Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0421

2008/421/EF: Rådets afgørelse af 5. juni 2008 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Det Schweiziske Forbund

OJ L 149, 7.6.2008, p. 74–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 183 - 186

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/421/oj

7.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/74


RÅDETS AFGØRELSE

af 5. juni 2008

om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Det Schweiziske Forbund

(2008/421/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til den aftale, der er indgået af Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (i det følgende benævnt »aftalen«) (1), der blev undertegnet den 26. oktober 2004 (2) og trådte i kraft den 1. marts 2008 (3), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 15, stk. 1, i aftalen skal Schengenreglernes bestemmelser først finde anvendelse i Det Schweiziske Forbund, når Rådet har truffet afgørelse herom, efter at det er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af Schengenreglerne er opfyldt.

(2)

Rådet har undersøgt, om Det Schweiziske Forbund sikrer et tilfredsstillende databeskyttelsesniveau gennem følgende foranstaltninger:

Et komplet spørgeskema blev tilsendt Det Schweiziske Forbund, besvarelserne heraf blev registreret, og kontrol- og evalueringsbesøg har fundet sted i Det Schweiziske Forbund i overensstemmelse med de Schengenevalueringsprocedurer, som er fastlagt i afgørelsen truffet af Eksekutivkomitéen om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (i det følgende benævnt »SCH/Com-ex (98) 26 def.«) (4), der gælder på området databeskyttelse.

(3)

Den 5. juni 2008 konkluderede Rådet, at betingelserne på dette område er opfyldt af Det Schweiziske Forbund. Det er derfor muligt at fastsætte en dato, fra hvilken Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet (i det følgende benævnt »SIS«) kan anvendes i Det Schweiziske Forbund.

(4)

Denne afgørelses ikrafttræden skulle gøre det muligt at overføre reelle SIS-data til Det Schweiziske Forbund. Den konkrete anvendelse af disse data skulle gennem de gældende Schengenevalueringsprocedurer, jf. SCH/Com-ex (98) 26 def., gøre det muligt for Rådet at fastslå, om Schengenreglernes bestemmelser om SIS bringes korrekt i anvendelse i Det Schweiziske Forbund. Når disse evalueringer er blevet foretaget, bør Rådet træffe afgørelse om at ophæve kontrollen ved de indre grænser til Det Schweiziske Forbund.

(5)

Aftalen mellem Det Schweiziske Forbund, Republikken Island og Kongeriget Norge om gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i Schweiz, Island eller Norge, bestemmer, at den får virkning for så vidt angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne på samme dato, som aftalen får virkning.

(6)

Datoen for ophævelse af personkontrollen ved de indre grænser fastsættes i en særskilt rådsafgørelse. Indtil den dato for ophævelse af kontrollen, der er fastsat i denne afgørelse, bør der fastsættes visse restriktioner for anvendelsen af SIS —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Bestemmelserne i Schengenreglerne om SIS, der er opført i bilag I, finder anvendelse på Det Schweiziske Forbund i dets forbindelser med Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige fra den 14. august 2008.

2.   Bestemmelserne i Schengenreglerne om SIS, der er opført i bilag II, finder anvendelse på Det Schweiziske forbund i dets forbindelser med Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige fra den i disse bestemmelser fastsatte dato.

3.   Reelle SIS-data kan fra den 9. juni 2008 overføres til Det Schweiziske Forbund.

Det Schweiziske Forbund vil fra den 14. august 2008 kunne indlæse data i SIS og anvende SIS-data, jf. dog stk. 4.

4.   Indtil den dato, hvor kontrollen ved de indre grænser med Det Schweiziske Forbund ophæves, vil Det Schweiziske Forbund

a)

ikke være forpligtet til at nægte indrejse på sit område for eller til at udsende tredjelandsstatsborgere, som en medlemsstat i SIS har indberettet som uønskede

b)

afholde sig fra at indlæse oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 96 i konventionen af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (5) (i det følgende benævnt »Schengenkonventionen«).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. juni 2008.

På Rådets vegne

D. MATE

Formand


(1)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(2)  Rådets afgørelse 2004/849/EF (EUT L 368 af 15.12.2004, s. 26) og 2004/860/EF (EUT L 370 af 17.12.2004, s. 78).

(3)  Rådets afgørelse 2008/146/EF (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1) og 2008/149/RIA (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50).

(4)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 138.

(5)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4).


BILAG I

Liste over de bestemmelser i Schengenreglerne om SIS, der bliver gældende for Det Schweiziske Forbund

1.

For så vidt angår bestemmelserne i Schengenkonventionen:

Artikel 64 og artikel 92-119 i Schengenkonventionen.

2.

Andre bestemmelser om SIS:

a)

for så vidt angår bestemmelserne i følgende afgørelse truffet af Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengenkonventionen:

Eksekutivkomitéens afgørelse af 15. december 1997 om ændring af C.SIS-finansieringsordningen (SCH/Com-ex (97) 35) (1)

b)

for så vidt angår bestemmelserne i følgende erklæring fra Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengenkonventionen:

Eksekutivkomitéens erklæring af 18. april 1996 om definition af begrebet udlænding (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2)

c)

Andre instrumenter:

i)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3), i det omfang det finder anvendelse på databehandling i SIS

ii)

Rådets afgørelse 2000/265/EF af 27. marts 2000 om en finansforordning vedrørende budgetaspekterne af Rådets vicegeneralsekretærs forvaltning af de kontrakter, som han indgår som repræsentant for visse medlemsstater, om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengensammenhæng, »Sisnet« (4)

iii)

Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (5)

iv)

Rådets afgørelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (6)

v)

Sirenehåndbogen (7)

vi)

Rådets forordning (EF) nr. 871/2004 af 29. april 2004 om indførelse af nye funktioner i Schengeninformationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (8), og senere afgørelser om datoen for anvendelse af disse funktioner

vii)

Rådets afgørelse 2005/211/RIA af 24. februar 2005 om indførelse af nye funktioner i Schengeninformationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse (9) og senere afgørelser om datoen for anvendelse af disse funktioner

viii)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 af 6. juli 2005 om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med hensyn til adgang til Schengeninformationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (10).


(1)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 444. Senest ændret ved afgørelse 2008/328/EF (EUT L 113 af 25.4.2008, s. 21).

(2)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 458.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 85 af 6.4.2000, s. 12. Senest ændret ved afgørelse 2008/319/EF (EUT L 109 af 19.4.2008, s. 30).

(5)  EFT L 328 af 13.12.2001, s. 4. Ændret ved forordning (EF) nr. 1988/2006 (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 1).

(6)  EFT L 328 af 13.12.2001, s. 1. Ændret ved afgørelse 2006/1007/RIA (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 78).

(7)  Dele af Sirenehåndbogen blev offentliggjort i EUT C 38 af 17.2.2003, s. 1. Håndbogen blev ændret ved Kommissionens beslutning 2008/333/EF (EUT L 123 af 8.5.2008, s. 1) og Kommissionens afgørelse 2008/334/RIA (EUT L 123 af 8.5.2008, s. 39).

(8)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 29.

(9)  EUT L 68 af 15.3.2005, s. 44.

(10)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 18.


BILAG II

Liste over de bestemmelser i Schengenreglerne om SIS, der bliver gældende for Det Schweiziske Forbund på den dato, der er fastsat i disse bestemmelser

1.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (1)

2.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (2)

3.

Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (3).


(1)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.

(3)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63.


Top