Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0753

Rådets fælles aktion 2007/753/FUSP af 19. november 2007 om støtte til IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i Den Demokratiske Folkerepublik Korea inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

OJ L 304, 22.11.2007, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/753/oj

22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/38


RÅDETS FÆLLES AKTION 2007/753/FUSP

af 19. november 2007

om støtte til IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i Den Demokratiske Folkerepublik Korea inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 12. december 2003 EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, som i kapitel III indeholder en oversigt over foranstaltninger til bekæmpelse af en sådan spredning, som skal træffes både i Den Europæiske Union og i tredjelande.

(2)

Den Europæiske Union er aktivt i gang med at gennemføre strategien og iværksætte de foranstaltninger, der er opført i oversigten i strategiens kapitel III, især ved at stille finansielle midler til rådighed for specifikke projekter, der gennemføres af multilaterale organisationer, såsom Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA).

(3)

Den Europæiske Union har gentagne gange opfordret Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) til at overholde sine forpligtelser i henhold til traktaten om ikke-spredning af kernevåben (NPT) og gennemføre sin altomfattende kontrolaftale i fuldt samarbejde med IAEA.

(4)

Den Europæiske Union har fortsat støttet bestræbelserne inden for rammerne af sekspartsdrøftelserne på at finde en diplomatisk løsning på den nukleare situation på Den Koreanske Halvø, herunder gennem politisk og finansiel støtte til Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO). I samme ånd har Den Europæiske Union hilst den fælles erklæring af 19. september 2005 og de indledende aktioner af 13. februar 2007 velkommen.

(5)

Den 9. juli 2007 bemyndigede IAEA’s styrelsesråd generaldirektøren til at gennemføre ad hoc-ordninger for overvågning af og kontrol med nedlukningen af nukleare anlæg i DPRK i overensstemmelse med henstillingerne i IAEA’s rapport til styrelsesrådet.

(6)

I overensstemmelse med de indledende aktioner af 13. februar 2007 begyndte DPRK i juli 2007 at nedlukke nukleare anlæg og har opfordret IAEA til at overvåge nedlukningen. Denne nedlukning er derefter blevet bekræftet af IAEA.

(7)

Den Europæiske Union har hilst denne aktion fra DPRK’s side velkommen som et meget vigtigt første skridt på vejen til at afvikle DPRK’s nukleare programmer og til atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

(8)

Da omkostningerne ved gennemførelsen af ad hoc-ordningerne ikke i øjeblikket kan afholdes over IAEA’s almindelige budget for sikkerhedskontrol, er det nødvendigt at yde tilstrækkelige bidrag uden for budgettet for at gøre det muligt at gennemføre ad hoc-ordningerne, så længe der ikke findes nogen bestemmelse i IAEA’s almindelige budget —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Med henblik på at sikre en umiddelbar og praktisk gennemførelse af nogle af elementerne i EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben støtter Den Europæiske Union de IAEA-overvågnings- og kontrolaktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med gældende overvågnings- og kontrolordninger som aftalt mellem DPRK og IAEA, for at fremme følgende målsætninger:

a)

bidrage til tillidsskabelsesprocessen, der tager sigte på at afskaffe DPRK’s nukleare program gennem fortsat overvågning og kontrol af nedlukningen af nukleare anlæg i DPRK

b)

sikre Den Europæiske Unions fortsatte aktive involvering i bestræbelserne på at udvikle en diplomatisk løsning på det nukleare spørgsmål i Nordkorea

c)

sikre, at IAEA har tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til at udføre overvågnings- og kontrolaktiviteter vedrørende gennemførelsen af de indledende aktioner af 13. februar 2007, der er aftalt som led i sekspartsdrøftelserne.

EU’s bidrag vil blive anvendt til finansiering af personaleressourcer og rejser, udstyr og transport, leje af lokaler i DPRK og udgifter i forbindelse hermed samt omkostninger til kommunikation og anskaffelse af informationsteknologi.

En detaljeret beskrivelse af disse aktiviteter findes i bilaget.

Artikel 2

1.   Formandskabet, der bistås af Rådets generalsekretær/den højtstående FUSP-repræsentant, er ansvarligt for gennemførelsen af denne fælles aktion. Dette sker i fuldt samarbejde med Kommissionen.

2.   Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1 omhandlede aktiviteter varetages af IAEA. IAEA udfører denne opgave under tilsyn af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet. Med henblik herpå indgår generalsekretæren/den højtstående repræsentant de nødvendige arrangementer med IAEA.

3.   Formandskabet, generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Kommissionen holder løbende hinanden orienteret om gennemførelsen af denne fælles aktion i overensstemmelse med deres respektive beføjelser.

Artikel 3

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1 omhandlede aktiviteter er på 1 780 000 EUR, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget.

