Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0510

Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 af 6. juni 2008 om ændring af bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for produktionsåret 2008/09

OJ L 149, 7.6.2008, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/510/oj

7.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/61


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 510/2008

af 6. juni 2008

om ændring af bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for produktionsåret 2008/09

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 59, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De nationale og regionale kvoter for sukker, isoglucose og inulinsirup er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 1234/2007. Kvoterne for produktionsåret 2008/09 bør tilpasses.

(2)

Tilpasningerne skyldes tildelingen af yderligere og supplerende kvoter for isoglucose.

(3)

De mulige supplerende kvoter for isoglucose, der på et senere tidspunkt måtte blive tildelt for produktionsåret 2008/09 efter anmodning fra godkendte virksomheder i Italien, Litauen og Sverige, vil der inden udgangen af februar 2009 blive taget højde for i den næste tilpasning af de kvoter, der er fastsat i bilag VI til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(4)

Tilpasningerne skyldes også anvendelsen af artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (2), der fastsætter bestemmelser om omstruktureringsstøtte til virksomheder, som giver afkald på deres kvoter, og anvendelsen af samme forordnings artikel 4a, stk. 4, der fastsætter bestemmelser om endelig nedsættelse af kvoter, der er tildelt virksomheder, i tilfælde af producentansøgninger om omstruktureringsstøtte. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til de kvoter, der er givet afkald på eller er nedsat som følge af producenters ansøgninger for produktionsåret 2008/09 som led i omstruktureringsordningen.

(5)

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1234/2007 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1234/2007 affattes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 361/2008 (EUT L 121 af 7.5.2008, s. 1 ).

(2)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1261/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 8).


BILAG

»BILAG VI

NATIONALE OG REGIONALE KVOTER

fra og med produktionsåret 2008/09

(tons)

Medlemsstat eller region

(1)

Sukker

(2)

Isoglucose

(3)

Inulinsirup

(4)

Belgien

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarien

0

89 198,0

 

Tjekkiet

372 459,3

 

 

Danmark

372 383,0

 

 

Tyskland

2 898 255,7

56 638,2

 

Irland

0

 

 

Grækenland

158 702,0

0

 

Spanien

630 586,2

123 423,4

 

Frankrig (hovedlandet)

2 956 786,7

 

0

De franske oversøiske departementer

480 244,5

 

 

Italien

508 379,0

32 492,5

 

Letland

0

 

 

Litauen

90 252,0

 

 

Ungarn

105 420,0

220 265,8

 

Nederlandene

804 888,0

0

0

Østrig

351 027,4

 

 

Polen

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal (hovedlandet)

0

12 500,0

 

Den selvstyrende region Azorerne

9 953,0

 

 

Rumænien

104 688,8

15 879,0

 

Slovenien

0

 

 

Slovakiet

112 319,5

68 094,5

 

Finland

80 999,0

0

 

Sverige

293 186,0

 

 

Det Forenede Kongerige

1 056 474,0

43 591,6

 

I ALT

13 468 847,2

819 524,6


Top