Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1423

Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/2007 af 4. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

OJ L 317, 5.12.2007, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; ophævet ved 32008R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1423/oj

5.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1423/2007

af 4. december 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 9, stk. 2, og de tilsvarende artikler i de øvrige forordninger om fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 (2) er der fastsat bestemmelser om udstedelse af elektroniske import- og eksportlicenser.

(2)

Erfaringerne viser, at det vil øge import- og eksportforretningernes effektivitet, hvis bestemmelserne i artikel 25 kan forbedres, så det tydeliggøres, at medlemsstaternes myndigheder kan opbevare og forvalte licenser i elektronisk form i stedet for at udstede dem til importører og eksportører, og hvis eksportdata er indgivet og fremsendt i elektronisk form til de udstedende myndigheder, så kan afskrivninger på og påtegninger af elektroniske eksportlicenser også foretages elektronisk.

(3)

Forordning (EF) nr. 1291/2000 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelser fra alle berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 25 i forordning (EF) nr. 1291/2000 ændres som følger:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Uanset artikel 24 kan en medlemsstat tillade, at licensen:

a)

indgives til det udstedende organ eller til den myndighed, der skal udbetale restitutionen

b)

hvis artikel 19 anvendes, oplagres i databasen hos det udstedende organ eller den myndighed, der skal udbetale restitutionen.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Medlemsstaten udpeger den myndighed, som skal foretage afskrivning og påtegning på licensen.

Afskrivningen på og påtegningen af licensen anses dog også for foretaget, hvis:

a)

der foreligger et edb-dokument med oplysninger om de udførte mængder. Dette dokument skal vedlægges licensen og arkiveres med den

b)

de udførte mængder er indført i en officiel elektronisk database i den pågældende medlemsstat, og der er et link mellem disse data og den elektroniske licens. Medlemsstaterne kan vælge at arkivere disse data i papirudgaver af de elektroniske dokumenter.

Afskrivningsdatoen er datoen for antagelsen af den i artikel 24, stk. 1, omhandlede angivelse.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6).

(2)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).


Top