2.   De udgifter, der finansieres over det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes i overensstemmelse med de fællesskabsprocedurer og -regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.   Kommissionen overvåger den korrekte forvaltning af de udgifter, der er omhandlet i stk. 2, og som har form af gavebistand. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med IAEA. Det skal fremgå af aftalen, at IAEA sørger for, at EU’s bidrag til projektet bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den i stk. 3 omhandlede finansieringsaftale inden tre måneder efter denne fælles aktions ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og om datoen for indgåelsen af finansieringsaftalen.

Artikel 4

Formandskabet, der bistås af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne fælles aktion på grundlag af rapporter fra IAEA’s sekretariat til IAEA’s styrelsesråd, der forelægges for formandskabet, bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant. Dette sker i fuldt samarbejde med Kommissionen. Den aflægger rapport om de finansielle aspekter af gennemførelsen af denne fælles aktion.

Artikel 5

Denne fælles aktion har virkning fra datoen for vedtagelsen.

Den udløber 18 måneder efter vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2007.

På Rådets vegne

L. AMADO

Formand


BILAG

EU’s støtte til IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

1.   Beskrivelse af IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter i DPRK

I marts 2007 oplyste IAEA’s generaldirektør styrelsesrådet om, at parterne i sekspartsdrøftelserne den 13. februar 2007 i Beijing, Kina, blev enige om indledende aktioner til gennemførelse af den fælles erklæring, som de havde udsendt den 19. september 2005. Han oplyste også styrelsesrådet om, at han den 23. februar 2007 havde modtaget en indbydelse fra DPRK til at aflægge besøg i DPRK for at »udvikle forbindelserne mellem DPRK og IAEA samt drøfte problemer af fælles interesse«. I de indledende aktioner blev parterne bl.a. enige om, at DPRK »med henblik på eventuel nedlæggelse skal nedlukke og forsegle den nukleare facilitet i Yongbyon, herunder oparbejdningsfaciliteten, og indbyde IAEA-personale til at komme tilbage for at foretage al den nødvendige overvågning og kontrol, der er aftalt mellem IAEA og DPRK«. Styrelsesrådet hilste aftalen om de indledende aktioner velkommen og gav udtryk for den opfattelse, at en med succes forhandlet løsning på dette spørgsmål, der har været drøftet længe, hvor IAEA’s væsentlige kontrolopgave opretholdes, vil være et betydeligt resultat for den internationale fred og sikkerhed. Styrelsesrådet hilste i denne forbindelse DPRK’s indbydelse til generaldirektøren til at aflægge besøg i DPRK velkommen.

Generaldirektøren aflagde besøg i DPRK den 13.-14. marts 2007 og aflagde i juni 2007 rapport til styrelsesrådet om resultaterne af besøget. Styrelsesrådet, der understregede betydningen af en fortsat dialog for at finde frem til en fredelig og samlet løsning på det nukleare spørgsmål i DPRK og en hurtig atomafrustning af Den Koreanske Halvø, hilste generaldirektørens besøg i DPRK velkommen samt hans drøftelser med nordkoreanske embedsmænd, som havde været koncentreret om at genetablere forholdet mellem DPRK og IAEA.

Den 16. juni 2007 modtog generaldirektøren en indbydelse fra DPRK til at sende et hold eksperter fra IAEA til landet for at drøfte visse procedurespørgsmål vedrørende overvågnings- og kontrolordningen for nedlukningen af den nukleare facilitet i Yongbyon. Denne skrivelse og generaldirektørens svar på den af 18. juni 2007 blev udsendt til styrelsesrådet.

Et IAEA-hold ledet af den assisterende generaldirektør for sikkerhedskontrol aflagde besøg i DPRK i perioden 26.-29. juni 2007. Holdet aflagde besøg i anlægget til fremstilling af nukleart brændsel, forsøgskernekraftværket på 5 MW(e), det radiokemiske laboratorium (oparbejdningsanlægget) og kernekraftværket på 50 MW(e) (under opførelse), som alle ligger i Yongbyon. DPRK orienterede holdet om, at disse anlæg og kernekraftværket på 200 MW(e) (under opførelse), der ligger i Taechon, vil blive nedlukket og forseglet som følge af de indledende aktioner.

Under IAEA’s ekspertholds besøg i DPRK blev der opnået enighed om følgende ordning:

a)

IAEA modtager fra DPRK en liste over de anlæg, der er nedlukket og/eller forseglet, og IAEA bliver derefter holdt orienteret om deres status, således at den kan overvåge og kontrollere nedlukningen og/eller forseglingen af de angivne anlæg

b)

IAEA får adgang til alle anlæg og alt udstyr, som er nedlukket og/eller forseglet, således at den kan foretage sine overvågnings- og kontrolaktiviteter

c)

IAEA installerer og efterser om nødvendigt passende indeslutnings- og overvågningsanordninger og andre anordninger til overvågning af og kontrol med status af nedlukkede og/eller forseglede anlæg og udstyr. Hvis der af praktiske årsager ikke kan anvendes indeslutnings- og overvågningsforanstaltninger, bliver IAEA og DPRK enige om at gennemføre andre relevante kontrolforanstaltninger

d)

