Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1435

Kommissionens forordning (EF) nr. 1435/2007 af 5. december 2007 om genoptagelse af fiskeriet efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag

OJ L 320, 6.12.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1435/oj

6.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1435/2007

af 5. december 2007

om genoptagelse af fiskeriet efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 26, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (2), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1941/2006 af 11. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for Østersøen (3) fastsættes der kvoter for 2007.

(2)

Den 19. april 2007 meddelte Tyskland Kommissionen, jf. artikel 21, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2847/93, at fiskeriet efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 ville blive indstillet fra den 20. april 2007.

(3)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93 og artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedtog Kommissionen den 16. maj 2007 forordning (EF) nr. 546/2007 (4) om forbud mod fiskeri efter sild i Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32 fra fartøjer, der fører tysk flag eller er registreret i Tyskland, med virkning fra samme dato.

(4)

Ifølge de tyske myndigheders oplysninger til Kommissionen er der stadig en mængde sild til rådighed i Tysklands kvote for Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32. Fartøjer, der fører tysk flag eller er registreret i Tyskland, bør derfor have tilladelse til at genoptage fiskeriet efter sild i nævnte farvande.

(5)

Tilladelsen bør gælde fra den 19. november 2007, så den pågældende mængde sild kan opfiskes inden årets udgang.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2007 bør derfor ophæves med virkning fra den 19. november 2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 546/2007 ophæves.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 19. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

På Kommissionens vegne

Fokion FOTIADIS

Generaldirektør for fiskeri og maritime anliggender


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr. 865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).

(2)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). Berigtiget ved EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).

(4)  EUT L 129 af 17.5.2007, s. 23.


BILAG

Nr.

83 - Genoptagelse

Medlemsstat

Tyskland

Bestand

HER/3D-R31

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

Østersøens underafsnit 25-27, 28.2, 29 og 32

Dato

19.11.2007


Top