Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0424

2008/424/EF: Kommissionens beslutning af 6. juni 2008 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H7 i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2008) 2666)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/424/oj

7.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/81


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. juni 2008

om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H7 i Det Forenede Kongerige

(meddelt under nummer K(2008) 2666)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2008/424/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (3) indeholder bestemmelser om visse forebyggende foranstaltninger vedrørende overvågning og tidlig påvisning af aviær influenza samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. I henhold til direktivet skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af et udbrud af højpatogen aviær influenza.

(2)

Det Forenede Kongerige underrettede den 4. juni 2008 Kommissionen om et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H7 på en fjerkræbedrift i landet og traf straks de relevante foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 2005/94/EF, herunder oprettelse af beskyttelses- og overvågningszoner.

(3)

Kommissionen har gennemgået de pågældende foranstaltninger sammen med Det Forenede Kongerige og finder det godtgjort, at grænserne for zonerne som oprettet af Det Forenede Kongeriges kompetente myndighed ligger tilstrækkelig langt fra det sted, hvor det bekræftede udbrud er konstateret.

(4)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i handelen inden for Fællesskabet og for at undgå risikoen for, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt straks på fællesskabsplan at beskrive de pågældende zoner i Det Forenede Kongerige.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning vedrører de beskyttelses- og overvågningszoner, som Det Forenede Kongeriges kompetente myndighed har oprettet efter et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H7 på en fjerkræbedrift i Oxfordshire, som Det Forenede Kongerige underrettede Kommissionen om den 4. juni 2008.

Det Forenede Kongerige sikrer, at de beskyttelses- og overvågningszoner, der er oprettet i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2005/94/EØF, som minimum omfatter de områder, der er beskrevet i del A og del B i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes indtil den 28. juni 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.


BILAG

DEL A

Beskyttelseszone, jf. artikel 1

ISO-landekode

Medlemsstat

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

UK

Det Forenede Kongerige

00201

Område, der omfatter den del af grevskaberne Oxfordshire og Warwickshire, der ligger på og inden for en cirkel med en radius på 3,215 km med centrum i kortreference SP36412 42196 (1).


DEL B

Overvågningszone, jf. artikel 1

ISO-landekode

Medlemsstat

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

UK

Det Forenede Kongerige

00201

Område, der omfatter den del af grevskaberne Oxfordshire og Warwickshire, der ligger på og inden for en cirkel med en radius på 10,215 km med centrum i kortreference SP36412 42196 (2).


(1)  Kortreferencen henviser til Ordnance Survey Landranger 1:50 000-udgaven.

(2)  Kortreferencen henviser til Ordnance Survey Landranger 1:50 000-udgaven.


Top