IAEA undersøger og kontrollerer oplysningerne vedrørende konstruktionen af de nedlukkede og/eller forseglede anlæg og dokumenterer disse anlægs status med fotografier eller videooptagelser. Der foretages en ny kontrol af disse oplysninger med regelmæssige mellemrum

e)

IAEA underrettes på forhånd, hvis DPRK agter at ændre konstruktionen af og/eller status for anlæg og udstyr, således at der kan holdes konsultationer med DPRK om den virkning, som disse ændringer kan have på IAEA’s overvågnings- og kontrolarbejde

f)

IAEA underrettes på forhånd, hvis DPRK agter at flytte eller fjerne nukleart udstyr eller andet væsentligt udstyr eller komponenter fra de nedlukkede nukleare anlæg eller at nedlægge nogle af disse anlæg. IAEA får tilstrækkelig adgang til at kontrollere dette udstyr og disse komponenter og/eller aktiviteter

g)

DPRK bevarer alle de optegnelser, der er relevante for IAEA’s overvågnings- og kontrolaktiviteter

h)

IAEA får de nødvendige visa til sit personale og omfattes af samme privilegier og immuniteter som dem, der er fastsat i de relevante bestemmelser i aftalen om Den Internationale Atomenergiorganisations privilegier og immuniteter (INFCIRC/9/Rev.2) for så vidt angår IAEA’s ejendom, midler og aktiver samt dens personale og andre embedsmænd under udøvelsen af deres funktioner i henhold til denne ordning

i)

IAEA bliver fuldt underrettet om sundheds- og sikkerhedsprocedurerne i de relevante anlæg

j)

IAEA og DPRK konsulterer hinanden om spørgsmål vedrørende gennemførelsesomkostningerne

k)

ovennævnte foranstaltninger tages regelmæssigt op til overvejelse af DPRK og IAEA.

IAEA er i overensstemmelse med artikel III.A.5 i sin statut bemyndiget til »… efter anmodning fra de deltagende parter, at anvende kontrolforanstaltninger på enhver bilateral eller multilateral ordning, eller, efter anmodning fra en stat, på den pågældende stats virksomhed inden for den fredelige anvendelse af atomenergi«. Denne bemyndigelse kræver ikke, at staten er medlem af IAEA, og der foreskrives ikke en bestemt form eller et bestemt indhold for kontrolordningerne. Overvågningen og kontrollen i DPRK er derfor i overensstemmelse med statutten. Denne overvågning og kontrol gennemføres på dette stadium i overensstemmelse med de ad hoc-ordninger, der er nævnt i betragtning 5 i den fælles aktion.

Overvågnings- og kontrolaktiviteterne i DPRK er ikke forudset, og der er derfor ingen dækning for gennemførelsen af denne overvågning og kontrol i IAEA’s nuværende budget eller i budgetforslagene for 2008 og 2009. De anslåede udgifter til dækning af disse aktiviteter er på 2,2 mio. EUR for hhv. 2007 og 2008 på grundlag af de nuværende overvågnings- og kontrolordninger mellem DPRK og IAEA. På baggrund af de fremskridt, der er gjort i sekspartsdrøftelserne og en mulig større rolle for IAEA i overvågningen og kontrollen af den enighed, der er opnået, kunne behovet for yderligere finansielle midler dog stige fremover.

2.   Mål

IAEA’s overvågning og kontrol er fortsat et uundværligt redskab til opbygning af tillid mellem staterne med hensyn til nukleare ikke-spredningsvirksomheder og til fremme af fredelig anvendelse af nukleart materiale.

Overordnet mål og formål med projektet:

at bidrage til gennemførelsen af overvågnings- og kontrolaktiviteter i DPRK i overensstemmelse med de indledende aktioner af 13. februar 2007, som det er aftalt som led i sekspartsdrøftelserne.

Projektresultater:

fortsat overvågning og kontrol foretaget af IAEA af nedlukningen af ovennævnte nukleare anlæg i DPRK.

3.   Gyldighedsperiode

Den samlede skønnede varighed af gennemførelsen af denne fælles aktion er 18 måneder.

4.   Begunstigede

Den begunstigede i denne fælles aktion er IAEA.

5.   Gennemførelsesinstans

IAEA får til opgave at gennemføre projektet. Projektet vil blive gennemført direkte af IAEA, nemlig af personalet ved IAEA’s afdeling for sikkerhedskontrol. Når det drejer sig om kontrahenter, sker IAEA’s levering af varer, arbejder eller tjenesteydelser i forbindelse med aktionen i overensstemmelse med IAEA’s gældende regler og procedurer, som anført i Den Europæiske Unions bidragsaftale med IAEA.

Gennemførelsesinstansen udarbejder rapporter på grundlag af de oplysninger, som IAEA’s styrelsesråd modtager. Disse rapporter forelægges for formandskabet bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant for FUSP.

6.   Tredjeparters deltagelse

Der bliver ingen tredjepartsdeltagere.


Top