen når der er tale om dyr, der er klinisk angrebet af bluetongue. Sygdommens forekomst kan udgøre en alvorlig trussel mod Fællesskabets husdyrbestand.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2007 af 26. oktober 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 2000/75/EF for så vidt angår kontrol med, overvågning af og restriktioner for flytning af visse dyr af modtagelige arter i forbindelse med bluetongue (3) blev vedtaget af Kommissionen med henblik på afgrænsning af spærrezonerne, som omfatter beskyttelses- og overvågningszoner, og fastsættelse af betingelserne for flytning af dyr ud af disse zoner.

(4)

Vaccination er den mest effektive veterinærforanstaltning til bekæmpelse af bluetongue, og en omfattende nødvaccinationskampagne er den bedste løsning med henblik på at nå målene om at mindske den kliniske sygdom og tabene, begrænse spredningen af sygdommen, beskytte sygdomsfrie områder i medlemsstaterne og fremme sikker samhandel med levende dyr. Vaccinationen af dyr mod bluetongue i de berørte medlemsstater bør derfor godkendes i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i direktiv 2000/75/EF.

(5)

Vaccination mod en bestemt serotype af bluetongue må betragtes som en hasteforanstaltning, når den gennemføres for første gang i et område efter udbrud af en ny serotype. Efterfølgende vaccinationskampagner mod den samme serotype i de samme områder kan imidlertid ikke længere betragtes som hasteforanstaltninger, men som et led i udryddelsesprogrammer.

(6)

For hurtigst muligt at forhindre, at sygdommen breder sig, bør Fællesskabet i henhold til beslutning 90/424/EØF yde et finansielt tilskud til de berørte medlemsstaters støtteberettigede udgifter til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af sygdommen. Da Fællesskabet ikke kan levere vaccinerne, bør udgifterne til indkøb af vaccinedoserne betragtes som støtteberettigede.

(7)

De berørte medlemsstater har underrettet Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen for at bekæmpe den senere tids udbrud af bluetongue. Disse medlemsstater har fremlagt deres planer for nødvaccination med angivelse af det skønsmæssige antal vaccinedoser, der skal bruges i 2007 og 2008, og de anslåede udgifter til gennemførelsen af vaccinationerne. Kommissionen har vurderet disse planer ud fra både et veterinært og et økonomisk synspunkt og har konstateret, at planerne er i overensstemmelse med Fællesskabets veterinærlovgivning.

(8)

I henhold til artikel 3, stk. 5, i beslutning 90/424/EØF skal EF-tilskuddet udgøre 100 % af udgifterne til vaccineforsyning og 50 % af udgifterne til gennemførelsen af vaccinationerne. På grund af behovet for at undgå uforholdsmæssigt store udgifter for fællesskabsbudgettet må der dog fastsættes maksimumsbeløb, som afspejler, hvad der er rimelig betaling for udgifter til levering af vaccinen og udgifter til gennemførelse af vaccinationerne. Rimelig betaling er betaling for materiale eller en tjenesteydelse til en pris, der står i rimeligt forhold til markedspriserne. I afventning af resultaterne af kontrol på stedet foretaget af Kommissionen bør der på nuværende tidspunkt godkendes et særligt EF-tilskud til de berørte medlemsstater, ligesom der bør fastsættes en første rate af EF-tilskuddet.

(9)

EF-tilskuddet skal udbetales på grundlag af den officielle anmodning om godtgørelse fra de pågældende medlemsstater og dokumentation som omhandlet i artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i beslutning 90/424/EØF (4).

(10)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (5) finansieres programmer for veterinærforanstaltninger af hastende karakter, som gennemføres efter Fællesskabets regler, af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finanskontrollen af foranstaltningerne foretages i henhold til samme forordnings artikel 9, 36 og 37.

(11)

EF-tilskuddet bør kun ydes, hvis de planlagte foranstaltninger gennemføres effektivt, og de kompetente myndigheder fremsender alle nødvendige oplysninger inden for de i nærværende beslutning fastsatte tidsfrister.

(12)

Af hensyn til den administrative effektivitet bør alle udgifter, der forelægges med henblik på EF-tilskud, angives i euro. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1290/2005 bør omregningskursen for udgifter i en anden valuta end euro være den sidste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den første dag i den måned, i hvilken betalingsanmodningen indgives af den berørte medlemsstat.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Godkendelse af nødvaccinationsplanerne

De vaccinationsplaner bestående af tekniske og finansielle bestemmelser, som Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Portugal har forelagt, godkendes for perioden 1. november 2007 til 31. december 2008.

De pågældende vaccinationer af dyr mod bluetongue gennemføres i overensstemmelse med direktiv 2000/75/EF.

Artikel 2

Udbetaling af et særligt EF-tilskud

1.   I forbindelse med gennemførelsen af hasteforanstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i 2007 og 2008 er Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Portugal berettiget til et særligt EF-tilskud til de i artikel 1 omhandlede planer for nødvaccination mod bluetongue, idet tilskuddet er på:

a)

100 % af udgifterne (ekskl. moms) til levering af vaccinen

b)

50 % af udgifterne til løn og honorarer til personale, der foretager denne vaccination, og af de udgifter (ekskl. moms), der direkte er forbundet med gennemførelsen af vaccinationen (herunder hjælpematerialer og specialudstyr).

2.   De maksimumsbeløb, der godtgøres de pågældende medlemsstater for de udgifter, der er omhandlet i stk. 1, må ikke overstige:

a)

til indkøb af inaktiveret vaccine: 0,6 EUR pr. dosis

b)

til vaccination af kvæg: 2 EUR pr. vaccineret kreatur, uanset antal og type vaccinedoser, der er brugt

c)

til vaccination af får eller geder: 0,75 EUR pr. vaccineret får eller ged, uanset antal og type vaccinedoser, der er brugt.

Artikel 3

Betaling

1.   Med forbehold af resultaterne af kontrol på stedet i henhold til artikel 9, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF udbetales der en første rate på:

a)

højst 4 500 000 EUR til Belgien

b)

højst 1 250 000 EUR til Tjekkiet

c)

højst 800 000 EUR til Danmark

d)

højst 17 000 000 EUR til Tyskland

e)

højst 8 000 000 EUR til Spanien

f)

højst 27 000 000 EUR til Frankrig

g)

højst 3 500 000 EUR til Italien

h)

højst 200 000 EUR til Luxembourg

i)

højst 3 500 000 EUR til Nederlandene

j)

højst 1 700 000 EUR til Portugal

som en del af det i artikel 2 omhandlede særlige EF-tilskud.

Udbetalingen sker på grundlag af en officiel anmodning om godtgørelse samt dokumentation fra Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Portugal.

2.   Restbeløbet af det i artikel 2 omhandlede EF-tilskud fastsættes ved en senere beslutning, som vil blive vedtaget efter proceduren i artikel 41 i beslutning 90/424/EØF.

Artikel 4

Betalingsbetingelser og dokumentation

1.   Det i artikel 2 omhandlede særlige EF-tilskud udbetales på grundlag af:

a)

en foreløbig teknisk rapport om den tekniske gennemførelse af overvågningsforanstaltningerne, herunder de opnåede resultater i perioden 1. november 2007 til 31. august 2008

b)

et foreløbigt regnskab, fremlagt i elektronisk form i overensstemmelse med bilaget, for udgifter betalt af medlemsstaten i perioden 1. november 2007 til 31. august 2008

c)

en endelig teknisk rapport om den tekniske gennemførelse af overvågningsforanstaltningerne, herunder de opnåede resultater i perioden 1. november 2007 til 31. december 2008

d)

et endeligt regnskab, fremlagt i elektronisk form i overensstemmelse med bilaget, for udgifter betalt af medlemsstaten i perioden 1. november 2007 til 31. december 2008

e)

resultaterne af kontrol på stedet i henhold til artikel 9, stk. 1, i beslutning 90/424/EØF.

Den i litra a)-d) omhandlede dokumentation gøres tilgængelig i forbindelse med den kontrol på stedet, jf. litra e), som Kommissionen gennemfører.

2.   Den i stk. 1, litra a), omhandlede foreløbige tekniske rapport og det i stk. 1, litra b), omhandlede foreløbige regnskab fremlægges senest den 31. oktober 2008. Overholdes denne tidsfrist ikke, reduceres det særlige EF-tilskud med 25 % for hver kalendermåned, fristen overskrides.

3.   Den i stk. 1, litra c), omhandlede endelige tekniske rapport og det i stk. 1, litra d), omhandlede endelige regnskab fremlægges senest den 31. marts 2009. Overholdes denne tidsfrist ikke, reduceres det særlige EF-tilskud med 25 % for hver kalendermåned, fristen overskrides.

Artikel 5

Adressater

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene og Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved beslutning 2006/965/EF (EUT L 397 af 30.12.2006, s. 22).

(3)  EUT L 283 af 27.10.2007, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 708/2008 (EUT L 197 af 25.7.2008, s. 18).

(4)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(5)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 479/2008 (EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1).


BILAG

 

Medlemsstat:

 

År:

 

Referenceperiode:

 

Art:

Vaccination mod bluetongue

Foranstaltninger, hvortil der kan ydes EF-tilskud (2)

Region (1)

Vacciner

Vaccination

Kvæg

Får/geder

Andre arter

Kvæg

Får/geder

Andre arter

Antal vaccinedoser, der er brugt

Type vaccine: S1 eller S8

Udgifter til vaccinedoserne

Antal vaccinedoser, der er brugt

Type vaccine: S1 eller S8

Udgifter til vaccinedoserne

Antal vaccinedoser, der er brugt

Type vaccine: S1 eller S8

Udgifter til vaccinedoserne

Antal vaccinerede dyr

Udgifter til løn og honorarer

(personale rekrutteret specifikt til opgaven)

Udgifter til hjælpematerialer og specialudstyr

Udgifter i alt

Antal vaccinerede dyr

Udgifter til løn og honorarer

(personale rekrutteret specifikt til opgaven)

Udgifter til hjælpematerialer og specialudstyr

Udgifter i alt

Antal vaccinerede dyr

Udgifter til løn og honorarer

(personale rekrutteret specifikt til opgaven)

Udgifter til hjælpematerialer og specialudstyr

Udgifter i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi attesterer, at:

der er tale om faktisk afholdte udgifter, som er bogført korrekt og er støtteberettigede i henhold til beslutning …/…/EF (angiv den relevante beslutning om tilskud)

alle udgiftsbilag er til rådighed til revisionsformål

de nærmere oplysninger om de underliggende aktiviteter er registreret på datafiler og er til rådighed for Kommissionens ansvarlige tjenestegrene efter anmodning

der ikke er ansøgt om andre EF-tilskud til dette program, og at alle indtægter fra foranstaltninger under programmet er opgivet til Kommissionen

programmet er gennemført i overensstemmelse med de relevante EF-retsforskrifter, herunder især konkurrencereglerne og bestemmelserne om indgåelse af offentlige indkøbsaftaler og statsstøtte

der er etableret kontrolprocedurer, som især har til formål at kontrollere, at de anmeldte beløb er korrekte, samt at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder og forfølge svig.

Den operationelle leders navn og underskrift

Regnskabsførerens navn og underskrift

(Sted, dato)


(1)  Region som defineret i medlemsstatens godkendte program.

(2)  Beløb angives i national valuta ekskl. moms.


Top